Krantenbank Zeeland

HomeSearch

253 resultaten gevonden

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

(behalve Feestdagen)* Op Maandag en Dinsdag V. Mid deiharnis 4.30 v.m. A. Vlaardin gen 7.00 v.m.** A. Rotterdam 8.00 v.m. ... XII. Middelburg: lo. J. A. Dominicus te Wemeldinge. 2o. A. I. Catsman te Aarden burg (plv.)

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

-Overflakkee" ontlokt een op merking van den lieer VAN ES betreffende de afschrijvingen. Vorig jaar is er f 800 af geschreven en dit jaar f 5300. Vanwaar dit verschil? Is het niet beter de tarieven te verlagen. Ook het ... een te rugblik over het afgeloopen jaar te slaan en een blik in het ingetreden jaar.

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

(behalve Feestdagen)* Op Maandag en Dinsdag V. Mid delharnis 4.30 v.m. A. Vlaardin gen 7.00 v.m."* A. Rotterdam 8.00 v.m. ... voor 7.50 weg. Het is dubb. gr. formaat in rijken Prachtband met stofomslag. Gewicht 3*4 kilo (d.i. gelijk aan 10 normale boeken van "200 bi. elk.) Omvang 800 pag. MET MEER DAN 1000 PRACHTPLATEN, w

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Mej. T. van Zetten, secretaresse, brengt hierna verslag uit over het afgeloopen jaar, waaruit wij memoreeren dat het jaar 1933 begonnen was mol 34 leden. De zangvereenï- ging, die destijds aan de M ... . Twee trouwe leden zijn al geruimen tijd door ziekte verhinderd aanwezig te zijn, maar leven en werken toch mee. Mej. A. Hoek is nu pl.m. 3 jaar en Mej. L. v. Zielst pl.m. 1/2 jaar verhinderd te komen. De

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

jaar te wachten. Da Vereeniging wil veel doen, maar moet toch voorzichtig zijn. Hierna sluiting. ... Hierna werd gezongen het aloude Kerst lied: „Ecre zij God", waarna door den hear L. Dubbeldam, onderw. der Bijz school op Geref. grondslag, het ieder jaar weer graag gehoorde Kerstverhaal werd

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Na eeq verblijf van 3V2 jaar nam Ds. J. D. Kleyne voor een stampvoile kerk afscheid van do Ned. Merv. Gemeente van Ooltgens plaat, Ook van elders waren er velen p.'komqn om dezen laatsien dienst bij ... Daarom is er van dit alles niets dat sp hier wegdrijft, maar is liet alleen d roepende plaats die hem van den aanvan. tiok, zooals voor 3y2 jaar ook Ooltgens plaat hem getrokken heeft. Spr. weet zien

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

voor vervulling door capitulanten een salaris geven van min stens 800. ... Op Woensdag 11 November zal door den Rijkswaterstaat te Middelburg worden aanbesteed het onderhoud van de tramweg havens aan het Zijpe, gedurende 1937, 1938 en 1939.

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

Deze Courant verschijnt eiken WOENSDAG en ZATERDAG. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post 0.90 bij vooruitbetaling. BUITENLAND bij vooruitbetaling 8.50 per jaar. AFZONDERLIJKE NUMMERS 5 ... heeft daarom in 't laatst van het vorig jaar het bestaande bacon- contract opgezegd en in plaats daarvan een gemeenschappelijke inschrijving gehouden onder alle fabrikanten.

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Dinsdagmiddag te vijf uur ontlastte zich boven Tweiloo en omgeving een hevig onweer, zooals daar in geen vijftien jaar is voorgekomen. ... Woensdagmorgen was een werkman bezi0 in een put bij de Langevielebinnenbrug te Middelburg met, zooals hij meende, een buiten gebruik komenden telefoonkabel door te zagen. Men had hem echter een

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Mej. G B., oud 73 jaar, wonende aan den Westwal, werd, terwijl zij met een kennis op het fietspad liep te wandelen, door den passeerenden wielrijder K. uit Middelburg aangereden. ... (behalve Feestdagen)* Op Maandag en Dinsdag V. Mid delharnis 4.30 v.m. A. Vlaardin gen 7.00 v.m." A. Rotterdam 8.00 v.m.

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

ge. vervoer van de onder le. be doelde grint en andere arti kelen binnen de gemeente tot aanbesteding in volgend jaar; ... 3e. lossen van mogelijk tot aan besteding in volgend jaar voor gemeente aan te voeren keien, klinkers, zand, enz.

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

I11 de maand Maart hebben de Rijks middelen in totaal opgebracht ƒ31.103.221- tegen ƒ30.653.189 in dezelf de periode van het vorige jaar, zoodat de opbrengst een weinig is gestegen. Ook de raming ad ... In het eeiste kwartaal van 1936 hebben de Rijksmiddelen opgebracht 8G.312.235 tegon ƒ91.073.626 het vorige jaar, terwijl geraamd was /92.S81.250.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Spr. zegt, dat het vrijwel traditie is gewor den, dat de Voorzitter in de eerste vergade ring van het jaar een kort woord spreekt. Hij dankt de leden voor de hem toegezonden gelukwenschen en biedt ... In het afgeloopen jaar is er verandering in de samenstelling van den Raad gekomen. Twee leden zijn niet meer teruggekomen, terwijl twee andere personen nun plaats hebben ingenomen.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Te ruim 7 uur opende de voorz. de heer Joh. Mulder de vergadering met de vele aanwezigen een hartelijk welkom toe te roe pen. Spr. memoreerde hoe vijf jaar geleden de vereeniging haar repetities ... GOEDEREEDE. De Hervormde Gemeente gaat een bizondere Zondag tegemoet. Na bijna 10 jaar herderloos te zijn geweest, hoopt zich a.s. Zondag de beroepen predi kant H. A. Labrie aan deze gemeente te ver

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Rekening houdend met het feit, dat verdachte niet tot de beruchtste typen van het milieu behoort, eischte de olli- cier zes jaar gevangenisstraf, met aftrek van voorloopige hechtenis. ... De Officier van Justitie noemt het een geluk, dat" kort nadat verdachte bij de bende kwam, deze is uitgeroeid. De leiten bewezen achtende eischte spr. één jaar gevangenis s't ra f, met aftrek van den

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

Oosterland, namens het Prov. Kerkbestuur van Zeeland; Ds. M. van E-mpel van Middelburg, namens het classicaal bestuur van Middelburg en Ds. H. K. Que re van Domburg, door vertegenwoordigers van den kerkeraad ... Maar dat wil niet zeggen, dat de naaste Toekomst niet nog zorgen genoeg baart. Dit. jaar voor het eerst was ook voor liet derde kwartaal liet voor Indië noodige bedrag niet in zijn geheel aanwezig

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

JOH. TANXS Hzn., in den ouderdom van ruim 85 jaar. ... dat, indien noodig, koken kan, P.G. Boven 21 jaar. Drie maal per jaar vacantie. Br. zoo spoe dig mogelijk aan Mevr. FOKKER „Beeklust", Zeist. e

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

bp het verzoek lad om een jaar- Irende drie jaren Vollecten te liou- fieenten, wenseht en_ met reden lok inlichtingen ... Deze Courant verschijnt eiken WUüNSUAü en Z A 1 it K A ABON M BM EN TSPR1JS per drie maande» franco per post f 0.90 bij vooruitbetaling. BUITENLAND bij vooruitbetaling 8.50 per jaar. AFZONDEKL1JKE

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

den en het volgende jaar in Middelburg en zoo vervolgens. ... De Abessynische minister van oor log verklaarde, dat Abessynië 350.000 man onder de wapenen heeft en zon der moeite in staat zou zijn in vijftien tot dertig dagen tijds 800.000 a 900.000 man te

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

-- In de ochtenddienst in de Ned. Herv, Kerk heeft Ds. Polhuijs Zondag j.l. gesproken ter nage dachtenis van den heer M Braber Lzn., die Vrijdag is overleden. De heer Braber heeft meer dan 30 jaar ... Een gevangenisstraf van 15 jaar geëischt

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

stemmen in 1931 bedroeg: 832.1G3; in 1933 924.800; in 1935- 923.590. ... Kieskring I (Middelburg) Aantal geldige stemmen 15744. A.R. 4263; C.H. 2823 R.K. 636; St. Geref. Partij 1557; Herv. Geref St. 123; Vrijheidsbond 1108; Vrijz. Dem, [Partij 1368; S.D.A.P. 2972; N

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

in den ouderdom van 80 jaar. Hoe zwaar dit verlies ons treft, zal ieder kunnen be seffen, die hem van nabij heeft gekend. ... (behalve Feestdagen)* Op Maandag en Dinsdag V. Mid- delharnis 4.30 v.m. A Vlaardin gen 7.00 v.m." A. Rotterdam 8.00 vjn.

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

De lieer J. II o k k e zegt, dat hij kort gele den nog zag, dat een boer, die een goed jaar heeft gehad, zelf nog met zijn knechts mee werkt, terwijl er genoeg leeg loopen. ... per jaar bezuinigd, in totaal f 1686,65.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Hierna gaf de VOORZ., volgens traditie, een korte beschouwing over liet. afgeloo'pen jaar. Na alle leden met hun gezinnen, bene vens de pers, zijn beste wensohen te hebben aangeboden, bracht spr. een ... woord van dank aan alle ingezetenen voor de overweldigende belangstelling welke hij van die zijde morlit ■ontvangen Voorts wees spr. op de groote som berheid, welke liet jaar '34 van zicli werpt. De raad

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

dui delijk het geroep van een vrouw had ge hoord ging de politie voort met dreggen met als resultaat, dat het lijk van een meisje werd opgehaald. Beide personen zijn ongeveer 20 jaar oud en uit Tilburg ... . Heijboer te Middelburg. Naar Indische Kerk. J. Tjebbes te Vrouwepolder Naar Nieuw-Dordrecht. W. san de Meene hulppred. te IJmuiden-Oost. Naar Huizinge (Gron.) H. L. Lieve te Vcendam.

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

spr. iets over de regenval in Indië, waarvan wij mei onze begrippen geen voorstelling kunnen maken, immers hier is een gemiddelde re genval van 700—800 m.m. per jaar, terwijl dit regeneijfer in ... Deze Courant verschijnt eiken WOENSDAG en ZATE ri D A G. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post 0.90 bfj vooruitbetaling. BUITENLAND bij vooruitbetaling 8.50 per jaar. AFZONDERLIJKE

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

OUDE TONGE. In de haven alhier is ge arriveerd het schip „Elizabeth", schipper A. J. Blom uit Middelburg, met een lading gaskolen bestemd voor de gascentrale Oost Flakkee alhier. ... Door beurtschipper Van Gelder werd vervoerd 25 HL aardappelen en 15 ton viscih- meel. Vanaf het ajuin sorteer-station 600 ba len ajuin en door den commissionair J. Franke 800 balen ajuin.

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

3 jaar van de Dirksland aan elte der bouw- 5.39 H.A. (29 Iaat), ten ver- t te Dirksland. kende inschrij- te leveren teo ... Het jaarlijksch rapport vao het Britsche en Bui- tenlandsche Bijbelgenootschap, meldt dat het vorig jaar 10.933.203 bijbels door het genootschap uit gegeven zijn hetgeen een stijging ten opzichte van

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Volgens een bericht in de Zeeuw hoopt Z.Exc. Prof. Dr. J. R Slotemaker de Bruine Zccidag 16 Sept. in de Kievitskerk te Wassenaar te herden ken, d'ait hij veertig jaar geleden intrede deed bij de Herv ... . Gem. te Haulerwijk. Achtereenvolgens stond hij te Beilen 1897, Middelburg 1900, Nijme gen 1903, en Utrecht 1907. 27 Sept. 1916 werd hij Kerkelijk Hoogleeraar te Utrecht tot 8 Maart 1926, toen hij voor

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

De Chr. Jcngedochtersver. „Bidt en Werkt" hoopt Donderdag 2 Aug. een reisje te maken naar Zeeland, met als hoofddoel een bezoek te brengen aan Middelburg. ... J. H. had liet ongeluk met het aard appelen laden in de kaai te vallen. Spoedig kon hij op het droge worden gebracht. M- S., een meisje van 5 jaar, viel op het gors' in de haven. Omstanders hadden ze

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

Deze Courant verschijnt eiken WOENSDAG en ZATERDAG. ABONNEMENTSPRIJS per drie maanden franco per post 0.90 bü vooruitbetaling. BUITENLAND bij vooruitbetaling 8.50 per jaar. AFZONDERLIJKE NUMMERS 5 ... De heer De Zeeuw, die 36 jaar oud is, en van A. R. richting, is een zoon van wijlen den heer J G. de Zeeuw, die van 1905 tot 1923 burgemeester was van Ridderkerk.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

De vorige week zijn aan de Kaai aan gebracht en per scheepsgelegenheid verzon den .800 kisten aardappelen, met bestem ming naar 's-Gravenhage. ... Een tweetal meisjes van ongeveer 12 jaar waagden zich bij het zwemmen te ver in liet water, zoodat ze niet terug konden komen. Gelukkig kwam er spoedig hulp op dagen, om hen van een mogelijk ongeluk

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

Het jaarvetslag van den secretaris maak te gewag van een uitbreding van het ie- dental tot meer dan 35.000 jongeren en meer dan 800 afdeelingen. ... Spr. herinnerde aan de actie, die in het afgeloopen jaar is gevoerd om het bonds- werk te intensiveeren, d.w.z. het te ver- hreeden en te verdiepen. Ruim 2600 leden werden gewonnen, zoodat hot

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

De heer J. VROEGINDEWEY is ook niet tegen vier regenten. Het is altijd goed gegaan. Spr. heeft echter een ander puntje. Men moet 25 jaar zijn, er staat niet bij d'at hij gehuwd moet wezen. Jan Slik ... De heer KOESE: Ik ben er voor de begrooting weer zoo naar den Haag terug te sturen. Volgend jaar moet er natuurlijk weer belasting vernoogd worden. Waar is het euid?

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Jaar in, jaar uit - over de geheele wereld - heeft Sanatogen zijn waarde bewezen. Duizenden - menschen als U - ondervonden zijn heilzamen in vloed. Door eenigen tijd Sanatogen te gebruiken hebben zij ... Imp. SCHULTE TIIIEME Langedelft A94 Middelburg

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Sept. tot 1 Jan. is Uit jaar naar Engeland verzonden 1.929.637 bushel, tegen liet vorige jaar 1.277.000 bushel of een kleine 700.000 bushel méér. aar blijft nu die schade? ... .ssionuirs gaan verkoopen Vernam ik nog kort ge leden niet van emi boer van Oost Flakkeo, die vorig jaar 120 mud aardappelen geëx porteerd had, dat hij alles kwijt was en nog 39.60 moest bijbetalen voor dekking dei

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

dienstplichtige, in verband met ziek;en en ge breken van de personen, die in het jaar der zitting 19 jaar of ouder worden en als vrijwilliger bij den landstorm ongeschikt zijn verklaard. (Zie verder aanplakbord) ... Vanuit deze gemeente werden de vorige ■week vervoerd: 800 H.L. aardappelen 1200 H.L. uien cn 325 H.L. poters.

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Uit Lydenburg in Transvaal wordt de dood gemeld van Hendrik Masholo, een Ba- soeto, die 115 jaar oud is geworden, terwijl hij zelf beweerde 125 jaar te zijn. Hij is ge trouwd op den rijperen leeftijd ... van 75 jaar en werd vader van een drietal kinderen. Een daarvan, zekere mr. Thea Masholo, is een bekend koopman te Langa.

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

- keu mocht, waarop hij vóór 35 jaar in het predik ambt bevestigd werd. ... Terneuzen, welke standplaats in 3907 met Middelburg verwisseld werd. In 1918 y/erd Ds. van Oordt predikant te Ridderkerk en in

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Zaterdagmiddag zijn twee zoontjes van den winkelier Eelert te Naarden, een van acht jaar en een van tien jaar, door het ijs van de buitenvesting, waarin een vaargeul was gemaakt, geza.it en ... (behalve Feestdagen)* Op Maandag en Dinsdag V. Mid delharnis 4.30 v.m. A. Vlaardin gen 7.00 v.m." A. Rotterdam 8.00 v.m.