Krantenbank Zeeland

HomeSearch

198 resultaten gevonden

| Volksblad | pagina 1

Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag. Abonnementsprijs voor Goes 50 cent per kwartaal, voor buiten Goes f 1,50 per half jaar franco per post. ... Advertentiën 10 cent per regel. Bij coutracteeren van minstens 1000 regels per jaar zeer belangrijke reductie.

| Volksblad | pagina 6

Uit het verslag over 1922, uitge bracht door de secretaresse, mevr. v. d. HaveLucieer, Kapelle, bleek dat dit jaar drie kinderen zijn verzorgd. Het ledenaantal bleef gelijk aan dat van 't vorig ... De inkomsten over 't afgelcopen jaar bedroegen f 1243,50, de uitgaveD f 1204,11, het batig slot f 39,39.

| Volksblad | pagina 2

Een fabriek met 800 tot 400 man was gedurende ongeveer een jaar niet- produceerend in bedrijf, omdat twee leidende fignren, daar door de directie 8aamgebracht, elkaar niet verstonden, terwijl deze ... tegen 48 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar.

| Volksblad | pagina 3

W. van Doeselaar Goes f 99.950 fa. v, d. Weert Goes f 97.955 Smit's WoniugbureauBergeu op Zoem f 92,800 Koppel Den Haag f 91,455; M. J. Scheffelaars Bergen op Zoom f90,250; Kuijper Co., Middelburg f ... 88,500 M. Jacobs Goes f 86,800 Vertregt Middelburg f 83,600 A. Drijgera 's Heer Abtskerke f 80,100 A. de Groot Rotterdam f 79,000.

| Volksblad | pagina 3

Dit jaar zijn vele bieten per spoor vervoerd ondanks de duurdere vracht om concurrentie wilde. ... De heer Wabeke meent dat, als de spoor wordt uitgesteld, we toch 50 jaar lang de subsidie zullen moeten betalen. Dan betalen we dus ons geld en hebben geen spoor.

| Volksblad | pagina 3

Door den Commissaais der Koningin is benoemd tot secretaris van de Gezond heidscommissie, zetel Goes, voor den tijd van 5 jaar, de heer J. H, M. Stieger alhier. ... Vlasaanvoer 15000 blauw f 1,35 a f 1,90. 10300 Groningen f 1,35 a f 1 85 166C0 geelt 1,35 a f 1,85 32C0 wit f 1 25 a f 1.40 800 dauwroot f 1,28 af 1.45

| Volksblad | pagina 2

Aan den heer Kraak werd toege zegd te overwegen de vaardigheids- proeven eerder in het jaar af te nemen. ... Vervolgens werden de in dit jaar verkregen diploma's en speldjes uit- uitgereik, waarbij de voorzitter er op wees, dat velen de marschen maken zonder het groote nut zoowel hygië nisch als moreel er

| Volksblad | pagina 3

hiervan af te wijken en in dat jaar niet anders uit te voeren dan herstellingswerken. Onderhoud van wegen en voetpaden f 2300, (v. j. 2900); onderhoud van bruggen en ponten f 70; onderhoud van haven en ... krankzinnigen f 8972 (v.j. f 7690). Het aantal voor rekening der gemeente verpleegd wordende arme krankzinnigen is sedert het vorige jaar met vier vermet rderd.

| Volksblad | pagina 2

Middelburg. Donderdagmiddag heeft op den Nieuwen Vlissingschen weg bij Middelburg een ernstig ongeluk plaats gehad. De ongehuwde kantonnier van den Rijkswaterstaat B. wonende te Sou burg, begaf zich ... Voor de rechtbank te Middelburg werd Dinsdag voortgezet de behandeling van de op 25 April geschorste zaak tegen de 35-jarige J.E. C., vrouw van J. C. B., beklaagd van de bekende ernsti ge

| Volksblad | pagina 3

Zondag 24 September, des morgens te half elf, Mevrouw M. Koekebakker- Lens te Middelburg. ... dit wetje gereed, is dan zal een huursom betaald moeten wor den van 5 ten honderd van de koop som per jaar.

| Volksblad | pagina 2

Bovendien hebben de Kamers van Koophandel te Middelburg, Veendam en Assen en de Alg. Nederl. Ver. voor Vreemdelingenverkeer adhaesie-adres- sen gezonden. ... 53 faillisse menten in dezelfde week van het vorige jaar.

| Volksblad | pagina 2

33 faillisse menten in dezelfde week van het vorige jaar. ... Van 1 Januari tot en met 9 Juni 1922 1188 faillissementen teger.over 884 over he'zelfde tijdperk van het vorige jaar.

| Volksblad | pagina 3

De opbrengst der middelen in Maait Is f 36.647.498 of f 800 000 minder dan in Maart 1921. En voor het eerste kwartaal f 100 184.166, d.i. 3 mil- iioen meer dan in hetzelfde tijdperk 1921 doch f 7 ... Dinsdag a.s. zal voor de rechtbank te Middelburg worden voortgezet de behandeliug der zaak tegen vrouw B. aldaar thans gedetineerd, beklaagd van zeer ernstige mishandeling en verwaar- loozing van

| Volksblad | pagina 3

De centrale verkiezingsraad van den Vrijheidsbond heeft besloten dat in de Rijkskieskringen Middelburg, Tilburg, 's Bosch en Maastricht de volgende lijst zal worden ingeleverd ... De voorzitter kwam tot de ontdek king dat nog een motie» Beurner onder het stof van 2 !/3 jaar bedolven ligt, welke het omgekeerde, n.l. afschaffing van de Staatsloterij bevat. Beide moties zullen nu

| Volksblad | pagina 3

Miss Eleonora, een Engelsche bru nette van 17 jaar, die dit waagstukje zal volvoeren, zal den „tocht" over het koord heen en terug makeD. Zij zegt er zeker van te zijn, te zullen slagen, want het ... Eindelijk vereenigd. Veertien jaar geleden werden twee personen een man en zijn vrouw te Auburn (staat New-York) wegens moord tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De man werd opgesloten in

| Volksblad | pagina 3

LOKETTEN VANAF f 10,- PER JAAR. (Afzonderlijke Couponk&mers). ... Vli»»lDgen, St. Jftcobftsiraat 1. Middelburg, Lscge D*ift 8 13e. Rotterdam, Korta Hcozesraat 37.

| Volksblad | pagina 3

Het bestuur beveelt deze nuttige instelling ten zeerste aan, onder vrien- delijken dank voor de bijdragen dit jaar. ... den heer F. C. van Strien, onderwijzer, Mej. J. C. Snijders, onderwijzeres en Mej. E. P. Matthijssen, onderwijzeres. De Inspecteur van het Lager Onder wijs in de inspectie Middelburg kan zich met de

| Volksblad | pagina 3

Voor de Z.V.B. speelt Goes II tegen Middelburg ILL te Midde'burg voor de le klasse A. ... Wat er dan over blijft zal kan wel eenigszins worden begrepen, indien men verneemt, dat in één jaar (1919/1920) 899 monsters werden onderzocht. Tus- schen haakjes zij hierbij opgemerkt, dat hierv, or

| Volksblad | pagina 3

te Goes, ten uoordeu van de Spoorlijn voor één jaar, ingaande 1 Januari 1922 Tegenwoordige pachters zijnJ. Voois, H. Stefes, J. J. Koen, J. D. Braber, E. Duijnhouwer, W. de Jonge Jz., C. van Damme, T ... Engrosverkoop voor Zeeland bij SCHULTE en THIEME, Lange Delft A 98,Middelburg.

| Volksblad | pagina 3

Uit de filmwereldVoor het einde van het jaar zal Buenos-Airës z'n 160ste bioscoop-theater bezitten, waarvan de meeste ware paleizen zijn. De cinematografie neemt in Zuid- Amerika steeds grootere ... Te Goes won Goes III van Blauw- Wit Vooruit lf uit Middelburg mef 3-0.

| Volksblad | pagina 3

Op de algemeene vergadering van het Verbond van Ned. fabrikanten verenigingen, heeft de voorzitter, de beer Simon A, Maas, aan de hand van beursnoteeringen aangetoond dat de laatste drie jaar bij 37 ... A.s. Zouoag spee t Goes II haar eersten wedstrijd voor de eerste klas A. van den Z. V. B en wel tegen Zeelandia 11 uit Middelburg.

| Volksblad | pagina 3

Een jaar geleden ontmoette zi.' haar tegenwoordigen man op een besloten bal. ... Voor de derde klasse speelde giste ren Zeelandia te Middelburg tegen Middelburg II, de uitslag was 42.

| Volksblad | pagina 3

herkozen. Ook de bode, A. M. Sampon werd wederom voor den tijd van 3 jaar als zoodanig herbenoemd, terwijl het salaris van den bode, op voorstel van het bestuur met ingang van 1 Januari 1922 met 25 pCt. zal ... Middelburg," 20 October 1921.

| Volksblad | pagina 2

in den lande voorziet in een bestaande behoefte. Spreker zet dan de club van vroeger met de oudsten zijner leerlingen voort en zal deze trachten uit te breiden onder jongeren van 1835 jaar, voorts ... 25 Dec. zal een Kerstfeest worden gehouden, terwijl op Ondejaarsavond ds. Pattist (Middelburg) zal spreken.

| Volksblad | pagina 3

vijf-eu-twiutig jaar heeft men uiet zoo'u geiiiigen voorraad haver booneu en erwten meegemaakt als in dit jaar. ... Verleden week heefteen vreemdeling in een der grootste hotels van Oostende eene som van één millioen 800.000 fr. met het spel verloren.

| Volksblad | pagina 4

LOKETTEN VANAF f 10,- PER JAAR. (Afzonderlijke Couponkamers), ... Vlieringen, St. Jaeobsetraat 1, Middelburg, Lange Delft B 13e. Botterdam, Korte Hoogatraat 87.

| Volksblad | pagina 3

en beenen, een prop in den mond. Het onmiddellijk ingesteld onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat de meid met haar vrijer, een jongen van 2t> jaar, jle misdaad gepleegd hebben. Zij zijn gepakt ... De moordenaars hebben bij hun ver hoor het grootste cynisme aan den dag gelegd. Tegen den commissaris van politie, die hem een verhoor afnam, zeide de jongen ik bof nou ook nooit eens ieder jaar word

| Volksblad | pagina 4

LOKETTEN VANAF f 10,- PER JAAR. (Afzonderlijke Couponkamers). ... Pry« p«r flacon f 2>50. Vsrk?y&< baar bjj do bekende depothouders Brochure wordt op aaevrrag franco toegezonden door hoofd- depot voor Holland s N.V. v.b. C. A. SCHULTE ea Co. Middelburg.

| Volksblad | pagina 3

Tronjewitas Oceana van Odparlemolanowitsj gegeven en was in staat, dien naam vlot uit te spreken- ln het laatst van het vorige jaar ge raakte een welgestelde Berlijnsche fami lie in BerlijniWest in kennis met ... Middelburg Lange Delft B. 13e. Vlissingan St. Jacobsstraat I. Rotterdam Korte Hoogstraat 37.

| Volksblad | pagina 3

Huw.-afk.4, Pieter Gernler, 47 jr., wedr. te Middelburg, en Catharina van Veen, wed. van J. P Hibels, 53 jrte Middelburg, onlangs te Goes. ... Heden overleed te 's Graven- hage, in den ouderdom van 72 jaar, onze geliefde Moeder, Behuwd- en G.ootmoeder

| Volksblad | pagina 4

LOKETTEN VANAF f 10,- PER JAAR. (Afzonderlijke Couponkamers). ... Viiieingen, St. Jacobsdrait 1. Middelburg, Lange Delft B 13e. Rotterdam, Korte Hoogstraat 37.

| Volksblad | pagina 4

LOKETTEN VANAF f 10,- PER JAAR. (Afzonderlijke Conponkamers). ... Opgericht in 1902. Middelburg Lange Delft B. 13e. Vlissingen St. Jacobsstraat 1. Rotterdam Korte Hoogstraat 37.

| Volksblad | pagina 1

, voor een merrie beneden 3 jaar f 800,v jor een hengst i>f ruin ... Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag. Abonnementsprijs voor Goes 50 cent per kwartaal, voor buiten Goes f 1,50 per halt jaar franco per post, bij vooruitbetaling.

| Volksblad | pagina 4

LOKETTEN VANAF f 10,- PER JAAR. (Afzonderlijke Couponkamers), ... Middelburg Lange Delft B. 13e. Vlissingen St. Jacobsstraat 1. Rotterdam Korte Hoogstraat 37.

| Volksblad | pagina 3

vereenigiogen blaren gekomen. Hst belooft sas heel maoiea d$g te worden. To'sa! komen er acht twaalftallen op bssoek en wal de volgende 5 H M.S. van Dordrecht, Fluks v&ö Zevenberg©», D.O S. van Middelburg, UDI ... Botterdam, 7 Maart 1921. Viasaanvoer 19C00 at. blauw f 1,25 a f 2 00. 3710 it. wit f 1,20 a f 150. 800 ft. Groningen f 1,50 a f 2,00 3160 ei. geel t 1,50 a f 2,00. 1040 st. dauwrooi onverkocht goeden

| Volksblad | pagina 2

In de Woensdag te Middelburg ge houden algemeens vergadering van het district Zeeland van de Federatie van Werkgeversorganisaties in het Boekdrukkersbedrgf werd da volgende motie aangenomen ... Toen de keurvorst van de vernieling hoorde, zond hfj ztyn vriend, om mco te helpen aan de herstelling van z(jn kasteel, 800prachtige eiken afkomstig uit de bosschen nabij Berlijn.

| Volksblad | pagina 2

die den leeftijd van 25 jaren hebben bereikt, wordt daarin thans melding gemaakt van 't aantal petsonen van 25 jaar en ouder. Hieronder volgt een overzicht van het aantal perso nen en hetaantal ... Te Zierikzee is de broodprijs andermaal met 3 cent verlaagd eu gebracht op 30 cent per 800 gram. Per omroeper werd zelfs Zaterdag den ingezetenen bekend gemaakt, dat door een vrachtrijder van buiten

| Volksblad | pagina 3

Huw. afk. 23, Adriaan Philipse 31 jaar jm. te 0. Arendekerke en Maria Zweedjjk 26 jaar jd. te Goes. 23, Adriaan de Leeuw 25 jaar jm. te Goss en Leviaa Doortje van der Maas 19 jaar jd. te Wolphaartid ... Overleden 25, Maria de Vreugd 57 j. gehuwd met Pieter Vonk. 25, Johanna Catbarina Knijper 99 jaar wed. van Pieter de Keulenaar.

| Volksblad | pagina 3

Vlissiagen, St. Jacobstraat 1. Middelburg, Lange Delft B 130. ... Voor jongens en meisjes van 1015 jaar bestaat nog steeds gelegen heid zich als lid van bovengenoemd koor aan te melden, iederen WOENSDAGAVOND tusschèn half zeven en acht uur in de Bovenzaal van het

| Volksblad | pagina 2

Door de politie te Middelburg is een 56-jarige man aangehouden, die diefstal pleegde in een winkel. De aangehoudene, die reeds 12 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 wegens brandstichting, achter den rug ... Besloten werd het Aandeelen kapitaal der Vennootschap thans f 1,489,000 uit te breiden met 20 pCt., waardoor dit f 1,786,800 zal bedragen.

| Volksblad | pagina 3

den aanstaanden herfst en het volgend jaar veel minder koren van het buitenland zal gekocht behoeven te worden. ... Euw.afk.: 24, Maren* Nathan, 50 j. jm. te Goea en Mathilda Eva Cohen, 46 j. jd. te Middelburg.

| Volksblad | pagina 3

Zoo hoorden wij dezer dagen van een zeer jonge dame van nog geen 17 ,/a jaar, met niet meer ontwikkeling dan de gewone lagere school en met een aanleg die haar niet in staat zou stellen het ... doen bakken van steenen, z.g. veld- örandsteenen, waarvan de huizen in Limburg meestentijds gebouwd wor den. In 1918 werden circa 2 mil- lioen gebakken en het vorige jaar ongeveer vier en een half