Krantenbank Zeeland

HomeSearch

12.932 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Voor het snel afmeten van de hoeveel heid zuur is het gemakkelijk dat binnen in den gieter ook een verdeeling wordt aangebracht. Dit jaar zijn met asphalt-lak bestreken gieters in den handel gebracht. ... Men kan ze bezorgenKlein Vlaan deren 24, Middelburg of Turfkade 15 te Goes of resp. aan onze telefoonnummers opgeven, waar ze kunnen worden afge haald.

| Middelburgsche Courant | pagina 6

MIDDELBURG ... band als die tusschen vorstenhuis en volk en men vergete niet, dat H. M. de Koningin de vorstin is met de langste regeeringsperiode van heel Europa. Niet minder dan 42 jaar staat zij aan het hoofd van

| Middelburgsche Courant | pagina 10

Verschenen is het verslag over het boek jaar 1939 van de N.V. Rubbermaatschappij „Tjibantjet" te Middelburg. ... Na gedurende meer dan 10 jaar geke ken te hebben opde leelijke schutting voor het terrein, waarop eenmaal het kantoor der firma Gebr. Kaan was geves tigd en dat wij ons herinneren ook als voornaam

| Middelburgsche Courant | pagina 7

aan de Punt te Middelburg, samen groot ongeveer 1331 M2. Afzonder lijk en in diverse combinaties. ... Notities met kaart verkrijgbaar 'ten kantore van voornoemden No taris, Pijpstraat 1 te Middelburg.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

MIDDELBURG ... De verkoop van speldjes voor versterking van de kas van de afdeeling Middelburg van het Centraal genootschap voor kinder- vacantie- en herstellingskolonies heeft Za terdag ruim 345 opgebracht, een

| Middelburgsche Courant | pagina 8

geven, helaas wegens droeve familieomstandighe den verhinderd was. In haar plaats zou nu de hr. A. de Jonge, te Middelburg, spreken over verantwoordelijkheidsbesef. ... De hr Zwagerman, Middelburg, merkte op, door de rede van mr. Bouman, weer gedacht te hebben aan de nationale ten toonstelling die hjj te Zwitserland bezocht. Allerwege werd daar op de veelzijdigheid

| Middelburgsche Courant | pagina 10

Onder voorzitterschap van burgemeester C. A. van Woelderen heeft de Ver. Rij wielpad Walcheren Woensdagmiddag jl in het gemeentehuis te Vlissingen haar jaar- lijksche ledenvergadering gehouden. ... Het loon van den werkman Wielemaker werd met 25 per jaar verhoogd, over eenkomstig het desbetreffend bestuursvoor stel.

| Middelburgsche Courant | pagina 10

vast te stel len. De bestaande is namelijk meer dan 30 jaar oud. De nieuwe instructie werd na eenige opmerkingen van de hrn. De Kroo, Geldof, Moens en De Buck, vastgesteld. ... A. Dingemanse te Koudekerke 't Zand voor 5 per jaar. Nadien is echter wijziging in de desbetreffende omstandigheden ontstaan. Ter plaatse is door de gemeente aanzien lijk meer grond in gebruik

| Middelburgsche Courant | pagina 6

MIDDELBURG ... Het bestuur zal dit jaar een ééndaagsche trip naar Rotterdam en de Polyantha ten toonstelling te Schiedam organiseeren. Als afgevaardigde ter alg. jaarvergadering te Utrecht zal de heer A. Noest te

| Middelburgsche Courant | pagina 7

Donderdagavond hebben twee meisjes, te Hoorn van respectievelijk veertien en vijf- tien jaar de ouderlijke woning verlaten om samen nog een eindje om te fietsen. Zoo dachten haar ouders tenminste ... kwartaal van dit jaar.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

keeren. De hr P. Dekker werd herkozen als bestuurslid. Tot lid der controle-commissie koos men den hr Joh. Dekker. Het weeg loon zal dit jaar bedragen voor leden 0,10 en voor niet-leden 0,15 per 1000 kg ... . De wegers werden weer voor een jaar herbe noemd op de oude voorwaarden.

| Middelburgsche Courant | pagina 6

VEERE. Ten behoeve van de stichting Kinderzorg, te Middelburg, is gedurende het eerste kwartaal van dit jaar uit de ver schillende huis-aan-huis-buscollecties een bedrag van ruim 20 ingezameld ... MIDDELBURG

| Middelburgsche Courant | pagina 8

De Directeur van het Distributie bedrijf te Middelburg maakt bekend, dat vanaf Dinsdag SO April u.s. een begin zal worden gemaakt met de uitreiking van de distributie-bonboek jes aan de bevolking. ... Voor ontvangst moet worden getee- kend, terwijl aan niet-gezinsleden en aan kinderen beneden den leeftijd van 16 jaar geen boekjes worden afgege ven.

| Middelburgsche Courant | pagina 7

'e v o o r z. stelt dan aan de orde het verzoek van eenige ambtenaren-werklieden om eenige verhooging. Het betreft de sala- dissen van 800. Het bestuur stelt voor deze met 10 pet. te verhoogen ... Aangezien alle hier te lande geteelde suikerbieten van den nieuwen oogst, even als het vorige jaar, voor de suikerberei ding beschikbaar moeten blijven, ligt het in het voornemen, het verbod om

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Dagblad. Uitgave C.V. De Middel- burgsche Courant. Bureaux: te MIDDELBURG: St. Pieterstraat 28, Tel. Redactie 269, Administratie 139; te GOES: Turfkade, Tel. 2863. Post giro 359300. Abonnementsprijs ... voor Middelburg en Goes 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Weekabonne menten in Middelburg en Goes 18 ct.

| Middelburgsche Courant | pagina 10

De Sterrit naar Monte Carlo, de jaar- lijksche Damesrit en het concours van Koetswerken te Scheveningen vormden de voornaamste sportieve evenementen; het uitbreken van den oorlog maakte een on tijdig ... 30.000 stuks hooger is dan de hoogste aanvoer in het vorige jaar.

| Middelburgsche Courant | pagina 8

2. door den hypotheekgever verschuldig de, doch niet aan de gemeente voldane, renten, tot een maximum van een jaar ren te over het schuldrestant der hoofdsom; ... ,55 Gram 4.45 Rococo-octet. 5,15 Gram, 5,30 Musi- quette. 6,00 Gram. 6,20 KRO-Melodisten en solist. 7,00 Ber. 7,15 Causerie. 7,35 Repor tage. 8,00 Ber. ANP. 8,15 KRO-New Style Artists en solist. 9,00 Gram. 9

| Middelburgsche Courant | pagina 3

- nisse f 110.617; A. M. Kuiper, Middelburg 108,000; NV. „Mabuad", Willemstad 107.490; L. J. Dekker, Veere 107.400; Iz. Lagasse en Zoon, Koudekerke 106.900; C. v. d. Klippe, Vlissingen 106,800; L ... -onderwijzers. Jaar op jaar worden millioenen guldens naar Ro me's kloosters gesleept via de onderwijswet zeide spr.

| Middelburgsche Courant | pagina 7

De radiocentrales betalen aan de om roepvereenigingen, via het incasso-bureau van de Nozema, een bijdrage van 1,75 per jaar en per abonné, omdat: men meening was, dat de centrale-luisteraars een naar ... ook 5 per jaar betaalt!

| Middelburgsche Courant | pagina 8

DAAR. RADION HET SCHADELIJK GEBRUIK. VAN CHLOOR OVERBODIG MAAK-t, BLIJFT HET GOED ZACHT EN GAAT VEEL LANGER MEE. MIJN lAKENS HEB IK, AL9 JAAR! ... , welk verschil in de ge geven grafieken duidelijk naar voren komt. Zeer merkwaardig is het ook, dat in alle grafische voorstellingen de spanning van de eerste Novemberdagen van het vorige jaar zoo

| Middelburgsche Courant | pagina 4

In den Amerikaanschen staat Minnesota heeft een ernstige autobotsing plaats ge had, waarbij elf jongelieden, tussehen ze ventien en drie-en-twintïg jaar zijn omge komen. ... .E. vitamine D. Na één jaar moeste» de onderwüzers een formulier invullen nu bleek het, dat bij de controlegroep (geen vitamines) 44 pet. meer ziektever zuim wegens verkoudheid inflhenza, bron chitis, en zoo

| Middelburgsche Courant | pagina 8

Heerenstraat Middelburg. ... Te Middelburg', Lange Delft, bo ven de nieuwe zaak van ALBERT HEIJN, bevattende: 2 kamers en suite en zijkamer en keuken, 4 slaapkamers, en badkamer. Te be vragen Lange Delft 99.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

vastrecht dus reeds uit, indien hij per maand meer reist dan 800 0,775 rond 1000 km. ... De prijs van de gezinsvastrechtkaarten. bedraagt voor alle leden van eenzelfde ge zin gezamenlijk 0,6 van het gezinsinko men met een minimum van 12,en een maximum van 48,per jaar. Voor hou ders van

| Middelburgsche Courant | pagina 8

Drogisterij SCHULTE THIEME, in het Huis met de Roode Pilaren en filiaal Hatwee, Middelburg. ... vraagt een bij particulieren goed ingevoerd VERTEGEN WOORDIGER, tegen hoog salaris, abonnement 2e klas op de Spoorw. en provisie. Alleen zij die bewijzen van verkoopkracht van het laatste jaar kunnen

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Teneinde tegemoetkoming te vinden in zake de exploitatie van een lagere land bouwschool te Middelburg vraagt de ZLM een subsidie van 20 of minstens 15 per leerling per jaar van de gemeente ge durende ... burgstraat 23. van Koudekerke; H. P. C. van Melle, Aldegondestraat 1, van Vlis singen; H. Melgers. Vlissingsche straat 123 van Amsterdam; M. Moens, Bec'usstraat 16 van Middelburg; C. van de Velde, Oran jeplein

| Middelburgsche Courant | pagina 8

, waarin aller eerst gememoreerd werd, dat de Synode thans onder nog banger omstandigheden bij eenkomt dan verleden jaar, waar de don kere wolken zich vooral samenpakken bo ven de hoofden der kleine volken ... tot twee jaar gevangenisstraf, met aftrek der preventieve hechtenis. De officier van ju stitie had drie jaar gevangenisstraf met af trek van de preventieve hechtenis geëischt.

| Middelburgsche Courant | pagina 8

MIDDELBURG—DE ZEEUWEN 4—2. ... Middelburg was niet compleet en had Vogel weer in haar gelederen opgenomen, maar het Zeeuwen-elftal had ook eenige invaller. De Middelburg-voorhoede speelde een hoog tempo en vlot combineerend'. Al

| Middelburgsche Courant | pagina 10

eer ste oefening onder de wapenen zijn geroe pen, als een onbillijkheid door de betrok kenen moet worden gevoeld, te meer waar het hier gaat om een aantal personen van 21 jaar en ouder, die in de meeste ... Aan Rusland zjjn afgestaan 40.000 boer derijen met een oppervlakte van 800.000 hectare akkerland en 2 millioen hectare boschgrond.

| Middelburgsche Courant | pagina 8

Drogisterij SCHULTE THIEME, in het Huis met de Roode Pilaren en filiaal Hatwee, Middelburg. ... De politierechter te Middelburg had verd. een maand opgelegd, welk vonnis door het gerechtshof te Den Haag werd bevestigd. Wegens een vormgebrek werd de zaak door den Hoogen Raad verwezen naar het

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Der traditie getrouw gaat aan de jaar vergadering een bidstond vooraf die Woens dagavond 10 Juli in een der Middelburg- sche kerkgebouwen zal worden gehouden. Voorganger zal daarin zijn ds. A. H. Ous ... MIDDELBURG

| Middelburgsche Courant | pagina 8

Drogisterij SCHULTE THIEME, in het Huis met de Roode Pilaren en filiaal Hatwee, Middelburg, ... Donderdag den 18 April 1940, des avonds te acht uur, in het No tarishuis aan de Koepoortstraat te Middelburg, in het openbaar ver koop en:

| Middelburgsche Courant | pagina 11

worden met een algemeene col lecte. De stad Middelburg b.v, gaf 100. Alles te samen werd ontvangen 800 a 900 ponden Vlaams. ... Heden herdenkt de heer J. J. Brandt te Middelburg den dag, waarop hij 25 jaar ge leden als opziener der domeinen in Zeeland in 's Rijks dienst trad.

| Middelburgsche Courant | pagina 7

een termijn van minstens 5 jaar. De subsidie wordt zonder hoofdelijke stemming ver leend op voorwaarde dat zij herzien en des noods ingetrokken kan worden indien bin nen de 5 jaar één of meer ... 8,00 Ber. ANP. 8,05—9,15 en 10,00 Gram. 11,30 Godsd. halfuur. 12,00 Ber. 12,15 Musiquette. 12,45 Ber. ANP., gram. 1,10 KRO-ork. 2,00 Voor de jeugd. 2,30 Gram. 2,45 Kinderuurtje. 4,00 Gram. 4

| Middelburgsche Courant | pagina 10

Frans en Edward, twee jongelingen, de eerste pas 17 jaar, met een droomerige dichtersziel, de andere steeds bezorgd om zün zwakkere broer, wiens fijngevoelige ziel vaak haar leed uitklaagde in zijn ... W. Pannekoek, magazijnmeester, van Middelburg, Oude Singel 90; L. K. J. de Hond, colporteur, van Groningen, Schelde straat 66; F. J. Feleus en gezin, timmer man, van Kattendijke, Juiianastraat 9; ,J

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Ds. de Jonge werd 28 Dec. 1854 te T h o 1 e n geboren en was aanvankelijk in Den Haag in het stucadoorsbedriji' werk zaam. Hij diende de oud-Geref. te 's-Gra- venhage 9 jaar als diaken en eveneens 9 ... jaar als ouderling. In 1912 ontving hij een beroep naar Den Helder, waarvoor hjj echter bedankte. Datzelfde jaar bracht ook Kampen een beroep op hem uit dat opgevolgd werd en 10 Juli van laatstge noemd

| Middelburgsche Courant | pagina 8

MIDDELBURG II—ZEELANDIA H 1—0. ... Middelburg II, waarin enkele nieuwe krachten nl. alhier gemobiliseerden, opge steld waren, trekt direct na den aftrap ten aanval. De eerste 2 minuten leverden twee hoékschoppen op, welke echter niet

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Burgemeester en Wethouders der gemeente Middelburg brengen ter openbare kennis, dat van 22 Maart 1940 al, op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van hun College aan ... het College van Ged. Staten van Zeeland te Middelburg, om vergunning tot het oprichten van een abattoir in perceel, kad. bekend, gemeente Mid delburg in Sectie E nos. 212, 213 (ged.) en 214 (ged

| Middelburgsche Courant | pagina 7

Mevr. ADRIANA PIETERNELLA BACK, geb. Scheijbeler, in den ouderdom van 73 jaar. Middelburg: ... Aan het eind van het vorige jaar besloot 't hoofdbestuur van de Vaderandsche Club in Nederlandsch-Indlë een inzameling van geld te organiseeren voor de Nederlandsche oorlogsslachtoffers ter zee, te

| Middelburgsche Courant | pagina 8

Landbouwverlof. Besloten werd nogmaals met kracht aan te dringen op het in meer dere mate dan tot heden verleenen van landbouwverlof. De drukke voorjaars werkzaamheden, welke dit jaar zeer zijn ... Van Zaterdagavond 9 uur tot Dinsdag avond 8 uur is te Middelburg geopend de apotheek Van der Harst, Korte Delft.