Krantenbank Zeeland

HomeSearch

117 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg dezen ,7 December ,7$9, het Vyv de Jaar der Bataavfche Vryheid. ... devdfle Penningen op de Iluyzeu, Mo tem, CorseADv emngen over het Ret/ort van Middelburg','€n van t, I Tienden over geheel IfatehercnZal komen te vaceren J en worden dierhalven alie Stemgerechtigde

| Middelburgsche Courant | pagina 1

zonder wettige redenen van verfcbooning, niet zullen addresfeerd, Zullen verbeuren één Jaar Intrest van het Capitaal of de Capitalen der niet aangegevene Effeéten. ... VII. Dat alle de nieuwe Obligatien zullenworden gebragt op ronde fommen van f 1000., 900 800., 700., 600., 500 ƒ450., 400., f 350., 3°o., f 250.ƒ200.,f50.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

MIDDELBURG den 29 Mey. By den Raad dezer Gemeente, zahgeduurende de aanftnnnde maand Ju- ny praefideren de* burger André Diliié. ... Heden is myn geliefde Huisvrouw verlost van een doode DOCHTER. middelburg J. BEUSEKOM.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Adtum binnen Middelburg den 23de January 1799. Het vyfde Jaar der Rutaafjche Vtykeid. ... De belooning voor den Secretaris zal zyn een Janr- lyks Trafteinent van ƒ2500, voor de Commis ƒ1500, voor de oudlie Klerk ƒ900, en voor de tweede ƒ700, voor de Kamerbewaarder en Concierge 800, en

| Middelburgsche Courant | pagina 2

E. P. CREMER, Jz. ACftith binnen Middelburg den 12 December 179$. Hel Vierde Jaar der Batarffche Vryheid. ... 3 rr GELTKHE1D VRTHEWBROEDERSCHAP. N De Raad der Gemeente van Middelburg Notificeert by deze, dat alle Stemgerèchte Burgers binnen deze H". -y. Stad opgeroepen worden om op.Dingsdag den 18 Be- 3

| Middelburgsche Courant | pagina 2

oNS53ré3^^3<jj.ten aftredende tyd hunner Zittingmet den boven Z22?j^p5,"°o genre'd60 dag van dat Jaar zal worden gehouden voor re re S ,4 peëxoireerd. en dat m'tsrlien He GrnnHvero-aHerino- ... In den Haag den 29 November 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Hryheid.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Aldus'gedaan en gearrefteerd ter Vergaderingw - Provifionele Reprtefentanten van het V«)k vsnfc. land. In "t I lof aldaarte Middelburg den 4 Aas tas 1795. Het cerfte Jaar der Bataaf]chelfhti (Was ... vullen: men rekend deze goederen op 800 2 it' Al mill.oenen, De drieconleurige Vlag waair van St. Lu-

| Middelburgsche Courant | pagina 1

(//£r EERSTE JAAR DER ... MIDDELBURG den 10 Augustus. Volgensberich- tèiions door een zeer geloylwaardig man, dezer da gen van Duinkerken herwaarts gereisc, aangebragt, kunnen wy de tydiug, in onze Courant van Zaturdag, icn

| Middelburgsche Courant | pagina 1

(HET EERSTE JAAR DER O U T T S C II L A N D. ... NEDERLANDENi MIDDELBURG den 25 May. Wy hebben op zyn g tyd aan onze. Lezers medegedeeld de Preliminaire Ar- a ticujen tot het fluiten van eene Alliantie tüsfcheti dee- jj ze Republiek en die van

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DANTZIG den 26 Jufy. De Poolfche afkomst is dit Jaar weer zeer aanzienlyk geweest, en de Rogge vind groote aftrek op Denemarkenkomende hier veel Deenfche Schepen om die afcehaaleu. In Poolen is men ... tics en 800 voor den Bisfchop Petrovics, om zich op

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Laat de Keizer, zo' fpreeken verdersJdiezelfde Perfoonen, eensgefteldworden Overwinnaar te zyn; dan zal deze verbazende Som, die ieder Jaar uit Oos- tenrykBohemenHongaryen en ItallenLanden die weinig ... zich langer, dan een Eeuw zqu doen gevoelen de Contanten vanalle ffc Erf Staaten bedragen, volgens des beste Finantiers van 'dat Landgeenzins meer dan 800 Millioenen J-ivres Tóèrnoisdus kan men gèraak

| Middelburgsche Courant | pagina 2

o w ken van dit Jaar, in veelenopzichteneeneuitzonde- <5 s ring verdienen. ... MIDDELBURG den 19 April. Wy hebben fchoon verfcheiden' gerugten aangaande het gepasfeerde voor en omtrentLillo, ons ter oorc gekomen waren, voör- zigtigheids halve hieromtrent, na eenealgemeeneop

| Middelburgsche Courant | pagina 2

!, te heffen opde Lan den vaste GoederenPeofioenen enz. in Engelanden eeoe evenredlgel.Belaatinge in Schotlandgeduurende een Jaar te beginnen met den 55 Maart 1783} ook beflooten zy de Rechiea ojp het ... Middelburg, den 27 December, In een Brief fi; Parjs dea 19 dezer word gezegt; „Dat uit het gedrag wederzydfebe Ministers moest, belloten wordendat &0, Vreede inderdaat zeer naby ophanden was

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Den 3 Augustus van 't zelfde Jaar 1747 wierd de Impost op de Rook-Tabak verhoogt 4 en is daardoor naden Vree- de tot beden toe door de Provincie geprofiteert 460,000. ... moesten werden aanbetaald, gelyk gefchied is, waardoor de Provincie eene Extraordinaire Somma in Kasfa heeft gekregen van 1,800,000.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

de Stad Scarbo- rousb en van een klein Fort die dezelve defeadeert, maar de Engelfcben hadden zig op een zeer verheven en- Herken berg, met 800 Man, en met Kanon en Levensmiddelen ... Tabago hadden gtdaan. Dit 1, Eiland reeds over een Jaar van een aantal Canon en Ammu- 1 nitie naar evenredigheid door Generaal Faugban voorzien t zynde, en hec Guarnifoen beftaande uit 300 weigeotfFen™ de

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Dat, gelyk aan u Edele Groot Mogende ten vollen is be kend, dat op den io. November van het voorleden jaar door den Ridder Torke, toen ter tvd Extraordinaris Ambasfas- deur van zyne ... S*1?" W afwa6tende, gemelde Riider Torke ondertuslfchen by eene tweede Memoriegedateerd den 12. December van net ge pas'leerde Jaar, de bovengemelde ftrafoeiemng van hunne Hoog Mogende onder zeer

| Middelburgsche Courant | pagina 2

'9500, Hukken Myftner 12870 dito. Finer4J7o dito. zo groot, dat de Matrooz.n geduurende de gebeele reisSalempouris ordinary 1130dito. Myftner 800dito. Finei4100 die gantsca niet kort was, vol op hadden ... eeren THESAURIERS dezer ftad Middelburg in Zeeland zuilen cp Maandag den 5 Maart 1781, ter Kamcjf hunner Vergadering op bet Stadhuys 's morgens ten elf uuren aan de minstaanneemende aanbefteeden den

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Zilver Mynen te doen bewerken en Zout werken aan te leggenwaar toe men wii dat in de Crim gelegendheyd genoeg is. In 't voo- rige jaar heeft by met zekeren Poolfcben Hof Raad Doering een Contraft ... aangegaanvolgens het welk deze voor hem bjpnen a Jaaren moet vervaardigen voor omtrent 552960 Roe' bels aan io en minder Para Stukken van Zilverals me de voor 1,228,800 Roebels aan 42 en 1 Rusfijcbe kope- se, Copeck

| Middelburgsche Courant | pagina 2

In het verloopen Jaar zyn alhier 2729 Kinderen geboo* ren, 2454 Perzoonen overleeden 60929 Paar getrouwd. Het getal der Communicanten heeft 70353 bedraagen. ... een groote menigte Katoene Lywaaten, uyt 2,937,100 P.antwoorde, dar hy zulks niet gedoogenen vuur op de En* Peper, 222,800 P. ruwe Bengaalfcbe Zyde, 117,300 Pgelfebe geeven zoude; waar op Capiteyn

| Middelburgsche Courant | pagina 2

3400 ps. Berampaats1000 ps. Baftasfen600 ps. Ba- jota, 300 ps. Broules400 ps. Berms, 2900 ps. Calle znanganys4000 ps. Chelasfen8000 ps. Corroots800 Cattecaatjes4500 ps. Chitfen, 3000 ps Dorys, 8370 ... De Aclien van de O. I. Comp. zyn 355. Die van de W. I. Comp. 27 en 1 h. De Engelfche O. I. Comp. 140- De En- gelfcbeHank 115. DeZ. Z. 74 en 1 h. 4 per Cent Annuitey- ten, van 't Jaar 1760

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Doot een kleyne Franfcbe Kaaper is genomen het Sffl van Tb. Farn/eyvan Hamburg na Huil gedestineerdj is voor 800 P. St. gerantfoeneerden te Huil gearriv^. De Altien van de O. I. Comp. zyn 350 en 1 b ... . Dtëv' W. l. Comp. a6 en h., op Augustus. De Engelfcbey Comp. 141 en 1 h. 8 3 vi. De Engdfche Bank 112. T*h 75' 4Pef Cent Annuiteyten, van 't Jaar 1760,66. CecdL deerde dito van 3 per Cent 64 en 1 h. Alle

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De Beroemde Oculist en Operateur THILMAN, welke, voorleeden Jaar, te Middelburg in het Witte Kruys inde Vlisfingfcbe Straat gelogeerd is geweest, alwaar hy verfcheyde Menfcben, welke,veele Jaaren ... Korts heefr èsAerfcbe Lord Macdonald den Koningtè StJames eeoffereerd op eyge kosten 800 man op de been te brengenWeHc aanbod door zyn Majefteyt gün, iligiyk is aangenomen.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

weg men in Frankryk infloeg, en wanneer zy dit al niet! vernemeut een geheyme order na "alle de Zeehavens opgemerkt hadden, moesten zy zulks ten minftenafgeleydjgezondenom 800 Scheepen, die het zelve ... h. DeZ. Z. 73 en 3 vi. 4 perCent Annuiteyten Jaar 1760, 64 en 1 h. Geconsolideerde dito van 3 PerG 62 en 3 vi. Alle op Augustus. De Agio van de Bank is 4 ag. per Cent.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Te -MIDDELBURG-, Gedrukt by J. J. CALLENFELS, A. L. ZooisfStads Drukker. ... . dito blyk: Engeland zegenvierde niet desze/s Zee-Magt, ver mees- Baftaes, 300 ps. dito dito fupra fyne800 ps. dito Mo- terde verfcheyde aanmerklyke Bezittingen van Frankryk-, ver rees ordinaris, 500 ps

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Cem An nuiteyten, van 't Jaar 1760, 73 en 3 vi. Geconfolideerde dito van 3 per Cent 73 en 3 vi. Alle op FebruaryDe Agio van de Bank is 4 en ag. a 5 per Gent. ... Middelburg, den 6. February. Het Publiek den- kelyk nog niet genoeg onderligt zynde van den aart en bét oogmerk der Oeconomifcbe Societeyt, zal het denkelyk de Leezers niet onaangenaam zyn, dat men

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Koudevoor 2 Jaaretinog 1 graad heviger, dan in het Jaar 1740 geweest is, gelyk men in de 40 ïaarige Tafel der FEaarnccnringenvan halfwecen deze Stad en Haarlem, aangetekend vind. ... -c,;^ te doen, ten Comptoire van den Notaris en Procureur P. M. de Lichte, woonende in de Lange Noord-Straat bid nen Middelburg in Zeeland.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De ACtien van de O. I. Comp. zyn 370 en 1 b. Die van de w. X. Comp. 28 en 3 vi. De Engelfcbe O. J. Comp. 158. De Enge/fche Bank lai. DeZ.Z. 81 en I vi. 4 per Cent Annuiteyten ,van 't Jaar 1760, 73 en ... Middelburg, den 2. February. Tot Commisffi- ris over het Dienstboode- Caros- Wagen- en Paarde Geld al hier in de Plaats van wylen den Heer Mr. Pieter Buteux, Raad dezer Stad, is laats üte

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Van Ilallifax word gemeld, dat 't Fregat the Meiford, van 28 Stukken, gevoerd werdendedoor CapiteiuWtHiam Burttalcygeduurendeeen Jaar, 42 Anmrtcaaufcbe Schee, penen daar onder 3 ... Bank, K - tens, niet minder, dan 800,000 P. Sterlings, gedisdontee heefcom verfcheide huizendie welmet de Regeerrog ftaan, te onderdennen.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg, adverteerd by hem_weder, te bekomen is, als in 'c voorgaande Jaar, Opregt vers ... takakryst indigo, coffy én catoen, het welk, haar iitvVooners, jaar- lyks, een voordeel van ten minden 3 mi-lloenen Ponden Sterlings aanbrengen kan. Het arbeidsloon ré beter koop in Ruslanddan in Americazelfs

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Te MIDDELBURG gedrukt by J. J. CALLENFELS, A. L. Zoon, Stads-Dr.ukktt' ... Men zegddat 'er van 's Konings wegen aaii de Ge meentens 800,000 Ponden Sterlings gevraagd is, om hoogst dezelve in (laat te (lellen de fchulden van zyn huis te lic^uï- deeren als mede een

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Gegeeven te St. Jamesden 30. Ottober 1776, in het 17. jaar van onze Regeering. ... Middelburg, den 15. November. De Raad terM' mirnliteit in Zeeland notificeerd, mits deze, aan alle dersKooplieden en wien het verder Zoude mogen aa"' gaan, dat den Zeildagvan 'sLands Fregat St

| Middelburgsche Courant | pagina 2

In den vOorleeden nacht ten 12. uur begon men op I Theems Volk tot den Krygsdienst te presfen. Men haa' omtrent 800. Man op. Van de Vloot Koollchepen, onli"1» I aangekomenwerden allo de Scheepslieden ... ' Annuïteiten van het Jaar 176087. Geconfolideerde van 3 per Cent 82 a 1 v. Alle op November. De Ag' van de Bank 5 per Cent. ,.,a

| Middelburgsche Courant | pagina 2

25080. ps. Bengaal- fcbe Chits300. ps. dito Baftaes300. ps. dito fuper fyne 1300. ps. dito Morees, 900. ps. dito fyne, 800. ps. dito .Lampas100. ps. Chowtars, 580.-ps. Copees, 34456.ps. Cosfaes, 300. ps ... Middelburg, den 4. SeptemberDe Cargaof V ding van 't Compagnies Fluitfchip Noordbeek, Gezagh^ ber Jan Carel IFctteryk't welk voor de Kamer Zeelüy van de Kaap de Goede Hoop alhier gearriveerd is

| Middelburgsche Courant | pagina 2

neti, de halve niet in'tidcf dan 2 Penny weigbts en 16 grei nen en de quart Guineas niet minder dan 1 Penny weigbts en 8 greinen, zullen mogen weegenen dat alle de Guineas van het Jaar 1772welke ... 1620 ps. Betellees, 1480 ps. dito Conjeveram, 200 ps. dito Oringal, 300 ps. dito Pullicat, 100 ps. dito Plain, 900 ps. dito geborduurde Neusdoeken, 1000 ps. Chics Mo- rees, 800 ps. dito fyne, 760 ps

| Middelburgsche Courant | pagina 2

bellaan ut 800 Pimbenden, verdeeld in 4 Clasfeo of lyven van 35 toi 65 Jaar oud, ten fa«eo/e van diegee' ne, welke men goed md te benoemen, mits dat 'et meer dan een verfebil zy van 10 volle Jaaten ... De eerse 800 Deeloeemende Leden, zoo weJ als4" gee'e dte by vervul'inp Part cipanten worden furnés' ren voor een iokomst P tbm<e eensals volgd die de' 1. Casfe aoo, vat» 35101 35 Jaaren oud, ieder jo

| Middelburgsche Courant | pagina 2

d» Goudkust gehandeld ie hebben. Particuliere Brieven van Parys melden dat de Franfcbe on'-mgs door een ge weld gen O caan aan '1 E-Aird Bourbon in de ffestiw dien 3 Oorlogfchspea en ruim 800 Meirozen ... or- *C op eeo dienst van ao Jaar beroepen, sonde' ooit 's Konings Vlag gefchonden te hebben, en dat andere, het geen hy een enkelde reis gedaan bad, gedoprigde

| Middelburgsche Courant | pagina 2

f*'e 'er ree* v»»o fp groeyenwordefl.'e in 4 Ja ej J f 800 pond zwaar <Je Huid ;s dsn 4 of 5 P 4 00! r w««vdig »m deze "e d te' Engel'eb Zoo-Leer ge- ir'askt. VnorlS he f hy 'er Turkebeen ... zoo wel, b's Frankfort aan den Oder moe en dair by verliezeb. De Turken Rus/en en Polakkend e aDdets or.ze Jaar xmsien«f die «au Frankfort p agten te bezoeken zal Jen den weg fparep als zy in 't

| Middelburgsche Courant | pagina 2

10" 800 Aar kwekelingen Jaarlyks 1® mee, dae 25,000 Ktoor.e 1 kosten. Ds voordeelen dezer li c^ln.6 heeb.-n reedsdnn aandacht van haar Rus Keizériyke Majr. "5ar zg getrokken, en deze grootmoedige ... beeft; 15 R>kslR»Mfrs aan de.; Boer PeJerfe*.'dieeeo ftok Lands dn 16 Jaar oag-bouwd zetegeu hacf bezaaid h eft,en 10 R»ks i>alders.a m d-nLaalm.n Haegenfencl e in he: «porreden-Lat 104 Ton Aard-Appsls c

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Gelddat by van bat Hof van Deennemarken in plaats rats een Jaargeld gekregen heeftgelaten badzoo dat hem tot onderhond van zich ze.'veDenzyn Gemalin niet meer dan eeo Jaarlykfche Rente van 800 Livres ... Te MIDDELBURG gedrukt by J. J. CALLENFELS, A, L. 200N, Stadt-Drn

| Middelburgsche Courant | pagina 2

'de MIDDELBURG gtdrBkt by J, CALLE NFELS, A, L. HilQH, teaée - Drukker, ... MiTtau, den 3. November, Hei Academ fob Gym nsfïam, het we k onze Her'og a'bier opregtzal 10 het beg.-s van het aaniiaande jaar ingeweideo daar in me bet houden der Collegien een aanvang gemaakt

| Middelburgsche Courant | pagina 2

ge ven dan die, welke haar het ondetfcheid aantonen, dat zy bevonden beeftbyhet inzamelen der Inkoraften van dezelve, tot op bet begin van het Jaar 1769, in de bereidw Iligheiddie alle Inwoonden van ... bet Jaar 1768van de vermindering der Uigaven van de Krooo,- Thefanrie bed kunaen verwittigen. Dog wy. hier op

| Middelburgsche Courant | pagina 2

beeft, zal zy nog den tytei van Hertogioae ean Orleans voeren, oog du eer van PnofeS van den B'oetfe genieten knr.nen. Zy beeft het Landgoed van St. Port voor 800,000 Ltvre» eekogt en men wil, dat zy den ... 0 om een bed sfend Vonnis te fttykenen dat dejefui 0 ten eerst rekening moesten doen van bet Jaar 1639