Krantenbank Zeeland

HomeSearch

288 resultaten gevonden

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

De Kamperlandse Ondernemersvere niging houdt om de twee jaar een der- gelijke voorjaarsshow. Dit naast andere regelmatig terugkerende aktiviteiten. Men denke aan de traditionele St. Ni- colaas ... Voor het eerst na 40 jaar zal in het te vormen college van b. en w. van Kortgene geen wethouder van een pro testants christelijke partij zitting ne men. De CDA-fraktie, die bij de ge

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Bij een voorstel tot verlenging van de duur van de intentieverklaring ter zake van het Oosterscheldebeleid met 2 jaar, zei dhr. De Smit het een goede zaak te vinden dat er meegepraat wordt. Terwijl ... In een volgend voorstel wordt een krediet gevraagd van ƒ45.000,op jaar basis voor het aanstellen van een ge meentewerkman. Vooral is dat nodig voor Colijnsplaat, waar het niet meer mogelijk is het

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

In het huishouden neemt verlichting een belangrijke plaats in. Als het don ker wordt, steken we het licht aan en daarmee verbruikt een doorsnee gezin per jaar zo'n 800 kWh. Ofschoon de eerste TL ... Ook werd meegedeeld dat uitgebreid aandacht zal worden geschonken aan het feit, dat 25 jaar geleden de Zand- kreekdam en de daarbijbehorende sluis in gebruik is genomen. Dit zal gebeuren op 27 en 28

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Het museumdorp trok vorig jaar al stond er slechts een molen, een stolp boerderij, een diamantslijperij en een kopie van Madurodam zo'n 800.000 bezoekers en de verwachting is dat na voltooiing met ... Abonnementsprijs 20,per Jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW.

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Middelburg heeft een bedrag van 8.800 gulden uitgetrokken dat samen met het kwart van de provincie 11.000 vormt en voldoende is voor de bouw en inrichting van één schooltje. Onderzocht wordt of er ... Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, ex cl. BTW.

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

Er was een voorstel om het voormalig sportveld te Wissenkerke voor 1 jaar te verpachten aan de heer A. Breure, voor de somma van 497,28. En de heer J. de Kam uit Kamperland kreeg de pacht van een ... Mevr. Van Arkel vroeg, wanneer men binnen een jaar een plan had voor het oude sportveld of dit dat kon worden uitgevoerd als de pacht nog niet was afgelopen? Verder verwonderde ze zich over de

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. ... bijdrage van 350,per jaar over 1984 en 1985 voor een expe riment met een akkommodatie-line computer. Verder over een aanvraag van het VW van 600,voor show- meubilair. Omdat voor de meerderheid in de

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. ... De weersomstandigheden maakten het onmogelijk, dat het eerste seniorenteam j.l. vrijdagavond in aktie kon komen tegen 't Zand uit Middelburg. Voor de kompetitieleider de moeilijke opgave, gezien het

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Bij de ingekomen stukken had dhr. Hamelink wel de rapportage van de rijkspolitie, distrikt Middelburg gezien, maar vroeg zich af waar deze bleef van de groep Kortgene. De voorzitter zei, dat dit een ... De aanleg van een persleiding en riolering in het buitengebied vergde een bedrag van ƒ2.306.500,Daartegenover stond een bijdrage van camping „Anna Friso" van f 77.800,en van camping „De Molenhoek

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

Waarschijnlijk is de strijkstok om streeks 800 uitgevonden bij de steppen- volkeren van Centraal-Azië. Tegen het eind van de tiende eeuw werden de strij kluiten overal aangetroffen, zowel in Europa ... Nu de eerste helft van de najaars kompetitie er op zit, blijkt dat het raar moet gaan lopen als Slagvast niet bin nen één jaar terugkeert naar de derde klas. Want ook de afgelopen twee wed strijden

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Op 7 november 1983 heeft de ge meenteraad de gemeentebegroting voor het jaar 1984 vastgesteld. De behande ling van de begroting voor het volgend jaar is het meest belangrijke agenda punt, dat ... voor het volgende jaar aan de orde, zoals burgemeester en wet houders dat voor ogen staat. Met name komen dan zaken aan de orde, die het kollege in het komende jaar denkt aan te pakken, c.q. te

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs 20,— per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. ... hoofd dan een vrouwtje dat 's avonds enkele uren achter het raam zit. Dus liep de aktie om Rosie te doen verdwijnen, dood. De ambtenaar herinnert het zich, nu een jaar of vier geleden. Maar daarna zijn er

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

Een voorstel om de landtoeristenbelasting met 4% te verhogen, was voor de heer Noordhoek aanleiding om te vragen waar om men geen afgeronde bedragen kon hanteren, door het b.v. een jaar uit te ... stellen. De voorzitter had ook liever ronde bedragen gezien, maar men kwam dan weer met een te hoog percentage te zitten, ook als men dit volgend jaar invoerde. De heren Blok en Van der Maas wezen er nog op

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

Dames en heren, het verhaal wordt mis schien wat lang. Dat kan ook nauwelijks anders. Want het is nogal wat, wat hier in ruim 1,5 jaar werd gerealiseerd. Nadat in september/oktober 1979 met de werken ... Als je dat zo allemaal nog eens opsomt en je realiseert je dat een en ander in 1,5 jaar gereed kwam tegen een totale in vestering van 10 15 miljoen, dan zou je er misschien verder het zwijgen toe

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Gezinsdienst 10 uur dhr. D. Visser uit Middelburg, m.m.v. Youth for Christ en 2.30 uur ds. J. L. Leestemaker. Koll. diakonie. ... Zaterdag 16 mei a.s. van 8.00 tot 12.00 uur in het De Casembroothuis te Kamperland en van 13.30 tot 16.00 uur bij M. D. de Smit, Dorpsweg 21 te Wissenkerke.

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

heeft gepraat komen nu langzaam maar gestadig tot ontwikkeling. Wel wil hij opmerken, dat de groeikansen van Kats en Colijnsplaat en in mindere mate van Kortgene ons 10 jaar geleden ontnomen zijn door be ... van de loods kan voldoende afgescheiden worden Besloten wordt om de nodige ruimte te huren voor 1.100,per jaar.