Krantenbank Zeeland

HomeSearch

7.317 resultaten gevonden

| Vlissingse Courant | pagina 7

De grootste veldslag ii| China sedert bijna twee jaar woedt ten noordwesten van Hankau om het bezit van de be langrijke steden Siang Yang en Fan Tsjeng. Gemeld wordt, dat de Japanneezen zeven ... De zomerweldadigheidspostzegels en -briefkaarten komen weer in het land en zullen dit jaar worden uitgegeven vanaf a.s. Zaterdag tot en met 13 Juli. Zooals iedereen het wel weet is de helft der

| Vlissingse Courant | pagina 7

Zooals geseind werd beklaagde Kasan heden veroordeeld tot twee jaar gevange nisstraf met aftrek van den tijd in preven tieve hechtenis doorgebracht. ... Vannacht is ingebroken bij het echtpaar A van Dooren-Manders, resp. 77 en 88 jaar oud, wonende in de kom van het dorp Boekei. De dief, die zich door openschui ving van een raam toegang tot de woning

| Vlissingse Courant | pagina 5

van het nieuwe stadhuis op het Alexanderveld over te gaan en daarvoor 2.800.000 te bestemmen. ... Op 29 Juli a.s. zal het vijftig jaar gele den zijn, dat Vincent van Gogh te Auvers- sur-Oise is overleden. Naar wij vernemen bestaan er plannen om den vrjftigsten sterfdag van - den groöten

| Vlissingse Courant | pagina 6

Te Middelburg vervoegde zich aan het bureau van politie een minderjarig meisje afkomstig uit Grave, dat zonder middelen Van bestaan verkeerde en naar huis terug wilde. Het meisje had in haar ... vriend bleek reeds gehuwd te zijn. Het meisje vertrok toen naar Middelburg, waar zij zich bij de politie aanmeldde, omdat zij geen geld bezat Voor de terugreis. In over leg met de ouders is het in haar

| Vlissingse Courant | pagina 3

meentebelang", welke dezen wedstrijd steeds organiseerde, heeft ook dit jaar alle mo gelijke moeite gedaan hem op de gebrui kelijke wijze te doen doorgaan doteh de verscherpte bepalingen voor het overschrij den ... Uit het jaarverslag van den secretaris bleek dat het aantal ondersteunende leden vrijwel hetzelfde gebleven was. Op het Z. vorige jaar te Kapelle gehouden zang concours behaalde het zangkoor den eer

| Vlissingse Courant | pagina 6

Middelburg, waren in hooger beroep ge gaan tegen het vonnis dier rechtbank van 4 April j.!., waarbij V. werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens doodslag op zijn collega de La Ch. ge ... 8.00 Berichten A.N.P., mededeelingen.

| Vlissingse Courant | pagina 3

Middelburg. ... Na het openingswoord van den voor zitter bracht de secretaris de heer A. de Lange te Goes zijn jaarverslag uit, dat in dankbaren toon was. gesteld. De ver- eenigïng had in dezen bewogen tijd een jaar

| Vlissingse Courant | pagina 2

Ter gelegenheid van het feit, dat het op 30 April a.s. 125 jaar geleden zal zijn, «dat de militaire Willemsorde bij de wet van 30 April 1815 werd ingesteld, zal Dinsdag voor de dragers van deze orde ... Op 7 Juni a.s. zal Rotterdam zeshonderd jaar stad zijn. Na overleg met het college van burgemeester en wethouders heeft een voorloopig comité het initiatief geno men tot de viering van dit feit.

| Vlissingse Courant | pagina 2

Middelburg. ... Volgens een mededeeling van het Finsche meteorologische instuut, door den radio zender van Helsingfors uitgezonden, is de Bothnische golf nog steeds met ijs bedekt. De dooi zal dit jaar minstens drie

| Vlissingse Courant | pagina 3

D© Zeeuwsche Dambond bestaat 15 jaar. ... Hedenmorgen omstreeks half tien heeft op den rijksweg GoesMiddelburg, welke een voorrangsweg is, juist bij het P.Z.E.M. gebouwtje waar de weg van Arnemuiden op den voorrangsweg aansluit, een ver

| Vlissingse Courant | pagina 2

De koster der Ned. Herv. kerk overleden. Nog vrij onverwachts overleed Zondag in het ziekenhuis te Middelburg in den leeftijd van ruim 54 jaar den heer Lieven van de Ketterij. De overledene was reeds ... Middelburg

| Vlissingse Courant | pagina 6

Toen gisteravond het echtpaar S. te Lemmer, na de beide kinderen van 5 en 3 jaar op bed te hebben gebracht, een wan deling ging maken, is door onbekende oor zaak brand "uitgebroken in hun woning. De ... 8.00 Berichten A.N.P.

| Vlissingse Courant | pagina 7

De marechaussee te Koewacht heeft aangehouden en ter beschikking, van de Justitie te Middelburg gesteld, zekeren F. de N., 42 j., landbouwer, wonende te Stekene (B), die er van wordt verdacht zich te ... actie is schitterend geslaagd, want in een half jaar tijds is een bedrag van ruim 23.500 bijeengebracht. De gelden zullen worden besteed voor lectuur etc. voor de gemobiliseerde leden.

| Vlissingse Courant | pagina 1

Een ander voorbeeld. Wij zitten in de tram die van Middelburg komt. Op de bank naast ons, is een echtpaar in druk gesprek. Een heer stapt in, gaat tegenover hen zit ten. Er wordt niet gegroet. Men ... zij Narvik bezetten. In de buurt van Narvik zouden zich ongeveer 800 man Duitsche troepen bevinden en langs

| Vlissingse Courant | pagina 9

K.R.O. 8.00 Berichten A.N.P. 8.05 en 10.00 Gramofoon muziek. 11.30 Godsdienstig halfuur. 12.00 Berichten. 12.15 Musiquette. 12.45 Berichten A.N.P.* gramofoonmuziek. 1.10 K.R.O.-orkest. ... 8.00 Berichten A.N.P.* gramofoonmuziek.

| Vlissingse Courant | pagina 6

com missie adviseerde dat de synode haar uit spraak van verleden jaar, luidende dat het alleszins billijk is dat het tractement van den dienaar des Woords die als veld prediker dienst doet uitgezonderd ... Het moderamen van het bestuur van het Christelijk Nationaal Zendingsfeest heeft, gezien de bijzondere omstandigheden be sloten, het groote Zendingsfeest dit jaar niet te houden, o.a. om deze reden

| Vlissingse Courant | pagina 7

MIDDELBURG. ... Het Turksche staatsblad publiceert thans o Wet over de verplichte sportbeoefening °or mannen en vrouwen. De vrouwen zijn 1 30 jaar „sportplichtig", de mannen tot Jaar. Men moet drie tot vier uur per

| Vlissingse Courant | pagina 6

K.R.O. 8.00 Berichten A.N.P. 8.05 en 10.00 Gr&mofoon- muziek. 11.30 Goasaien3tig halfuur. 12.00 Berichten. 12.15 Musiquette. 12.45 Berichten A.N.P., gramofoonmuziek. ... 7.15 Medische causerie. 7.35 Militaire muziek. 7.50 Voor soldaten. 8.00 Berichten A.N.P,,

| Vlissingse Courant | pagina 7

dat staatsbedrijf voor 1939. Hij uitte voorts critiek op de gesties van den direc teur. In zijn antwoord zei minister Van Boeyen, dat de capaciteit der drukkerij in het laatste jaar niet is vergroot en ... FRUITVEILING MIDDELBURG.

| Vlissingse Courant | pagina 6

Er waren geen getuigen van het onge luk. De vrouw was alleen thuis met haar twee kinderen van respectievelijk vier jaar en vier maanden. ... gen winter heeft de waterstand in de Ne munas gisteren een peil bereikt, dat in 150 jaar niet is voorgekomen. Het peil is vandaag echter aanzienlijk gedaald en het gevaar is thans geweken.

| Vlissingse Courant | pagina 2

Middelburg. ... De vereniging telt 45 afdeelingen. Ook de provincie Zeeland is uiteraard als de waterrijkste provincie vrij goed vertegen woordigd met een zevental afdeelingen te Breskens, Middelburg, Arneniuiden en

| Vlissingse Courant | pagina 7

Zooals bekend, was van E. door de rechtbank te Middelburg veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf, terwijl vier an dere jongelui werden veroordeeld tot een maand gevangenisstraf voorwaardelijk met ... twee jaar proeftijd en 30 boete of 15 da gen hechtenis, terwijl een minderjarige tot 20 boete subs. 4 weken tuchtschool werd veroordeeld.

| Vlissingse Courant | pagina 7

Dit reglement werd aan de tegenwoordige keuringscommissie tijdens de keuring door een landbouwer ter hand gesteld. Dit 100- jaar oude reglement op de verplichte stierenkeuringen was, ook naar onze ... Enkele handelaren, die een gedeelte van den fokstierenhandel in Zeeland verzorgen door invoer, verdienen een compliment voor de wijze waarop ze dat dit jaar de den. Vooral in Oostelijk Zeeuwsch Vlaan

| Vlissingse Courant | pagina 6

staan. Door dit verloop stijgen niet alleen de kansen van Middelburg, doch bovenal van „De Zeeuwen", welke club momenteel de minste verliespunten telt. De wedstrijd ZeelandiaR.C.S. is een spannende partij ... Afd. B: R.C.S. 3Middelburg 4 68 E.M.M. 2bR.C.S. 2 14; Middelburgsche Boys 1Zeelandia 3 62; Walcheren 2 Domburg 1 18; De Zeeuwen 4E.M.M. 3 1—0.

| Vlissingse Courant | pagina 3

Ingekomen was o.m. een schrijven van Ged. Staten, waarbij de instandhouding van de openbare lagere school te Driewegen goedgekeurd wordt, althans voor dit jaar. Aldaar zal een daglamp veranderd ... worden bere kend naar het aantal inwoners op 31 De cember van het vorige jaar. Besloten werd déze regeling aan te gaan.

| Vlissingse Courant | pagina 2

middelburg. ... ref. Grondslag werd in de Vergenoeging te Middelburg gehouden. De heer Jacq. de Smit, voorzitter, sprak daarover „Heb goeden moed". Tot lid van het moderamen Werd gekozen de heer J. van Wijk. De vol

| Vlissingse Courant | pagina 3

45/2. onderdagavond te gemaakt met den impioenschap van 45/2. Voor dezen ners ingeschreven, biljarters. Onder uder, den heer F. i, die dit jaar niet et zijn, zoodat hij enstand zal kun- ... lit aanbod door oor lichamelijke De Nederland- ift thans beslo- venement te or- middelpunt. dat B. en W. se plannen heb- ook in contact e van de jaar- verleg gepleegd inde een eigen or de N.W.F. te

| Vlissingse Courant | pagina 7

In het register van huwelijken van de ge meente Oosterhout (N.-Br.) over het jaar 1900 is kort geleden een merkwaardige fout ontdekt, vertelt het Hbld. ... dat het haar gezonden extract goed was, en dat de naam van den overleden echtgenoot in het register van huwelijken over het jaar 1900 niet voorkwam

| Vlissingse Courant | pagina 6

AMBACHTSSCHOOL MIDDELBURG. ... Afdeeling timmeren D. Antheunisse, Middelburg J. Colijn, Vlissingen; H. den Engelsman (p.), Souburg; H. J. Everwijn, Wissekerke; C. J. Flipse (p.), Koudekerke; Jac. Gabriëlse (p.t.), Middelburg; J

| Vlissingse Courant | pagina 7

een paar daders op heeterdaad betrappen. Bij een nader on derzoek trof men op een bovenachter- kamer eenige jongens aan van omstreeks vjjftien a zeventien jaar oud, die aan het experimenteeren Waren met ... zoo ver te brengen, dat de meisjes hun betrekkingen opzegden. Zoo arriveerde het drietal, 21 en 2? jaar oud, 's avonds aan het station, waar de man hen met een auto zou opwachten. De stationsjuffrouw

| Vlissingse Courant | pagina 3

De afdeeling Walcheren van de Vereenni- ging van Christelijke onderwijzers hield Zaterdagmiddag te Middelburg haar jaar vergadering onder leiding van den vice- voorzitter den heer A. Coumou. ... Middelburg.

| Vlissingse Courant | pagina 7

8.00 Berichten A.N.P. 8.10 Gramofoonmuziek, 8.30 Orgelspel. 8.50 Gramofoonmuziek. 9.15 Causerie over kamer planten. 9.20 Omroeporkest. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gramofoonmuziek. 10.30 Voor de vrouw ... 7.00 Voor de kinderen. 7.05 Zangklasse van de ver- eeniging „Zanglust" met pianobegeleiding. 7.30 Engelsche les. 8.00 Berichten A.N.P.,

| Vlissingse Courant | pagina 5

ver misten en omstreeks 29.000 gewonden. De strijdmacht van het legioen is nooit meer dan 10.800 man geweest. In de twee en een half jaar, welke den oorlog heeft geduurd, is het legioen vier keer vol ... engageeren en decoraties in eigen atelier doen uitvoeren. Bovendien moest de zaal voor hei geheele speelseizoen van de Ita- liaansche toch bezet worden, daar deze opera dit jaar slechts drie voorstellingen

| Vlissingse Courant | pagina 2

Middelburg. ... In Januari 1940 hebben de Belgische steenkolenmijnen 300.000 ton meer opge leverd dan het vorig jaar. De uitvoer be droeg 150.000 ton minder en de invoer bedroeg 490.000 ton minder dan in Januari