Krantenbank Zeeland

HomeSearch

124 resultaten gevonden

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De gemeenteraad van Aardenburg heeft besloten, eene subsidie van f 1*000 per jaar gedurende tien achtereenvolgende jaren te vcrleenen aan den aan te leggen stoomtramweg van Breskens naar Maldeghcm ... In de Maandag te Middelburg gehouden vergade ring" van de afdeeling Middelburg der Zeetnosche land- bouremaattéhappij werd mededeeling gedaan van een schrijven van den "heer A. 51. Tak, houdende

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

De waterleiding is zoo ingericht, dat fyet water in 't Beriijasche aquarijtm gebruikt men nu reeds drie jaar hetzelfde, telkens gezuiverd hoewel voortdu rend dooratrooïnende, toch tijd "heeft om te ... kilometers aangesloten op het. algemeen lelegraafnet lot Drontheim en Namsö. In 1869 werd zy .tot Tromsö cn het volgende jaar over de noordelijke sleden Hammerfest, Vadsö cn Wardö tot aan de knst der IJszee

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

Dc bidstond voor Zondagscholen zal, als ieder jaar, ook nu plaats hebben in alle landen waar deze belangrijke tak van Christelijke werkzaamheid wortel heeft geschoten. ... in zijn nieuw opgericht, blad verklaart, dat hij en zyn geest verwanten der/ politickon stryd zullen horvatten op het punt u-nar zij hora voor tien jaar moesten staken. Dat zij du3,ala onvorbcterdc en

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Volgens ie IJerseke loopend gerucht is Vrijdag avond een zekere Gerard van den Bos, onder Krui- ningen woonachtig, gevankelijk naar Middelburg ge bracht, omdat hij verdacht wordt van zijne vrouw te ... Dc rijkstelegraaf kantoren worden nnar het aantal behandelde berichten voortaan verdeeld in zes klassen, nl.1. kl. kantoren met meer dan 100,000 telegram men in het jaar; 2. kl. van 50,001 tot 100

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

," om uit de ruim 800 sollicitanten bjj wijze van proet voor den tijd van een jaar, te benoemen den aftredenden directeur," den heer A. Yan Gastel, en dan nog onder verschillende -bizondére bepa lingen. ... Door de leden van. don Gemeenteraad on den secretaris van Middelburg werd Vrijdagmiddag aan den yertrekkenden Burgemeester, jhr. mr. J. W.M. Schorer, als bewijs van hulde 'en waardeering voor* het

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 5

wellicht óok voor dhr. Bredius een autoriteit gaf de Min. eerst de berekening, dat de Staat voor dè Schoolwet 6 millioen meer zal hebben te béta len, d. i. 8 mill, 'e jaarB, en bovendien do gemeen ten 9 ... Jlieuwdorp. Ht-inkenszand. Heercnhoek. Cata. Wemoldinge. Middelburg. Nieuwdorp.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Op 28 November hebbeu aan bet lokaal van het' gewestelijk bestuur in Zeeland, te Middelburg, bjj en kele inscbrjjvirg,"de volgende aanbestedingen plaats gehad: lo. het driejarig onderhoud van het ... kanaal, door Walcheren (raming f60,000 per jaar)2o. bet een jarig onderhoud en verbeteren van de havenwerken te Breskent) (raming 1527b); 3o. hot doen van herstellin-; gen eo het 2jarig onderhoud van de

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Shedrecht, voor f49,800 per Jaar; voor bet 2e perceel// de heer D. Tholens te Hoek, voor f 460U, en voor -hét - 3e perceel de heer B P. v. d Bee aldaar, vóór f 2333..."';3k ... Op '28 November hebben aan het lokaal van '^»?r* gewestelijk bestuur in Zeeland, te Middelburg, bjj éa> kele inschrijving,*de volgende aanbestedingen pbjaté^ gehad: to. het driejarig onderhoud van

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 6

cameos van het lager onderwgs in Woensdag te Middelburg' a&ngcvan- slag is alsr volgt: ... cessen Fransche taal, aangegoven 5, begel. 2 -t, w. mej. JI. J. Snellen, te mej/3d. J. Verbrngh te Middelburg. ;sen handwerken: aaligegeven 43 ge alleen voor de nuttige, toegelaten 8, ;es: li. J

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

Uit Harlingen bericht men oub bet verblijdend verschijnsel, dat gedurende de eersto negen maan den van dit jaar voor f 50 a 60,000 minder aan sterken drank verbruikt is dan in hetzelfde tijdvak van ... Nieuwedorp. Goes, 's Hceronhoelc. Goes. WissBukerlce, Goes. Middelburg. Goes.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

werkzaam 27,706. personen, die per jaar 14 millioen dollars aan loon ontvangen. Het is zeker voorbeeldeloos dat een man, die geen militaii of staatsambtenaar is, zooveel personen onder zich heeft. 'In hot ... gal en zeer zacht lax eer end zjjn, zjjn tegen 32i cent: het doosje, met be richt van het gebruik verkrjjgbaar by de hoeren Bergen-op-ZoomJ- P. MiddelburgW.J. vd. Kamer.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 8

over de zes laatste maanden van het jaar 1879, op voorwaarden bij den Uirectenr van dat Gesticht voor belanghebbenden ter lezing liggende, gelieven hnn daartoe strekkend inschrgvings-billet met he ... Doosjes Pillen an Potjes Zalf f 0.8?, f 1.85, f. 8.00, f6.75,'f 18.50, f20.50. - p

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Dinsdag is te Middelburg op 54 jarigen leef- tjjd overmen mr. T. A. Lambrechtsen, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland. ... »K«rdrjk is gisteren (7 Jnni) van Antworpon to Brussel overgobracht. Hg werd opgesloten in de gevangenis des Petiu- Carmex, in dezelfde cel waar 't Kind De Roodenbeke gedurende twee en een half jaar

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 5

Een tweetal cftnQiliers J' industrie trachtte Don derdag de goegemeente te Middelburg tot zjjn dupe te maken. Aan verschillende huizen boden zij, tot uiterst lage prijzen, haard- en tafelkleedjes ... klom. wat genoemde gemeente be treft, dit jaar reeds tot 9.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

"taii van2fi0.0OOMnrW 8winsten4000 Mark 71 winsten8000Mark 217 winsten 20' 0 Mark 2 winsten 1500 Mark 2 winsten 1200 Mark 581 winsten 1000 Mark 678 winsten 500 Mark I 050 winsten 800Mark 65 ... puteerde 8taten, en in bgtgn van den Hoofdingenieur mn den Waterstaat in hot 11 de district, aan net ge- kouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, wor gden* aanbesteed

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Ook onze stad is bezocht door hot zwervend troepje, dat Middelburg jl. Woensdag de twijfelachtige oer aandeed van oen bezoek. Het gezin bestond uit man, vrouw en drie jonge kinderen, die allen ..toon ... vast geloof nog nooit onoverkomelijk geweest. Vier jaren hield bjj den strijd 'volen in bot jaar 1851 had hij de meerderheid van hot parlement opzijne zijde. Zijne wet word goedgekeurd, onderjgjn

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Gisteren had te Middelburg de algemeens ver van bet Zeeuwsche Genootschap van We- plaata. Tot leden worden o. a. benoemd Obreen, adjunct-archivaris en directeur van et muzeum-Boytnans te Rolterd., en ... Rogge,|biblio thecaris te Amsterdam. Tot voorzitter werd in de plaats van dr. A. A, Fokker benoemd, mr. J. W. M. Schorer, burgemeester van Middelburg.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Z. M. heeft P. Altena, thanB ontvanger der in voerrechten en accijnsen te Bath, ala zoodanig benoemd te Makkumverder tot notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter standplaats de gemeente ... Mede werd door dien zelfden ambtenaargear resteerd de persoon van M. M., vroeger omroeper te Middelburg,, wegens bedelary en landloopery.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 7

;.oegdheid tot het alkoopen van tien- do wet van 12 April. 1872 (Stbl. '%v:3urondo het jaar 1878 wederom go- jjjk als: in het rentambt Middelburg \~wpt een bodrag van f 3075,55in bet ,.,r»ien 10 ... 2400 Kilo Noord-Brabantsche ris f800

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

»Maar in dé eerste plaats was hij 's Konings trouwe broeder, en torens zjjn eerste en beste on derdaan. Het beogt mij nog, boe in een moeie- lijk tijdsgewricht, het jaar 1853, ik hem geluk wonschte ... Naar de Arnh. Crt. van goed onderrichte zjjde verzekert, wórdt dit jaar het groot e zendingsfeest ge bonden te Wolfbeeze, op de goederen van wglen de baronnesse van Brakell-Doorwertb.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

De BURGEMEESTER van GOES brengt ter kennis van een ieder 'dien het aangaat, dat het kohier der Grondbelas ting op do gebouwde en ongebouwde eigendommen voor deze gemeente over het jaar 1879 op heden ... BURGEMEESTER en WETHOUDERS VAN GOES brengen ter openbare kennis, dat het TWEEDE SUP PLETOIR KOHIER VAN DEN HOOFDEIIJKBN OMSRAG over het jaar 1878 op heden door-hen voor- loopig ia vastgesteld, en dat

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Naar wij vernemen, hebben Kerkvoogden van de Nodeid. Herv. gemeente alhier besloten, voor 1879 hot tractement dor predikanten te verboogen met f 150. Bjj het begin van het volgende jaar zal beslist ... De leerschool verbonden aan do Rgkè kweek school te Middelburg zal den 13den dezer geopend worden.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De justitie, Maandag van Middelburg naar Koewacht vertrokken, tot het instellen van een on- ... onderzoek reden geeft dm te vermoeden, dat de brand is aangestokenalthans J. A. P. is in hechtenis genomen en zal naar het huis van arrest te Middelburg worden overgebracht. (Midd. Cour.) Naar men vorneomt

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

, welke belooning voor de klerken, met het gewone dienstwerk belast, kan klimmen tot I 800. De kler ken kunnen, mits voldoende aan de daarvoor ge stelde eischen, en voor zoo veel de behoefte dit mocht ... Nadat de notulen der vorige vergadering waren goedgekeurd werd medegedeeld, dat de rekening der Blaaubeenbeurs over het eerste jaar was vast gesteld met een batig saldo van f 6,87; dat bet ontslag

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

zeer zacht laxeerend zgn, zgn tegen 32$ cent het doosje, met be richt van het gebruik verkrijgbaar bg de heeren Bergen-op-Zoom, J. P. Ver-i Middelburg, W. J. vd. Kamer. ... gezondheid herstellen is door een onveran derlijk goeden uitslag,van ruim dertig jaar bewezen geworden. Een paar pillen voor men naar bed gaat ingenomen, wanneer lusteloosheid of zwaar moedigheid ons

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

In den loop van dit en het volgende jaar kunnen honderd veertig commiesen der vierde klasse der dir. belast., invoerr. en acc. worden aangesteld op eene bezoldiging van f 420 's jaars pn eene toelage ... - 800.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Verleden jaar in October jl. is een schip aan gevaren door eenstopinboot en gezonken in do trek vaart van Har!ingen naar Leeuwarden. Het zit nog altijd, omdat- een proces, gevoerd wordt door don ... Te Amsterdam zijn weder eenigon bet slacht offer geworden van ooné zoogenaamde lotorij, waar men iedere week 5 cent bijdraagt, 'oh na hot eindigen van een vol jaar daarvoor het eon of ander huiselijk

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

te geven door de Bederjjkers-Kamer„Vriendschap en Vergenoeging", van Middelburg. ... DEN, van 11 en 15 jaar, 5 zwarte en bruine PAAR DEN, van 3, 2 en 1 jaar, 6 extra goede MELK KOEIEN, 3 Kalfdragende VAARZEN van gekruist Hollandsch ras, allen binnen kort rekening, 8 RUN- DERS van 1

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

, van 11 en 15 jaar, 5 zwarte en brnine PAAR DEN, van 3, 2 en 1 jaar, 6 extra goede MELK KOEIEN", 3 KaIfdragende. VAARZEN van gekruist Hollandsch ras, allen binnen kort rekening, 8 BUN DERS van 1, 2 en 5 ... jaar oud, KIPPÉN bg 't kop pel, 1 vet VAKKEN, 2 jongdragende VARKENS, 2 MESTPÜTLOOPERS, de ARK en een kleine DITO voor afbraak, 1 eenpaarda STOUT DÓR8CH- MACHINE, HANDDORSCHMACHINE, HAND- KARNMACHï

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Jl. Donderdag avond hield de Vereeniging voor Volksvermaken" alhier, haar gewoon jaar- ljjksch St. Nicolaasfeest. De tombola werd afge wisseld door bet houden van voordrachten, de uit voering van ... werken en voorloopig voorzien van don afgescho ven djjk, voor f 44,600. Het maken van een in- laagdjjk voor 42,800. Voer beide perceelen werk is aaAüenit/j^ hyer D. Jiqlier,' fce Sefrerpenisse;

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

In bot buis van arrest, te Middelburg is over gebracht de oud-notaris- V., thans handelaar in sigaren te Vlissingeu, verdacht van oplichting en misbruik van vertrouwen. ... De provincie Groningen levert dit'.jaar-oenp buitengewone hoeveelheid kool. Aan de A hooi- markt zijn naar berekening ifl du vorige weck ou in doze maand 200,000 kolen uit Groningen ten verkoop aan

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

commies 4e kl. den heer Bekaar, thr-ns surnu merair. te .Middelburg,die zgne function als zoo- danig zal uitoefenen ten post kantore te- Amsterdam. ... tongerechten in bet arrondissement Middelburg voor de kantons Ooalburg, Ter Neuzen en Hulst, ter standplaats. Middelburg.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

In bet jaar 1747 maakte Mr. Johan v. d. JB.urg, heer van Sliedrecht, woonachtig te Za!t-Bom- mel, een testament. Bjjdezo testamentaire beschik - king Werd a. eene familiebeurè! gesticht, ter ... rundvleesch, bietstuk enz. Het slachtvee valt algemeen goed uit; koeién van 800 'a 900 halve K. G. zgn volstrekt geen zeldzaamheid..

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 8

De arrend, Rechtbank te Middelburg heeft eene 70jarige vrouw te Westkapelle, die aldaar onbevoegd verloskundigen' bijstand, verleende, tot f 3 boete ver- .oordeeïd. Bevoegde bnlp is er met, en al te ... Opmerkelijk is het, dait juist een jaar geleden, on~ dor.nagenoeg idezelldé omstandigheden. bg de wedu-, ■wé'-'b^^a^S voorgevallen, zonder dat men de da-,

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

staat, die'in'1 deinaand Mei van dit jaar ook go- bloeid.heeft, van welk bloeriel dé vrucht nog - aan den-boom hangt. ... .Middelbürg, 22 Sept. Komt men per spo,oc de stafö hier in,'ban ontwaart men aan gene zijde der loskade twéé sier]ijke gebouwendié onmogelijk: het oog kunnen ontglippen, Reeds menigmaal is zelfs

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

grootst getal werkende leden en voor den schoonsten standaard. De promien van f 100, f 50 ou f 25 vielen ten doul aan Bergenop- Zoom, Middelburg enfjWillebroek. ... In het thans^door do regeering ingediend wots- ontworp j;ot wijziging van de militiewet "wordt o. a. voorgesteld, het jaarlijks te lichten contigent te brengen op 13.500 man, van welke 800 voor de

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

de Gede puteerde Staten, en in bjjzjjn van den Hpofüipgenieur; van Waterstaat in,het Ude.district,, aap. hef, ge bouw van het Provincial Bostuur te Middelburg, wor den aanbesteed ... Mimsteiji| -jto Bn^Ql^ngsfin# 2ak£rj| aai fifty va# het Provinciaal Besta ar vah Zeeland, 'te Middelburg, én is Toorts op franco aanvrage, tegen betaling der kosten, te bekomen bjj den boekhandelaar

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

Gede-, pufeerde Staten, en in. bjjzjjn van den -HobfdiDgemeur van den Waterstaat in het 11de district," aan het 'ge bouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, wor den aanbesteed •- Het aanleggen ... _Het bestek ligt ter lezing aan het gebouw van bet Ministerie van Bitmenlandacbe Zaken, aan dat van het Prpvinciaal Bestuur van Zeeland, teMiddelburg, en'is voorts op franco aanvrage, tegen betaling

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Donderdagmiddag is in de bermslooi buiten de Hezelpöort te* Nijmegen een ïheisje van 18 jaar verdronken. Hoezeer zwakj van boofd zijnde, scheen men haar zonder toezicht Je hebben laten uitgaan. Ook ... Middelburg, 18 Dec, Gister hadden hier twee ongëlukkeh plaats, waarvan oen met eennood- lottig gevolg. De houder van een onlangs opge richt koffiehuis", heeft door-ophanging zjcb van bet levenberoofd

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

een jongeling van 19 jaar, Berghuis genaamd. ... . Middelburg en 'chir. J- Plet. De justieie had den dader mede naar Suameer doen kómen, om hem met het lijk te confronteeren. Aan ontkennen viel van zélf niet te denken. De wezen lijke oorzaak van den moord