Krantenbank Zeeland

HomeSearch

134 resultaten gevonden

| Sluisch Weekblad | pagina 2

van 250 jaar kunnen hereiken, schijnt dus dit stuivortjo laug gerold te hebbon eer het weêr boven water kwam. ... Voor de executie der gevangenisstraf vol gens het nieuwe Strafwetboek zullen er, naar de meest nauwkeurige berekeningen, nog 800 moeten worden bijgebouwd.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

De mazelen heerschcn te Middelburg cpide doch ze zijn, volgens getuigenis van deskundigon, niet van gevaarlijken aard. ... Te Middelburg is een tent in aan bouw, waarin de hoer Louwerse dezen win ter een Skating rink zal openen.

| Sluisch Weekblad | pagina 2

die gemeente wordt gewaardeerd kan dienen, (lat van do 101 leerlingon, in 't afgeloopen jaar, 69 geen enkele maal, 11 tweemaal, 2 driemaal oa slechts éeu de lossen meermalen verzuimde. (M. C.) ... J. van Male te Breskens is voor f 8598 aannemer geworden van het eenjarig onderhoud en de verbetering van de ha venwerken te Breskens en D. Tbolens, te Hoek voor f 509 per jaar van de aanleg en

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Tarwe f 9,00 a 10,20, Rogge f 6,75 a 7,20, Wintergerst, f 6,75 a, f 7,10, Zomergerst f 6,00 a 1' 6,40, Paardeboonen f 7,00 a f 8,25, Haver f 2,00 a 4.00, erwten f 8,00 a 9,00, Kanariezaad f 0,00 a 0,00. ... Deurwaarder bij de Arrondissements Regtbank te Middelburg

| Sluisch Weekblad | pagina 4

de tweede maal in dit jaar zullen worden gehouden te Middelburg, op Woensdag 16 Wclotoe!' aanstaande en volgende dagen. ... Tarwe f 9,00 a 10,75, Rogge f 7,00 a 7,50, Wintergerst, f 6,75 a f 7,25, Zumergerst f 6,00 a f 6,50, Paardeboonen f 8,00 a f 0,00, Haver 1' 3,50 a 4.00, erwten f 9,25 a 10,00, Kanariezaad f 8,00 a 9,00.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

kor, H. J. Smid, alle Ie Middelburg, en A. J. Marlet, te Hontenisse. ... Voor het aanstaand vergelijkend exa men, om als adelborst 3e klasse, op het Koninklijke instituut voor de marine te Willemsoord te worden geplaatst, hebben zich dit jaar voor 25 plaatsen niet minder

| Sluisch Weekblad | pagina 2

500 minder op dan in het naastvoox-gaande jaar. Dientenge volge was er in het geheel slechts f 17,800 beschikbaar. En daartegenover stonden de aanvragen van 22 gemeenten, waarvan de ondersteuning geen ... Verleden Zondag 14 April was hot vijf en vijftig jaar geledon dat door de jonge juf vrouwen I. P. Vorstman, M. A. Bekaar en C. F. Noest de eerste steen werd gelegd van de nieuwe Herv. kerk alhier

| Sluisch Weekblad | pagina 1

liet loopeüdè jaar-; dat gemeld kohier van Maandag den eerste/n tot en met Maandag den vijftienden April aanstaandedes 's morgens van 9 tot 12 ure, ter gemeente-secretarie voor eenieder ter lezing zal ... steeds van woonplaats te verwis selen en van naam te veranderen, erin ge slaagd zeven jaren lang de politie te ver schalken. Eerst in het laatst van't vorige jaar word hij gearresteerd. Hij is thans 73

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Bij den gedenkdag van 15 Januari, toen, nu 70 jaar geleden, in 1808, ons gewest door eene vreeselijke overstrooming geteis terd werd, achten wij liet niet ongepast eene aanwijzing te doen, hoe ... Te Middelburg brandde Zondagnacht een in het Roosterstraatje gelegen pakhuis met lompen, enz. af. Do belendende per- ceelen zijn door de bulp der brandweer be houden gebleven.

| Sluisch Weekblad | pagina 2

Do collecte voor het fonds ter aanmoe diging en ondersleuning van de Gewapende dienst in der Nederlanden heeft dit jaar op ... avonds ten 6,45 van Vlissingen vertrekt, gaat niet verder dan Middelburg, zoodat de reisgelegenheid naar Goes daardoor vervalt.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

yan dure wintervoedering: de meesten hebben niets overgegaard. Zoo ongunstig als dit jaar was het zeker in geen tijden. ... aangoklaagd van in de maand Juni van dit jaar uit Rotterdam aan een ander te Oude Tonge een briefkaart te hebben geschreven, waarin hij den geadresseerde een uiterst schandelijk feit ten laste legde

| Sluisch Weekblad | pagina 2

In het thans door de regeering inge diend wetsontwerp tot wijziging van de mi- litiewet wordt o, a. voorgesteld, het jaar- lijksch te lichten contingent te brengen op 13,500 man, van welke 800 voor ... in het jaar 187G ontleenen wij het volgende, voor zooveel dit district betreft

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Tarwef 12.50 a 13,00, Rogge f 8,75 a 9,10, Wintel-gerst f 7,20 a f 7,50i, Zomergerst f6,80 a f 7,00, Paardeboonen f 7,50 a f ,8,00 Haver f 3,a f 5,00, erwten f 8,75 a f9,-50, Kana riezaad f9,a f 10,25. ... jongste is even een jaar oud. Één meisje lijdt aan een pijnlijk ongemak in de heup, dat haar belet een voetstap te verzetten. Twee jon gens ziju ziek en onder geneeskundige ver pleging. De toestand is

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Engeland geeft voor ieder soldaat jaar lijks uit 2.500 francs; Rusland 1.202; Frank rijk 1.172; Belgie 1.047; Duitschland 975, Turkeije 922; Italië 917; Denemarken 800; Spanje 755 en Oostenrijk 720 ... Het droogdok te Middelburg is weder om beproefd en goed bevonden. Vlaggen wapperden in de voorgaande week van de schipsluis en van eenige particuliere wonin gen. Algemeen hoopt men thans, alle cala

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Naar wij vernemen, zijn de cellulaire gevangenissen in ons land meest allen geheel bezet, dit moet ook het geval te Goes zijn. In Middelburg bestaat eene groote gevangenis, die ook pellen bevat, die ... reeds een jaar in ge reedheid zijn, met uitzondering dat er nog geen gasleiding in aangebracht isvan daar dat de cellen niet ins dienst gesteld kunnen worden, maar de gevangenen door de recht bank te

| Sluisch Weekblad | pagina 3

. plaatjes op en de kromme lijnen van het stuk karton, waarop de eigenlijke almanak d. i. een aantal stukjes papier als 't jaar dagen telt, ia een' stapeltje zijn opgehécht. Op elk stukje papier, dat men ... Tarwe f 10.50. a 11,50 Rogge f 8,00 a 8,25, Wintergorst f 6,30 a 6,70, Zornerdito f 5,70a 6,40Paardeboonen f 6,50 a 7,00, Haver f 3,00a 4,50, Erwten f 10,00 a 11.00Kanarie zaad f9,00 a 10,00.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

hoeveel heid, die één werkman 'sjaars kan op brengen, zijnde 250 ton. Zoo nu een mill, arbeiders in de kolengroeven werken, is in Engeland nog voor 800 jaar steenkolen aanwezig. ... November jl. ruim G'/! millioen gallons moor bedroeg, dan in hetzelfde tijdvak van liet vorige jaar.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Dr. F, Seclheim, aan de Hoogere Bur gerschool te Middelburg, heeft, bij bet ne men van chemische proeven, door het sprin gen van een fleschje met ontplofbare stof het rechteroog verloren. ... Jarige Tarwe f 10.50. a 11,75 nieuwe dito fO-OO a f 0,00, Rogge f 8,00 a 8,25, Win- tergerst f 6,80 a 7,20, Zomerdito f 6,30 a 6,80Paardeboonen f 7,50 a 8,50. Haver f 3,50a 5,00, Erwten f 10,00 a 11

| Sluisch Weekblad | pagina 3

oud een en half jaar, te Middelburg bij Uainan, Markt, ... Jarige Tarwe f 10.25. a 11, nieuwe dito f 10.50 a f 11,25, Rogge f 7,25 a 7,75, Win- tergerst f 6,60 a 7,00, Zomerdito f 6,40 a 6,60, Paardeboonen f 8,00 a 8,50, Haver f 3,50a 5,00, Erwten f 10,50 a

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Naar men verneemt zal waarschijnlijk de heer Möllerup, gezagvoerder van de Phcc- nix, in hooger beroep komen van het von nis der arrond. rechtbank te Middelburg van den 21sten Juni jl., waarbij hij ... De overstroomingen in het voor jaar hebben de Regeering natuurlijk aan

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Veere. Zondag den 21 Augustus 11. is langs den dijk van het kanaal van Veere naar Middelburg een onbekend manspersoon gevonden, die zich door middel van een pistoolschot van het leven had beroofd. ... Jarige Tarwe f 9.00 a f 9.80 nieuwe Tarwe f 10.00, nieuwe Rogge f7,75 a 8,00, Wintergerstf 5,80 a 6,20, Zomergerst f5.25 a 5.50, Paardehoonen f 8,25 a 8,60, Kool zaad f 12,75 a 13,25, Haver f 0,00 a

| Sluisch Weekblad | pagina 2

En andermaal bleek de Zeeuwsche fier heid, toen bij de behandeling der begroo ting namens gedeputeerde staten werd voor gesteld daarop een post van f800 uit te trekken, als abonnement in de reis ... Omtrent den toestand van het droo- ge dok te Middelburg deelt de Mildelb. Ct. het volgende mede; In eene bijeen komst, door de ingenieurs van den wa terstaat Zaterdag met den aannemer ge houden, zijn

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Rijtuigfabriek gevestigd te Brugge sedert 3ö jaar. ... Tarwe 8,75 a f9,50 Rogge 6,60 a 6,90, Wintergerstf 5,90 a 6,40 Zomergerst f 5.50 a 6.00, Paardeboonen f 8,00 a 8,50, Haver meest tot 10 tot 10!4 pCt. per kills. Erwten f 9,50 a 10,50.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Rijtuiglabriek gevestigd te Brugge sedert 30 jaar. ... Tarwe 8,75 a f9,50 Rogge 6,50 a 6,90, Wintergerst f 5,80 a 6,30 Zomergerst f 5.50 a 6.00, Paardeboonen f8,00 a 8,50, Haver 3,75 a 4,25. Erwten 9,50 a 10,50. kanariezaad onverkocht.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

andere gevolgd werd Amsterdam zond reeds het volgende jaar 8, Middelburg 2 schepen uit enz. Waarom ech ter werden de Gebroeders Houtman niet we der van wege de Amsterdamsche, maar door Middelburgsche ... vorsten en overheden op Ambon geteekeud (3). Hij toefde er zoolang tot hij in het volgend jaar met den Heer Koen naar Banda en toen ver der naar de hem toegeschikte landvoogdij op Ternate ging. „Het schijnt

| Sluisch Weekblad | pagina 3

in dit jaar, zuilen worden gehouden, te MIDDELBURG, op Woensdag den t»en April aanstaande, en volgende dagen. ... De gebroeders Houtman, Cornelis en Fre- derik, waren zijne kinderen. Zij hadden bun vader reeds in 1584 verloren, want in dat jaar „op den 4n Nov. verkochten de HH. Burge- meesteren niet de

| Sluisch Weekblad | pagina 1

1°. dat in genoemde geldleening van ƒ150,000 kan worden ingeschreven voor drie en veertig aandeelen, elk van duizend gul den, tegen eene rente van vier en een half ten honderd in het jaar, in te gaan ... het bedrag der ingeschreven aan deelen, voor zoo ver die zijn aangeno men, moet overgestort worden vóór den 20*'™ December 1875, bij den Betaal meester te Middelburg, op de gewone kantooruren en dat de

| Sluisch Weekblad | pagina 3

slachtoffers van dien maatregel was Jan Bot. Jaar in jaar uit had hij met een hond voor zijn wagentje zijne waar aan den man gebracht, en 't laat zich begrijpen, dat liet den man wel hard moest vallen als hij ... f 8.00 aS.75

| Sluisch Weekblad | pagina 2

paar ratten er 646,800 voort! Gedurende vier ja ren werpt het wijfje ieder jaar zes tot zeven maal, en iedere worp bestaat uit 12 tot 23 jongen, die op hunne beurt jongen krijgen als zij 5 maanden zijn ... gesteld van den officier van justitie te Middelburg.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Dr. J. Sasse beantwoordt in den Almanak voor Landbouwers eu Veehouders voor hel jaar 1874 de vraag„welk gewas zou de koffie kuuueu vervangeu ?M ... Uren vau vertrek in December. VAN MIDDELBURG: VAN ROTTERDAM

| Sluisch Weekblad | pagina 3

14,25 10,50 8,90 8,10 5,00 8,00 -.00 -,00 3,75 ... f 3.50 a f 8. ZofiiiSrgerst f 7,75, f 7,50 a f 1 Si, Haver f 5, f 4,75, f 4,50, f 4, f 3 a f 2,3-5. Paar- denboonen f 8,00, f 8,10 a f 8. Erwten f 10, f9,50, f 9 a f 8,75.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Mejuli'er Millie en Christine zijn 22 jaar oud en geboren in Noord-Carolina (Amerika.) Hare moeder was 32 jaar loeu zij aan deze meisjes het leveu schouk eu zij was zeer sterk gebouwd. De kindereu ... jongelingen mogen bij aanneming uicl jonger dan 17 eu niet ouder dan "20 jaar zija. Zij moeien zich voor 0 jaren verbinden, voldoen aan de vereisohlen voor vrijwilliger eu wijders met guustig gevolg eeu examen

| Sluisch Weekblad | pagina 3

hun zijne gansche bezitting voor eene som van 300,000 roebels waarvan hy een vijfde deel, dus 60.000 roebels schonk de overige 240,000 roebels moesten elk jaar voor een gedeelte worden afgelost. Aan die ... De officier van justitie te Middelburg verzoekt opsporïog. aanhouding en bericht, omtrent den per soou van W. Verhulst,oud29 jaren gewezen klerk bij de bank van leeuing le Middelburg. Tegeu hem is

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Blijkens het overzicht van de opbrengst der rijks middelen over de vier afgeloopen maanden wijst de opbrengst een vermeerdering aan van f 459,695,57V2 boven het vorige jaar en van f 1,348,800 ... Het O. M. cischte een gevangenisstraf van twee jaar legen hem. A. s. Dinsdag zal de lechtbank uitspraak doen.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

gulden door Jos. do Cloedt alhier; het 2e perceel werd toegekend aan P. Gevaert, mede alhier woonachtigvoor eene som van 800 gulden. ... Heden overleed in den jeugdigen ouder dom van 9 jaar en 6 maandeu mijn jongsten broeder.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

gestegen. De boerenwerkpaarden vau 10 lot 1'2 jaar oud werden mei f 800 tot 820 eu de koeien met 300 gretig betaald. ... Men schrijlt uit üostburg: Op de eerste der zoogenaamde Meikoopdageudie in dit district werd gehoudenis geblekeu, dat de prijzen van hel vee sedert verleden jaar tot eene verbazende hoogte ziju

| Sluisch Weekblad | pagina 3

8^00 0,00 0,00 ... Jaarlijks worden, naar de keuze der Inteekenaars, 20 of 40 afleveringen verzonden zoodat het ge'neele prachtwerk in uiterlijk vijfjaren of. bij bespoedigde verzending, in 2V2 jaar kompleet zal zijn.