Krantenbank Zeeland

HomeSearch

109 resultaten gevonden

| De Schakel | pagina 2

In opdracht van de vereniging voor buitengewoon lager onderwijs in West Z.-Vlaanderen werd door het architec tenbureau Rothuizen en 't Hooft uit Middelburg In het gemeentehuis te Oost burg aanbesteed ... Er waren 9 Inschrijvers, de hoogste was het aannemersbedrijf A. Boogaard uit Sluis voor f 420.000laagste inschrij ver was de firma v. d. Poel uit Terneu- zen voor f 377.800,-. De raming was f 405

| De Schakel | pagina 1

150 tot 200 (meer op brengst f 800,-); 2. Straatbelasting on gebouwd van 3 pCt. van de belastbare opbrengst tot 10 pCt. (meer opbrengst per jaar f 1400,-)3. Straatbelasting gebouwd van 6 pCt. van de ... Het gymnastieklokaal en de gehele rechterzij vleugel van het z.g. parochie huis aan de Vleeshouwerstraat zal voor een periode van maximum 5 jaar, met een opzegtermijn na verloop van 3 jaar, worden

| De Schakel | pagina 1

In het middagprogramma, dat om 3 uur begint, zijn o.a. opgenomen: de monstratie-oefeningen, piramidebouw, finale 100 m. jongens en 80 m. meisjes en hoogspringen, lange afstandslopen (1500 m. en 800 m ... INGEKOMEN: 1, Antonius C. C. M. de Weerdt, van Vlissingen naar Oranje plein 3; 1, Dingna H. J. Vermeulen, van Heemstede naar Ph. van Kleefstraat 6; 2, Jakob Kooij, van Middelburg naar W 31; 7

| De Schakel | pagina 2

Voorzitter P. Vroon deelde nog mede, dat in het afgelopen jaar ongeveer 800 jachten de haven van Breskens hebben aangedaan. Het betrof hier hoofdzake lijk buitenlandse jachten. ... HUWELIJKEN: 5, Daniël I. Chris- tiaansen, oud 23 jaar, wonende te Bres kens en Eliza M. van de Gruiter, oud 18 jaar, wonende te Breskens; 25, Machiel Bertou, oud 26 jaar, wonende te Oost burg en Son

| De Schakel | pagina 3

Bakker, van Middelburg naar Dorpsstraat 30; 8, Joannes F. Zee- gers en eehtg., van Hoofdplaat naar Pr. Julianastraat 20; 7, Jacornijna A. Konings, van Dussen naar Vogelenzang 2715, Sara E. de Feijter, geb ... Een bedrag van f 500,- werd beschik baar gesteld voor een lichtpunt aan het begin van de Landbouwstraat. Van de PZEM was bericht ontvangen inzake de kosten van verlichting van de rotonde welke f 32.800

| De Schakel | pagina 2

Zaterdag j.l. werden te Middelburg de Zeeuwse zwemkampioenschappen voor de jeugd verzwommen, waaraan door alle clubs uit Zeeland werd deel genomen. ... 50 m. schoolslag meisjes 10-11 jaar: J. Fenijn. Ook dit zwemstertje wist twee kampioenschappen te behalen. Zij won ook nog de 50 m. rugslag.

| De Schakel | pagina 2

Met betrekking tot de bouw van een nieuwe b.l.o.-school, sprak de voorz. er zijn voldoening over uit, dat aan het einde van het jaar 1963 de goedkeuring werd verkregen van de bouwkundige in spectie ... Zoals overigens overal vorderde de woningbouw ook in Oostburg het afge lopen jaar maar langzaam. Gereed kwamen 5 particuliere woningen en 13 woningwetwoningen. Te verwachten is, dat het laatste deel

| De Schakel | pagina 2

de tijd van 15 jaar, voor f 800,-. Hierbij komen echter nog de polderlasten en een schadever goeding "aan de vorige eigenaar. Toch waren er aandeelhouders die een ter mijn van 15 jaar wel erg kort ... Vijf cent per inwoner werd als één malige subsidie toegekend aan de Zeeuwse Stichting voor Revalidatie te Middelburg, ten behoeve van de aan koop en restauratie van het door deze instelling

| De Schakel | pagina 3

-bijeenkomsten zou houden, waar de juryleden een toelich ting zouden kunnen geven op de voor dat jaar gekozen coneou^smuziek. In het algemeen, merkte de heer van Me ver nog op, moet de dirigent van z^n muzikanten ... Het muziekconcours dat afgelopen jaar te Retranchement gehouden werd, bleek een bat'g saldo van f 115,- te heb ben opgeleverd. Van groot belang acht te de voorz. de muziekexamens, zo-l« die dit jaar

| De Schakel | pagina 2

100 m. schoolslag meisjes 16 jaar en ouder: 1. Th. v. d. Heuvel (Schelde stroom) 1 min. 36.4 sec.; 2. T. Daalhui zen (SZV) 1.36.6; 3. M. Pieters (Starters) 1.41.2; 4. L. Rootsaert (Starters) 1 ... 50 m. schoolslag meisjes 14-15 Jaar: 1. A. Koole (Starters) 48.3; 2. S. Vermeu len (Scheldestroom) 48.9; 3. M. Brak man (Starters) 49.6.

| De Schakel | pagina 1

hoogste inschrijver was de fa. Lucas met 'n bedrag van f 61.800,-. De laagste inschrijver was de fa. Hol te Hulst voor f 49.850,-. Inmiddels is het werk aan de laagste inschrijver gegund. ... Een raadsbesluit tot verkoop van grond aan dhr. A. Looten te Middelburg werd aangepast aan de werkelijke si tuatie, zoals die thans is, nu de huizen zijn gebouwd en bewoond door de he ren van Melle

| De Schakel | pagina 1

De voorz. schetste vooraleer dit uit breidingsplan aan de orde kwam, hoe gedurende de periode dat hij burge meester van Groede is (ca. 15 jaar) de gemeente 800 inwoners heeft verloren. Spr. zei dat ... Middelburg is ontworpen, aanvaard.

| De Schakel | pagina 2

De Stichting Onderwijstentoonstelling heeft in het oude verenigingsgebouw, evenals vorig jaar, weer een tentoon stelling ingericht. ... Gebr. v. d. Poel, Temeuzen - 1.302,800 (f 157.500).

| De Schakel | pagina 2

Nadat men nog stil had gestaan bij de verschillende taken van de vakbewe ging en men een vergelijking had ge trokken tussen de arbeider van 40 jaar geleden en nu, constateerde het forum over het ... Juni te Middelburg te plaatsen.

| De Schakel | pagina 2

de raad een pracht oplos sing. Immers, deze maar 800 zielen tel lende gemeente heeft weinig gelegen heid tot ontspanning voor jonge men sen. ... De Raad der gemeente Biervliet ver gaderde Maandagavond voor de. eerste maal in het nieuwe jaar, onder voorzit terschap van burgemeester Kostense.

| De Schakel | pagina 2

erbarmelijkst is, schrok een groot, aantal raadsleden terug voor de conse quenties van dit plan, dat als het in zijn geheel is uitgevoerd, f 33.000,aan verlichtingskosten per jaar zal vragen Thans zijn er 130 ... De deelnemende verenigingen waren: Excelsior, Goes; Euphonia, Goes; Achil les, Middelburg; V.T.V., Vlissingen; Con-

| De Schakel | pagina 3

bouten of klem men tijdelijk waren vastgezet, moest 800 tot 1000 gulden aan omzetbelasting worden betaald. ... Een overbemesting met patentkali is in een droog jaar wel aan te raden, omdat er dan gemakkelijk kalk en mag nesium voor de plant ter beschikking staat, maar al heel gauw te weinig kali.

| De Schakel | pagina 1

Voor gezonde mannen is het werk in de Beemster klei op zijn minst gespro ken zwaar. Dat had Arie op veertienja rige leeftijd ondervonden, en Douwe een paar jaar later. Maar Arie was vasthou dend en ... Kruiwagen rijden met bal voor jon gens en meisjes tussen 14 en 20 jaar: 1. Henk Verschoor-Jenny Wijnands; 2. Piet Risseeuw-Suus Morel; 3. Jaap Kant- Nelly Verdouw.

| De Schakel | pagina 2

1959 is een jaar geweest van veel ac tiviteiten, vooral door de vele inentingen o.a. tegen polio, diphterie, tetanus en pokken. In verband hiermee bracht spr. dank aan zuster Schilders en de heer J ... De kinderspelen voor de schoolgaande jeugd, welke voorgaande jaren op Ko ninginnedag te Aardenburg werden ge houden, zullen ter gelegenheid van het derde bevrijdingslustrum dit jaar naar 5 Mei worden

| De Schakel | pagina 2

vastge steld. In verband met de grote uitgave, welke de gemeente zich getroost, n.l. f 3000,per jaar voor het 100 pCt.-plan van de waterleiding, besloot de raad een verhoogde uitkering uit het gemeente ... het Kerstfeest en dan zou vreugde zijn in ieders hart, zoals er ieder jaar blijdschap was in ieders ge moed op het feest der feesten.

| De Schakel | pagina 2

aanwezigen welkom en wierp een terugblik op het afgelopen jaar, waarin de vereniging werd opgericht en nodigde dan ook nog eens alle aanwe zigen uit tot het zoveel mogelijk aan werven van nieuwe leden. Uit het ... ons aan de hand van een verhaaltje een toer doet maken door de Galil, de vruchtbare ontgonnen Noordelijke streek van Israël. De entree is f 0,75 per persoon; voor de jeugd t. em. 15 jaar f 0,25. Kaarten

| De Schakel | pagina 3

jaar, alsmede voor de f riteskiosk tot f 546,per jaar vond hij uitgesproken onredelijk. De heer Dekker, lid van de voorbereidingscommissie, zei, wanneer de heer Broodman over een onbillijke verordening ... . Ruim 40 jaar heeft de heer Vercraeije zijn beste krachten als bestuurslid aan de vereniging gegeven. Hem werd hier voor in warme bewoordingen dank ge bracht. Op zijn voorstel besloot de ver gadering de

| De Schakel | pagina 3

De vereniging werd de naam toebe dacht van hengelclub „De Zeekrab". De contributie werd bepaald op f 2,50 per lid per jaar; jeugdleden t.e.m. 15 jaar f 1,-. Leden kunnen zich opgeven bij een der ... De heer de Bruyne uit Middelburg gaf een inleiding over beroepskeuze, waarna vragen konden worden gesteld. De voor zitter bedankte de spreker en bood hem een boekenbon aan. Hierna werd reke ning en

| De Schakel | pagina 2

52.200,perceel 2 f 117.800,-; C. L. Soulimans, Hoofdplaat, perceel 1 f 56.000,—, perceel 2 f 115.975,— Gebr. Vergouwe, Breskens, perceel 1 f 54.954, perceel 2 f 116.364,G. M. van Schoote, Breskens ... , perceel 1 f 52.247,V. Ver- straete, Hoofdplaat, perceel l f64.400, perceel 2 f 134.800,percelen 1 en 2 t 198.800,Firma Zwier, Retranche- ment, perceel 1 t 56.063,perceel 2 f 119.720,—.

| De Schakel | pagina 2

Ingekomen waren de volgende ver zoeken om subsidie, n.l. van het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcoholisme te Middelburg en de Vereniging Diepvries. Deze laatste vroeg een bijdrage in d ... Ook werd de bouw van de uitbreiding van de Rijks Middelbare Landbouw school gegund aan de fa. Iz. de Bliek te Schoondijke voor de som van f 74.300,-. De begroting bedroeg f 75.800,-. Even wel

| De Schakel | pagina 2

De uitvoerder N. uit Middelburg en de metselaar J. uit Zoutelande, beiden werkzaam bij de Aannemersfirma Ver- stelle Verhage uit Vlissingen, waren bezig met een electr. handslijpmachine, toen de ... excuseren, mevrouw? Hopelijk zullen we volgend jaar gaarne van uw uitnodiging gebruik maken. Ja, dank u wel. ik zal het mijn vrouw zeggen Dag mevrouw

| De Schakel | pagina 1

Gezicht op een vleugel van het in „Heideheim" te Emmen. Te bouwen door Met 800 m.3 gewapend beton, 360.000 zakken cement. ... Naar het bestuur meedeelde, komen als bewoners in' aanmerking: Zij, die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt en 'n zodanige lichamelijke en geeste lijke gezondheid genieten, dat zij niet al bij

| De Schakel | pagina 1

GEHUWD: 8, Jacob van H'ee. 70 jaar, wonende te IJzendijke en Wilhelmina Lucieer, 63 jaar. wonende te Groede; 15, Augustinus J. Reijnhout, 26 jaar, wo nende te Middelburg en Emma S. Ras, 21 jaar ... . De bijdrage voor Apollo" werd verhoogd van f 600,tot f 800, per jaar. Een salarisverordening werd vastgesteld voor de administrateur van de woningwetwoningen.

| De Schakel | pagina 1

ue Jaar gang - Nr. 617 ... Blijkens een schrijven van G.S. heeft dit college de rekeningen over de jaren 1950, 1951 en 1952 vastgesteld. G.S. ble ken niet accoord te kunnen gaan met de raming van f 18.800,- voor de bouw van

| De Schakel | pagina 2

Belgische en 30 Nederlandse plaatsen deelnemen. Als vertegenwoordi ger hiervoor was Middelburg gekozen. ... uitgezonden van één uur tot half twee, over 49 en 208 meter. Een week later wordt dan de winnaar uit Middelburg gekozen, die zal deelne men aan de finale van de stedenwed strijd. welke begin Januari gehouden

| De Schakel | pagina 2

gesteld en wel voor: Chr. Nat. School op f 1821,60; R.K. School op f 1473,83 en de Openbare Lagere School f 2956,83. De vergoedingen zijn voor het jaar 1956. ... . zei ten deze diligent te zijn en reeds prijsopgaven te hebben gevraagd. Voorts zei hij dat het seizoen reeds zo ver gevorderd is om nu nog dit jaar tot plaatsing van een en ander over te gaan. De heer

| De Schakel | pagina 2

De Pzem is bereid het torentje naast het transformatorstation aan de ge meente tegen f 1,- per jaar in erfpacht uit te geven, waarbij het onderhoud door de gemeente gedaan dient te wor den. Dit ... Over het voorstel van B. en W. tot de bouw van een kleedlokaal op het nieuwe sportveld over te gaan, ontstond een breedvoerige discussie. De raad vond geraamde kosten van f 18.800 voor een dergelijk

| De Schakel | pagina 2

Th am doen enkele assistenten van de Rijksbij enteeltconsulent voor het Zuiden des lands te Tilburg, hun jaar lijkse ronde in Zeeuws-Vlaanderen. Mocht uit het onderzoek van monsters van een bepaalde ... De opbrengst van deze collecte dient cm op wetenschappelijk terrein onder zoekingen te kunnen doen die leiden tot het opsporen van de oorzaken en be strijding van deze ziekte, waaraan jaar lijks vele

| De Schakel | pagina 2

betreffende het perso imnvervoer in Zeeland welke op 28 Sep tember e.k. te Middelburg gehouden zal worden zullen de aanvragen van de Z.V.T.M. en van vele andere Zeeuwse autobusondernemingen behandeld wor den. ... dit jaar naar hartelust kunnen genie ten. Geen goter genoegen dan pruimen eten op een fietstocht of een dag aan zee.

| De Schakel | pagina 2

meisje, dat thans ongeveer 15 jaar is kan nu ge leerd worden meer zelfstandig te wer ken. Verwacht mag worden dat in de toekomst gevraagd zal worden naar dit getuigschrift bij de aanstelling van een ... Het is echter ook mogelijk na het l ehalen van het getuigschrift als „huis- houdassistente" nog een jaar door te brengen op de landbouwhuishoudschool Hierbij kent men twee opleidingen: s

| De Schakel | pagina 4

NUTSSPAARBANK - MIDDELBURG Bijkantoor OOSTBURG ... Hoofdprijs: FORD AUTO, 2e prijs: Reis voor 2 personen 10 dagen naar Zwitserland of een Televisietoestel; 3e prijs: een jaar lang elk week f 10,— huishoudgeld. Verder: costuum, linnen^ uitzet, horloge

| De Schakel | pagina 2

Medewerking wordt verleend o.m door mevr. E. J. van den Broecke-de Man te Aardenburg, declamatie; H, Stam, directeur van de Zeeuwse Mu ziekschool te Middelburg; Johan Men- adel, bariton en mej ... De presidente, mevr. Van Cruijningen Erasmus, sprak een kort openings woord, waarin zij mej. mr. E. Roder van de voogdijraad te Middelburg hartelijk welkom heette.

| De Schakel | pagina 2

van het jaar. En niet zo druk ook. Meest arbeiders die naar hun werk gingen en een paar auto's met groente voor de markt. Of misschien kwamen ze al van de markt at. Die begon im mers al zo vroeg in ... Kraker van IJzendijke, Landbouwstraat 2, naar Dorpsstraat 12. 27, M. C. Ma- chielsen van Middelburg, Korte Delft 4, naar Lange Herenstraat 39. VERTROKKEN2, H. W. M. Anthonijsz, van Kon. Julianastraat 28

| De Schakel | pagina 2

Het zal velen bij het lezen van het bericht, dat ook in 1954 weer een visserijdag op 14 en 15 Augustus a.s. zal worden gehouden, wel even door het hoofd zijn gegaan kan dit nu wel elk jaar terugkeren ... En sommigen uwer zullen wel even met het hoofd geschud hebben en misschien wel ge zegd: dat is toch wel wat gewaagd om dit nu elk jaar te organiseren. Maar als men dan eens even rustig de zaak bekijkt

| De Schakel | pagina 3

wegvoeren. Na verhoor werd de M. heengezonden, terwijl F voor de Officier van Justitie te Middelburg werd geleid, waarna de ontknoping van dit revolverdrama wel zal plaats hebben. ... Door de directie Zeeland van de Rijkswaterstaat te Middelburg is aan besteed het onderhoud van de haven werken alhier, gedurende 1954.

| De Schakel | pagina 3

De secretaresse, mevr. van der Hooft, gaf een verslag over de activiteiten van het afgelopen jaar. ... Vorige week slaagden op de te Middelburg gehouden examens der E.N.S.A.I.D. de dames A. de Witte te Breskens voor costumièreE. Hoste te Nieuwvliet voor coupeuse en N. Kwekkeboom te Waterlandkerkje

| De Schakel | pagina 2

Door de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zeeland te Middelburg werd aanbesteed het onderhou den van de havenwerken te Breskens gedu rende het jaar 1953. De inschrijvers ... Er wordt vermoed, dat de heer Chr. alcohol heeft gebruikt, voor welk feit hij voor de Officier van Justitie te Middelburg is geleid en in het huis van bewaring aldaar is ingesloten.

| De Schakel | pagina 6

niet meer zal voortzetten. Tevens betuigt hij zijn hartelijke dank voor het vertrouwen, hem ruim 20 Jaar geschonken. ... Komt U naar Middelburg Bezoekt dan onze zaak eens Ruime sortering

| De Schakel | pagina 2

in Middelburg viel het ons op, dat de prijzen achterwege bleven, behalve een enkele uitzondering. Dit deed ons vermoeden, dat het meeste van het getoonde ver boven de draagkracht van de gewone beurs ... voor bestaat. De tentoon stelling van twee jaar geleden zal overtrofien worden doordat men de verschillende werkstukken in zal delen in rubrieken en ook de prijzen rubrieks- gewijze zullen worden

| De Schakel | pagina 3

Bij de rondvraag werd door de heer C. de Kruijter dank gebracht aan de voorzitter en secretaris-penningmeester voor het vele werk dat zij in het afge lopen jaar hebben verricht in het be lang van de ... Op het eind van dit jaar hoopt men voor de leden een gezellige avond te organiseren.

| De Schakel | pagina 3

Dinsdag j.l. speelde Scheldestroom I een vriendschappelijke wedstrijd tegen Luctor II uit Middelburg. Deze ploeg speelt in de Ie klasse van de Zeeuwse waterpolo-competitie. Na een goede wedstrijd ... , junioren en heren. De loop nummers zijn 60 m., 80 m., 100 yards, 300, 800, 1000 en 3000 m. Ook hoog springen staat op het programma. Bekende favorieten, zoals Lankriet, van Poucke, Timmerman, Dobbelaere