Krantenbank Zeeland

HomeSearch

93 resultaten gevonden

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

tot 3100 p. en 750 st.in 1917 tot 3500 p. en 800 st. In 1918 vertoonde zich een kentering en werden slechts 3000 para pluies verkocht; het aantal wandelstokken bleef 800. Doch dit jaar toont de ... moord voor eenige weken gepleegd te Sinay (België) op den vee handelaar Pauwels en diens zoon, door een bende van 15 roovers. Tb. is naar het Huis van Bewaring te Middelburg overgebracht.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Ged. Staten hebben te Middelburg aanbesteed het maken van de aardebaan met bjj komende werken voor den verbindingsweg tusschen het Westeljjk en het Oosteljjk deel van Zeeuwseh- Vlaanderen, voor ... Konin ginnepolder tot Westeljjken oever boezem lsa- bellawateringtweede perceel weg boezem Is&bellawatering. Raming eerste perc. f 87,800, tweede f 35,200. Minste inschrjjvers voor het eerste perc. A. van

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

Te Middelburg slaagden de. dames A. E. Vermandei te Sas van Gent. E, A. Verstraeten te Clïnge, S. L. Goedhals te IJzendijke, N. Griep te Rilland, L. E. Geurt te Middelburg, C. T. M. Haartsen te ... gebracht. Reeds l1/, jaar geleden had hjj de preparaten van zjjn vriend Hofman gekregen om een bom te ma ken maar volgens zjjn zeggen gevoelde hij daar niets voor en had hjj bet gevaarljjk tuig maar in zjjn

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

De militaire commandant va i Zeeland heeft het houden van openbare vergaderingen uit gaande van de communistische party te Vlis- singea en Middelburg verboden. ... Middelburg. De kapitein-luitenant ter zee jhr. H. K. B. Rendorp wordt overgeplaatst van Nieuwediep naar hier, zjjnde bestemd om 1 April e.k. op te treden als chef van den staf der zeemacht te dezer

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

uitvoer, grootendeels afzetgebied ontbreekt, ln geheel Nederland moeten circa 2 milliard sigaren in.de fabrieken zjjn opge stapeld, wat ^eteekent dat voor de binnenland- sche consumptie er 7 jaar voorraad ... Tusschen de kieskringen der Liberale Unie in de prov. kieskringen Middelburg en Vlis- singen is overeenstemming verkregen over de volgende geljjkluidende lijst van candidaten voor de Prov. Staten 1

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

toekennen van f150 subsidie per jaar aan de gemeente Clinge voor de bezoldiging van eene vioedvrouwtot het geven van f 150 subsidie voor het R.K. militair tehuis te Ter Neuzen en van f 200 voor verbetering ... Middelburg. Door directrice en raad van commissarissen van de maatschappg tot be- leenen en aankoopen van met vruchtgebruik ot periodieke uitkeeringen belaste waarden alhier is een circulaire gericht

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

a. Behandeling voorstel om Ged. Staten in overweging te geven om de jaarwedden der Wethouders te brengen van f600 op f800; ... Middelburg. Het was Zaterdag wel een ongeluksdag hier. Nadat des middags op den hoek van de Langedeltt en de Burg een man door een rijtuig was aangereden, maar na in een apotheek op zijn verhaal te

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Ged. Staten van Zeeland hebben aan de gemeentebesturen kennis gegeven, dat zjj het minimum salaris van de onderwijzers bepaald wens hen te zien op f 800, met twee twee- jaarljjksche verhoogingen van ... het minimum moet zjjn f 1300 tot fjl800, naar gelang van grootte en belang rijkheid der plaats, levensstandaard enz.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

De eerste klasse omvat de gemeenten met een ontvangst beneden f 6000 en hiervoor is een minimum jaarwedde vastgesteld van f 800 tweede klasse t 6000—10000 jaarwedde f 400 derde klasse f 10000—f ... In afwijking van de regeling voor de bur gemeesters en secretarissen zyn in deze re geling ook de gemeenten Middelburg en Vlis- singen opgenomen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Woensdag werd te Rotterdam de Rjjksna- jaarshengstenkeuring in Zuid-Holland gehou den. Er waren 110 hengsten ingeschreven. Goedgekeurd werden o. a. »Herban«, 3jaar, Belg. ras, van Ph. J. van Dixhoorn ... , Axel »Glutin«, 3'/, jaar, Belg. ras, van G. J. de Wilde, St. Maartensd jjk Georges f, 3jaar, Ned. Belg. ras, van A Wisse, Anna Jacoba-

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Dat er alle reden was om het 25-jarig be staan van The Vitrite Works te Middelburg niet ongemerkt voorbij te laten gaan, moge nog blijken uit de volgende cjjfers. In 1894 werden 800.000 fittings ... Middelburg. Alhier is in een zjjarm van de Ame het lijk gevo: den van een ongeveer %3-jarigen man, afkomstig uit St. Jansteen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

. Met groote erkente- Ijjkheid zijn benoeming aanvaardende wees de heer Van Voorst op de ernstige tjjdsomstan- digheden, welke nog droeviger zjjn dan een jaar geleden, de zorgen van alle lagen der maat ... Wederom -,.as aan de Kamer een lid door den dood ontvallen. De Voorzitter heeft wglen den heer Laan, die 13 jaar lid was van dit col lege, herdacht, zijn rechtschapenheid, eenvoud en vaderlandsliefde

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Er doen geruchten de roede, dat de sigaren weer duurder zullen worden. Men spreekt zelfs van 80 pCt. Dit is echter onjuist. De grootste fabrieken in ons land, een 800, die zich ver bonden hebben de ... Geëxamineerd 10 candidaten. Geslaagd H. S. Alberge, J. M. W. Hioolen, M. Jacobze, A. G. Krjjgei, J. N. van Gelderen, allen van de R. H. S. te MiddelburgC. S. Bedet, A. P. Magielse, A. W. B. van

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

onderzoek, dat thans door een speciale technische com missie in Middelburg wordt gehouden. ... post jaar wedden onderwijzers verhoogd wordt met de bovengenoemde bedragen en in de ontvang sten nieuwe posten tot die bedragen gel racht worden. Besloten werd het jachtrecht der gemeente te verpachten

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 1

, de tegenwoordige afgevaardigde van Middelburg, is oud-minister van justitie in het kabinet-de Meester. Eveneens een zeer bekwaam man, an op het oogenblik de voor zitter van de Unie-liberale fractie in ... Middelburg. Aan het gebouw van het provinciaal bestuur in Zeeland te Middel burg werd Woensdagmorgen herbesteed het uitvoeren van baggerwerken in en voor de buitenhavens .te Hansweert en Wemeldinge

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

bepaald op f 1775,— in art. 2 die van deD ingenieur op f 2000, klinimendein 10 jaren tot f3000,—, en in art. 3 die van den commies op f800,- klimmende in 10 ja ren tot t 1000,— Voorgesteld wordt door ... in 10 jaren tot f 800, Hoofdingeland Boogerd stelt voor het salaris van den machinist met f 100,— te verhoogen. De Voorzitter zegt dat de machinist f 1200,heelt, dat vrjj vuur en licht toch wel

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

I. S. te Middelburg en J. C. K. fabrieksar beider te Middelburg 3 m. gev. voorw. met drie jaar proeftjjd J. C. Middelburg teruggave aan den voogdjjraadM. M. werkvrouw te Middelburg gedetineerd 3 ra ... Deze motie werd met algemeene stemmen aangenomen. Voorts deelt de voorzitter mede dat wjj dit jaar hoogstwaarschijnlijk hooi- distribntie znllen krjjgen en dat voor Zeeland daartoe eene commissie zal

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

Volgens de New-York Times" zai Wilson de tweede oproeping by keuze vervroegen. On geveer 800,000 man zullen aldus in de eerst volgende maanden onder de wapenen worden heroepen, zoodat binnen het jaar ... ,000 ton rogge binnen, dus 45 millioen kg. meer dan verleden" Jaar, terwjjl voor dit jaar gerekend wordt op een totale opbrengst van 240,000 ton, waarvan 35,000 ton voor zaaizaad is gebruikt.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

id. Zevenbergen 53.800.000 K.G., de coöp. id. Zeeland 61.700.000 K.G. Het totaal van de beetwortelen, die door alle fabrieken te zamen mogen worden ontvangen is 1.521.440 000 K.G. De fabrieken mogen ... beurskring Middelburg, omvattende het ge bied der gemeenten Aagtekerke, Arnemuiden, Biggekerke, Domburg, Grjjpskerke, Kocde- ksrke, St. ï^ourena, Middelburg, Meliskerke,

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Bjj Kon. besluit van 23 dezer zjjn herbe noemd tot kantonrechter-plaatsvervangerin het kanton Zierikzee, H. E. Beelaerts van Emmiehoven in het kanton Middelburg, mr. J. J. Hejjsse. ... . Verhagen, Goes; C. M. Klaasse, DreischorJ. M. Pou- lisse, Nieuwerkerke A. Bakker, Zierikze9; A. Happee, Middelburg, A. Polderman, Koudeker— ke, E. M. Verstraeten, Clinge.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Diefstal: A. J. E. 21 j. P. J. F. 17 j. P. A. R. 15 j. en P. B. 21 j. allen zandvor- mers te Middelburg, ieder tot 2 maanden gevang voorwaardeljjk met drie jaar proeftjjd. ... Bij die gelegenheid zal weer worden uitge voerd de „Recruten-marsch", welke vóór 25 jaar het eerst door het gezelschap is aange leerd en in het publiek uitgevoerd.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Zondag j.l. had Ie Middelburg de vergade ring plaats van de Liberale Unie voor don kieskring Zeeland. De definitieve ontwerp- candidatenlijst werd thans opgemaakt. De volgende 10 candidaten werden ... congresleden weten niet wat ze zeggen en ze flappen er dingen uit, die ons vier jaar lang voor de voeten worden geworpen. Niemand in de Kamerfractie is happig op een minister zetel.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Daarom, nu het nieuwe jaar zijn intrede heeft gedaan hoopt en arbeidt beiden Wie arbeidt zonder hoop is machine, wie hoopt zonder arbeid is wind te zamen gevoegd is het de eenige en alles ... Wederom staan wij aan het begin van eeu nieuw jaar. Warneer wij dan terugdenken aan wat het oude jaar ons ten opzichte van de biunenlandsche politieke verhoudingen ge bracht heeft, mogen wij

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

De administratiekosten werden eveneens op voorstel van B. en W. met ingang van 1 Dec. 1917, gebracht op f 1000 per jaar. ... .W.U.; landbouw 2200 K.W. en 327 000 K.W.U. polders 400 K.W. en 400 000 K W.IT. en tractie 300 K.W. en 250.000 K.W.LU Totaal alzoo 9347 K.W. aansluitwaarde en 4,654 800 K.W.U. jaarljjkseh verbruik.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

tegenstand en slaagden er ten slotte in ons in onze stellingen te handhaven. Wij heb- 800 gevangenen gemaakt. Onze vooruitgescho ven Verkenningstroepen in het Bois des Fosses schotten het aantal lijken van ... 17 tot 45 jaar waren verplicht op te komen. Bij voorkeur stuurde me de jongsten achter het front waar zij ge dwongen worden millitairen arbeid te ver richten, niewe spoorwegen aan te leggen, ver

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

kadetje kan koopen. Dit voorstel is gedaan om tegemoet te komen aan het bezwaar, dat wanneer men alleen brooden van 400 en 800 gram, zooals thans voorgeschreven is verkrijgbaar stelt het moeiljjker wordt ... Middelburg werd gedaagd voor het verkoopen van ham boven den maximumprijs en dat hij toen is ontslagen van rechtsvervolging. Hij had dus niets gedaan dat strafbaar was. Die slager heeft het wel met »ham« te

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Een tram verbindt Brugge met Middelburg (grens), maar van de kanalen tot de grens heeft men de rails uitgebroken en daarmede de lijn een andere richting gegeven, parallel met de- kanalen naar ... gevechten bedraagt 28 officieren, 1200 man aan gevangenen,13 kanonnen, 27 gevulde munitiewagens en 800 geladeu voertuigen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

tusschen de 400 en 800 meter uitgevoerd, is zeer doeltreffend geweest. Denzelfden nacht zijn er 104 bom men geworpen op de legerplaatsen en muni tiemagazijnen ten Noorden van Sommepy. Er zijn hevige ... menigte aanwezig, die luid applaudiseerde. Men begrijpt de woede dezer Duitschers, doch niet minder de vreugde der bewoners van Belgisch Putte, om na twee jaar van hen verlost te worden. Ten slotte kwam nog

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

komen daarbij administratiekosten en salaris van het personeel. Het viel dhr. De Jager tegen dat wordt dan wel een f 10.000 per jaar rekent hij zuchtend uit. Daar wil hij dan nog wel eens over denken! De ... Aan het gebouw van het Provinciaal bestuur in Zeeland te Middelburg, werd Woensdag aanbesteed het uitvoeren van een deel der werken tot havenuitbreiding te Ter Neuzen in twee perceelen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

128 naar Hoek M. Kayzer, veldarbeider O 173 naar Zaamslag P. V. A. Galle, zonder beroep, Grenulaan 13 naar Middelburg C L. J. de Nys, zonder beroep, O 185 naar Etten en Leur A. J Jacobs, werkman ... onder eede verklaarden in intieme betrek king tot genoemde Aaltje gestaan te hebben. Deze personen zijn echter later, wegens mein eed, tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, terwijl de omkooper zelf

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

vV. P. J. B., koopman te Middelburg, t. z. v. openbare dronkenschap bij eerste herhaling, t. hecht, van drie d. ... zijn gezondheidstoestand het niet toeliet. Er verliep ongeveer een jaar totdat hedenmorgen de sergeant-majoor van het landstormcorps Rotterdam, met 7 soldaten van het landweerdepöt aan het gebouw »Trans

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Onder de ingekomen stukken was een ken nisgeving van Ding. Scheele, dat hij de be noeming tot lid der commissie voor de jaar markt niet aanneemt en een verzoek van den heer Th. van Pienbroek, welke ... verzoekt hem te benoemen tot gemeente geneesheer, in de plaats van dhr, D. Buyze, die naar Den Haag vertrekt. Het eerste zal het volgend jaar in aanmerking worden genomen als we weer voor de jaaribarkt staan