Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.074 resultaten gevonden

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. ... Reeds twintig ja,ar voor dij bovenge noemde verwoesting had de H. Franciscusi over de mistoestanden ge/ch'reven aan den koning van Portugal. In een brief' aan een Pater uit Lissabon schreef! hij

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

HansWeert. Het fanfarecorps „Schel- dee'alm" ntam' j.l. Ziondag deel .aan. 'het In tern ationiaial Festival te Doel (B..) Na Jaar geconcerteerd ,te 'hebb'en -wlerd de reis -verdere v'an den diag werd ... Het ger,ucht, aldus bet blad, doet de xonde, dat men 'hier te doen beeft mlet de stoffelijke resten van z'akerein J. F., •jdie twintig jaar geleden spoorloos is ver dwenen en welke verd'wlj'nhigl de

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

. C. de Grapf, li. P. (Bapelaar, Dj S. Tuijnman ,J]. Hi. Volkers, allen te MiddelburgF. H. van der Bijl te Vlissingen en A. van Heel te Goes. AijgelWezen !z'ijn 5 mianuefijlka kandidaten. ... op een ge deelte tuin va® het Sohuttersihjof. Uitslag vioor de mlasaa: J;. Wissie, Axel, f29120; Cf. Hj. H. .Wisse, Za/mislag. f 28088firma Schrijver, Goes, f26800; L. F. G roioiSmlan, Middelburg, f

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

V. A.. ,die 2V2 jaar met het meisje ver- keeling bad, -wilde niets meer met naar te maken heblben, terwijl het meisje jnieit ana haar lot wilde worden «vergelaten. Mej. K. maakte het v. A. «eer ... Gedurende het laatste anderhalve jaar zijn er in de Perzische provincie Mesijed 30.000 vluchtelingen aangekomen -uit Tper- kestan. Zij' hadden de wlij]k' genomen Vflor den hongersnopd. I11 sommige

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

"'er ,'biji het invullen van zdjja. nbelastinigibiljet„Zeg, Ida, zon at laatste kraakie van de Hoofd* ok' nog biji moeten zetten, of! is da,t- ;t volgende jaar?" ... Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

Hout handel v. h. G. Alberts Lzn. en Cd., allen te Middelburg; ... en voorts: de 'heeren mr. P. JJielaman, lid van Ged. Staten van Zeeland te Middelburg; Ir. W. E. H. van Rijck'evor- seJ, Chef' van den Dienst van het Ver voer der .Nederlandsehe Spoorwegen te Utrecht

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. ... vermeer derden dau verminderden toen op 1 Mei van datzelfde jaar mr. Verschuur werd 1 benoemd tot beheerder over de geheele aldeeling landbouw, die toen kwam te ressorteeren onder „Economische Zaken

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

:elschapjlufiffou|w,' een som' van 6000; deze had echter geen adresop- gegeven, Zoodat het de nabestaanden niet mogelijk was de som uit te kéeren, oif- schoon zlij tiep jaar lang na'kr ha,ar Zoch ten. Mrs Fpx .ztau i0|ék ... thans uog niet van 'het vermogen, dat reeds tien jaar pp ha,ar wacht, hébben vernomen, als niet de verpleegster een zob goed geheugen "had gehad en haar aanstonds herkende. Mrs Fox is als een geluikfc

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

aui'"j het frisistehe' bureau .vioor ag, is een TubrieW cfrrift. Het Is eeu bn te lezie-n; E» ziju I enleerz'aam. |andelt .een schoot- ,Wftar in het jaa-r voor op stutteia ... -akte -zlij baar -gezelschap juf If 'roujwr een stwn' vau 6000; deze had echter geen adresop- geigeven, z-oodat- het de nabestaanden niet mé-gelijk was de som- uit te kéeren, piP- schoon zlij tiejj 'jaar lang

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

aan dhr. C'hamulcau', die namens de aanvragers 't woord voerde. Op de eerste plaats vroeg spr. of die leden, die tusschentïjds uit de vereeniging zijn getreden, waar ze voor 'n jaar geteekend hebben ... , verplicht zijn hun contributie fe blijven betalen tot het jaar is afgelcopen. D'e waarnemend voor zitter antwoordde, dat dit zeerzeker zoo Was en dat, wanneer deze ex-leden niet aan hun verplichtingen voldoen

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

MIDDELBURG ... Een belastingplichtige met 10 'kinderen en f 5000 inkomen geniet thans 1 2500 kinderaftrek, bij de voorgestelde regeling zal hij aan aftrek genieten voor de eerste 4 kinderen 4 maal f 200 is 1' 800

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

binnen was hij' anders, want hij' had maar één gedachte: weg pit Vlaanderen om' te zijn bijl de Bruinen van Engelsch-Indië. Hij is gekomen en 12 jaar heeft hïjj er ge zworven, terwijl de tropenzon hem ... dorp naar het andere, al de 150 dorpen af, die hij in nog geen 6 jaar t'ijds daar stichtte.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

MIDDELBURG ... Bij Kon. besluit van 3 Maart is: wegens opheffing van zijn betrekking, in verband met de opheffing van de .ge meente Borkel en Schaft, ingevolge do Wet van 30 December flS-t.bl. 110. 800), met ingang

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

Het Hoog Mil. Gerechtshof veroor deiel- de gister in hpoger beroep de tweede groep muiters van de Zeven Provinciën" tot dei volgende straffen: Ros,hart 10 j. geiv. straf, eisch 12 ja,ar; Dannau. 8 j ... Aan deze bespreking namen tevens deel het bestuur der gemeente Middelburg, ver tegenwoordigers der waterleiding-ma,at- fcchappij' Z-uid-Bevieland, de directeur van het rijksbureau vio

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Ongeveer 14 jaar geleden is in ©en groot miodeimagtaizlijn in da Kalve.rstra.at te Amsterdam iee|n actentasöh gestolen, wlaar- in zich een chèq,u©Jbaekje van het ge- (mte'ente-girioikantoior bevond ... De reohtbanJc t-e Middelburg heeft fail liet verklaard:

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

vttjlfl der oude heeren v-an 80 jaar trpuWden voiO'r 't eerst. Het -aantal vr-onlwen, da-t opl meer dan 80-jarigen leeftlnld trquWde, bedrtoiCg slechts 10. Zeer talrSjlk' Waren) daarentegen de 'bruidjes van ... boven dg 70. Er zfijln ,de laatste jaren in Engeland niet minder dan 429 mannen en 351 vrquwten vap| hoven1 de 75 jaar, getfouwd. Engeland: sohlijlnt voorwaar het land der jeugdige grijsaards te zijn; in

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

, zonder beroept '.naar Middelburg, .W,al B 72J- Cappon. vertegenwoordiger, naar Utrecht. Maliebaan 78bis; H. Brouwer, zonder beroep, naar Middelburg, Bagïj'n- bof 147F. J. JopssenB, k'ellner, .naar Delft N ... minderjarigheid, gewij zigd in 15 ja,ar gevangenisstraf'. VfijTftien verdachten kregen gevangenisstraffen tus- sohan! 5, ©n 7 jaar. D|e overige 39 werdlen vlitijlgespiroken.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

K. is 63 jaar oud ,en Was 40 ja,ar als gemeente-secretaris en ambténaar van den burgerlijken stand in dienst van de ge- meonte. ... geen Storende onthullingen zo,u doen. H.e-t vpn-nis werd uitgesproken krachtens een retroi-adtiev'e weit Wat iu Frankrijk vóór 35 jaar zelfs del heit meest van d-e heiligh-eid vja-n het beginsel der at

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 4

Belanghebbenden wordt bekend gemaakt dót de thuiswedstrijden van de ver. Deto op geen ander aanvangsuur, dan 1 uur vastgesteld kunnen worden, wegens de in Middelburg bestaande terreinnood. ... 3de klasse B. Zleelandia,Middelburg II

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. ... Va.n groot helanigj isi oiolf de wirkver- senaffing die hierbij in bet Wipding is. Ln het jaar 1931 k'ostte teen H.A. winter graan. yolgjems geigieivene viau de Z. L. M-, aan totaal arbeidsloon met

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Zoo ml minister Oud Op 9 Eebruar|i naar Middelburg Komen (P als Spreker op te treden in een openbare vergadering van de:n Vri] Z.-dem. bond en ministejr tEialïï' komt eveneens begin Februari naar ... De centrale recherche e® de politie van drie bureaux in de hoofdstad houden, zich sedert «enigen, tijd beizig met liet onder- jzoeh na.ar de; pprziajalk van een aantal bran den, dat het vorig, jaar

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

duizenden jaar hier gekocht worden, Neiderlliandsah fabrikaat enorme sommnen, die uien besteedt, voor hleit irnptol- etrzee-grondén, w,aar geen niet beter gestoken kun nen eigen ia,uto-indu3briei .nke]S in ... , die ongeveer 800 pond z'ulle®. bedragen.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

Dei Rijksmiddelen hebben in September f33,255,400 opgebracht, of f'3,322,500 mleer dan verleden jaar. In de eerste n|eT jgan mnd. wa,s de opbrengst, f 280,950,500, of 1'14.916,800 minder dan verleden ... Ondier de belangrijke sportgebeurtenis- Zen te Middelburg neemt de estaf'ot|tci, ■die E.'M.M. ieder jaar uitschrif't, zéker «en voorname plaats in en hetis Zater dagmiddag b'ij' den 7den keer, dat

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 4

AUTOBUSDIENST GOES—MIDDELBURG v.v. ... mond- en klauwzeer opgetreden en waar als gevolg uaarvan helt volgend jaar een mindere melkoptfengst is te verwachten, zal da vermindering van den rundveestapel waar schijnlijk minder behoeven te zijn