Krantenbank Zeeland

HomeSearch

916 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 3

-Giessen- dam 265.800,-; Aannemingsbedrijf A. C. van Beuningen NV, Oss 266.000,-; NV Leenhouts aannemingsbedr. Sluis 268.000 firma gebr. J. en M. Moerland en Zonen, St. Annaland 268.000,-; NV P. H. Off- ringa ... Gebr. H. en H. v. d. Hemel, Biervliet, 286.000,-; Aannemingsbedrijf Zeeland, Middelburg 290.000,- en Firma K. T. de Oude, Biervliet 291.000,-.

| Axelsche Courant | pagina 2

Namens de districtscommandant Middelburg waren hierbij aanwezig Majoor Borra en de stafadjudant Pepping. Eveneens aanwezig was de burgemeester van Zuiddorpe, dhr. Kes- beke. ... De reservewachtmeester Hylkema uit Axel ontving een onderscheiding voor 10 jaar dienst. Voor 15 jaar dienst werden onder scheiden de reservewachtmeesters Fermont, Axel en van de verkeersgroep

| Axelsche Courant | pagina 2

Gerechtsgebouw te Middelburg in brand gestoken ... Rijkswaterstaat heeft de schade aan de weg van een noodherstelling voorzien. De onfor tuinlijke autobezitter zal een eis tot schade vergoeding indienen bij de rijkswaterstaat. Volgend jaar zal het

| Axelsche Courant | pagina 3

In een zeer verwarde situatie voor het Gastel- se doel maakten de Axelaars nog wel een doelpunt maar dit werd door de goed leidende scheidsrechter Verdaasdonk uit Middelburg terecht geannuleerd. ... De vraag naar vrouwelijk personeel is even eens groter dan vorig jaar. In Zeeland was een lichte stijging, een totaal van 188 per eind juli, een totaal van 207 per eind augus tus.

| Axelsche Courant | pagina 3

Het was de K.N.V.B. bekend dat v. d. Berge 40 jaar bestuurslid is van de v.v.-Axel, en reeds vanaf 1935 penningmeester. U hebt in deze 40 jaar veel goed werk gedaan voor de Axelse voetbalclub maar ... Het voorbije jaar is zowel organisatorisch als financieel goed geweest en we kunnen wel stellen dat de vereniging kerngezond is. Er is een goede saamhorigheid en wij hopen dat het nog vele jaren een

| Axelsche Courant | pagina 2

Bij graafwerkzaamheden voor de funderingen kwamen op de plek waar de school gestaan heeft wat scherven van Karolingisch aarde werk voor den dag (omstreeks 700-800 na Chr.) terwijl ook een schaats ... 1. Norma Westdijk, 10 jaar, Amstelveen;

| Axelsche Courant | pagina 4

Zo'n plaat is 5.80 bij 1.80 meter en heeft een gewicht van 800 kg. De officier eiste tegen de chauffeur, H. J. K. uit Terneuzen, een boete van 50, -Het vonnis luidde conform. ... voor de vakanties worden behandeld en gaat een commissie uit de Eerste Kamer op 19 sep tember in Middelburg nog eens een gesprek voeren met de bestuurderen van de betrokken gemeenten om een inzicht

| Axelsche Courant | pagina 4

heer Gras kreeg deze onderscheiding voor 40 jaar trouwe dienst bij de N.V. Stijfsel- en Glucosefabriek. In Terneuzen reikte burgemeester J. C. Aschoff de gouden medaille uit aan de heer J. L. Hamelink ... -medaille omdat hij ruim 40 jaar aktief was in het brandweerwezen. Nog een brandweerman, J. A. Baart, kreeg de bronzen medaille wegens 40 jaar trouwe dienst.

| Axelsche Courant | pagina 4

Middelburg 3 Corn Boys 2 3-0 ... van hem gezegd. Ook zijn organisatorisch talent stelde hij in dienst van de gemeen schap. Veertig jaar heeft hij deel gehad in de afdeling Terneuzen van het Rode Kruis en was hiervan bijna een kwart

| Axelsche Courant | pagina 2

Stichting „SAKOR" bestaat tien jaar ... Daarom organiseren de kinderbeschermings instellingen ieder jaar gezamenlijk een kol- lekte om dit alles mogelijk te maken. Voor dit doel hebben zij zich verenigd in de Stich ting Samenwerkende

| Axelsche Courant | pagina 2

Zaterdagavond te 17.20 uur is J. Th. R. uit Belsele bij het achteruitrijden met zijn per sonenauto op het Hofplein tegen een gepar keerde auto eigendom van J. J. P. T. uit Middelburg opgebotst. ... Vrijdag 7 februari 8.00 uur Verenigingsgebouw der Ger. Kerk Kerkdreef

| Axelsche Courant | pagina 3

Door uitbreidingen en reorganisatie zijn er de vorige jaren meer werkuren geweest dan er nu zijn begroot, dit zal dit jaar niet het geval zijn en daarom zullen wij met het be groot aantal uren kunnen ... De heer Dieleman bepleit naar aanleiding van post 800 (opbrengst huur terreinen en ge bouwen) een andere vaststelling van de huur van de door de gemeente beschikbaar gestel de Sportaccomodatie

| Axelsche Courant | pagina 2

het aannemersbedrijf n.v. Ge- brs Geldof te Serooskerke met 163.500 (hoogovenslakken) en 171.800 (grint, zand, asfalt). Hoogste inschrijver was ook hier de fa. Leenhouts te Sluis met 215 ... Luzern, waar het komende weekeinde de Rotseeregatta wordt gehouden. d'Hoore, 21 jaar en student aan de Delftse th, komt met teamgenoot Tony van der Ende uit op het onderdeel twee zonder stuurman.

| Axelsche Courant | pagina 1

Op 1 januari van dit jaar was het vijfentwintig jaar geleden, dat het Centraal Laboratorium van de Bloediransfusiedenst van het Neder landsche Roode Kruis officiéél tot stand kwam. ... de rijkskweekschool in Middelburg, die in die week op Hedenesse' verblijft zal meemaken. Er wordt ook een rondgang over het terrein gemaakt.

| Axelsche Courant | pagina 1

jaar de verjaar dag van de Koningin in Axel weer gevierd werd en dankte de schoolkinderen voor de gebrachte aubade. ... In de kleuterschool Roodkapje werden in de morgenuren een tweetal voorstellingen ge geven door het gezelschap Ali ben Lux uit Middelburg voor de kinderen van de ver schillende kleuterscholen.

| Axelsche Courant | pagina 2

zeewering. Er werden tien inschrijvingen ingediend. De laagste in schrijver was het aannemersbedrijf voorheen firma Van Noordenne te Hardinxveld voor 139.800. Verder werd ingeschreven als volgt firma J. F ... . Warrens te Ossenisse 140.700, - firma W. Vlot te Sliedrecht 141.900; gebr. Sponselee te Kloosterzande 142.000, - firma Kraaijeveld te Sliedrecht 142.400; aannemersbedrijf T. Swets te Hardinxveld 142.800

| Axelsche Courant | pagina 2

redden. Afgezien van de 200, - reiskosten, stelden de organisatoren zich telegrafisch ver antwoordelijk tegenover de Hongaarse Cul tuurkamer voor 2 maal honorarium. Dat het kerstconcert bijna 800 ... Zoals ieder jaar wordt er ook nu weer een herderstocht gehouden in de Kerstnacht. Jon gens en meisjes vanaf 13 jaar moeten op zondagavond 24 december om half tien in het Gezellenhuis zijn. De afstand

| Axelsche Courant | pagina 2

herinnerde er aan, dat de Chr. School onlangs het 100-jarig bestaan had gevierd en dat de tegenwoordige nu ver ouderde school 60 jaar dienst heeft gedaan. Spreker liet daarbij uitkomen, dat alles ge schiedt in ... van Middelburg en Krabbendijke de baas te blijven en de ere penning voor het Zeeuws kampioenschap in ontvangst mochten nemen.

| Axelsche Courant | pagina 3

kwartaalinspectie opgeroepen, terwijl inspecteurs onverwachte steekproeven langs de weg nemen. Voor de kleinste onregelmatigheid kan een rijverbod worden opgelegd. Na tien jaar moet een taxi, die dan ongeveer 800 ... Parijse taxi's hebben geholpen Frankrijk de slag aan de Marne te doen win nen de taxi's van Tokio behoren tot de snelste ter wereld, maar de Londense ,,cab" blijft een instelling die al zestig jaar lang

| Axelsche Courant | pagina 3

; Oggel, Hilda E. van Bylocquestr. 11 naar Terneuzen; van Driel, Jacoba L. e.v. Wattel van Singelweg 41 naar Middelburg; van Wijck, Jacobus L. met 3 gezinsl. van Graaf Jansdijk 66 naar Hoek; Saglam, Neset ... [Provincie Oost-Vlaanderen) BESTAAT 750 JAAR

| Axelsche Courant | pagina 1

1947 met 199 inschrijvingen per werkdag toenam, waar door het aantal leden aan het eind van dat jaar 38.000 bedroeg. Thans zijn van de meer dan 800.000 ANWB-leden er meer dan 600.000 tevens lid van de ... A.N.W.B. WEGENWACHT BESTAAT 20 JAAR

| Axelsche Courant | pagina 2

De secretaris de A. de Putter gaf een optimistisch jaaroverzicht dit was even eens het geval met het financieel verslag van de penningmeester de heer P. Her- rebout, het jaar werd afgesloten met een ... Allereerst werd een fraai kleurenfilmpje gedraaid van de ijswedstrijden van janu ari van dit jaar.

| Axelsche Courant | pagina 3

politiemannen voor het bureau in Souburg een damesfiets met aan de koplamp een briefje met de volgende tekst: „Ik heb de laatste bus gemist en ge bruikte deze fiets. Hij komt uit Middelburg en stond uiteraard ... KIESKRING I MIDDELBURG

| Axelsche Courant | pagina 2

meisjes in de leeftijd van 10 tot 14 jaar en 15 jongens in dezelfde leeftijd. ... Stichting Zeeuws Studie fonds, Dam 31 te Middelburg. Dit verzoek moet eveneens zo spoedig mogelijk worden ingediend, doch uiterlijk vóór 1 mei a.s. Maar waarom zoudt U zo lang wachten

| Axelsche Courant | pagina 3

kerken uit de gehele omgeving zijn daarvoor uitgenodigd. Zoals bekend werd vorig jaar ter ge legenheid van de Zeeuwse Oecumenisch Contact dag in Middelburg eveneens een Agape gehou den. In enkele grote ... Zeeuwse Prijs voor ingenieur Lussanet Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten dit jaar de Zeeuwse Prijs voor Kunsten en We tenschappen toe te kennen aan de heer H. Lus sanet de la Sablonière

| Axelsche Courant | pagina 1

De heer De Casembroot werd 5 januari van dit jaar met een hartinfarct opgenomen in het gasthuis in Middelburg. Op 17 januari werd hij overgebracht naar het aca demisch ziekenhuis in Utrecht waar hij ... August Francois Charles de Casembroot werd geboren te Middelburg op 7 decem ber 1906. Na het gymnasium in zijn geboortestad te hebben afgelopen studeerde hij rechten aan de Utrechtse universiteit

| Axelsche Courant | pagina 4

Middelburg, 10 februari 1965. ... Er wordt een rouwdienst gehouden op maandag 15 februari a.s. te 12.00 uur in de Nieuwe Kerk te Middelburg, waarna de teraardebestelling plaats vindt in intieme kring.

| Axelsche Courant | pagina 2

50 JAAR GETROUWD Donderdag 22 oktober was het echtpaar de Feijter- Boeije, wonende Axelse Sassing 13 50 jaar ge trouwd. ... Tot zijn 70e jaar bleef hij in het arbeidsproces, waarvan de ruim 20 laatste jaren op de boerderij van de Fam. L. van Hoeve.

| Axelsche Courant | pagina 2

meter. In het zeekleigebied van zuid-west Nederland gaat het er om vast te leggen hoe de zee in de jongste geologische tijd (de laatste 10.000 jaar) het oudere pleistoceen heeft beïnvloed. De te karteren ... Van 18—25 juni voor jongens vanaf 15 jaar te Wanroy (Ledeakker).

| Axelsche Courant | pagina 3

.875,— uit bijdragen van de deel nemende gemeenten, hetgeen neerkomt op 0,10 per inwoner indien alle gemeenten meedoen. Dit zal voor onze gemeente 800,per jaar be dragen. ... Geref. Gemente 10.00 uur Ds. G. A. Zijderveld van Middelburg (Bediening Heilig Avondmaal) 2.30 uur Ds. G. A. Zijderveld van Middelburg (Bediening Heilige Doop.)

| Axelsche Courant | pagina 1

komen. De huisvesting was heel gebrekkig en er was maar één zuster, de toen 70-jarige Creoo'se zuster Constance Dompik. Zuster Dompik had 40 jaar lang het werk op gang gehouden, zij heeft er zich al die ... geen zusters naar den bloede) hebben samen met de nu 73 jaar oude, maar nog steeds aktieve zuster Dompik het Groene-Kruis-werk in Paramaribo en om geving op een belangrijk hoger peil weten te brengen.

| Axelsche Courant | pagina 2

AXEL 750 JAAR STAD" Ter gelegenheid van de feestelijkheden „Axel 750 jaar stad hebben de oud-Axelaars aan het gemeentebestuur een bijdrage geschonken voor een blijvend aandenken aan dit historisch ... De personenauto van de heer R. G. van L. de Beveren-Waes werd aan de achterzijde aangereden door de slippende Volkswagen bestelauto van de heer T. F. te Middelburg.

| Axelsche Courant | pagina 3

werden aangemaand zich te behelpen, omdat alles werd geleverd aan de vrienden en verlossers. Echter waren voor het bebouwen van deze streek minstens 800 paarden nodig. Toen de 2 afgezanten te Brussel waren ... De tijdrekening moest ook veranderd worden. Voortaan zou gerekend worden met een jaar van 12 maanden, elk van 30 dagen, terwijl de over blijvende 5 of 6 dagen in september feestdagen zouden zijn, die

| Axelsche Courant | pagina 2

Dat op de duur de huidige verbinding over de Westerschelde nauwelijks meer te verzorgen is met veerboten blijkt uit prognoses. Momenteel worden er per jaar ruim 800.000 auto's overgezet. Over twaalf ... AXEL 750 JAAR STAD

| Axelsche Courant | pagina 3

De toestand van de mannelijke bevolking in de provincie, van 14 tot en met 64 jaar, is als volgt 1961 1962 1963 dagonderwijs volgend 6.800 6.900 6.900 zonder beroep 2.000 2.000 2.000 ... werden ontzet, kwamen er nog slechts 800 strijdbare mannen uit de puinhopen tevoorschijn.

| Axelsche Courant | pagina 2

Donderdag 30 augustus te omstreeks 8.00 uur reed een autobus van de Z.V.T.M. vanaf Zuid- dorpe, in de richting Axel. De autobus werd be stuurd door J. L. H. uit Axel. ... Deze prijsvraag kwam voor in de editie van de NAVO-krant, een uitgave van de Atlantische Com missie, speciaal bestemd voor bezoekers van de leger- en luchtmachttentoonstelling „Paraat", die dit jaar

| Axelsche Courant | pagina 1

Wat dit laatste betreft, kunnen wij berichten, dat door Rijkswaterstaat te Middelburg worden aan besteed de tweede fase van de kanaalverbredings- werken. Deze tweede fase bestaat uit het maken van ... Deze werkzaamheden zullen ongeveer drie jaar in beslag nemen.

| Axelsche Courant | pagina 3

A2..V.V. I—MOSSLEY BOYS 5-1 Zaterdag 21 april speelde A.Z.V.V. aan de Bui tenweg een wedstrijd tegen Mossley Boys uit Man chester, een tegenstander die de Axelaars twee jaar geleden ook al een keer ... PROGRAMMA VOOR HET WEEKEINDE Axel I—Grenswachters I Goes II—Axel II A.Z.V.V. II—Middelburg V

| Axelsche Courant | pagina 2

Het deed mevrouw Maas een bijzonder ge noegen, gezien het groot aantal inzendingen, deze tentoonsteling goed geslaagd te kunnen noemen. Dit vormt een stimulans om het het volgend jaar nog groter en ... Het is welhaast geen nieuws voor allen die de Prinses Marijkeschool en het hoofd de heer Blok kennen om hier te vermelden dat ook dit jaar van een goed geslaagde avond kon worden gesproken. De wijze

| Axelsche Courant | pagina 3

Vandaag en morgen wordt te Eindhoven een oecumenische jongerenconferentie gehouden, waar aan zowel protestanten als katholieken deelnemen. Een aantal Zeenwse jongeren tussen de 18 en 35 jaar, onder ... meer afkomstig uit Biggekerke, Vlis- singen en Oud-Vossemeer, zullen daaraan deel nemen. Het thema is „En de oecumene is de we reld". In totaal worden 800 deelnemers verwacht.

| Axelsche Courant | pagina 1

Onze noodslachtplaats is dit jaar zodanig ver beterd dat deze voorlopig weer bruikbaar is, al zal aan een nieuw gebouw in de naaste toekomst niet ontkomen kunnen worden. ... De kosten zijn thans uit de gemeenterekening niet direkt af te lezen als behorende bij een be paald evenemént. Afhankelijk van de aard en het aantal der evenementen kunnen deze op ca. 1.400,per jaar

| Axelsche Courant | pagina 2

De Koninglijke Vereniging „Het Nederlandse Trekpaard" organiseert ingevolge de bepalingen der paardenwet 1939, in de maand januari de jaar lijkse verplichte hengstenkeuringen. ... en M. D. te Hoek en de coupeur-kastreur P. G. eveneens te Axel hoorden hoge straffen te gen zich eisen, n.l. de landbouwers 200,met twee weken voorwaardelijk en twee jaar proeftijd en G. 100,of 20

| Axelsche Courant | pagina 1

In de praktijk zal het erop neerkomen, dat na het in werking treden van deze wet de gehuwde vrouw, die een inkomen heeft tot 800,per jaar, geen inkomstenbelasting verschudigd zal zijn. Dit is ... Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben mede gedeeld, dat aan deze gemeente alsnog 8 woning wetwoningen zijn toegewezen uit het contingent, dat voor het jaar 1961 ter beschikking van de pro vincie