Krantenbank Zeeland

HomeSearch

185 resultaten gevonden

| Luctor et Emergo | pagina 2

Fabr. Emmer Erfsch.veen (Dr.) Verkrijgbaar te Middelburg bij PAUL v. SLUJS. Vlasmarkt. ... vorige jaar, valt nog steeds een vooruitgang te constateeren. Dit heeft tot resultaat gehad, dat thans de ont vangsten meer dan tweemaal zoo groot zijn dan in de jaren, welke aan den oorlog voorafgingen

| Luctor et Emergo | pagina 2

vrouwen van negen en negentig jaarvijfhonderd drie en vijftig menschen van boven de vijf en negentig jaarzevenduizend tweehonderd en vier menschen van negentig jaar. Gezwegen van de menschen van tachtig. ... Fabr. Emmer Erfscb.veen (Dr.) Verkrijgbaar te Middelburg bij PAUL v. SLUJS, Vlasmarkt.

| Luctor et Emergo | pagina 3

De heer Van Hoeve sluit zich geheel bij dhr. De Koeijer aan, maar zou 't Da gé lijk.sell Bestuur in overweging willen geven, deze zaak in studie te nemen en tegen 't volgend jaar met een voorstel ... 't verzoek van mej. Alberts, ver loskundige, om van 600 gld. op 800 gld. te worden gebracht. Beide verzoeken werden zonder hoofdelijke stemming af gewezen.

| Luctor et Emergo | pagina 2

De preventieve werking van de I.W. zal eens blijken zegeurijke, onwaardeer bare gevolgen te hebben Voor den Raad van Arbeid-Middelburg worden rees thans verpleegd in een sanatorium 12 verzekerden, in ... Door den Centralen Raad van Beroep te Utrecht is uitspraak gedaan in een geschil tusschen den Raad van Arbeid te Middelburg en een landbouwer, be treffende den verzekeringsplicht van zijn inwonende

| Luctor et Emergo | pagina 2

Fabr. Emmer Erfsch.veen (Dr.) Verkrijgbaar te Middelburg bij PAUL v. SLUJS, Vltsmarkt. ... eerstvolgende half jaar in totaal uitgevoerd zal mogen worden. De re geering is hiertoe overgegaan om de fabrikanten in staat te stellen aan de momenteele vraag in Duitschland te kunnen voldoen.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Fabr. Emmer Erfsch.veen (Dr.) Verkrijgbaar te Middelburg bij: PAUL v. SLUJS, Vlasmarkt. ... Na kaas gegeten te hebben, zijn 61 kinderen tusschen de 2 en 5 jaar plot seling ziek geworden. Hevige sympto men van buikloop hebben zich voorge daan. Een vereeniging voor eerste hulp betoon heeft

| Luctor et Emergo | pagina 2

Dezer dagen verdween spoorloos de heer Weismann-Bessaradeau, een Fransch- man, genaturaliseerd Roemeen, 53 jaar oud, wonende te Parijs, square La Bruyère. ... De vrouw, 51 jaar oud, en haar 21- jarige dochter zijn in hechtenis genomen.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Fabr. Emmer Erfsch.veen (Dr.) Verkrijgbaar te Middelburg bij PAUL v. SLUJS, Vlasmarkt. ... Volgens do „Tel." is met ingang van 1 Sept. a.s. te verwachten, dat de prijs van wittebrood (waterbrood) per 800 gram met 7 a 8 ct. wordt verhoogd, terwijl de prijs van bruinbrood met 8 a 9 ct. zal

| Luctor et Emergo | pagina 2

Volgens de Amerikaansche bladen is Philip D Armour tegenwoordig de rijkste man ter wereld. Hij is de ziel der vijf groote firma's, welke den Amerikaan- schen vleeschtrust vormen. Zijn jaar- lij ksch ... Amour leeft heel eenvoudig. Hij koopt ieder jaar twee pakken, één stroohoed, twee dassen, zes stellen onderkleeding, twee dozijn sokken, om de vijf jaar een overjas en om de twee jaar een slappe

| Luctor et Emergo | pagina 2

Krakau. In Galiciö is de mobilisatie van alle mannen tusschen 18 en 35 jaar afgekondigd zonder onderscheid van na tionaliteit, wat aanleiding heeft gegeven tot troebelen in de Roeteensche streken, waar het ... uitkeeringen zullen worden aangewend tot vermindering van de vlottende schuld dier gemeenten. Wij herinneren hierbij aan een soortgelijk ingrijpen van de Nederlandsche Bank in den aanvang van het vorige jaar

| Luctor et Emergo | pagina 2

Fabr. Ennner Erfsch.veen (Dr.) Verkrijgbaar te Middelburg bij PAUL v. SLUJS, Vlasmarkt. ... Diepte van moreele verwildering. Inzinking van ons menschelijk geslacht: 't Is een jongen van vijftien jaar. 'n Knaap, 'u kind nog: tenminste dat móést.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Het depot verdubbelde en steeg het afgeloopen jaar van ruim f400.000, tot ruim f 800.000,Thans is meer dan een millioen ingelegd. ... Fabr. Emmer Erfsch.veen (Dr.) Verkrijgbaar te Middelburg bij PAUL v. SLUJS, Vlasmarkt.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Fabr. Emmer Erfsch.veen (Dr.) Verkrijgbaar te Middelburg bij PAUL v. SLUIS, Vlasmarkt. ... Dordrecht f145,700; A. M. Kuy- per en Go. te Heinkenszand f 130,000 J. van Drongelen en N. de Meijer te Sas van Gent f87,450; J. van 't.Hoffte Hoek f87,000; Gebr. v. d. Velde te Neuzen f86,800; P. J. Rijnberg

| Luctor et Emergo | pagina 3

De lieer Colsen zegt, dat de gemeente ontvanger ook een toelage voor een klerk heeft, Bovendien is bij agent hiervan en daarvan. Vroeger mocht een politie die 800 gld. verdiende, geen keurmeester ... Het voorstel om de verhoogingep der politie-agenten om de twee jaar in plaats van om de drie jaar toe te kennen wordt met algemeene stemmen aangenomen.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Zaamslag (VeerDe slager J. v. H. alhier slachtte deze week een stier, die lialf April nog maar 2 jaar oud zou zijn en liet zeldzame gewicht van 800 pond vleescli haalde. ... klampsteen. Hij werd voor dood opge. nomen. De man heeft vrouw en 8 kin deren en is te Middelburg woonachtig-

| Luctor et Emergo | pagina 2

Fabr. Emmer Erfsch.veen (Dr.) Verkrijgbaar te Middelburg bij: PAUL v. SLUJS. Vlasmarkt. ... Door het bestuur der Chr. school Jozinastraat alhier, werd aangesteld als bezoldigd secretaris-penningmeester de heer H. D. Bol. Genoemd bestuur bood den heer D. H. Littooij Az., die zes jaar als

| Luctor et Emergo | pagina 2

gesteld. Haar zuster te Sas van Gent in 's Rijks dienst, kreeg verleden jaar zeer aannemelijke aanbiedingen om ook aldaar aan een school geplaatst te wor den. Gelukkig heeft zij zich niet laten overhalen. ... De heer de Jager brengt de dansmuziek tijdens de jaarmarkt ter sprake. Op de jaar markt moet dans en drank worden geweerd.

| Luctor et Emergo | pagina 1

De heer Scheele vraagt, hoelang noodwo ningen mogen staan. Hij meent van 5 jaar. Een noodwoning van 800 galden is niets. Ze moeteu minstens 3000 gulden kosten. Als de minister geen 90 geeft, wordt 't ... Woensdag is A. de M. gevankelijk naar Middelburg overgebracht. A. C.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Middelburg. B. en W. stellen den Raad voor aan de Woningstichting Volksbelang voor den bouw van 108 arbeiderswonin gen een voorschot te verleenen van f681,000. ... Te Nijmegen heeft een ingezetene aan gifte gedaan bij de politie dat hem bij een inbraak te zijnent f 800 was ontsto len.

| Luctor et Emergo | pagina 3

bepaald, dat de interest van haar vermogen van f 480.000, ieder jaar ver deeld zal moeten worden onder vijf on gehuwde dames, (die de veertig voorbij zijn en kunnen bewijzen, dat hunne ver loving ... gedurende het laatste jaar begon ik te gelooven, dat de godsdienst èen schrik- middel was, waarmee men het gemeene volk angst aanjaagdede goddelijke rechtvaardigheid, hemel en hel waren slechts een uitvinding

| Luctor et Emergo | pagina 2

Te hopen is, dat, indien de staking van socialistische zijde toch doorgaat, door de politie of door de Regeering de noodige maatregelen worden- genomen tegen 700 a 800 Belgische socialisten, die to ... Middelburg. Zaterdagmiddag bevond zich een juffrouw uit Vlissingen in een melksalon alhier en begaf zich even naar de retirade. Terugkomende bemerkte zij haar portomonnuie met ongeveer f 10 te hebben

| Luctor et Emergo | pagina 3

bOO roeden UIEN, 500 I11ILLI0EN TARWE, 800 PETKÜSER ROGGE, ... KANTOREN te Alkmaar, Arnhem, Deventer, Dordrecht, Eist, (mes, sGiaven- haae Groningen, Hillegoip, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Ter Neuzen, Tilburg, Utrecht

| Luctor et Emergo | pagina 2

ernst te wijzen op wat aanvankelijk feil ging en allengs den juisten weg vond, en thans van jaar tot jaar op schier ongelooflijke wijze won in kracht. De heeren Amelink en Diemer gaven de inleidende ... Fabr. Emmer Erfsch.veen (Dr.) Verkrijgbaar te Middelburg bij PAUL v. SLUJS, Vlasmarkt.

| Luctor et Emergo | pagina 2

In een stad als Harlingen waren voor 10 jaar 16 sollicitanten naar de be trekking van onderwijzer op een salaris van...* 325 gld. 't Vorig hoofd van een school in Zeeuwsch-Vlaanderen verdiende de ... zitplaatsen, en gedurende een winter moesten er 104 kinderen in dat lokaal worden ondergebracht en onderwezen. En toch zag het bestuur zich genoodzaakt om tegen 1 November van 't volgend jaar d irie

| Luctor et Emergo | pagina 2

Lijnteekenen. 6e leerjaar: le prijs J. Tolhoek, 2e prijs Jan Deij. 5e leer jaar le prijs J. Fraanje, 2e prijs J. P. ... Aan de hand van Dr. Kuijper eu pastoor Wijnen schilderde de spreker ons de schrille toestanden omstreeks 1870. Kinderen van 6 a 7 jaar moesten soms 85 a 87 uur per week werken.

| Luctor et Emergo | pagina 4

1. Julma, vosschimmel oud 7 jaar met veulen, Stam- M boek A No. 3558 van Nimrod TieA-T«-in< d'Ossogne, B 509. ... 2. Trees, bruine merrie, oud 6 jaar, A 3557, gedekt door Condé, B 620.

| Luctor et Emergo | pagina 2

In de „Figaro" spreekt een bekend Fransch aviateur de meening uit, dat men binnen de vijf jaar vliegtuigen zal construeeren, waarmede een snelheid van 500 K.M. bereikt kan worden, dat is ongeveer 139 ... Axel. Woensdag werd door den heer mr.P.Dieleman van Middelburg een lezing gehouden over„Het verleden en de toekomst van Zeeuwsch-Vlaanderen". Nadat door het talrijk opgekomen pu bliek, waaronder ook

| Luctor et Emergo | pagina 2

Voor de Prov. Staten moet men op 1 Febr. een jaar in de provincie gewoond hebben en wil men voor de Gemeente raad kiesbevoegd zijn dan moet men, ook a! op 1 Febr., een jaar inwoner der gemeente zijn. ... 800.

| Luctor et Emergo | pagina 2

stond met een seintoestel, waarmede reeds twee jaar ten dienste van de Duitschors moet zijn geseind. In den grond van de woning was een gat gemaakt, om zoo noodig bij huis zoeking een- en ander te kunnen ... verber gen. De zaak is thans in handen der justitie te Middelburg, die een verder onderzoek insteld.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Minim. na3j. 6 j. 9 j. 12 j, kommies 1600 1800 2000 2200 240Ó adj-komni. 1400 1500 1600 1700 1800 klerk le klas 1000 1100 1200 1300 1400 klerk 2e klas 700 800 900 1000 1100 schrijver 500 600 700 800 ... 700 800 900 1000 11Ö0 Voor Inspecteur van Politie

| Luctor et Emergo | pagina 2

Vluchtoord Nuuspeet f 2.700.000; vlucht oord Ede f2.600.00; vluchtoord Uilen f2.800.000; vluchtoord Gouda f900.000; vluchtoord Veenhuizen f 100.000; gewoon onderstand f 10.800.000; stille behoeftigen ... Woensdag voormiddag werd door G. v. B. eu P. de II. van Zaamslag onder het rijden naar Tor Neuzen aan den kant van den weg opgemerkt, dat daar een meisje lag, naar schatting een goede 20 jaar oud

| Luctor et Emergo | pagina 3

De prijs is f 3,per'jaar voor 12 nummers. ... absoluut noodig. Waar ze ontbreekt, moet onze actie doodloopen, zooals ik dit in den loop van het vorig jaar in een tweetal artikelen van mijn hand over het „kermisvraag- stuk" reeds heb verdedigd in ons

| Luctor et Emergo | pagina 2

"(Officieel). Aan de dienstplichtigen van de lichtingen 1918 en 1919, die on derscheidenlijk in 1917 en 1918 recht op vrijstelling wegens broedeidienst of we gens aanwezigheid van in het zelfde jaar ... De heeren moesten eens een voorbeeld nemen aan onze kleine luydcn, die jaar in jaar uit hun Chr. Scholen uit eigen middelen moesten stichten en onder houden.

| Luctor et Emergo | pagina 2

secretaris werd bepaald op f 75, en dat van de bode op f2o per jaar. Medegedeeld werd, dat naar alle waarschijnlijkheid eind Februari a.s. een achttal woningen beschikbaar zullen zijn. De huurprijs zal nader ... —10 dienstjaren f2200: 10 en meer dienstjaren f2400. Jaarwedden onderwijzers minder dan 2 dienstjaren f800; 24 dienstjaren f 1000; 46 dienst jaren tfllOO; 6—8 dienstjaren f1200; 8—10 dienstjaren f1300; 10 en meer

| Luctor et Emergo | pagina 2

Blijkens de Memorie van Antwoord betreffende de Oorlogsbegrooting zullen dit jaar geen bizondere of herhalings oefeningen worden gehouden. ... In ons geheele land stierven van Juli tot en met Sept. van 't vorig jaar 3225 mcnschen tegen 5506 in Oct. en 16.951 iti November in die maand dus 15000 menschen meer dan in een der maanden Juli, Aug

| Luctor et Emergo | pagina 1

Silo is gekomen. Na bange dagen, na eeuwen van worsteling en strijd is de Gli rist fis gekomen. Ons Kerstfeest roept 'tons ieder jaar weer toe, nu meer dan 19 eeuwen „Silo is gekomen." ... 3. Van Steenbergen, te Middelburg;

| Luctor et Emergo | pagina 2

Zoo men weet, moeten we de 800 Belgische geleende spoorwagons weer terug geven. ... Voor het schoonste hengst- of merrie veulen, beneden het jaar oud, prijs f2: Lev. Faas. Voor het schoonste veulen van 23 jaren oud, prijs f 2.50niet voorgebracht. Voor het schoonste veulen van 12

| Luctor et Emergo | pagina 3

3. Cijfers en Feiten, door Beumer en Smeenk, no. 2. Een nuttige uitgaaf. Iedere maand een nummer. Prijs i 1,20 per jaar. Aan de aanbeveling bij no. 1 hebben we niets af of toe te doen. De uitgever ... Verschijnt 2 maal per maand, en kost f 3)por jaar. Reeds meermalen door ons tor lezing aanbevolen. Dit nummer geeft wenken betreffende de Spaansche griep. En vele andere interessante arti kels en

| Luctor et Emergo | pagina 3

Vriend Krijn, ik heb uit de bladen vernomen, dat ge een uwer beste vrien den door den dood hebt verloren. Onze vriend W. Wattel uit Middelburg, die hier ook een enkele maal is opgetreden, is niet ... in den ouderdom van 28 jaar en 8 maanden, ons nalatende zeven jeugdige kinderen, allen nog te jong om dit zwaar verlies te be seffen.

| Luctor et Emergo | pagina 3

. De verhooging der wedde wet 25 Febr. werd toegevoegd tot een bedrag van f2100 voor de onderwijzers, doch een gelijke post gebracht in de ontvangsten. De ambachtsschool te Hulst ontvangt f50 per jaar ... derd en gebracht op f 200, met de be paling, dat minstens 5 concerten moeten gegeven worden per jaar. De subsidie is nu voortdurend verleend. De vroed vrouw te Sluiskil ontvangt f 100 meer. De vraag was

| Luctor et Emergo | pagina 2

Wat de zieken en kinderen beneden 3 jaar betreft voor hen wordt aller eerst gezorgd uit de 2/10 L. volle melk, die elke gemeente per hoofd harer be volking ontvangt- Deze zieken- en kin- der melk zal ... Middelburg, bijna alle scholen.

| Luctor et Emergo | pagina 2

loopen, doch eene vereeniging op te richten en in hetzelfde jaar de school te openen. ... Behandeling voorstel om Ged. Staten in overwoging te geven om de jaarwedden der Wethouders te brengen van f600 op f800.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Het eeuwfeest van de stoomboot. Het volgend jaar is het honderd jaar geleden, dat de eerste stoomboot den Oceaan overstak. De „Savannah", het stoomschip in kwestie, was eigenlijk een zeilschip, dat ... In mondelinge pacht bij W ed. Desiré David voor frs. 210 per jaar.