Krantenbank Zeeland

HomeSearch

181.347 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 2

hefteden, in de Herberg de Goude Leeuw; het maken van een Nieuwen KERK EN-TOORNde beftekken en teikenin- gen zyn dagelyks te zien by Aarnoud Swemer, Secretaris aldaar; en tot Middelburg in de Boekwinkel van ... Van wegen Heeren DIRECTEUREN der Sociëteit van Jaar-renten alhier word by dezen bekent gemaakt aan alle en een yderdie noch zoude genegen zyn in dezelve deel te nemenzich ten fpoedigften en wel voor

| Middelburgsche Courant | pagina 2

veerd Holle Josfenuit ïïoorWegenAbraham Hihgers en Jan Jellisvan LondonJacob Ockes van Duin kerken en Boyket, van Douvresals ook den 13. C. Cara, hout en Jacobus de Graaf, beide van Middelburg; en ... van Drie Honderd Caroli Guldens, mitsgaders vrye Wooning, vry Accyns der Geijteene Middelen van 'Stads-wege, en één Last Turf jaar!yks; zoo worddjy dezen-gcadvertcertdat degene, die tot de voorzeide

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg den 16. Juny. Met de aangekome Oost- Indifehe Schepen heeft mendat op Batavia den 24. Au gustus 1757. des namiddags een weinig na twee uuren, volgens detydrekèningaldaar, een Aardbeving is ... L T S Tvan de aangelegde Retour-Schepen voor het Na-jaar 17.5.7. en Voor-jaar 1758.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

jaar uit tOo$t-indiën bekomen benevens eertige van Particulieren, en die van voorige Jaren overgehouden, in de Maanden November en December dezes Jaars in'tpublicq by de Stok te Verkopenen dat wel op de ... -St. Andreo Tjecrd Tjecrds Póst- •Gna,: deze jaar Nantes-; Jacob Hanslén Groenhof:, naar BourdcuxJacob Bartels, naar TOrlientBastiaan Katt, naar DieppeJan de. Ruiter en Johannes Martens, beide Hcjar Mpriaix

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Dus fchyntdeCompagne van dit jaar, op een glorieufe wyze voor de Pruisfifche in Saxen 'geëindigt te zyn011- dertusfehen merkt men dit geval als iets byzonders aan dat zulks met weinig bloedvergieting ... Middelburg, den 27. November. De Edel-Mogende Heeren Staten van Zeeland, vervolgen hunne Vergade- ringeZyn Excellentie Jonk. Jan van Borssele Vry- leer van Borsfele-, eerfle Edele dezer Provintie

| Middelburgsche Courant | pagina 2

-Casfelingevolge een byzonder articul van gemel de Traöaatte kunnen maintinéren 800,000 Pond. ft die zyne Majesteit als een buitengewoon onderftand voor 't jaar 1758 in de laatfte zitting van 't Parlement toege- ftaanis ... Pruis fe goed te maaken: als ook 182,251 2 114 pond. ft. tot betaling der 12,000 Man Hesfifche troupen die in Britfche foldy overgenomen zyn voor het Jaar 1759, met influiting der fubfidie welke

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg, de 27. vanjuny. Met de alhier op ver- leede Zondag aangekomene Oost-ltidifde Compagnie- fcheepen beeft men de volgende tweeLysien bekumen zynde de eerfle van alle de gequalificeerdc ... LYST der Perfoonen die met de Retour-fcheepcn voor het jaar 1758, naar de Nederlanden ftonden tevertrekkenals: de Heeren Jan Ackerve'ldCommandeur der Indifche zen en van de Retourvloot. Jan Jacob

| Middelburgsche Courant | pagina 2

jaar geeommandeert beeft, fomméren, zich goedwillig over te geeyen,'ofdat Hy Hem an derzin ts zou gaan beleegerenen al de fcha- dewelke deeze beleegering aan Leipzig kosten zoude op Hallethans in 't ... 6150 Ps. Casfa Bengale, 800 ps. Casfa Pohaarfe3450 ps. Muimolens, 59ops. Douriaslcn, 950ps. Thcrindains, 700 ps. Tansjeeps, 1980 ps. Gingangs diVers, 20cps. Sir- fikken, 100 ps. Sigtèrmans Saay 4920

| Middelburgsche Courant | pagina 2

de icnud- tlingen gevoeldwelke byntt zo Rerk waren ais die van 't jaar 1756. ... gémeenfehap nier den Rhyn af te ïnyden, zulks te beletten, weshalven deeze marscb zo haastig toegegaan is, dat'er behalven een tnagazyn van 2o-oco zakken 'meei's,, wel 800 zieken in Gasje! achter gelaten zyn

| Middelburgsche Courant | pagina 2

het aanftellen van 48 Lieu- tenantGeneraalsvan vvelkemen in 'tkort delystzalzien dus Raat 'er dit jaar noch veel bloed vergoten te worden. ... Iterk door den Vyand benaauwd werd. Dit ontwerp is den 7dezer tegen den avond door den Vleugel-adjudant Deren 1.hal ge lukkig uitgevoerd. Wy hebben 7 Vaandels en 2 ftukken Ka non veroverden 800

| Middelburgsche Courant | pagina 2

uit hoofde 'van den yver, die zy fteeds voor bet Atgeme&e vvelzyn betoond hebbenvoo'r den tyd van een jaar (te beginnen van den 5. jan. 1760) toegedaan, j ... Middelburg, den 27. February. Den 25. kwam door Contrarie wind te rug uit Zee het Schip de,Philadelphia Capt. Johan Menkenfeid; en arriveerde deEendragtDa_ niël Gerritfezyndeden 16. dezer van London

| Middelburgsche Courant | pagina 2

ge en in begin van dit Jaar aan de Pruisfifche Post by Lu* ... Hanover, den 18. February. De Krygstoerustingen hier te lande zyn meer dan gemeen, zoodat onze Armée die jaar vry talryker, dan in den vorige» veldtocht zyn zal.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Men verzekert hier dat de Stad Breslau 800,coo Ryksdaalders aan den Koning van Prnisfen moet opbren gen en dat om die reden deMagiftraat en Kooplieden der zelve ook vastgezet zyn. ... Landgraaf in het Jaar 1754 getekend had. De Heer Wulkenitz Minifter van Hesfen-Casfel noch te Munchen zynde, zoo weet men niet, wat hy ten opzichte van deze zaak zal inbrengen op de Ryksvergaderingdoch

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Wegens di Granen in Middelburg. ... zwarigheid "maakt om de opgeworpene verfchanzingen zeer voordeeiig gelegerd'kosten der verreermg, die na de rekening der Hanover hebben en den volgenden morgen is de Vyand ook vantchen metjhetlosgeld 800

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Parys, den 26. Mey. Vrydag is het Edict desKonings, waarby zyne Majesteit 1,800,000 Livres Erfelyke Renten op de belasting der Huyden gelegd heeft, by het Parle ment geregiflreerd. ... Middelburg, den 4. Juny. De Edel Moe Heeron Staten hebben gisteren hunne Vergadering op het laatst genomene Reces hervat.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

GROOT - BRITANNIEN. iderzelve in het jaar 1760, waarin door het Parlement niet I onden den 28 November. Op den 25.gafdeCa.1- vo°rzie" titaan. ... geladenvan Middelburg in Zee- dat, wanneer dit Huis op middelen bedagt was tot onder-j'anci Daaj' ^et M?*1 gedestilleerd, zoo dicht oy de

| Middelburgsche Courant | pagina 2

, zullen, wy dit jaar 8000 hebben, en derhalve» dies te beter in Haat zyn, om telkens de ledige plaaifenop te vullen. lJil- desbeim en bVestpbalen moeten ons 6550 Soldaten en $800 Voetknechten leveren, naar ... Dagelyk komen hier Franfcne Defcrteurs aan, om on der onze troupen dienst te nemendoch onze regimen ten zyn reeds vohahig: en daar wy 't vorige jaar niec meer als 6000 man troupen de Rel'erve hadden

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Volgens eene naauwkeurige Lyst biykt het, dat de 77 Walvisfen, welke dit Jaar in de Straat Davids zyn gevati gen 3418 qttarteeien Traan uitleveren. ... Den 25. Augustus is door Hans Raven by Lezard igc praait het Scnip de 2 GezustersSchipp. Wiggert Rein- ders, van Middelburg naar Esfequebo moetende.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Haarlcm den I. jjfanuary. Het geral der Geboorene Kinderen in deze Stad is in het gepasleerde Jaar 1761 ge- ... fy, op Zigt. Hamburg maand in de vergadering voorgeilagen om de 800 man,'vista 33'f, dito 2 maanden 33I liuiv. Bresiau 6 weken aan welke thans de bewaring dezer trad is toevertrouwd n24 fluiv. Wenen 6

| Middelburgsche Courant | pagina 2

ps. Naganapaat 200 ps. Sirlikken, 100 ps. Sigtermans Saay, 1773 p*. Tukkerys', 800 ps. Gerraslën, 8910 ps. Roemauls divers 1520 ps. Neusüoekeii divers, 1500 ps. BetSillis Camgam! 435 ps. Amiertjes ... Middelburg den 23. July. Volgens de uitgegeve Lyst, bedraagt de generale Carga of Ladinge van Ze ven Oost-Indifche Retour-Schepen te weten Wilt- ryk en 'sGravezande van Bengale, Ruitgveld van Ceilon

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Schoon de Berlynfche brieven willen verzekerendat de Ruslifche legers alle naar nun Vaderland zullen kee- renvleid men zien echter te Wenendat de Rusfen noch dit jaar de Oosrenrykers zullen byftaatv ... Middelburg, den 11. Augustus. De berichten van praag van den 24. melden niets van eene Batailledie den 22 zoude voorgevallen zynDoch melden eene an dere omftandigheidnamelykdat een zeker Hëer van

| Middelburgsche Courant | pagina 2

N ED E L A N D E N. Middelburg. deni.Apil. De Pryfen der Granen zyn alhier als volgt ... Leggen op de Wynen, Cider &c.en lazen voor de eerftemaal een Bill om verfcheide fommen ten Dienfte van dit Jaar nii het

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Dit Jaar zullen naar Groenland vertrekker! 126 Hol- landfche, en 17 Hamburger en Altonafche Schepen; te zamen 143 Schepen. Capt. Andries Swerus, Eergisteren, in Texel van St. Euflatius binnen ... Middelburg, den^.Mpril. Eergisteren is binnen ge-

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg, den 18. ylpril. De Ed: Heeren Be hebberen van de O. Ind: Comp: hebbende volgende/^ van de Retourvloot voor dit Jaar 1764. gekregen V"3, de Eerste Bezendig, direft van BATAVIA, de PW ... Gebied van Luik y waaronder dezelve alfydheengelhai>,|Schipper Pieter Visfer, voor ZeeUwd; de VrouW ter diótatnre gebragt. Over de 800. Paitzers zyn t'zedertj«^/iz» Helegmda, Schipper Symon van

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Te MIDDELBURG by J. J. C A L L E N F E L S, A. L. ZOON, Stads-Drukker. ... Middelburg den 6. Augustus. De Heeren Bewind- hebberen van deGeaCli oyeeiüt O; Ind: Conip: ter Kamer alhier, hebben ontfangen de volgende.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Volgens de van het Minifterie gepubliceerde Bekend making zal de volkomene afbetaling van de 800,000.' -Sterls. ';n Excbequer-Biliettenten dienste van het Jaar 1764 opgenomen, in 2. Termynen worden ... London, den 19. Maart. Het Lagerhuis den 15. de zer in Committé over de SubfiJien zynde heeft ,^.800,000. Sterlings toegedaan ter betaling van een dierge- lyke Somma welke volgens Afte der laatfte

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Etablisfementen van Groot'- Bri- tannien op de Kust van AJricavoor het Jaar 1765.10e te, (taan de Somma van 15000."Sterls.Om een Nieuw Fort by de Caap Apolonia op de zelfde Kust aan te leg gen de Somma van X 7000 ... af tot aan de Caap Rouge roe, op gemelde Kust, de Somme vaif^C'5500.Sterls. Ver volgens wierd nadeliberatie by het zelve befloiendat-dé Somma van X 800,000.Sterls. by wyze van Beleening, of door

| Middelburgsche Courant | pagina 2

ook de Pryzen, prompt 14. dagen 'na de laatste Trekdag van ieder Clas fe zullen betaalt wordenonder korting van Tien ten Honderd. De Pryzen zullen een jaar na de laatste Trek dag vervallen (zo die niet ... Middelburg, den \2.Juny. Gisteren ïs.binnen geko- men 't Schip den Dolphyn, Capitein Simonjfanfm Kat, van Bourdeaux.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

her treilen van hunne refpeftive Namen, Jaar-getallen 'en Woonpjaatzenof wat verder meer dienftig geoordeelc mogt werden om dus a.le abuifen zoo veel doenlyk voor te komen; en een iegelyk zyn woonplaats ... ps. 9360. Guioeés divers; ps.28340. Saicmpouri'sdivers; ps. 1600. Callemingenys; 800. Caue Katjes.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

.Roode dito; ps. 800. Chiizen van differente gronden ps.óco. Cacldy ;ps. 1500. Amaöavad; ps 700. Dourgezees; ps. 800. Naffermany- Chitzen ps. 3000. Guineefche Stoffenps. 1520. Lange kleedjes; ps. 1680 ... . Jaar zyns Ouderdoms alhier overleden. Ten zelfden da ge is de Veldmarchal, Prins Ferdinant van Tweebrug- genalhier aangekomen, en had den volgenden dag .Audiëntie by Zyn Roomsch-Koninglyke Majt. Gisteren

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tfln r*Zil r 23' Mey- Het Pfoces van bet Regiment e 800,coo. Livresopgeëischt heeft, i'letteoopde indifche Compagnie in Pis Ie te voren het Eiland Mauritius genaamr, ge- lemitteefi waren, ts ... Wenen, den 4. Mey. Gisieren was het Hof t Sc bon. irunn in groot Gala, ter gelegenheid van de Gehoor s- verjaardag van Haar Maj:. de Keizerin Douariere Kot. 1- ginwelke in haar gofe Jaar trad en Haar

| Middelburgsche Courant | pagina 2

.GuineesRuw, ps.6580. dito bruin blaauw; ps. 800. dito bleek blaauw; ps. 40. Chitfen gefchilderde; ps. 1200. Chitfe Patnasfe, ps. 5400. dito Souratféps. 5300. Chelasfen van Souratie;ps.27oo. Beroupaatsps ... Middelburg, den 25. Juty. Vervolg van Jétt/iiavu. sche Nouvelles d'Ao. J765

| Middelburgsche Courant | pagina 2

fchurft der Aarde, Champignons genaamd, niet alleen,op d.enoe ver des doods gebragt zyn, maar dat zelf eene van henlie den, zynd? eene Vrouw van 63.Jaar, op den 13. dezer 36.uuren na het etendierfebaddyke ... Toen Zyne Hoogheid 's nachts ten half drie uuren van daar herwaaris retourneerde werden in een ooger.blik juim 800. Pekkransfen, 00 Paaien, te vooren aldaar van Rofendaal tor aan deze Stad op

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg, den 8. O&ober. Uit 's Hage heeft men, dat aldaar is Ovetleeden d'Hr. en Mr. J. P. GibbonsHeer van fP'estkerke, Oud Schepen der Stad Tholen. ... TeZierikzee by L. van Zwymvoereuis met Privilegie gedrukt, alsmede te Middelburg by de Wed. A. L. Callenftlsm Zoonop den Langen burgt over de Wal nog te bekomen, eenige weinige Exempelaaren van De

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DeAU RIERS Jgf g d Middelburg in Zeeland zullen op Vrydag, die wezen zal den n.Sep. eit ïuiron dezes Jaars 1767., op den Stadhuize aldaar in de Kamer hunner Vergaaennge, des Voormiddags ten JLaZl Pr ... By JOHANNES WAGEMAKER, Gequalificeerd Colleaeur der Generaaliteits LOTERYEN, te Middelburg in

| Middelburgsche Courant | pagina 2

5000 2000 1000 4'jo 400 900 800 400 500 1000 1200 8000 ... betaald wordenonder koning van Tien ten honderd. De Pryzen zuiien een Jaar na de laatsie Trekdag vervallen (zoo die niet worfleu afgebaa;d in die tyd) aan den Ar men van Boucboven.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Antwevpen den 6. January. In het Clooster der Minrebroers bincet) deze Stad is op deD 2. dezer in zyn 105de Jaar óverieeden Broer Guilielmus Bonemansheb bende iD dien geflrengen Orden 68. Jaaren ... Jaar was overlee» den zynde de oudlie Priester en Pastoor van dit Bisdom.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

. dito Ruuw ps. 80. auo Bruin Blaaüw, ps. 100 Baftas van Souratte, ps. 200.di to Blaauwe, ps. 200. Bajota, ps. 100. Beroupaats, ps. 800. Bherms ps. 800. Corroois, ps. 700. Chitfenps. 700. Chelasfen, ps ... Zeeland rra China, tcsfen den 9. en 21. der gemelde maand van dat Jaar aan voornoemde C»ap is gearriveerd alsmede deuit» gaande Schepen Damzigt en de Vrouw Maria Jacoba. De Pryzen der Graanen zyn alhier

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Cafiilla in de Havana aangekomen is, en den 20. Juny weder van daar na Cadix zoude ftevenen aan Boord hebbende 3,800,000. Piasters en 1200. Baaien fyne Couchenille. ... Engelfche Bank i68§. Z\ Zet Comp. 109. 4. perct. 4n. n vei til eu, van 't Jaar 1760. 1034. ueconfol. dito van 3- perct. 93}. Alle op November. J

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Amsteldam den 20. Augustus. De Schepen, dit Jaar ha de Straat Davit uitgevaarenzyn alle weder te rug gekomenbehalveo Commandeur C. Smitdie met 3. Vis- fen bekendis, wordendedagelyks verwacht ... De Agio van de Bank is 4|. k ft. percent. Middelburg, den 24. Augustus. Met het Schip de SpoorvauEsfequebo gearriveerd, heeft men Confirmatie bekomen van het verongelukken van 'tSchi'p 't Land Ca

| Middelburgsche Courant | pagina 2

AüGSBURG, den 22. Augustus. Voorleden Saturdag, 's morgens ten 9. uuren is de Vorst Josephus, Landgraaf van Hesfsn-DarmjiadBisfcnop van dit Sticht, in het 7ofte Jaar van deszelfs Ouderdom na een ... De AStien van de O: Ind: Comp. zyn 478. W: Ind'. Comp. 384- Engelfche O: Ind. Comp-, 2764. Engelfche Bank 169. Z-.Zee Comp. J07. 4. perct. Annuïteiten van 't Jaar 1760, 91!. ijeconjol. dito van 3

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De Adtien van de O: lnd: Comp. zyn 478. W: lnd: Comp 38. Engeifche O: lnd. Comp-. 276. rest. Engelfcha Bank 169. Z\ Ze» Comp. 1064. rest 4. perct. Annuiteiten van 't Jaar 1760. 1034. Geconfol. dito ... e EDELE HEEREN THESAURIERS der Stad Middelburg in ZeelaDd zullen op Vrydae die wezen zal den KA 16. September dezes Jaars 1768. in de Kamer hunner Vergadering,op den Stadhuize, des Vootmiddagsom 11

| Middelburgsche Courant | pagina 2

morgens omtrent len 2. uuren, in het yyfle Jaar vati zyn ouderdom alhier overleeden; met welke tyding ten eerften eenExpresfena Batb afgevaardigd wierd, om de Hertogin van Newcaft- le daar van te ... De AStien van de O: Ind: Comp. zyn 475. W: Ind: Comp. 36. Enge.fche O: Ind. Co:np\ 276, Engelfcbe Bank 165. Z'. Zee Comp. ïó6§. 4. perct Annuïteiten van't Jaar 1760. 103L Geconfóldito van 3. perct

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De A&ien van de O: lnd: Comp. zyn 468. W: lnd: Comp. 35L Engelfche O: lnd. Comp. 275 Engeifcbe Bank 1651. Z\ Zee Comp. ioöf. 4. perct Annuïteiten van't Jaar 1760. 1031. Geconfoldito van 3. perct. 90 ... Middelburg den 5. December. In plaats van zyn de»

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Men is van voorneemen op Dingsdag den 13. December op 't Nieuw/and te Verkoopen omtrent de 800. ig00 O/me- BOOMEN, ftaande op den Dyk, (bekkende van het Nieuwiattd tot over ArnemuyJen. ... Men adverteerd en laat een ieder weeten ais datop Saturdag, die wezen zalden 24. December dezes JaarS 1768 des Nademiddags ten 5. unren, prsiys, de Refpeëfive Erfgenaameo, ten Boedel van Wylenden Web

| Middelburgsche Courant | pagina 1

gehouden Capitaal van JZ, r, 200,oco. Sterls. Haare Rekeningen bedroegen een ver meerdering van JZ 1,600,000. Sterls. Jaariyks. In haar Casfa bleef te Bengale JZ 800,000 Sterls.; te Madras 140,000. Sterls ... Middelburg, den 4. January. Volgens de Brieven van bParfcbau zyn 2. Regimenten Ruitery Pruisfifche

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg, den 25. September. De Wel-Ed. Heeren de Reprefentant van Zyn Doorluchtige Hoogheid en Bewindhebber en van de Generaaie Nederlandjche Geoc- trooyeerde O: Ind: Comp. ter Vergadering van de ... loooo Geconfyte Gember ps 800. dito Nooten tg i8ó2'22i. Salpeter; 100,oco. Tnm Vlul. in Blokkeo ©40,00a diroin Inktkokers. 8oo.oco. dito Barkas, in Blosken; 150027. Spiaulier298921. Sapanhoo' Bi

| Middelburgsche Courant | pagina 2

gevoegd, had men, op 800. Florinen na, ia het Water weder gevonden. ... beeeeven. Met de jongste Brie ven uit KonftaMinopolen beeft men, dat eene der Vrou wen van den Sultan van een Princesfe in de Kraam be vallen is: Wordende wyders gemeld dat van daar meer dan 800. Metzelaa