Krantenbank Zeeland

HomeSearch

16 resultaten gevonden

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

De kerkeraad der Geref. Kerk te Gapinge bericht aan de Kerken in de Classis Middelburg, dat de eerstvolgende Vergadering der Clas sis D.Y. zal worden gehouden op Dinsdag 12 November a.s. ... Wij leven snel en de artikelen uit de Stan daard, die hier bijeenverzameld als brochure het licht zien, liggen evenals de geheele ver kiezingsstrijd van het vorige jaar al reeds weder verre achter

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

in het verleden, ons wyzende op hoe voor betrekkeiyk korten tijd, nog geen 40 jaar, ons oude kerkgebouw nog ruimte bood voor de drie gemeenten in onze omgeving, toen nog gecombineerd, en thans onze ... Heeren WINTER-PALATOTS van af f ö,00 tot f 22,00, Jongeheeren PALATOT5 van f 5,00 en hooger, Heeren COLBERTS van af f 3,50, dito Jongens f 2,75, DEMI-SAISONS van f8,00 en hooger, BONKERS voor den