Krantenbank Zeeland

HomeSearch

181.346 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Het Mioifterie heeft fcet jaarlyks Penfioen van den Gf* neraal Paoli van jC. 800. tot 1000. Sterls. verbqogd. Di« beruchte Heer haa Zoudag de Eer lang met den KoniBS re confeteeren. ... De Nationaale Schuld was op den 5. January 1770. een Somma van 128,999 os0-.516'1?;waar van de Jaar- lykfche Interesten esn beloop uitmaakten van öC4j595>94°-

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De A&ien van ae O: Ind: Kornp. zyn 395 red, IV: Ind: Komp3ÓJ. Ëngeifche O: Ind: Komp. 232. Engelfcbe Bank. i'545. Z: Zee Komp: 101. 4. percr. Annuïteiten van 't Jaar 1760. 96. reft. Gekonfol. dito ... Het geial van Menfcben in Confiantinopolen word op 800,000. Zielen gerekend. Hei Paleis van den Griekfebea Patriarch ftaat aldaar op een Berg r.aatt den Haven.' ?„d„e?8 groote Stad word de goede

| Middelburgsche Courant | pagina 1

zyn 41^ Jaar over- leeden is. ... quaniasfen ps. 10,000. Corroots, ps 1500. Bajora ps. öco. Beraupaats, ps. 2100. Calamanganys ps. 1200. Baftasfen, ps.400. Naginapaat, ps. 800. Doty, ps. looo.HaneCatjes, ps. 1600. CatteCatjes, ps

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg, den 29. Augustus. Volgens de Tydin- gen uit Egypte» neefr Ali-tsey een groote Atmée 'lègeh een Scbticb van Mecca by een verzameld, mei vootnee- men om hem af (e zenen eo een ander ru zyn ... ps.800.Sirfikken, ps.200.SichtermansZaai,t» w fchynd te Wettigen, zeer aangezocht, en ten min- - - j„ Ben word een Pioelj .ar, doo'te Baan van den Aanzoe»

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Erlangen, den 20. September, De beroemdeen Ge leerde Hoèt nöfraad Rtinb&rd alhier arbeid tegenwoor dig aan een nieuwe uitgaaf der febaars gewordeneSchrif ten van de m het Jaar 1555. te Htidelberg ove ... Middelburg den 3. O&ober. Dén 30. September is Knnen gekoomen het Schip ie Jonge PVtllem, Schipper Jóiannes Noortboekvan de Kust vaoGoinea, laatst van

| Middelburgsche Courant | pagina 2

nog een Jaar aanblyvende Schepenen de Heeren Mr. C. P. Pompe van MeerdervoortJaoobus van der PottDr. Hendrik van Convent en Coenraad Josfeleten Schepe nen Comniisfarisfen de Heeren van der Pott en ... !iiate qua zyn, ten VIERDE MAAL by openbaare Edifte ad valvas Cutite. gedagvaard Jacob en "Jan Sautyn, Koop man in Wynen te MiddelburgJan van Tongeren Koopman in Asfche te MmfterdamPaulus de Leto Koop man in

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De Z&ien van de O: lnd: Comp- zyn 341. W:lnd, Comp. li. Eneeifche O: Duf: Comp. 195iEu^ëlfche Bant 137. Z: Zee Comp. 89L 4 perctZnnuiteitcn »an '1 jaar 1760. 89. Geconf.duo van 3. petcjrTji, Atle op ... Middelburg den 8. OSlober. Van V Gravenbagè wórd gemeld, dat op den I. dezer aldaat inden ÓuJerdorn. van 103. laaren en 8. MaandeD, isoverleeden zekere fja- comina Gaudegebooren te Lelden t den 2

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Nantgs, den j. November. In deze Stad zyn twee Bankroeten aezer dagen gemaakt waar van de eene op 800,000 Liftes en de andere op 400,000. Ltvres gewaar deerd wtvd. ... -bemmneno Geloovige, een ge- trouwheid zo kend Mensch en een bekommerde Ziele, door JAC0BU3 VaN HOUTEN 2 dee!en,i. Q iarto: Zoo is bovengemelde voorneemensom het zel'e geduurende dit Jaar te geeven voor de geringe prys

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Montuur dar Mi- litiegedutKeiKle'hét Jaar s77ialsmede, dat'er aan den Koning geaccoórdeérd zoude worden een Somma van Jc 1,800,000. Sterls. ,om Zyn Majt. in ftaat te ftellen Ier wederom betaling van een ... De ZHien van de O. Tnd. Comp. zyn 338. ,p Comp. 34}. Engelfehe O. Ind. Comp. 22ËoL Bank 150. Z. Zee Cemp. 97. 4. per Cr. v#«^j van 't Jaar 1760. 96. Geconi'. dito van 3. per Cl.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Parts, den d6. Januari. De Henog van Orleans een beleening van 800,000. Livres in Lyf-Renten geo pend hebbende, is dezelve binnen weinig dagen Com pleet geworden; zelfs zyn 'ér meer als 200,OCO ... . Livres:e veel ingekomen, die zyne Hoogheid den Eiegenadtsheeft doen wedergeeven, roet fcetuigiog van zyn groot genoe gen over dit algemeen vertrouwen. In bet voorleedea Jaar zyn in deze Stad Gebooren 9604

| Middelburgsche Courant | pagina 2

3 Du'm, waarom ze verfcheitle thaaleo in het jaar wierd afgekort, tot dat nu einde!)k deChirurgyn Heer Hugé dat zeldzaam Utwas geheel heeft weggenomen." De Hooge Raad van Hrras heeft een Arrest van ... Berigt gezonden dat zy thans in ftaat zyn om van dit jaar öooo. Zakken Zout te leveren, zoo goed als dat van Lunenburg en tot min der Prys. Van Zwettl in Neder-Oostenryk verneemd men, dat daar een

| Middelburgsche Courant | pagina 2

zyn Majefteit den Collonel tibrensdorf van zyn Reg ment ge- dim>treera dog met Behousing van zyn Pei ftoen van J800 Ryksdaatders tot Commandant van Frederici be noemd heeft. Men wil van dien Heer ... van den ouden Canceiier Lamoignon zyo Schoonvader die den 13 dezer in het 90. Jaar zynesOuderdoms overleden is. In Weerwil van de fterko Navorfchingendie het Mmiftery doed, naatdeOmloo- persett

| Middelburgsche Courant | pagina 2

derzeive waren verdubbeld om den Lajidman wegens zyn Vee gerust te fte.ien. Io Westmanland waren in het voorleaden Jaar omtrent hon- Woi-ven gedood. ... rang zyn door de Pruisftfe Troupen bezet, gelyk mede de Hoofdrad van h;t B,sdom Ermeland Eer Bat'aillon vao 800. Mannen voorzien mei jo.Stukken Gefchut w .en 4. Mortieren, bezet de Voorleden van Elbing

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Tyrconnel, Klein-Dogter van Ricbatd, Her tog van TyrconnelOndetkoning)van Ierlandis, den 6. dezer, te Franquevillein Nofmandieoverleeden tn het 67. Jaar baars Ouderdoms. De Prins van Condé heefi nog niemand, in ... heeft aangeno. men weeklyks 7 of 800. Ellen daar van te leveren. In jRtona wdrd op bevel van het Deenfcbe Hofeen groo te quantiteit Brandewyn, die naar NoorwegenbeRemdis, gefloofct. Van Koppenhagen

| Middelburgsche Courant | pagina 2

1836. 1224. 1090. 800. 72a. 625. 625. ... , daar onder begrepen 4354 Mariniers, ten dienst der Vloote voot'i aanftaande Jaar toe te ftaan; en 4 Pond Sterlings per Maand voor ieder Mas, 13 Maanden in 'c Jaar gerekend; 't welk op ee* Millioen en 40

| Middelburgsche Courant | pagina 2

- deflineerd zoude zyn. Hoe net ook zy Beniqfskt bseft een Jaarlyks Penfi :en van 1200 Livtes gekregen en zal het zelve drie Jaaren voor nit ooi langen. Onlangs zyn alhier 800 Mannen Voetvok aangekomen ... in 't Jaar- 176a is geftorvenbeeft genot gehadUit dien hoofde beeft de eerste Vrouw van den bovengen!. Bo'tbafmard een Memorie gepubliceerdftrJkkendc om baar te regt vaardigen wegens de voornaamste

| Middelburgsche Courant | pagina 2

een Protest, dat by de Ryks Vergadering, in 'r Jaar 1Ö41 tegen de gemelde bezavaarnisfen der Bisdommen Trente en Brixen gedaan is: toaar dewyl de Memorie wegens hunne n.euwe redeneu van klagteo nog ... een Zee Rover, die 800 Schepels Kooru aan Boord had, genomen üeef'r.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

beeft, zal zy nog den tytei van Hertogioae ean Orleans voeren, oog du eer van PnofeS van den B'oetfe genieten knr.nen. Zy beeft het Landgoed van St. Port voor 800,000 Ltvre» eekogt en men wil, dat zy den ... 0 om een bed sfend Vonnis te fttykenen dat dejefui 0 ten eerst rekening moesten doen van bet Jaar 1639

| Middelburgsche Courant | pagina 2

ge ven dan die, welke haar het ondetfcheid aantonen, dat zy bevonden beeftbyhet inzamelen der Inkoraften van dezelve, tot op bet begin van het Jaar 1769, in de bereidw Iligheiddie alle Inwoonden van ... bet Jaar 1768van de vermindering der Uigaven van de Krooo,- Thefanrie bed kunaen verwittigen. Dog wy. hier op

| Middelburgsche Courant | pagina 2

'de MIDDELBURG gtdrBkt by J, CALLE NFELS, A, L. HilQH, teaée - Drukker, ... MiTtau, den 3. November, Hei Academ fob Gym nsfïam, het we k onze Her'og a'bier opregtzal 10 het beg.-s van het aaniiaande jaar ingeweideo daar in me bet houden der Collegien een aanvang gemaakt

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Gelddat by van bat Hof van Deennemarken in plaats rats een Jaargeld gekregen heeftgelaten badzoo dat hem tot onderhond van zich ze.'veDenzyn Gemalin niet meer dan eeo Jaarlykfche Rente van 800 Livres ... Te MIDDELBURG gedrukt by J. J. CALLENFELS, A, L. 200N, Stadt-Drn

| Middelburgsche Courant | pagina 2

10" 800 Aar kwekelingen Jaarlyks 1® mee, dae 25,000 Ktoor.e 1 kosten. Ds voordeelen dezer li c^ln.6 heeb.-n reedsdnn aandacht van haar Rus Keizériyke Majr. "5ar zg getrokken, en deze grootmoedige ... beeft; 15 R>kslR»Mfrs aan de.; Boer PeJerfe*.'dieeeo ftok Lands dn 16 Jaar oag-bouwd zetegeu hacf bezaaid h eft,en 10 R»ks i>alders.a m d-nLaalm.n Haegenfencl e in he: «porreden-Lat 104 Ton Aard-Appsls c

| Middelburgsche Courant | pagina 2

f*'e 'er ree* v»»o fp groeyenwordefl.'e in 4 Ja ej J f 800 pond zwaar <Je Huid ;s dsn 4 of 5 P 4 00! r w««vdig »m deze "e d te' Engel'eb Zoo-Leer ge- ir'askt. VnorlS he f hy 'er Turkebeen ... zoo wel, b's Frankfort aan den Oder moe en dair by verliezeb. De Turken Rus/en en Polakkend e aDdets or.ze Jaar xmsien«f die «au Frankfort p agten te bezoeken zal Jen den weg fparep als zy in 't

| Middelburgsche Courant | pagina 2

d» Goudkust gehandeld ie hebben. Particuliere Brieven van Parys melden dat de Franfcbe on'-mgs door een ge weld gen O caan aan '1 E-Aird Bourbon in de ffestiw dien 3 Oorlogfchspea en ruim 800 Meirozen ... or- *C op eeo dienst van ao Jaar beroepen, sonde' ooit 's Konings Vlag gefchonden te hebben, en dat andere, het geen hy een enkelde reis gedaan bad, gedoprigde

| Middelburgsche Courant | pagina 2

bellaan ut 800 Pimbenden, verdeeld in 4 Clasfeo of lyven van 35 toi 65 Jaar oud, ten fa«eo/e van diegee' ne, welke men goed md te benoemen, mits dat 'et meer dan een verfebil zy van 10 volle Jaaten ... De eerse 800 Deeloeemende Leden, zoo weJ als4" gee'e dte by vervul'inp Part cipanten worden furnés' ren voor een iokomst P tbm<e eensals volgd die de' 1. Casfe aoo, vat» 35101 35 Jaaren oud, ieder jo

| Middelburgsche Courant | pagina 2

neti, de halve niet in'tidcf dan 2 Penny weigbts en 16 grei nen en de quart Guineas niet minder dan 1 Penny weigbts en 8 greinen, zullen mogen weegenen dat alle de Guineas van het Jaar 1772welke ... 1620 ps. Betellees, 1480 ps. dito Conjeveram, 200 ps. dito Oringal, 300 ps. dito Pullicat, 100 ps. dito Plain, 900 ps. dito geborduurde Neusdoeken, 1000 ps. Chics Mo- rees, 800 ps. dito fyne, 760 ps

| Middelburgsche Courant | pagina 2

25080. ps. Bengaal- fcbe Chits300. ps. dito Baftaes300. ps. dito fuper fyne 1300. ps. dito Morees, 900. ps. dito fyne, 800. ps. dito .Lampas100. ps. Chowtars, 580.-ps. Copees, 34456.ps. Cosfaes, 300. ps ... Middelburg, den 4. SeptemberDe Cargaof V ding van 't Compagnies Fluitfchip Noordbeek, Gezagh^ ber Jan Carel IFctteryk't welk voor de Kamer Zeelüy van de Kaap de Goede Hoop alhier gearriveerd is

| Middelburgsche Courant | pagina 2

In den vOorleeden nacht ten 12. uur begon men op I Theems Volk tot den Krygsdienst te presfen. Men haa' omtrent 800. Man op. Van de Vloot Koollchepen, onli"1» I aangekomenwerden allo de Scheepslieden ... ' Annuïteiten van het Jaar 176087. Geconfolideerde van 3 per Cent 82 a 1 v. Alle op November. De Ag' van de Bank 5 per Cent. ,.,a

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Gegeeven te St. Jamesden 30. Ottober 1776, in het 17. jaar van onze Regeering. ... Middelburg, den 15. November. De Raad terM' mirnliteit in Zeeland notificeerd, mits deze, aan alle dersKooplieden en wien het verder Zoude mogen aa"' gaan, dat den Zeildagvan 'sLands Fregat St

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Te MIDDELBURG gedrukt by J. J. CALLENFELS, A. L. Zoon, Stads-Dr.ukktt' ... Men zegddat 'er van 's Konings wegen aaii de Ge meentens 800,000 Ponden Sterlings gevraagd is, om hoogst dezelve in (laat te (lellen de fchulden van zyn huis te lic^uï- deeren als mede een

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg, adverteerd by hem_weder, te bekomen is, als in 'c voorgaande Jaar, Opregt vers ... takakryst indigo, coffy én catoen, het welk, haar iitvVooners, jaar- lyks, een voordeel van ten minden 3 mi-lloenen Ponden Sterlings aanbrengen kan. Het arbeidsloon ré beter koop in Ruslanddan in Americazelfs

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Van Ilallifax word gemeld, dat 't Fregat the Meiford, van 28 Stukken, gevoerd werdendedoor CapiteiuWtHiam Burttalcygeduurendeeen Jaar, 42 Anmrtcaaufcbe Schee, penen daar onder 3 ... Bank, K - tens, niet minder, dan 800,000 P. Sterlings, gedisdontee heefcom verfcheide huizendie welmet de Regeerrog ftaan, te onderdennen.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De ACtien van de O. I. Comp. zyn 370 en 1 b. Die van de w. X. Comp. 28 en 3 vi. De Engelfcbe O. J. Comp. 158. De Enge/fche Bank lai. DeZ.Z. 81 en I vi. 4 per Cent Annuiteyten ,van 't Jaar 1760, 73 en ... Middelburg, den 2. February. Tot Commisffi- ris over het Dienstboode- Caros- Wagen- en Paarde Geld al hier in de Plaats van wylen den Heer Mr. Pieter Buteux, Raad dezer Stad, is laats üte

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Koudevoor 2 Jaaretinog 1 graad heviger, dan in het Jaar 1740 geweest is, gelyk men in de 40 ïaarige Tafel der FEaarnccnringenvan halfwecen deze Stad en Haarlem, aangetekend vind. ... -c,;^ te doen, ten Comptoire van den Notaris en Procureur P. M. de Lichte, woonende in de Lange Noord-Straat bid nen Middelburg in Zeeland.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Cem An nuiteyten, van 't Jaar 1760, 73 en 3 vi. Geconfolideerde dito van 3 per Cent 73 en 3 vi. Alle op FebruaryDe Agio van de Bank is 4 en ag. a 5 per Gent. ... Middelburg, den 6. February. Het Publiek den- kelyk nog niet genoeg onderligt zynde van den aart en bét oogmerk der Oeconomifcbe Societeyt, zal het denkelyk de Leezers niet onaangenaam zyn, dat men

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Te -MIDDELBURG-, Gedrukt by J. J. CALLENFELS, A. L. ZooisfStads Drukker. ... . dito blyk: Engeland zegenvierde niet desze/s Zee-Magt, ver mees- Baftaes, 300 ps. dito dito fupra fyne800 ps. dito Mo- terde verfcheyde aanmerklyke Bezittingen van Frankryk-, ver rees ordinaris, 500 ps

| Middelburgsche Courant | pagina 2

weg men in Frankryk infloeg, en wanneer zy dit al niet! vernemeut een geheyme order na "alle de Zeehavens opgemerkt hadden, moesten zy zulks ten minftenafgeleydjgezondenom 800 Scheepen, die het zelve ... h. DeZ. Z. 73 en 3 vi. 4 perCent Annuiteyten Jaar 1760, 64 en 1 h. Geconsolideerde dito van 3 PerG 62 en 3 vi. Alle op Augustus. De Agio van de Bank is 4 ag. per Cent.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De Beroemde Oculist en Operateur THILMAN, welke, voorleeden Jaar, te Middelburg in het Witte Kruys inde Vlisfingfcbe Straat gelogeerd is geweest, alwaar hy verfcheyde Menfcben, welke,veele Jaaren ... Korts heefr èsAerfcbe Lord Macdonald den Koningtè StJames eeoffereerd op eyge kosten 800 man op de been te brengenWeHc aanbod door zyn Majefteyt gün, iligiyk is aangenomen.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Doot een kleyne Franfcbe Kaaper is genomen het Sffl van Tb. Farn/eyvan Hamburg na Huil gedestineerdj is voor 800 P. St. gerantfoeneerden te Huil gearriv^. De Altien van de O. I. Comp. zyn 350 en 1 b ... . Dtëv' W. l. Comp. a6 en h., op Augustus. De Engelfcbey Comp. 141 en 1 h. 8 3 vi. De Engdfche Bank 112. T*h 75' 4Pef Cent Annuiteyten, van 't Jaar 1760,66. CecdL deerde dito van 3 per Cent 64 en 1 h. Alle

| Middelburgsche Courant | pagina 2

3400 ps. Berampaats1000 ps. Baftasfen600 ps. Ba- jota, 300 ps. Broules400 ps. Berms, 2900 ps. Calle znanganys4000 ps. Chelasfen8000 ps. Corroots800 Cattecaatjes4500 ps. Chitfen, 3000 ps Dorys, 8370 ... De Aclien van de O. I. Comp. zyn 355. Die van de W. I. Comp. 27 en 1 h. De Engelfche O. I. Comp. 140- De En- gelfcbeHank 115. DeZ. Z. 74 en 1 h. 4 per Cent Annuitey- ten, van 't Jaar 1760

| Middelburgsche Courant | pagina 2

In het verloopen Jaar zyn alhier 2729 Kinderen geboo* ren, 2454 Perzoonen overleeden 60929 Paar getrouwd. Het getal der Communicanten heeft 70353 bedraagen. ... een groote menigte Katoene Lywaaten, uyt 2,937,100 P.antwoorde, dar hy zulks niet gedoogenen vuur op de En* Peper, 222,800 P. ruwe Bengaalfcbe Zyde, 117,300 Pgelfebe geeven zoude; waar op Capiteyn

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Zilver Mynen te doen bewerken en Zout werken aan te leggenwaar toe men wii dat in de Crim gelegendheyd genoeg is. In 't voo- rige jaar heeft by met zekeren Poolfcben Hof Raad Doering een Contraft ... aangegaanvolgens het welk deze voor hem bjpnen a Jaaren moet vervaardigen voor omtrent 552960 Roe' bels aan io en minder Para Stukken van Zilverals me de voor 1,228,800 Roebels aan 42 en 1 Rusfijcbe kope- se, Copeck

| Middelburgsche Courant | pagina 2

'9500, Hukken Myftner 12870 dito. Finer4J7o dito. zo groot, dat de Matrooz.n geduurende de gebeele reisSalempouris ordinary 1130dito. Myftner 800dito. Finei4100 die gantsca niet kort was, vol op hadden ... eeren THESAURIERS dezer ftad Middelburg in Zeeland zuilen cp Maandag den 5 Maart 1781, ter Kamcjf hunner Vergadering op bet Stadhuys 's morgens ten elf uuren aan de minstaanneemende aanbefteeden den

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Dat, gelyk aan u Edele Groot Mogende ten vollen is be kend, dat op den io. November van het voorleden jaar door den Ridder Torke, toen ter tvd Extraordinaris Ambasfas- deur van zyne ... S*1?" W afwa6tende, gemelde Riider Torke ondertuslfchen by eene tweede Memoriegedateerd den 12. December van net ge pas'leerde Jaar, de bovengemelde ftrafoeiemng van hunne Hoog Mogende onder zeer

| Middelburgsche Courant | pagina 2

de Stad Scarbo- rousb en van een klein Fort die dezelve defeadeert, maar de Engelfcben hadden zig op een zeer verheven en- Herken berg, met 800 Man, en met Kanon en Levensmiddelen ... Tabago hadden gtdaan. Dit 1, Eiland reeds over een Jaar van een aantal Canon en Ammu- 1 nitie naar evenredigheid door Generaal Faugban voorzien t zynde, en hec Guarnifoen beftaande uit 300 weigeotfFen™ de

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Den 3 Augustus van 't zelfde Jaar 1747 wierd de Impost op de Rook-Tabak verhoogt 4 en is daardoor naden Vree- de tot beden toe door de Provincie geprofiteert 460,000. ... moesten werden aanbetaald, gelyk gefchied is, waardoor de Provincie eene Extraordinaire Somma in Kasfa heeft gekregen van 1,800,000.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

!, te heffen opde Lan den vaste GoederenPeofioenen enz. in Engelanden eeoe evenredlgel.Belaatinge in Schotlandgeduurende een Jaar te beginnen met den 55 Maart 1783} ook beflooten zy de Rechiea ojp het ... Middelburg, den 27 December, In een Brief fi; Parjs dea 19 dezer word gezegt; „Dat uit het gedrag wederzydfebe Ministers moest, belloten wordendat &0, Vreede inderdaat zeer naby ophanden was

| Middelburgsche Courant | pagina 2

o w ken van dit Jaar, in veelenopzichteneeneuitzonde- <5 s ring verdienen. ... MIDDELBURG den 19 April. Wy hebben fchoon verfcheiden' gerugten aangaande het gepasfeerde voor en omtrentLillo, ons ter oorc gekomen waren, voör- zigtigheids halve hieromtrent, na eenealgemeeneop