Krantenbank Zeeland

HomeSearch

336 resultaten gevonden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

van de landbouwers nodig. Deze zullen 8000 aandelen van f 100 moeten investeren. De papier industrie is reeds bereid voor f800.000 aandelen te nemen, ter wijl de Boerenleenbank 1600.000 bedrijfskapitaal ... Ned. Prot. Bond 4 uur ds. W. C. F. Metz te Middelburg.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

enkele die aan de Olympiade 1948 hebben deel genomen. Behalve deze sterke bezetting zullen ook sterke Nederlandseen Belgische sport lieden aan de start verschijnen Het programma omvat 100 400 800 1000 ... Cognac en wijnimporteurs Middelburg Telefoon 2682 Kuiperspoort

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

20 Mui 1904 werd op initatief van da J. H. Donnar te Niouw- dorp en ds N.M. de Ligt te Middelburg bet initiatief geno men tot oprichting van de vereniging tol Christelijke ver zorging van ... Het aantal patiënten is sedert 1940 van 900 tot 800 terugge lopen, daar een der paviljoens leegstaat uit gebrek aan ver pleegsters.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

Hij wees er op dat de bank thans een eigen gebouw heeft, midden in de stad gelegen, zeer tot groot gemak der leden. In 1948 werd f 5 800.000 om gezet. De reserve bedraagt thans f 67001.19. ... ongeveer 200 km. van de frontlijn. De africhting van de troepen duurt 1 jaar met een oefentijd van 4 uren per week. Hierbij geldt dus het voordeel, dat de leden hun werkzaamheden gewoon kunnen verrichten en

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

Het echtpaar P. de Heer-v. d. Zande herdacht Dinsdag 24 Aug. j.l. de dag waarop het 65 jaar geleden indeech t werd verbonden De bruidegom is 93 jaar en de bruid 8*2 jaar; beiden genieten nog een ... 1 1*23,700. P. Hoppenbrouwers, Bergen op Zoom f 107,980. M. Geense en van Driel, St.Philips- land I 106,400. W. Blaas,Tholen f 103,900, plus öy0 voor vreemde arbeiders. D. Burgers, Tholen. f 100.800.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

- gemalin, Aleida van Gelre, 8 overleden zijnde, huwde jaar. later met de weduwe Ceizer Otto IV, met Maria rabant. De helft van Scha- zal ongetwijfeld alzo ge- hebben als bruidschat. 0| af Willem I blijkt aan ... L 01 Brood 800 gram brood L 02 Brood 400 gram brood L 01 Boter 125 gram boter

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

zijn geboorteplaats bezocht, bleek niet van. gaven ontbloot te zijn en volgde met gemak de lessen. Echter toen hij 10 jaar oud was, moest hij mede helpen het brood voor het gezin te verdienen en werd hij ... Vertr. 7.17.45 Tholen Aank. 7.25 8.00 Vertr. 7.30 8.05 Aank. 7.45 8.20 Bijden op Zondag.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Van sommige artikelen hadden we niets of vrijwel niels méér gekregen, b.v. van brood en boler. Vtn andere artikelen was bet percentage wel van beteskenis, wat het laatste jaar be treft zouden we b ... -v. plm. 10% meer kaaa hebben kunnen geven. Van vleesch was dit ia bet laatste jaar zei la 25% eo ook vao peulvruchten beeft export plaats gehad en wel bet laatste jaar plm. 20 i 25% van onzen oogst. Van

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

liet Bestuur v/h Water schap „De Vrije polders onder Tholenral op Zaterdag 1 Mei 1','t.t trachten nan te besteden het vervoer van plm. 800 ton grind. ... Tandheelkundige inrichting ENGELMAN Rotterdam - Bergen op Zoom - Boe» - Middelburg Grv. 1872. Spreekuren te Bergen op Zoom lodortn Donderdag van 10 tot 2 sur, Stationstraat 42e GEHEELE GEBITTEN f 62

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

Aankomst Tholen 8.00 13.15 1050 Vertrek Tholen 11.00 13.20 17.15 ... 1. Op 1 December mag men niet meer runderen van 1 jaar en ouder m voorraad hebben, dan bet bedrijfs- maximum aangeeft. De veehouders die teveel runderen in voorraad zullen hebben, worden in

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

R.M Rm. Rpf. —.01 —.02 —.03 —.04 —.05 —.00 —.07 —.08 —.09 -,10 —.11 —.12 —.13 —.14 —.15 —.16 —.17 —.18 —.19 —.20 —.30 —.40 —.50 —.60 —.70 —.80 —.90 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.00 7.00 8.00 9.00 10 ... —.02 -.03 —.04 -.05 —.00 —.07 —.08 —.09 -.10 —.11 —.12 —.13 —.14 —.15 —.16 —.17 —.18 —.19 —.20 —.30 —.40 —.50 —.00 —.70 -.80 —.90 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.00 7.00 8.00 9.00 10.00 20.00 30.00 40

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Wethouder Daane meent dat het vorige plaatsje slechts 1860 per gemet heelt gekost en meent ook dat de Inspecteur het bepaald beeft op f800. ... De heer Vroegop zegt indien wij het nu niet zouden aanvaarden om de banken er bij te nemen, dan moet het over 1 of 2 jaar toch ge beuren en dan zullen de kosten hooger zijn. Spr. is er dan ook voor

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

jaar haar 25-jarig bestaan, dan is dit altijd op de plaats waar zij is gevestigd, dat is dus Middelburg. ... de vergaderingen le Goes en Rotterdam zijn stem tegen deze propaganda had uitgebracht, kon dit niet helpen daar het overgroote deel er voor was zoodat de veilingsvereenigiug dit jaar daaraan moet

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

Ook in deze gemeente zullén de ouden van dagen zooals vorig jaar een autotocht maken, welke is be paald op volgende week Donderdag 4 Augustus. Het doel zal zijn Vlis- singen. ... De schietvereeniging „Nederland en Oranje" alhier hield haar jaar- lijksehe schietwedstrijd met. een maxi mum van 100 punten. De personeele baan scherp werd te beginnen vanaf de hoogste schutter

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

hebben dit echter in de hand gewerkt. Wanneer men bedenkt dat de. laatste drie jaar een gemiddelde winst is gemaakt van pl m f800, dan is dat, volgens don voorzitter, niet te veel. ... Aan de Rijkskweekschool te Middelburg slaagde voor het diploma handenarbeid de heer C. J. Leune alhier.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

, 700 tot 800 le en zware machinegeweren, 80 100 stuks licht en zwaar geschut, tot 30 tanks en 10 tot '15 eigen ;ers) in één gevechtsdag ongeveer ton, dus in een vijfdaagschen ,slag ongeveer 800 ton ... ductie aan mineralen bedraagt 2 mil- liard ton. Op bet oogenblik is de belangrijkste eu kostbaarste grond stof voor f,e oorlogsvoering petroleum, die echter door den sinds 70 jaar bedreven roofbouw binnen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Wed. van den heer IZAK HAGE, in den ouderdom van ruim 73 jaar. 34 46388 ... vestigingsmogelijkheden ten plattelande van Zeeland.Samen werking hiertoe is gezocht met het Provinciaal Bestuur van Zeeland met de gemeentebesturen van Middelburg, Vlissitigen, Goes,Terneuzen, Zierikzee en Thoien, met het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

Bij 1054 organen der openbare ar beidsbemiddeling stonden op 12 Juni 1937 in totaal 333.800 werkzoekenden ingeschreven, onder wie 316.400 mannen. ... In het vorig jaar kwamen geen cursussen in tuinbouw tot stand in verband met het feit, dat het daar voor geschikte seizoen reeds ver streken was. In 1936 werden echter op verschillende plaatsen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

Te Middelburg sto/)d heden terecht S. S., o.m. verslaggever van de Ba nier, Herdacht van het.schrijven van artikelen, beleedigënd voor Mr. A.J. van der Hoeven, burgemeester van Tholen. ... De Officier van Justitie eischle f 100 boeteo f20 dagen hechtenis voorwaar delijk met een proeftijd van 3 jaar.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

De rechtbank te Middelburg deed uitspraak in de zaak betreffende de fraude bij het bureau voor Maat schappelijk Hulpbetoon en het Crisis- comité te Vlissingen. ... tot 4 maanden gevangenisstraf, de commies ter secretarie J. P. L. tot 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en bovendien 140 of 20 dagen hechtenis. De collectanten de 47- jarige C. R

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

. Werkoomité M. Fernliout, burge- •ester van Middelburg, Voorzitter, r. Mr. M. L. Quarles van Ufford' Middelburg, Secretaris. Jbr. F. selaerls van blokland, Agent Nederl. uk te Middelburg, Penningmeester S. S ... ikerfabriek, te Sas-van-Gent. L. iderdijk, lid der Staten van Zeeland, Middelburg. J. C. Paap, Notaris Vlissingen. J. Pilaar, oud-Notaris Goes. E. P. Polderdijk, oud-weth. Nieuw- en St. Joosland. St. J. de ïgl

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

De voorzitte/- antwoordt dat deze door de gemeente terugbetaald moet worden en elk jaar komt daar f50 bij, tótdat het bedrag is aangegroeid tot f9J5 en dan wordt dit in zijn .geheel in eens ... vervalt aan de ge meente, als gebleken is dat dit geen 10 jaar gebruikt is geworden en het is nimmer gebruikt dus zou dit een bonneurtje zijn voor de gemeente.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

In den zomer werden uit België 800.000 pannen voor de oestercultuur in Zeeland naar de banken gebracht. Alleen het feit dat arbeidsloonen in België lager zijn, is oorzaak dat f50 000 bespaard werd ... toesprak. De heer Bierens die 8 Augustus 34 jaar dit ambt bekleedde, was in dienstjaren de oudste burgemeester in het eiland.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

liet geld gebleken is, vorderde de Off. 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf. ... De bakkerij „De Toekomst" al hier wordt wel bekend door haar successen op tcntoonslellingen. Zoo is op deMiddelburg vanwege den Zeeuw- schen Bakkersbond gehouden ten toonstelling een lsten prijs

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Uitgegeven werden dit jaar 6 zi lectlijsten, waarin gecontroleerd w ib den 800 woorden en uitdrukkinj e (het vorig jaar 759). In 't geheelet: thans gecontroleerd 3656 woorden vi: zegswijzen. )b ... üp 11 Meijl. had te Middelburg de jaarvergadering van bovengenoemde vereen, plaats. Na voorlezing en goed keuring der notulen werd rekening en verantwoording gedaan van de

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

Melkbrood, dat kenbaar is aan de let ters M.B., bevat in eeD heel brood (van ongeveer 800 gram) de voedende bestand- deelen met name botervet, eiwit eü melksaiker van ruim ééo kwart liter melk. Uit ... Eisch tegen elk der verdachten een week hechtenis met een proeftijd van twee jaar en onvoorwaardelijk 130 of vijftien dagen. De ambtenaar waarschuwde, ook geen „excursies" te gaan organiseeren. Een

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Aan U is thans om te laten zien dat deze avond geslaagd is door als men nog geen lid is, zich onmiddellijk op te geven, en als men reeds lid is, op zich te nemen om voor het nieowe jaar ieder een ... Onze vroegere dorpsgenoot de heer L. J. M. v. d. Grasff, thans rijksveld- wacmer te Middelburg is als zoodanig verplaatst naar Nieuw-Beijerland.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Dhr Vee merkt oog op dat meu in Middelburg dan maar eens moet zien wat oor een raad het hier ie. ... Met alg. stemmen wordt goedgevonden een wijziging der begrootiog voor 1983. Eveneens dat de taingrond weer verhoord wordt voor f 2.50 per jaar.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

arne stelt hij daarom namens B. W. voor 15U M2. van het haven- rein in erfpacht af te staan n or den tijd van 00 jaren, tegen n vergoeding van fo per jaar, met ding dat hij buiten gebruikstelling ... f3500—f5000 en dan later van f800—f1500. De commissie heeft hiertegen bezwaar hoewel ze geen aanleiding daartoe vindt om de rekening niet goed te keuren maar ze spreekt de hoop uit dat B. en W. dit

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

In den jare 1933 is geen revolutie kans van slagen beschoren, zoo de opstandelingen niet over machinege weren en pantserauto's beschikken. Nog in den zomer van het jaar 1917 hebben de Bolsjewiki bij ... Van Ged. Staten of er geen bezwaar bestaat tegen bet in het leven roepen van een automarkt te Middelburg.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

De kantonrechter te Middelburg heeft aan enkele overtreders van de Tarwewet zware straffen opgelegd. Een der overtreders kreeg tweemaal f 100 boete sube, 50 dagen hechtenis; een tweede f500 of 50 ... aan gemeld. Hij had nog een bedrag van f 800 bij zich. Hij verklaarde, dat een groot deel vaD het meegenomen geld hem onistoleD is.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

De lich tngscapactteit vaD hel toestel bedraagt 800 ton en de kosten bed ageu slechts 2t>0 000 gald Ds grootste duik boot, die op het oogenoiik bestaat. weegt 500 ton, zoodat het nieuwe to ... In 1722 werd te Middelburg geboren D. Radermacber Heer van Nieuwerkerk. welke mr. in de rechten werd en Bewind hebber der Oost-Ind. Compaguie. Het schijnt een eeoigszns zonderling man te zijn geweest

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

nationaal communisten eo die van Mo-koa niets moeten hebben. Van der Lubhe was een politiek avoutnrier uiet misdadigen aanleg. Twee jaar geleden was hij lid van de ciro monistische partij in Nederland, doch ... sindsdien is hij een revolutionair vrijbuiter geworder. Zijn daad is het beste te vergelijken met die van dn Hos Qorgoeloff, die her vorige jaar den F<anscben president Doomer vermoorddp. Ook toen werd in den

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

deze in den Jare 1530, heeft geleden, inondatio van 't landt. In 'tjaer 1532 dese Stede mede verdroncken geweest, in jaar 1552 is dese Slede tweemael geinun- geweest, in 'i jaer 1570, en dese Slede ... Middelburg en P. J. Jansen, auto-vracht rijder te St. Maartensdijk.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

. inleggeld: [kinderen 25 ct. en geeninleg- Leden die a.s. najaar hun con- e niet betalen, zullen het eerste f 1,25 moeten betalen, het 2e (indien er het eerste jaar geen iont f"1,85 tot een maximum van De ... kon geen lerheid vinden. Na uitvoerige eking werd besloten met den A. G. Gebraad alhier voor den van twee jaren een contract af uiten voor de verlichting der net gasgloeilampen. Lichtsterkte imp 800

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

de oprichting had de directeur dat hij een groep meisjes en <!i jns onder zich had die geen he- avi bad van muziek of zang Spreker Blo it nog niet vergeten en nu hij mei .n jaar deze vergadering ... Ho »kt hij zijn verwondering uit over wioede resultaten die de vereeni- in een jaar tijds heeft bereikt. q woord van lof aan den direc- is dus wel op zijn plaats. Nadat verschillende nummers waren

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

)t is te hopen, dat wij dan ook den dit D r te vieren geboortedag van Prins [oe illem van Oranje, den grooten Zwijger, gre Ike voér 400 jaar plaats had al is oa)tf dan ook met het oog op deD druk ... De Ver. tot bestrijding van de masschen- plaag alhier, welke een jaarverslag van bare vereenigiDg bad ingeleverd, «erd wederom een subsidie toegekend voor het jaar 1933 van f100.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

geven van een reusachtig stalen wiel uneer800 Meter middellijn, dat horizontaal komt te I op 36 steunpunten, die door torenhuizen bid worden. De gobonwen waarop het rad seows te rusten, moeten 36 Meter ... i, terlRochdale pleegde John Ellis zelfmoord. Ellis zeer jaar lang beul van Engeland geweest en heeft ling fti leven meer dan 200 menschen opgehangen. schsfl'iet beulsbaantje alleen kon hij uiet

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

Vergenoegd streek ons boertje zijn 800 al f0.30 is f240 op, terwijl hij anders iar 790 maal f0.24 is f 189.60 zou heb- :i ontvangen. Met de 40 Liter karnemelk' hein f2.kostte, had hij dus f 50 ... broodkruimpjes. Eerst na eeu jaar kompn de gele kleuren te voorschijn als plekjes oranje of geel onder den buik om dan met den dag te vermeerderen en ten slotte zich ie§verandersn over het gaosche lichaampje