Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.858 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 3

gemachtigd tot den aankoop van een twee persoons Ford, waardoor 400 a 500 per jaar zou worden bezuinigd. Vroegere begrootingen raamden feeds een post voor de aanschaffing van een motorrijwiel, waarmede een ... uitgaaf van 700 a 800 wordt gemoeid. Die aan schaffing, welke anders geen uitstel kon lijden, zal nu achterwege blijven. Ove rigens meent genoemd College dat de door den Raad gemaakte bezwaren the oretisch

| Goessche Courant | pagina 4

De Rechtbank te Middelburg heeft in vrijheid gesteld F. K., 51 jaar, fruitkwee- ker te Haamstede, die eenige dagen ge leden werd aangehouden als verdacht van brandstichting in een zomerhuis te ... Aangaande een verzoek van het^ fan fare gezelschap „Ons Genoegen" te Kamperland om een subsidige van 50 per jaar, evenals „Apollo" te Wissen- kerke, in verband met vermindering der donateurs en

| Goessche Courant | pagina 8

gevraagd, leeftijd niet beneden 25 jaar. Brieven te zenden onder No. 32, aan Boekhandel BAURDOUX, Middelburg. ... Viissingschesiraat 161 - Telef. 669 Middelburg AB0NNEMENTS-T00NEELV00RSTELLINGEN

| Goessche Courant | pagina 2

kanaal zijn er plm. 800 veehouders met 3600 melkkoeien. Onge veer 20 pet. der melk is voor de con sumptie, 5 pet. voor de kalveren, blijft dus 75 pet. voor boterbereiding. Eertijds was er gelegenheid om de ... Middelburg brengt. Deze fabriek is genegen om voor een als genoemde Zuid- Bevelandsche vereeniging, zonder risico voor deze en alleen tegen de werkelijke kosten, room en zoo noodig melk, te ver werken en boter

| Goessche Courant | pagina 6

G. van N., 42 jaar, wagenbestuur der der Ned. spoorwegen te Goes heeft hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis der rechtbank te Middelburg van 2 December 1932, waarbij hij ter za ke van het aan ... UITVOERING MIDDELBURG SCHE DILETTANTE TOONEEI.

| Goessche Courant | pagina 2

KRUIN1NGEN. Vrijdagavond vierde de C. J. V. Ora et Labora haar 14e jaar feest in, het Zondagschoolgebouw Opge voerd werden „Visschersieed" in 3 be drijven, ,,Roer Evert wil vliegen" in 2 be drijven ... Vrijdagavond hield do Chr. ge mengde zangvereniging „Excelsior" te R i 11 a n d R a t li baar tweede jaar feest in een- der lokalen der O I, school.

| Goessche Courant | pagina 2

voor onvoorzien is uitgetrokken 12.900 tegen 34.868 voor het loopende dienst jaar. De kapitaaldienst is geraamd op "j/22 in ontvangst en 249.767.22 alzoo een nadeelig slot van ... ~löFen'Mvolge van de nieuwe inzichten "^Iffi^fed. Staten, dat voor de crisisuitga- 'Wtf ó^er 1931 en 1932 alleen eene leening mocht worden aangegaan met aflossing in 5 in plaats van 10 jaar en het

| Goessche Courant | pagina 5

speelden, met groote schreden doet na- Kantongerecht te Middelburg, deren. Zoo hooren we, dat de boeren- De kantonrechter te Middelaurg heeft leenbanken, die bij de centrale Bank veroordeeld wegens ... . W. te Middelburg, f 5' 1>. die de piek hebben bereikt, in goote s. 5 d li.;

| Goessche Courant | pagina 2

MIDDELBURG. ... gisteren in het kort meldden, na 33 jaar aan die school verbonden te zijn geweest, zijn betrekking moest neer leggen wegens het bereiken van den 65-jarigen leeftijd. Achtereenvolgens werd hij toegesproken

| Goessche Courant | pagina 2

De bazar, die te Colijnsplaav voor het crisiscomité is gehouden op Vrijdag en Zaterdag, werd bezocht door 800 betalende bezoekèrs. De netto opbrengst was 450. ... broederlijke bespreking hou den over de moeilijkheden waarvoor de diakenen zich in dezen tijd zien ge plaatst. Spr. las, dat er in de Geref. Kerken per hoofd en per jaar voor de diaconieën 6 wordt bijeengebracht

| Goessche Courant | pagina 4

De raad van 's_Heer Abtskei*» ke besloot een nieuw uurwerk in den toren te doen aanbrengen. Kosten pi'.m. f800. ... doet ge voelen, zulks evenwel met inachtne ming van het genoemde maximum. De rente, berekend tegen parikoers, zal niet hooger mogen zijn dan 5 XA pet. en de aflossing hoogstens 25 jaar.

| Goessche Courant | pagina 6

HOOFTMAN Jr - Vlasmarkt - Middelburg ... DE NED. REISVEREEN. Reizen en Trekken bevat het financieel verslag over 1931 van de Ned. Reisvereeniging. De penningmeester, de heer A. C. Dijk- man, stelt vast, dat in het jaar onver wacht gunstig

| Goessche Courant | pagina 3

MIDDELBURG. ... Voor de verdediging zijn in Neder land 10 onderzeebooten noodig. Met 7 kan niet worden volstaan. De tonnen inhoud van de aangevraagde onderzee boot zal ruim 800 ton bedragen; de totaal kosten, te

| Goessche Courant | pagina 4

ZEELAND. MIDDELBURG. ... In dit verband is heel merkwaardig de lezing, die de Amsterdamsche directeur van Publieke werken gehouden heeft over Amsterdam in het jaar 2000. Daar bij werden allerlei interessante beschou wingen

| Goessche Courant | pagina 4

Met het Genootschap tot Opvoeding te Roosendaal werd een geldleening aan- 1 gr^t 26.800 ad 4 pet. en een met de "Maatschappij voor Gemeente- j crediet ad. f 29*400 tegen 534 pet. ... wethouderszetels was besproken. De heer Van Cadsand verklaarde met het verlangen van den heer Verlin de tot den heer Colsen gericht te kun nen instemmen, en deelde vervolgens het reeds een jaar te voren meegedeeld

| Goessche Courant | pagina 2

Middelburg. ... In verband met eene opmerking van de Algemeene R. K. Ambtenarenver- eeniging wordt de in de vorige verga dering voorgestelde korting op de jaar wedden en verhaal van pensioensbijdra gen gewijzigd in

| Goessche Courant | pagina 5

PIETER DE HAMER, in den ouderdom van 79 jaar. P. DE HAMER. W. P. DE HAMER— GOETHART, en Kinderen. JAC. DE HAMER. C. M. DE HAMER DE HAMER, en Kind. Middelburg, 9 Nov. 1932. ... Middelburg, den 4 November 1932. Burgemeester en Wethouders van Middelburg, P. DUMON TAK, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris.

| Goessche Courant | pagina 2

Middelburg. ... De diaconie der Ned. Herv. ge meente te S c h o r e zal dit jaar aan hare pachters een korting op de pachtsom men geven van 25 pet. voor degenen, die in 1925 hebben gepacht, en van 10 pet, voor de

| Goessche Courant | pagina 6

echter niet, zij betaal den tot hun zestigste jaar den gefixeer- den gu'den ieder jaar. ... bedroeg het totaal omzetcijfer van alle Nederlandsche veilingen rond 84 milli oen gulden, terwijl de totale waarde van den export in dat jaar 66 millioen gulden beliep. Uit deze getallen blijkt, ook de

| Goessche Courant | pagina 2

Bij den post marktgeld stelt de heer De Pagter voor dezen post voor dit jaar te schrappen. Principieel is hij tegen de kermis, maar hij wil alleen voorstel len om met het oog op de moeilijke tijds ... De heer W. Huibregtse merkte nog op, dat werkverschaffing noodig is voor menschen, beneden de 65 jaar. De heer K. C ij s o u w meende, dat de men schen al honger moeten lijden, eer zij naar het B. A

| Goessche Courant | pagina 1

, gedurende het komende jaar, zal de dienstregeling in afwijking van de thans bestaande, dien dag als volgt worden uitgevoerd: vertrek Rotterdam 8,00 uur, aankomst Haamstede 8.25 uur, aankomst Vlissin gen 8 ... MIDDELBURG.

| Goessche Courant | pagina 4

STUKKEN VOOR DEN GEMEENTE RAAD VAN MIDDELBURG. ... te doen aanbrengen. Het ant woord luidde, dat zou worden nagegaan wat tegen het einde van dit jaar „van den post bestrating over zou zijn. Dit einde nadert snel en adressanten vreezen, dat er geen

| Goessche Courant | pagina 6

EEN JONGEDAME, 24 j„ zoekt kennismaking met heer of weduw naar, 25 tot 35 jaar, vaste positie, om na wederz. goedv. huwelijk aan te gaan. Br. met foto onder lett. O., Boekhandel Baurdoux, Middelburg ... F. MALJERS ZOON MIDDELBURG

| Goessche Courant | pagina 3

zeeland. MIDDELBURG. ... Technische lezingen en films te Mi'ddelburg en Vlisingen. Ditmaal waren ook het leeraarsperso- neel en de leerlingen der Christelijke Kweekschool uitgenoodigd en deze hadden ook eën druk gebruik ge maakt van

| Goessche Courant | pagina 4

- telondsbelasting betreft zal van een be lastbare som van 800 of meer doch minder dan 1200 6 opcenten worden geheven, van 1200 tot 2400 12 opcen ten enz. Het maximum-aantal van 60 wordt bereikt bij een inkomen van 10.800 ... „Eiland Walcheren" te Middelburg.

| Goessche Courant | pagina 2

Deze heer Trienekens is echter voor een paar jaar overleden! ... Heden herdenkt ds. C. L. Laan, em. predikant te Amersfoort, den dag waarop hij voor 60 jaar het predikambt in de Ned. Herv. Kerk aanvaardde.

| Goessche Courant | pagina 2

Middelburg IIVlissingen II 14. Terneuzen IIDe Zeeuwen 13. AxelZeelandia II 31. ... Zeeuwen 2Zeeuwsche Boys 23. Vlisisngen 3Middelburg 3 32. Zeelandia 3Walcheren 1 24. R. C. S. 1—Goes 2 2—3.

| Goessche Courant | pagina 3

GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. ... De heer JERONIMUS zegt dat de commissie in haar antwoord in de courant wei zeer langdradig was, maar au fond niets anders beweerde, dan dat het terrein te Middelburg veel bb- ter is en dat het een

| Goessche Courant | pagina 4

Van het tijdvak van 1 October 1932 tot 1 October 1933, is wederom be noemd tot leeraar: aan de Rijkstand bouwwinterschool te Goes: E. Vis seller te Middelburg. ... Maar zij, die met ernst en toewijding aan de studie gaan, maken een heel goede kans in een half jaar tijds een eenvoudig gesprek te voeren of een een voudige brief te schrijven.

| Goessche Courant | pagina 5

doodelijke on gelukken is wel afgenomen, maar is toch nog schrikwekkend hoog. In 1929 wer den in België 17.510 ongelukken ge boekt, met 429 dooden en 8.003 gewon den. Het volgend jaar waren er in de ... waken? ie Brus sel is sedert twee jaar een motorbriga de toegevoegd aan de verkeerspolitie,, n.l. agentenrmotorfietsers, die toezicht uitoefenen op de snelheid van de auto mobilisten en op de andere

| Goessche Courant | pagina 9

Heden overleed, na een lang durig, geduldig gedragen lij den, onze lieve Vrouw, Moe der en Behuwdmoeder, ANTOINETTE AAFIE ADRÏAANSEN, in den ouderdom van 67 jaar. Middelburg: ... van Voorst, in den ouderdom van 73 jaar. Oosterbeek, Sept. 1932. H. SUKKEL, Muziekhandel, Middelburg.