Krantenbank Zeeland

HomeSearch

224 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

heeft te kennen gege ven in Zeeland de ramp die Zuid-West Nederland veertig jaar geleden trof te willen her denken. Voor alle nabestaan den en iedereen die behoefte heeft in de eigen woonomge ving stil te ... DOMBURG - Ateletiekvereni- ging Dynamo Middelburg houdt zaterdag 23 januari de Westhoveloop door het bos- en duingebied van Domburg. Inschrijving en start zijn bij kasteel Westhove. De start is om 14

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

Trekbeemd e.o. Aantr pre- rrne-B-woningen type twee onder een kap met 3/4 slaapkamers, berging of garage-berging. Koop sommen va. 136.000,- premie 1e jaar 5.500,- to tale premie 33.000,- (50% van de ... voor vele doeleinden geschikt. Winkel 150 m2, boven woning met voormalige toonzaal 60 m2. Huurprijs 30.00,-/jaar

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Middelburg dc in dustriële activiteiten in Zeeland hebben de afgelopen twintig jaar een geweldige vlucht genomen. Voor de ramp was het aan tal middelgrote en grote be drijven in Zeeland op de vin ... Een greep uit de nieuwko mers: Dow Chemical (1600 man). Philips (1000 mam in Ter- neuzen. Hoechst Holland (800 man). Péchiney (550 man) en M T International (100 man) in Vlissingen-Oost. Volgend jaar

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

niet minder dan 2 milliard kubieke meter, voor het Brouwershcrvensegat 800 millioen en voor het Haringvliet 500 millioenl ... vinciale hoofdsteden Middelburg, Haarlem, Zwolle en Leeuwarden liggen beneden de zeespiegel en bovendien zijn die delen van ons land juist het meest economisch en agrarisch ontwikkeld. Het is tegen het

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

J. van Staveren, Klein Merwede 20. Dlemen. schil lenboer tn de Linnaeusbuurt, rijdt 14 dagen in het jaar met een ander paard dan ge woonlijk. ... .A.T. 5: S.P.S. Zwa nenburg 1; M.M. Middelburg 5: mej. J.E.V. Haarlem 1J.M.v.d. M. Haarlem 1; J.deM. jr. Sant poort 5: A.D.G. Wee8n 1; B.A.S. 5; G.'tH. l; G.H.v.d.V. Meprel 3; G.H.A.K. 2: P.I. de J. 1

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

Het Rotterdamse Constant heeft het te Middelburg tegen MDC weer niet tot een overwinning weten te brengen. Met invallers voor Roozertburg. Tromer en De Haas werd slechts met moeite een 1010 gelijk ... Helde/ 18 430 m W r Flores Hera 18 800 m NO t Azoren Hecuba p IS Flore; (Azorenl Helena p 18 Bil Inagua n Tampa Renta 18 130 m NW r Paramaribo Herrilia 18 r A'dam n Bremen Heron 17 op de TVne Hector

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

de la Société Générale de Belgique heeft in 1952 een winst behaald van fr. 228.9 millioen tegen fr. 197.8 millioen vorig jaar. Uit deze winst wordt een dividend van fr. 80 netto op de 1.2 millioen ... . Daartegenover staat ech ter dat de buitenlandse banken over 1952 veel minder liquide middelen bij de Belgische banken hebben gedepo neerd dan vorig jaar, een gevolg van de verslechterde conjunctuur. Het is o

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

Grock mag niet spelen op de Séchsenlautenplatz in Zurich. De wereldberoemde clown, die al 73 jaar is, maakt een afscheidstour- née van zes maanden door zijn geboorteland Zwitserland en over al werd ... .Het grasveld zou er door wor den beschadigd", zei de gemeen teraad, hoewel er ieder jaar een Zwitsers circus op de Sechsenlau- tenplatz staat.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

van vrijwel alle producten is daardoor in dat jaar navenant gedaald. ... Kunstkringge bouw, van 1—9 April, Den Haag, in het voormalige stadhuis, van 1120 April, Utrecht (22—27 April). Den Bosch (29 April4 Mei), Maastricht (6—11 Mei), Middelburg, waar de Commissaris der Koningin de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

In de 13e eeuw hadden onze voor ouders een geweldig lange zeekust te verdedigen. In het jaar 1810 was deze nog 1840 km en in 1940 nog slechts 1383 km. Vooral de afsluitdijk bracht een grote ... Aangenomen naar Middelburg: dr K. v. d. Linde te Utrecht, secretaris van de Oecumenische Raad, die bedankte voor Beuningen.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

De officier van Justitie eiste drie weken onvoorwaardelijke hechtenis en drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. ... De officier eiste tegen de hoofdver pleegster twee weken en tegen de ver loskundige en de leerling-verpleegster een week voorwaardelijke gevangenis straf met één jaar proeftijd. Daarna schorste de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

avonden IJ uur; twee middagen één uur voor eventuele vrouwen- of kinder uurtjes.) een renteloos voorschot aan de Ne derlandse Televisie Stichting gedu rende de eerste tien jaar van totaal ƒ2.800.000, opdat ... fleurig versierde gebouw, dromden toen reeds vele honderden mensen tussen stands en expositie hallen om te zien, welke nieuwtjes de Nederlandse en buiten landse industrie dit jaar op de markt hebben te

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

TTET AANDEEL van de voeding in de totale uitgaven door handarbeiders J-A in de grote en de kleine steden van ons land gedaan, is vergeleken met onderzoekingen van 20 jaar geleden, gelijk gebleven ... , fruit, vis, kaas en eieren in de laatste 30 jaren relatief belangrijker geworden. Vooral de uitgaven voor snoep en fruit tonen een belangrijke stijging. Ten opzichte van het jaar 1921 zijn die uitgaven

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

gld. belo pend, goed te keuren. Dit bedrag ligt ruim 800 millioen gld. hoger dan' de uitgaven van verleden jaar, indien de Amerikaanse hulp niet wordt meege rekend. In 1953'54 zal Groot-Britan nië 500 ... Engeland trekt fl. 800 millioen meer uit voor zijn luchtmacht dan in 1952

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

In 1949 was het John Hediley Lewis, een boer uit Corby Lin colnshireEngeland), clie een zestien jaar oud hengelaarsrecord brak door een tonijn te vangen van bijna 800 pond, Het is nog even in ... 1) Er zal een Volkskamer komen, gekozen voor een periode van vijf jaar bij algemeen kiesrecht door de bevol king van Frankrijk, Italië, West-Duits- land. de drie Beneluxlanden en het Saargebied

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Middelburg heeft het onderzoek naar de daders in handen. De vermoorde weduwe was van Duitse afkomst en reeds meer dan vijftig jaar te Eede woonachtig. Vermoed wordt, dat het de daders te doen is geweest om ... hij betrokken is geweest bij de overval op woning van het echtpaar Meiklejchn ban hét eind van het vorige jaar, waarbij de man werd gedood en zijn echtgenote gewond,

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Het is de eerste grote rode krant, die in recente jaren in Europa sluit. Trou wens, het ledental van de Franse com munistische partij is de laatste vier jaar gedaald van 800.000 tot 425.000, ... Veenendaal en J. V. Kwant te Loosduinen-Den Haag. Te Maassluis (hoofd C J. Binnekade), J. van Bakel te Rotterdam. Te Middelburg (hoofd B. H. Lavoov), A. Schout te Serooskerke (W.). Te N ij kerk (hoofd W. Kooy

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Ir. Vos, die 49 jaar oud is gewor den, kreeg een nationale bekendheid toen hij in 1941 samen met de in- vlieger Leegstra met een Fokker G1 naar Engeland vloog. ... . VARA- 20 00 Nieuws. 20 05 Politiek commentaar. 20.15 .Dat was de tijd", beelden uit de wereld van het variété, het cabaret en het toneel van omstreeks 40 jaar geleden. 22.45 De woonplaats van de eerste

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Elk jaar opnieuw trachten de com munisten in Nederland (de marionetten van Moskou) uit partijzuchtige overwe gingen de herdenking van de Februari staking te misbruiken voor hun dema gogische ... Aangenomen: naar Emmer-Com- pascuum candidaat W. v. d. Zwaan te Middelburg die bedankte voor Borger. Hantum. Murmerwoude. Ooltgensplaat. Zevenhuizen. Harkstede-Zuidbroek en voor Zuilichem.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

In 1926 werd hij aangewezen als hoofd van het parket bij de kan tongerechten in Rotterdam en het volgende jaar koos men hem als lid van de Rotterdamse gemeenteraad. ... Er schijnt op de uitvoeringen van Rossini's opera „Wilhelm Tell" in concertvorm door dames- en man nenkoor Zanglust geer. zegen te rusten. Was het eind vorig jaar met de gezondheidstoestand van

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

De opvarenden zijn de kapitein-eigenaar G. Hindriks uit Groningen, gehuwd: de ma trozen: A. M. Beentje, ongehuwd. 24 j„ Eerbeek: J. Schouwerwas. 21 jaar, onge huwd, Delft, C. Resseler, ongehuwd, 17 ... jaar, Nijmegen, de lichtmatroos B. Gort. ongehuwd, 18 jaar, Hoensbroek, de kok M. de Rijke, 19 jaar, ongehuwd, Oostka- pelle. Na 5 Januari heeft, volgens mede delingen van de koopvaard\jstichting te

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

over Antwerpen naar Breskens vanwaar men verder per veer naar VMs- smgen en Middelburg kan reizen. ... St Annaland: De 800 dijkwerkers in St Annaland hebben hun gevecht tegen het water- gewonnen. Gistermiddag om 4 uur was het 60 m grote laatste dijkgat dicht en de zandzakken hielden de vlo"d tegen. Nu

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

(Van onze parlementaire redacteur)1 's-Gravenhage, 19 Febr. XJET ontwerp wijziging van de be- palingen omtrent het ontslag bij arbeidsovereenkomsten is, als ont werp, reeds vier en een half jaar oud ... Met de hoofdstrekking konden eigen lijk alle sprekers wel instemmen. Het is een aanpassing aan een gedurende ruim veertig jaar opnieuw gegroeide rechts overtuiging en kan dus, om het woord van prof

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

geschiedenis van een non. die zeven jaar bui ten het klooster vertoeft, wat door de hulp van Moeder Maria niemand merkt. Verder „Vergeten liedjes" in 1909. „Carmina" (La tijn gedichten) in 1912. „Lie deren van ... opgebouwd. In vier jaar kon het Hij richtte met 6. „Het Nieuwe

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Vijf dagen bleef ik in Pretoria. Op de laatste avond ontmoette ik er mijn oude vriend Henk Muuren, de man die zestien jaar geleden met zijn laatste vijfhonderd gulden naar Zuid-Afrilca trok en die ... , omstreeks een jaar geleden, in een aantal Nederlandse kranten zijn levens geschiedenis en nu ik rustig in zijn fraaie woning zit, haalt hij een grote doos met brieven te voorschijn. Allemaal uit Nederland

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

ingewerkte minister aan het hoofd van dit departement staat. Zes minister in zeven jaar is wel rijkelijk veel". ... Naar van de zijde van de pla nologische dienst te Middelburg wordt vernomen, ligt het in de bedoeling van deze dienst na de drooglegging van Schouwen en Duiveland onmiddellijk de her verkaveling ter