Krantenbank Zeeland

HomeSearch

491 resultaten gevonden

| Breskensche Courant | pagina 2

In een vorig bericht is reeds mede gedeeld, dat het. om het optreden van den Coloradokever volledig tegen te gaan, dit jaar noodig zal zijn, dat alle aardappelplanten eenige malen met een ... Arrondissements-Rechtbank te Middelburg.

| Breskensche Courant | pagina 3

Ik geef aldus, besloot Göring, voor 1939 het parool: in dit jaar mogon wij er slechts aan denken het Duitsche luchtwapen den voorsprong te verze keren. welke niet meer kan worden ingehaald. Er kome ... voor heele dagen gevraagd, leef tijd 16 tot 18 jaar.

| Breskensche Courant | pagina 3

CREDIETEN in bedragen van f800,— en f 1000,— 5 pCt. zon der borgen o. d. voor alle doel einden. Iedereen vraagt vrijblijvend de voorwaarden ter inzage. Br. antw. porto, Adv. Bur. Delftsche- straat 61 ... N.V. ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK MIDDELBURG.

| Breskensche Courant | pagina 3

CRED1ETEN in bedragen van f 800,— en f 1000,— 5 pCt. zon der borgen o. d. voor alle doel einden. Iedereen vraagt vrijblijvend de voorwaarden ter inzage. Br. antw. porto, Adv. Bur. Delftsche- straat ... te Aardenburg, Heerendreef no. 19 met het recht van erfpacht tot 14 December 1967, kadaster Sectie C no. 528, groot 5,75 aren. Erfpachtscanon f 17,25 per jaar. Lasten voor rekening kooper van af 1

| Breskensche Courant | pagina 2

ang zijn, dat de bemesting van win tergranen weer goed in orde is, dan kan men evenals in 't afgelopen jaar en onder normale omstandigheden, een goeden oogst verwachten. ... ArrondUsements-Rechtbank te Middelburg.

| Breskensche Courant | pagina 3

Opgave voor deelname aan een van beide cursussen worden in gewacht vóór 1 Februari a.s. bij ondergeteekende of bij den heer W. SIETEMA, Assistent Zuivelconsulent te Middelburg. De Secretaris van de ... CR EDI ETEN in bedragen van f800,— en f 1000,— 5 pCt. zon der borgen o. d. voor alle doel einden. Iedereen vraagt vrijblijvend de voorwaarden ter inzage Br. antw. porto, Adv. Bur. Delftsche- straat

| Breskensche Courant | pagina 3

burgerweezen te Amsterdam; sedert tien jaar is het in huur bij het Centraal Genootschap voor Vacantie-kolonies. De Joodsche kinderen zijn bijna alle kinderen, wier vader in een concentratiekamp zit en waarvan de ... CREDIETEN in bedragen van f800,— en f 1000,— 5 pCt. zon der borgen o. d. voor alle doel einden. Iedereen vraagt vrijblijvend de voorwaarden ter Inzage. Br. antw. porto. Adv. Bur. Delftsche- straat 61

| Breskensche Courant | pagina 3

L. F. v.d. R„ 32 jaar, verzekerings agent te Hoofdplaat, thans in voorl. hechtei is in het Huis van Bewaring te Middelburg, had zich te verantwoor den wegens verduistering. ... 5. de kapitaaldienst tezamen op f 800,— ontvangsten en f1700,uit gaven, alzoo met een kwaad saldo van f 900,

| Breskensche Courant | pagina 2

. F. M. V., Biervliet f 3 s 3 d., L. de L., Schoondijke f 3 s 3 d., J H. T. W„ Middelburg f 2 s 2 d.. F. J. BOostburg f 0,50 s 1 d„ P. de K. Breda f 2 s 2 d., P E., Vlissingen f 2 s 2 d., J. A. B ... Bij Van Holkema Warendorf N.V. te Amsterdam, verschijnt in Juni één deel Het „Officieel Gedenkboek 1938" van ongeveer 800 pagina's. Het werk wordt geïllustreerd met tal van grooten- deels onbekende

| Breskensche Courant | pagina 2

Op eenvoudige wijze heeft de heer A. Luteijn, kantoorhouder bij den Post- Telegraaf- en Telefoondienst alhier af scheid genomen uit zijn dienst, waarin hij bijna 36 jaar achtereen onvermoeid heeft ... gearbeid. De scheidende functio naris werd toegesproken door den heer S. Weijnsvelt te Middelburg en den Directeur van het Postkantoor te Bres kens den heer A. Salomé aldaar. Bei den betuigden den heer

| Breskensche Courant | pagina 2

In de vergadering van Provinciaal College van toezicht in de Ned. Herv. serk gehouden te Middelburg werd Donderdag II. in de vacature van wijlen len heer M. A. Bleiker benoemd de heer C. M. van den ... 1,uur Ds W. H. Kelder, Middelburg Oostburg

| Breskensche Courant | pagina 2

1 W. A. de Kramer, 24 jaar, j.m. en S. M. Jansen, 24 jaar, j.d.; 15 J. Ver- maat 27 jaar, j m. en M. A de Hulster 22 jaar, j.d.; 15 O. M. de Zutter, 24 jaar j.m. en M. Bouwens, 16 jaar, j d ... 18 S. Andriessen, 89 jaar, weduwe van A Versprille.

| Breskensche Courant | pagina 2

H. M. de Koningin naar Middelburg? ... Naar wij van zeer welingelichte zijde vernemen, is een bezoek van H.M. de Koningin aan Middelburg, ter gelegen heid van de onthulling van het monu ment van H.M. de Koningin-Moeder, niet onmogelijk te

| Breskensche Courant | pagina 2

Frankrijk heeft zooals ieder jaar zijn ationalen feestdag, den Hen Juli, met roote parades en andere feestelijkhe- en gevierd, jammer, niet slechts voor de vroo- ike Parijzenaars, maar ook voor de ... Bij een gift van 800 kg. patentkali per H.A. was nog geen noemenswaar- digeoogstvermeerdering waar te nemen.

| Breskensche Courant | pagina 3

Arrondissements Rechtbank te Middelburg. ... F. P. V., 25 jaar, vrachtrijder, wo nende te Zaamslag, werd ten laste ge legd dat hij op 30 December 1.1. te Schoondijke, door listige kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtselen J. A

| Breskensche Courant | pagina 2

vragen, of anderzins den zeiven tijd overstreken zijnde, word wederzyds stllzwygen gehouden voor consent van continuatie, en naar welke de Dienstboden gehouden zijn nog een half jaar te blyven voor de ... Voor de werkgevers, aangesloten bij de ziekenkas van den Raad van Arbeid te Middelburg, wordt de premie voor de Ziektewet met ingang van 1 Juli 1937. 1.8 pCt. van het wettelijk loon, uitgezonderd

| Breskensche Courant | pagina 3

De beide mannen, de Vries en Kel ner, beiden omstreeks zestig jaar, had den gevischt en begaven zich per roeiboot in de richting der Oranjeslui zen. Op dat oogenblik was evenwel de spuikolk in ... Arrondissements- Rechtbank te Middelburg.

| Breskensche Courant | pagina 2

Door de rechtbank te Middelburg was C. wegens het veroorzaken van dood door schuld veroordeeld tot een maand hechtenis en ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te be sturen voor den tijd ... De advocaat-generaal bij dit hof heeft tegen C. drie maanden hechtenisstraf geêischt en ontzegging van de bevoegd heid om motorrijtuigen te besturen voor den tijd van een jaar.

| Breskensche Courant | pagina 2

Met de Paaschdagen kwamen eenige honderden elftallen men noemt het getal 800uit Engeland het Kanaal over om op diverse plaatsen een voet balmatch te houden. Zoo ook te Aar denburg. ... Arrondissements- Rechtbank te Middelburg.

| Breskensche Courant | pagina 2

J. H. C. v. G., 34 jaar. vroeger Kas sier te Middelburg, wonende te St. Laurens, werd verdacht dat hij tusschen September 1934 en 1 April 1935 te Middelburg een drietal recepissen van f 1000,welke ... Bij het examen voor Waterbouw kundig Opzichter slaagde o.a. de heer G. Stuij, alhier. Daar zijn studietijd nog geen twee jaar was, is dit voor hem een groote prestatie.

| Breskensche Courant | pagina 2

secretaris van het Prov. Comité den heer J. Lorier te Middelburg voor een van de na- jaars- of winterkampen. ... Naar aanleiding van het feit, dat de Regeering voorstelt de post op de Rijksbegrooting betreffende de Mobili satie-slachtoffers, weer mer f 30,000 te verminderen (reeds eerder is de post van f 800

| Breskensche Courant | pagina 2

Arrondlssements-Rechtbank te Middelburg. ... J. d. G., 46 jaar, vrachtrijder en A. d. T., 51 jaar, paardenhandelaar, bel den wonende te Eede, werden ver dacht dat zij op 16 Maart 1935 te Oostburg drie paarden in een auto hebben vervoerd zonder

| Breskensche Courant | pagina 2

Goedgekeurd 'werd het besluit der Bevrachtingscommissie te Ter Neu zen, aan den agent te Middelburg, als gevolg van de meerdere werk zaamheden ten gevolge van de ver deeling van haar gebied in ... verleend een be drag van f 100.-, terwijl met alge- meene stemmen werd besloten als bijdrage in de inkomsten der stich ting over het jaar 1936 toe te ken nen een bedrag van f 500,-.

| Breskensche Courant | pagina 2

Door den Heer de Vogelaar, H. O. School te Driewegen, is van den Minister van Onderwijs een schrijven ontvangen, dat het voortbestaan der Rijkskweekschool alhier met een jaar verlengd is. ... De wegens oplichting In het Politie blad gesignaleerde J. C. Ie Bleu alhier, is Vrijdag voor den Officier van justitie te Middelburg geleid en in het Huls van Bewaring opgesloten.

| Breskensche Courant | pagina 2

kampee- rlngsmateriaal, waardoor de ambulance in staat zal zijn op de twee oorlogs- tooneelen te werken De tot dusverre bijeengebrachte inschrijvingsgelden be dragen 800 pond f 6000). ... Het was ook gisteren weer druk van de vreemdelingen in de Zeeuwsche hoofdstad. Met de booten Breskens- Vlissingen zijn 3800 passagiers en 190 auto's overgezet, tegen verleden jaar 3650 en 142.

| Breskensche Courant | pagina 3

Werkendam, vernietiging vonnis van den Kantonrechter f 10 of 5 d. D. de W. voornoemd, idem. A. W. V., 51 jaar. schipper te Werkendam, vernietiging vonnis van den Kantonrechter f 10 of 5 d. A. W. V ... Er zijn 800 bloemisterij-bedrijven in Aalsmeer, die 1500 werknemers hebben. Het grondloon is er gedaald tot onder de f 18, per week en vele kweekers houden per week niet meer dan f 10 over voor

| Breskensche Courant | pagina 2

De sluiting van het seizoen voor machinaal broed mag er niet toe leiden, dat sommigen op groote schaal eieren onder de kloek gaan uitbroeden. Daarom is, evenals het vorige jaar, bepaald, dat na 23 ... Te Rouaan zijn daarentegen 800 zeelieden in staking gegaan. Zij hou den de schepen bezet.

| Breskensche Courant | pagina 1

ABONNEMENTSPRIJS Per drie maanden 1.25. Buiten Breskens per drie maanden I 1.40 Franco per post per jaar I 5.00 Buitenland per jaar f 6.50 Alles bij vooruitbetaling. ... De fokdag die Donderdag 18 juni op de Griffioenweide te Middelburg zal worden gehouden belooft er een te worden van groot formaat. Veel zijdig, groot, modem van opzet, an ders dan anders I

| Breskensche Courant | pagina 2

Voorts kwam ter sprake het orga- niseeren van een autotocht voor ouden van dagen. Besloten werd dit jaar een uitstapje te maken naar Knocke. Aan de autobezitters in de gemeente zal gevraagd worden ... , 13 A. Colpaert te Ade- gem, 14 Jul. de Baets te Middelburg,

| Breskensche Courant | pagina 3

De kostenberekening bedraagt f 15910, waarbij niet is begrepen f 1500 voor aankoop huisje van de Wed. Tack, plus f 600 voor electr., plus f 800 toezicht architect, plus f 100 Notariskosten, plus f ... Maandagavond 11 Mei werd op de bovenzaal van het café Mabesoone al hier eene lezing gehouden, waarbij als spreker optrad de heer Biersma van Middelburg. De zaal was bezet als gevolg van de

| Breskensche Courant | pagina 3

Waar er sprake is van vehikels, moet ik er toch wel op wijzen, dat dar niet op mij kan slaan, daar al mijne wagens van het jaar 1935 zijn. waarop deze benaming niet van toepassing is. ... A. M. K., 31 jaar, kermisreiziger te Rotterdam, werd verdacht dat hij op 12 Juni j.I te IJzendijke een belasting plaatje. toebehoorende aan P. B. de Krijger, heeft weggenomen.

| Breskensche Courant | pagina 3

11. v. d. Hiele, Middelburg. ... C. Kostense, die 29 jaar het ambt van gemeente-ontvanger had ver vuld, thans ontslag had moeten ne men. Hij bood dezen een bloemen mand aan als waardeering voor zijn werk.

| Breskensche Courant | pagina 2

Oostburg is hooger beroep aangetee- kend tegen het vonnis van den Kan tonrechter te Middelburg, waarbij hij wegens overtreding van de Motor- en Rijwielwet is veroordeeld tot f 10 of 5 dagen hechtenis. ... 4, C. A. Martens, 23 jaar jm. en I. M. v. d. Navoy.

| Breskensche Courant | pagina 2

Politierechter te Middelburg Zitting van Dinsdag 16 Juli. ... M. Q„ 24 jaar, werkman te Bres kens, wegens verzet tegen den Mare chaussee Padmos, toen deze hem ter zake van orde-verstoring in een café beecpakte en wegens mishandeling van den caféhouder Nelissen

| Breskensche Courant | pagina 3

Per jaar wordt aan Amerikaansche vrouwen meer dan 1,300 millioenuit gekeerd, en de laatste tien jaar zijn 1.800,000 mannen veroordeeld tot het I verstrekken van onderhoud aan hun gescheiden vrouw ... GROOTE KADE 8, BRESKENS of tot F. MALJERS ZOON, MIDDELBURG

| Breskensche Courant | pagina 2

Een ander sportvriend, van over de Schelde, dus niet zoo ver van huis, heeft een echte film gemaakt van de dit jaar gehouden Schelde- bekerwedstrijd, de Kanaalwedstrijd MiddelburgVlissingen en eenige ... Het gaat de zwemvereeniging „Scheldestioom" financieel niet naar den vleeze. Vorig jaar sloten de boe ken met een tekort van f 540. Door een grootsch opgezette propaganda- dag hebben wij geprobeerd

| Breskensche Courant | pagina 3

Rosseel wordt toege- cijns van f 0.75 per jaar Bi tegen 20 x den canon. '°P 1 ndvraag wijst weth. Cats icn 'el dat volgens zeer geloof- berichten, de gemeente een n de Pzem een onder moei# kabel zal ... aan den hoo- gen kant zijn, stellen B. en W. voor den gemeentewerkman te brengen van f 800 op f 840. den ambtenaar ter Secretarie ook van f 800 op f 840 en den gemeente-bode van f 220 op f 240. Dan

| Breskensche Courant | pagina 2

3e, G. A. Corijn, 27 j., jm. en M. de Houcke, 26 jaar. 3. L. Lecluyse, ... 29 jaar en C. M. de Mul, 22 jaar. 3, C. J. de Looze, 24 jaar en L. M. de Smit, 20 jaar. 8, J, A. Bevin, 29 jaar en O R. Z. Sturm, 21 jaar 9. J. de Meijer. 28 jaar en P. H Reu, 22 jaar. 9. J. C

| Breskensche Courant | pagina 3

)p voorstel van B. en W. wordt [oten het voormalig slachtplein de Brouwerijstraat te verkoopen Salomé voor f 160.-. De huur- bedraagt thans f 8.- per jaar. keien die er op liggen zullen kooper ... vervoerd worden naar Jmte achter het abattoir, sloten wordt het centraal agenj,- (arbeidsbemiddeling) weer 3 jaar te bestendigen. VOORZITTER deelt dhr. u mede, dat het agentschapeen eboel goede dingen heeft

| Breskensche Courant | pagina 2

Het was de verkeersramp van van het vorige jaar, welke 800 doo den eischte en duizenden gewonden Alleen in ons land! ... tot ruim 800 slachtoffers. En tóch, ondanks alles wat we hierboven schreven, zal het jaar 1933 in de geschiedenis van ons vaderland niet bekend blij ven als een rampjaar, eenvoudig daórom niet, omdat

| Breskensche Courant | pagina 3

teli] stellen voor den centraal- drie jaar tijdelijk te be- jreenkomstig het geda- ... De schepelingen hadden een sloep uitgezet en hier op een zeil gehe- schen, teneinde bij het afleggen van den afstand (ruim 800 M.) van den Zuidwestenwind te profiteeren. Zij voeren met den straffen

| Breskensche Courant | pagina 3

Op 31 December j.l. waren in Engeland zonder Noord-Ierland 5.974.000 radio-vergunningen afge geven. Dit cijfer is 711.000 hooger dan een jaar vroeger op denzelfden datum. ... Deze schitterende opbrengst maakt de stichting mogelijk, ook dit jaar weer een groot aantal kinderen van de meest behoeftigen in ons land onderdak te verleenen in het Bio- Vacantieoord Het Russenduin

| Breskensche Courant | pagina 2

In Middelburg is plotseling over leden Mr. A. A. de Veer, A. R. ... De VOORZITTER: Ja, kijk eens, die man heeft reeds een half jaar geleden geweten, dat er groote kans bestond, dat de gasfabriek in ande re handen zou overgaan, hij heeft dus tijd gehad om zich aan te