Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.939 resultaten gevonden

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

P. D„ oud 53 jaar, landbouwer te Axel, die door den kantonrechter te Terneuzen, wegens het toevoegen van meer dan 100 water aan de melk, was veroordeeld tot 800 boete of 120 dagen hechtenis, werd in ... roodvonk kan siechts verplicht worden geateld tot den 14-jarigen leeftijd; voorts zijn kinderen be- neden 2 jaar vrijgesteld van inentingsplicbt. Ook bestond tot dusver de mogelijkheid, dat personen, die op

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

P. Dekker, 51 jaar, commissionair in landbouwproducten te Axel, was, toen zijn andere zaken verminderden, ook in gouden munt gaan handelen. Hij werd veroordeeld tot f 800 boete, subs. 3 maanden hecht. ... Voor kinderen van 0 en 1 jaar zal in den vervolge uitsluitend kindermeel en voe- dingssuiker beschikbaar worden gesteld, in plants van zooals tot dusverre rijst, kindermeel, voedingssuiker of gort

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

In den zomer van het vorige jaar maakte het comite-Van der Plas bekend, dat de opleiding van Nederiandsche militairen in Australie was stopgezet en dat er in plaats daarvan cursussen werden gegeven ... Van 1 April a.s. af zullen verplicht- verzekerden, die in iiet jaar, voorafgaande aan den dag, waarop zij met een aan bun ziekenfonds verbonden tandarts een at- spraak maken voor de levering of het

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Naar het Rijksbureau voor de Voedseivoor- ziening in Oorlogstijd meedeelt, zal evenals het vorige jaar aan telers van koolzaad en maanzaad het recht worden gegeven een extra hoeveelheid spijsolie te ... ,5); 800—899-(6); 900—999 (7); 1000—1099 7,5): 1100—1199 (8); 1200—1299 (8); 1300—1399 (8 5); 1400—1499 (9); 1500—1599 (9,5); 1600 —1699 (10); 1700—1799 (10); 1800—1899

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

textielkaart V 415 kan direct tegen gelijktijdige afgifte van geldige textielpunten (gewone pUntenwaardeering) een paar sok ken of kousen worden gekocht. Op de nleuwe textielkaarten voor babies tot 1 jaar en ... voor kinderen van 1 tot 3 jaar bevinden zich geen kousenbonnen, aangezien de aankoopmogelijik- heid van kousen o£ sokken voor. deze kleine kinderen ni^t beperkt is.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

omvatte ongeveer 800 man. Thans is er een belangrijke wijzi- ging gekomen in de organisatie, omdat ge- bleken is, dat de Werkdienst Holland niet ge- schikt was om de Nederlandsche werkkrach- ten tot voile ... Zij, die bij de Ostwerk Ukraine" in dienst gaan, krijgen een vast contract, dat goedge- keurd is door het „Ost Ministerium". Twee punten in dit contract zijn van zeer groot belang: na een jaar heeft

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Maar ook met de kaas werden groote zaken gedaan. De grossier H. J. A. te Breda ver kocht clandestien 6 a, 800 kg kaas, A. den B. kocht nog 2500 kg van J. M. O. te Woerden en 500 kg van A. L. N. te ... damesstof, die een waarde van ongeveer 30 gulden hadden voor 230 gulden. De in specteur voor de prijsbeheersching heeft de beide broers thans gestraft met boeten van resp. 1000 en 800 gulden; de

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Niemand, die het nationaal-socialisme in Nederland wil ibeoordeelen, zal daarbij kunnen voorbijgaan aan de W.A., die thans tien jaar naar het. woord van Mussert ,,de kern, de keurtroep der beweging ... zijn taak tot uitdruk- king te brengen, is thans ingesteld. „De dag der Nederlandsche politie", welke voortaan ieder jaar zal worden gehouden, dit jaar voor het eerst en wel op 14 November.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Bvenals vorig jaar zal ook dezen winter wederom cacao met suiker beschikbaar wor- den gesteld voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Gedurende het tijdvak van 1 tot en met 28 November a.s. zullen de ... Bvenals vonig jaar dient men dezen bon ge- durende de eerste week der" periode, "derhalve van 1 tot en met 7 November 1942, bij den winkelier in te leveren. Gedurende de derde en vierde week der

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Benoemd tot voorzitter van het bestuur der waterkeering van den calamiteuzen Nieuw- Neuzenpolder, de heer C. Wolfert Hz. te Ter neuzen, uit-erlijk tot het einde van het zittings- jaar, waann hij 70 ... Op 61-jarigen leeftijd is te Oegstgeest over- mr- A W. Goed/bloed, voorzittlr van den Raad van Arbeid te Middelburg. De overlede- v*ai? I tot 1936 voorzitter van den Raad iln Arbeid te Goes en sinds

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

. R., oud 32 jaar (een bekend recidivist) van beroep betonwerker, die in Middelburg bij een bouwonderneming werk- zaam was geweest, aan te houden, alsmede den Middelburger J. S., van beroep glazen ... - wasscher, oud 22 jaar, die ten huize van R. vertoefde. Zij zijn naar Middelburg overge- bracht en aldaar ter beschikking gesteld van den wnd. commissaris van politie.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Voor een ieder is er wat bij. U komt toch ook kijken? Prachtige moderne kinderwagens, wiegen, babygoed, baby- doeken en cape's. Heerencostuum m. 50. longensbroeken 1516 jaar. Kinder- schoenen m. 21 ... binnen ddn jaar te behalen met onzen bekenden, prima, goedkoopen, schrifte- lijken cursus. Mddr dan 1200 onzer cursisten slaagden reeds, waarbij tien- tallen, die slechts L.O. hadden genoten. Ook

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Om den verbouw van oliehoudende zaden te stimuleeren zijn verschillende premies vast- gesteld. Zoo is de richtprijs voor koolzaad voor het komende jaar vastgesteld op 800 fr. per 100 kg, d.w.z. het ... in doorsnee 600.000 a 800.000 ton per jaar. De jaarlijksche met vlas bebouwde oppervlakten hereikten in Li- tauen, Letland en Estland 170.000 ha, in Wit- Rusland 232.000 ha en in de Oekraine even- eens

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

time in St. Janateeit), twee gevallen. van rood- •wnk (in Middelburg en Serooekerke) en vier gevallen van diphterie (in 's Heer Arends- rserke, Oud-Vosaemeer, Serooskerke en Wemel- rdnge) voor. ... iemand te „koopen" die de schuld op zich zou nemen, voor /3000 voor het eerste jaar gevangenisstraf, dat deze zou krygen en ver- dei' voor 100 per week. De man zou met een koffertje worden gestuurd naar

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Een jongen van 12 jaar deed bij de ma- rechauss'ees aangifte van mishandeling en verklaarde, dat hij op 25 Nov. 1941 in de trein te Terneuzen door een onbekend persoon mis- handeld was. De ... De Rechtbank te Middelburg veroordeelde verdachte tot een geldboete van /400 subs, den maand hechtenis, van welk vonnis de ver dachte in hooger beroep kwam. Daar liet verdachte echter verstek gaan

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 6

De „A. W.", zooals de school kortweg ge- noemd wordt, werd in October van het vorige jaar geopend en heeft sedert dien reeds hon- derden gesehoolde me aalbewerkers afge-t leverd, die alien een ... opleidingscursus zelf duurt 3 maanden, waar- na men automatisch een arbeidsovereenkomst voor den tijd van 1 jaar aangaav. De autori teiten hebben al het mogelijke in het werk gesteld, om het den werkzoekende

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

, Hcntenisse f 1600, Hoofdplaat >450, Hulst 730, St. Jan- steen 600, Kapelle f 600, Kloetinge 500, Koewacht 900, Kortgene 1200. Krabben- dijke 800, Kruiningen /1200, St. Maartens- dijk 1500, Middelburg 4590 ... ABONNEMENTSPRIJSBinnen Temeuzen 1,42 per 3 maanden Buiten Temeuzen fr. per post 1,73 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,20, overige landen 2,65 per