Krantenbank Zeeland

HomeSearch

11.958 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Er wordt kras opgetreden tegen de Czechi- sohe soldaten, die voor eenigen tijd deelnamen san de bekende anti Duitsche betooging. Een kreeg 3 jaar, een tweede l1/» jaar en drie 1 jaar. De Czecbische ... Een medewerker van het Hbld had een onderhoud met een Afrikaander, die 25 jaar in de Kaapkolonie heeft gewoond, en deelt dienaangaande het volgende mede

| Goessche Courant | pagina 4

niet beneden de 23 jaar, kunnende koken en netjes huiswerk verrichten. Tegen hoog loon. Br. fr. onder no. 176 aan VAN BENTHEM JUTTING, Algem. Boekh., Middelburg. ... MARIA CATHARINA ANTEN, in den ouderdom van bijna 55 jaar.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

De groote Amerikaan sche natie, die meer dan honderd jaar geleden deze zelfde Engclsche natie te bestrijden had om hare vrijheid te erlangen, zal hare sympathie kunnen schenken aan eene kleine ... miljoen gulden besteed gewor den, ongerekend een leeniug van 1.700.000 pd. st. In drie jaar tyd werd de post voor jaar wedden van staatsambtenaren meer dan ver dobbeld, en op ruim 12 miljoen gulden ge

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Jaar 1896Amsterdam 11,255.70''s Gra- venhage f 5948.54Rotterdam f 65011897 resp. f 4,575.50, 9,265.71 eu f 2,267.25 1898 reap, f 17,245, 4,800.78 en f 3,521.50. ... de tn.nen rest ia voor bet hatengeknabbsl veilig. Door ^'verlies van een sgner Moetje. ia de land- Sr dit jaar niet tot een klopjacht overge-

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Verder werd aanbesteed de levering voor vier jaar, tot en met 1903, van ... Hiervoor werd ie geschreven door de heeren F. de Meijer te Gent voor 1118.750; A. Goe- demont te HanBweert voor f116.000; L. Ra- maokers te Wouw voer f115.800; E. Claeijs- sens te Sas van Gent voor f

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Amsterdam. Geslaagd voor het praotisoh apothekers-examen de heer G. Rekkers, van Middelburg. ... De Middelburgache courant wordt tegen woordig, in verband met de vroege aan komst van den laatsten trein uit Middelburg, 'savondsvóor half acht uur in Goes bezorgd.

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

in het verleden, ons wyzende op hoe voor betrekkeiyk korten tijd, nog geen 40 jaar, ons oude kerkgebouw nog ruimte bood voor de drie gemeenten in onze omgeving, toen nog gecombineerd, en thans onze ... Heeren WINTER-PALATOTS van af f ö,00 tot f 22,00, Jongeheeren PALATOT5 van f 5,00 en hooger, Heeren COLBERTS van af f 3,50, dito Jongens f 2,75, DEMI-SAISONS van f8,00 en hooger, BONKERS voor den

| Goessche Courant | pagina 2

Een villa in ouden tijd, omstreeks het jaar 800 en later, was de verzameling van hoeven, staande op het gebied van een heer. Een dier hoeven was de villa dominicata", de »zaal", die door den heer ... De heer Troelstra bestreed sterk hot stelsel van het militairisme, uitbreiding der militaire uitgaven in het jaar der vredesconferentie, die slechts leidde tot hoogere uitgaven voor vloten in alle

| Middelburgsche Courant | pagina 3

ons ligt anders zou menigeen den moed opgeven. Dit neemt niet weg, dat een groot gedeelte der mensch- heid aan de eene of andere ziekte of kwaal ïydende is, en jaar in jaar uit al het mogeiyke aanwendt ... Vllsslngen. 19 Dec. Binnengekomen het Noorsehe ss. Johannagez. Hor gen komende met een lading hout van Frederick- stadt en bestemd voor Middelburg.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

De repablikeinscbe conventie voor de verkiezing van een oandidaat voor het presi dentschap der Unie zal eerst 19 Jnni van bet volgende jaar bijeenkomen. ... Zoo klonk het vóór rnim 100 jaar in Frank- ryk en zoo klinkt het heden in Engeland. En het gevolg is hetzelfdein beide landen breekt men met het militaire stelsel uit den voortyd.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

zjjn mej. de Jong, oud 30 35 jaar. die vele jaren als huishoudster te Botterdam bjj den heer T. woon achtig was, doch te Njjmegen was geboren. Omtrent de oorzaak van haar dood verkeert men in het ... Zekere Fokkema, oud 26 jaar, was uit schaats- rjjden geweest, en vertoefde Vrijdagavond in een herberg dezer gemeente, waar onder andere jonge lieden ook de 21jarige boerendeern J. Zandstra, te

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Dese courant verschijnt dagelgks, met uitzondering van Son- en feestdagen, Pir|s, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franse p.p., S,~ Afzonderlijke nummers ... Thermometer Middelburg 16 Dec. 8 n. vm. 25 gr. 12 u. 25 gr. av. 4 n. 26 gr. F. Verw. mat. Z. W. w., bew., mist.

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

UitFrère, waar Buller is, verneemt men niets dan dat eenige Natalsche Hollanders wegens landverraad tot vijf jaar gevange nisstraf veroordeeld zijn, dat Natalsche Engelschen Bullers lijfwacht vormen ... , dat zy buitengewone verliezen haïdsn geleden. Het was toen, dat bleek dat het overschot van het Black IFafch-regiinunt nog slechts 160 man van tenminste 800 bedroeg. Dege lunde voortroep werd versterkt

| Goessche Courant | pagina 4

Rund-, Kalfs-, inlandsch Varkens- vleesch en Spek, benevens gewoon Tarwebrood over het eerste kwartaal 1900, en verder Gort, Rijst, Zout, Zeep, Visch, voor het ge- heele jaar 1900, ... in bet wisschenboscb aan den Postweg 2o. des avonds 6 uren, in de herberg bij J. Hanson te Kapellevoor den tijd van 7 jaar,

| Middelburgsche Courant | pagina 3

vredelievend tegenover Hr. Ms. regeering. Heeft sir Alfred Milner niet gezegd, dat er nooit eenige kwestie was tusschen Hr. Ms. regeeging en den Vrgstaat in de laatste 25 jaar Was de heer Reitz niet in den ... Van 12 en 13 December. Middelburg. Ondertrouwd: B. T.Averiarius, J. 29 j. met A. D. Nijlsad, jd. 28 j. GetrouwdJ. Bugs, jm. 22 j. met A. M. Krings, jd. 25 j.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

van drie jaar, terwyl voor Haas daar nog zes maanden af ging, die hij reeds in voorloopige hechtenis had doorgebracht. ... Wat ten slotte aangaat sub. d, waarby bekl. Van Hall wegens heling van de wissels Span jer was veroordeeld tot een gevangenisstraf voor den tyd van drie jaar, overwoog het hof, dat, al moet

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

J.l. Vrjjdag deed de arrond,-rechtbank te Middelburg uitspraak in do zaak tegen C. F. V,, 81 jaar, werkman te Pnjjvelde, gemeento Belcrie (België), thani in hechtenis, beklaagd dat bg den 11 ... diefstal: K. L. S34 jaar, koopman, zonder vaste woon- of verbljjfplaats, thans te Middelburg in hechtenis, tot 6 maanden gevangenisstraf, met mindering der preventieve hechtenis, en P. J. B., 18 jaar

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg. Gebouw van het Provin ciaal bestuur 11 u.het onderhoud van de Rykawaterleidingen bewesten en beoosten het kanaal van Ternenzen, gedurende de jaren 1900, 1901 en 1902. Raming 5700 per jaar ... (Officieel). De commandeerende officier te Kaapstad seint, onder dagteekening van Vrydag, dat generaal Gatrace een sterke vijan delijke macht tegenover zich heeft. Er zijn 800 Boeien te Dordrecht

| Middelburgsche Courant | pagina 3

In latere berichten is sprake van een lichte bronchitis. Het consistorie is uitgesteld, wijl de Paus op 24 Dec. de opening van het jubel jaar wil leiden en zich daarom zal ontzien. ... N1D1RLAMD. fCL M.W0ttFM.Fb*. S)d 800*1000 97 971/4 Mté.K«&4. Mi A.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

MIDDELBURG--Z1ERIKZEE. ... Bjj de Donderdag j.l. gehouden herbeiteding der levering van runderen ten behoeve van de militaire slachterjj te Middelburg was minste inschrjjver de heer J. Aarnoutse te Middelburg voor 0.56 per

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Aan de lagere school B te Middelburg (hoofd de heer NIERSE) zal openvallen de betrekking van onderwijzer, waaraan eene jaarwedde is verbonden van f 500 beneden 20 jaar, 550 vau 20 tot 23 jaar, f 600 ... Burgemeester en wethouders vau Middelburg brengen ter algemeene keunis, dat dit jaar zal gehouden worden de 8ste algemeene tieu- jaariyksche volkstelling.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

voorzorgsmaatregelen te nemen, d&ar, waar dit beestje op onrustbarende wijze voor komt en waar ait in 't algemeen noodig is, acht ik zulks in 't bijzonder noodig voor de olmenboomen van de gemeente Middelburg, die zich ... Door alle bovengenoemde voorzorgsmaat regelen te nemen, kan men vry zeker zyn, dat de spintkever voldoende onderdrukt, en dat de olmenboomen der gemeente Middelburg krachtiger zullen worden.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

D«e courant verschijnt dagelijks, met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. P*|js, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franee p,p., f.-~è Afzonderlijke nummers ... Middelburg 5 Dec. 8 u. va 49 gr. 12 ui 51 gr. ar. 4 u. 50 gr. F. Verw. m. Z. W. w., toen. bewolk.

| Middelburgsche Courant | pagina 4

De COMMISSIE tot bet doen eener ultdee- ling van EETWAREN en BRANDSTOFFEN te MIDDELBURG op Nieuwjaarsdag löOO geeft kennis, dat zij dit jaar weder eene COLLECTE aan de huizen der ingezetenen zal ... Lie. 800-3800 W%

| Vlissingse Courant | pagina 2

Naar het Dagblad met zekerheid kan mededeelen, zal luit.-generaal Gys- berti Hodenpijl, inspecteur van het wapen der genie, nog voor het einde van dit jaar den militairen dienst met pensioen verlaten. ... . „Sparta" van Terneuzen, „Medioburgum" van Middelburg, „Prin ses Wilhelmina,„Luctor et Emergo" en de „Vlissingsche Turnervereeniging", laatste drie van Vlissingen, hadden van de uitnoodiging gebruik gemaakt

| Middelburgsche Courant | pagina 2

. Raming 5700 per jaar. Aanwgzing 8 Dec. Inlichting den hoofdinge nieur in het 11e district te Middelburg, den ingenieur te Terneuzen en bg de opzichters Heyblom en Dgkstra te Terneuzen en De Kiewit te Sas ... De voordracht voor onderwgzeres in de handwerken aan school H alhier (vacature mej. A. J. Nyiand) bestaat uit de dames B. Meertens, thans helpster aan school H, A. M. de la Cour, beiden te Middelburg.

| Middelburgsche Courant | pagina 5

Middelburg 2 December. ... Wg verwachten onder die voorwaarden veel heil van den invoer van Brabantsche hengsten. Tot ons genoegen zagen wg, dat de Maatschappij daarvoor dit jaar f 5200, verdeeld in drie prijzen van f 1000

| Vlissingse Courant | pagina 2

Inzake P. van O., 22 jaar, sjouwer alhier, bij vonnis der Arr. Rechtbank te Middelburg, dd. 27 October 1899,wegens beleediging van een ambtenaar veroor deeld tot 14 dagen gevangenisstraf, is het ... Men schrijft ons uit Middelburg De gisterenavond in den schouwburg gegeven operetten-voorstelling door het Weener Soubretten-gezelschap welk gezelschap Woensdag te Vlissingen optrad werd door een

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

jaar circa 10 millioen K.G. suikerbieten per schip vervoerd, wat een kapitaal van f100.000 vertegenwoordigt. De opbrengst der aardappelen, van welk product nog een groot gedeelte onverkocht is, rekent ... M. A. van D., 44 jaar, koopman te Zierikzee, tot 2 x 3 boete, subs. 2x2 dagen hechtenis 2°. Dronkenschap en politieovertreding J. K., 37 jaar, arbeider te Zierikzee, tot 2 X 5 boete, subs. 2x3 dagen

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Prfis, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franse p.p., 2.— Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. ... Thermomet er Middelburg SO Nov. 8 u. vm. 41 gr. 12 u. 46 gr, av. 4 u. 44 gr. F. Verw. z. W. w., g. bew ,mist.

| Middelburgsche Courant | pagina 5

Er was een groot verschil tusschen het lief tallige mei»je, dat wij vijf jaar geleden hier zagen en de fiere vorstelijke jonkvrouw, die wij nu aanschouwden. Maar wat ook verander de de vriendelijke ... De jonge dames Gruber uit Vlissingen eu Salberg uit Middelburg boden der Duitsche

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 5

Om orde te houden, het kwaad te straf fen ofte voorkomen, heeft 'trijk dat alles noodig. En 't vordert een uitgaaf van 6 miljoen. Juist vijftig jaar geleden men kan het zien in de begrooting voor ... Het ambachtsonderwys vraagt f 120000, of f13000 meer dan verleden jaar; gevolg van verhoogde snbsidiën, onder anderen aan Goes. Voorts is een nieuwe pest voor subsidiën aan teekenscholen uitgetrokken.

| Axelsche Courant | pagina 2

Blijkens een telegram van den gouver neur-generaal van Ned-Indië van 23dezer, wordt de gouvernements koffieoogst op Java voor dit jaar thans geraamd op 207.000 ... Najaarsvergadering van het Hoofd bestuur der Maatschappij tot bevor dering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, gehouden den 9den Novem ber te Middelburg.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Als datum voor het aftreden van burge meester Bals is du 17 December bepaald. Het zal dien dag juiat 18 jaar zijn, dat hij aanbel hoofd der gemeente Brussel kwam. ... De Nordd. Allgem. Z. wekt de bezittende klasBe op om het volgende jaar 1 van haar vermogen aan dat blad te zenden, ter vorming van 68n fonds, waaruit meu den keizer een of twee der door hem verlangde