Krantenbank Zeeland

HomeSearch

34 resultaten gevonden

| Schouwen's Badcourant | pagina 7

De speelattributen zijn allemaal af komstig van Loontjes Automaten uit Middelburg. Dit bedrijf staat bekend om de gokkasten, die veelal in horeca gelegenheden staan. In de tennishal zullen de gokkers ... Het wachten op toestemming zorgde er vorig jaar voor dat het plan vertra ging opliep en uitgesteid werd tot dit jaar. Want ook toen al wilde Loontjes de kermis opzetten in de hal. Bij de ge meente

| Schouwen's Badcourant | pagina 10

Zoals eerder gemeld willen burge meester en wethouders de hal verhu ren aan C. Loontjens uit Middelburg. Deze richt de hal in met allerlei kinder spelen. Zo ontstaat een slechtweer- voorziening voor ... Dirksland. Za.van 8.00 tot 12.30 uur.

| Schouwen's Badcourant | pagina 20

JOOS JANSESTRAAT 35, SOMMELSDIJK GOEREE-OVERFLAKKEE TELEFOON 01870-82690 TELEFAX 01870-86974 OPENINGSTIJDEN: ma t/m vrij 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur LET OP: DONDERDAGAVOND KOOPAVOND ... Aan de hand van proef wordt dit jaar nagegaan hoe de inzameling het bes te kan werken en wordt bekeken wat de voor- en hadelen van de verschil lende systemen zijn. Op De Prinsen hoeve vindt de

| Schouwen's Badcourant | pagina 17

Stichting wil binnen tien jaar zestien schepen in Museumhaven ... binnen tien jaar ’vol’ te hebben, met in totaal zestien gerestaureerde, monumentale schepen. Ook wil de stichting aan de rand van het water een scheepsres- - tauratie-werkplaats realiseren. Naar

| Schouwen's Badcourant | pagina 9

MIDDELBURG - Volgens het college van gedeputeerde sta ten van Zeeland gaat het niet goed met de Grevelingen. Vol gens gebiedsbeheerder Rijkswaterstaat is er echter geen enkele reden tot ongerustheid ... /ANWB Overflak- kee, Kade9. Tel. 01870-84870. Kosten 2,50 p.p., kinderen t/m 12 jaar 1,50. Middelharnis. International Art Cen tre, Ring 40. Tel. 01870-87155. T/m 3 juli: 5-daagse midweekcursussen schilderen

| Schouwen's Badcourant | pagina 13

Vijftien jaar ... maken met het minder zonnige weer in 1993. Qua overnachtingen scoorden met name het Grevelingen- meer en de haven van Middelburg slecht. Zierikzee is volgens de cijfers nog steeds de belangrijkste

| Schouwen's Badcourant | pagina 5

spondent van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in Amersfoort, begin dit jaar het karwei op zich om alle mogelijk vondsten over de gewezen handelsplaats te inventariseren. Een ... inventarisatie die naar hij hoopt, volgend jaar zal uitmonden in een ten toonstelling met catalogus over dit verzonken deel van Westenschouwen.

| Schouwen's Badcourant | pagina 5

Speelgoedje blijkt een tachtig jaar oude Sterlingmotor te zijn ... ZIERIKZEE - „Ik had zelf wel een vermoeden wat het zou kunnen zijn, maar pas toen ik dat televisieprogramma zag wist ik het zeker”, aldus P. van Ast uit Zierikzee. Zijn vader deed zo’n zeven jaar

| Schouwen's Badcourant | pagina 23

Middelburg ... Nieuwerkerk: Arts M M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinkenstraat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens af spraak, hiervoor bellen tussen 8.00- 11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend.

| Schouwen's Badcourant | pagina 20

koor- of orgelcon cert in de Grote Kerk (op 2 juli, 12 juli, 26 juli, 9 augustus en 23 augustus), een stuntshow op 3 augustus en het tafeltennistoer- nooi voor recreanten dat dit jaar op zaterdag 27 juli ... heid kreeg vanwege de muziek play-in die eraan verbonden is. Dit jaar wordt de Brouwse Dag gehouden op 9 juli.

| Schouwen's Badcourant | pagina 7

Zierikzee: Sj. Bergsma, Varre- markt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreekuur dagelijks tus sen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maandag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens ... ,,Het is een gigantisch zoekwerk dat ik voor een groot gedeelte doe in de Zeeuwse bibliotheek te Middelburg en in de verschil lende archieven waaronder Zie rikzee. „Gelukkig word ik ge holpen door de

| Schouwen's Badcourant | pagina 3

8.00 ... GOEDEREEDE - De Oranje vereniging Goedereede organi seert ook dit jaar weer een grote braderie en wel op zaterdag 5 ju li, te beginnen om 10.00 uur en durend tot 17.00 uur. Er is een aantrekkelijk

| Schouwen's Badcourant | pagina 15

Jeugdbond voor Natuurstudie. De doelstelling van deze bond is om jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar kennis te laten maken met de flora en fauna in de vrije natuur. ... en Middelburg. Dan zullen enke le mooie plekjes in de omgeving van Wissenkerke op Noord- Beveland worden bezocht.

| Schouwen's Badcourant | pagina 3

hier kwam het echt paar Kikkert vier jaar geleden in Brouwershaven wonen. Ook de provincie Zeeland kocht werk van hem aan dat via de artho- teek in Middelburg wordt uitge leend aan particulieren. ... Opvoering historisch toneelstuk in kader 700 jaar Brouwershaven

| Schouwen's Badcourant | pagina 19

Middelburg wer den in de vijftiende en zestiende eeuw meermalen gehoord tot in Aken en Keulen, terwijl de jon gens van „Ter Goes” werden verzocht om in Haarlem te ko men zingen als daar de Prins op bezoek kwam. ... Renesse: Artsen J. L. Flach en M. Bongaerts, Jan van Renesse- weg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 en 9.00 uur en 16.00-17.00 uur. Apotheek tij dens het spreekuur. Huisbezoek

| Schouwen's Badcourant | pagina 13

architektuur. Dit jaar zette hij zijn studie van Gotische Kathe draals in Frankrijk voort. ... Renesse: Artsen J. L. Flach en J. F. M. Dictus, Jan van Renesse- weg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 en 9.00 uur en 16.00 en 17.00 uur en volgens afspraak. Apotheek tijdens het

| Schouwen's Badcourant | pagina 2

19.00 uur: Wandeling door bos en duin rondom Slot Haam stede, o.l.v. Natuur- en Vogelwacht, ivanaf begin Slotlaan. Kosten f 1,p.p., kinderen tot 10 jaar vrij. Kaarten aldaar verkrijgbaar. ... Zaterdag 13 aug. - Slotfeest Brouwershaven 500 jaar stad met waterzeskamp en slotbal m.m.v. bekende Nederlandse artiesten.

| Schouwen's Badcourant | pagina 3

Zaterdag 21 juni - Jeugdsoos Zenith. Film „Met de Franse Slag”. Aanvang 8.00 uur. ... Excursie naar de broedkolonie van de zilvermeeuwen. Ver trek 19.00 uur vanaf pompstation van de waterleiding. Kos ten f 1,p.p., kinderen tot 10 jaar vrij. Kaarten verkrijg baar bij V.V.V.-kantoor.

| Schouwen's Badcourant | pagina 3

.30 tot 8.00 uur voor inwo ners en verder van 8.00 tot 9.00 Tot 11 augustus bovendien van 16.00 tot 17.00 uur en op de camping „Duinhoeve” van 9.00 tot 9.30 uur. Noodzakelijke huis- ... Dinsdag 17 juni - Excursie naar de broedkolonie van de zil-' vermeeuwen. Vertrek 19.00 uur vanaf het pompstation van de waterleiding. Kosten f 1,p.p., kinderen onder 10 jaar vrij. Kaarten

| Schouwen's Badcourant | pagina 4

C. de Vos, Middelburg. ... reeds als een groot recreatie-gebied wordt be schouwd. Het Veerse meer-ge- bied beslaat in totaal 2.800 ha. Dit is 1/5 deel van de opper vlakte van de Grevelingenbek ken.

| Schouwen's Badcourant | pagina 1

in deutscher spraehe; sonntags: Renesse: 8.00 Uhr. Haamstede: 11.30 Uhr. ... Zaterdag 29 juli: 8.00 uur n.m. concert door het harmoniegezel- scha „Nieuw Leven” op de cam ping. Aansluitend lampionop- tocht, kampvuur en gondel vaart op de kreek (bij eventueel slecht weer wordt

| Schouwen's Badcourant | pagina 3

Er worden athletiekwedstrij- den gehouden, nl. voor heren, dames A en B en voor meisjes en jongens tot 18 jaar. De nummers zijn o.a. hardlopen, hoogspringen, vèrspringen, ko gelstoten en ... Na de athletiekwedstrijden volgt een korfbalwedstrijd tus sen de kampioensploeg Swift” uit Middelburg en een verte- genwoordigend twaalftal van Schouwen-Duiveland.

| Schouwen's Badcourant | pagina 3

- ging „Marathon” te Vlissingen. Het is de bedoeling wedstrij den te houden in 100 m, 400 m, 800 m en 1500 m hardlopen voor heren, junioren A en jon gelui tot 18 jaar, benevens hoogspringen, vèrspringen ... VLEES en VLEESWAREN in de reeds 60 jaar bestaande

| Schouwen's Badcourant | pagina 5

OOK DIT JAAR worden weer autotochten georga niseerd gedurende het seizoen en wel over het eiland naar Zuid- Beveland en Walcheren, enz. Wederom in samenwerking met Boekh. J. KROP, Renesse, waar alle ... Motordienst Zierikzee-Middelburg.

| Schouwen's Badcourant | pagina 3

OOK DIT JAAR worden weer autotochten georga niseerd gedurende het seizoen en wel over het eiland naar Zuid- Beveland en Walcheren, enz. Wederom in samenwerking met Boekh. J. J. KROP, Renesse, waar ... 8,00

| Schouwen's Badcourant | pagina 5

OOK DIT JAAR worden weer autotochten georga niseerd gedurende het seizoen en wel over het eiland naar Zuid- Beveland en Walcheren, enz. Wederom in samenwerking met Boekh. J. J. KROP, Renesse, waar ... 22.30 14,55 4,35* 12,05 4,39 4,47 5,45 6,15 6,20 8,00 8,08 9,21

| Schouwen's Badcourant | pagina 6

OOK DIT JAAR worden weer autotochten georga niseerd gedurende het seizoen en wel over het eiland naar Zuid- Beveland en Walcheren, enz. Wederom in samenwerking met Boekh. J. J. KROP, Renesse, waar ... Eiken Donderdag tocht naar Middelburg (Markt), Domburg, Veere. Vertrek half zeven W.T., terug 7 uur W.T. Kosten f 3,50 Tocht over Goes naar Middelburg, Woens dag naar Antwerpen. Bewijs van Nederlan