Krantenbank Zeeland

HomeSearch

8.118 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Uit de Staats-courant kan elk 2ien, dat de belastingen gezament- lijk elk jaar gemiddeld 70 millioen guldens opbrengen en daar Neder land ongeveer 3 millioen inwoners hevatwaaronder 800,000 armen die ... Naar Middelburg, 's morgens ten 4 ure. Bergen op Zoom, 3 x Zondag, 13 Julij.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

«kunt gjj het wel doen?" want slechts een jaar van nonvoldoening des versehuldigden interest en het hypothecair kapitaal wordt opgezegd de boel aan den kapstok gehangen en verl kocht, er niet op ... gezegde al spoedig gereed: «O! het aanstaande jaar zal het wel beter zijn."

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Te Middelburg is het misère inen verheugt er zich in de voorbaat met den Duitsehen spoorweg; nu als dat varken maar niet tegeuvalt wij gunnen hun echter alles goeds en mogen niet naijverig zijn op ... Ik kwam weder te Vecre terug, veranderde, na raadpleging met den kastelein in den toren, mijn reisplan en ging we der naar Middelburg, om met de stoomboot naar Zierikzee te vertrekken.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Meekrap te Rotterdam, reeds in het jaar 1842 heeft aangetoond bij zijne in het licht gegevene brochure, dat men door eene ver beterde zuivering der Mee-wortelen 20pct, meer gewigt aanhoudt, de kwaliteit ... Middelburg, 13 Junij 1846. X.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Die afslag vereffende alles. Dan voldeed de hutte- man zijne pacht aan den grondeigenaar, en betaalde aan bakker en winkelier, wat gedurende een gansch jaar tijds te goed gemaakt was. Hield hij dan ... eene winterprovisie van gewone aardappelen en oenigo mudden poters over, dan pachtte hij weer een stuk gronds, en had op nieuw krediet tot aan den oogst van het volgende jaar toe. Als men nu bedenkt dat

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

uitzietis me») te Middelburg reeds begonnen om voor soep te zorgen. Te Zierik zee zal do soep dit jaar schrikkelijk lang van nat vallen I in den Haag wordt er al jagt gemaakt op de spaarpotten der kinderen en ... het loon der dienstboden. Hoe .productief de belastingen van jaar tot jaar ook gemaakt1 wordenzullen de ac- oijnscn dit jaar meer dan een niillioen minder opbrengen dan in 1S-TGeen sprekend bewijs van

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

«Eene oorlogsvloot, zeer voldoende op het papier; maar niets beteekenend in der daad; niettegen staande de 800 millioenen francs voor de marine, of liever onder voorwendsel van de marine, ver spild ... sinds meer dan 30 jaar;

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

, (namelijk naar den architect gegaan zijn en gezegd: kijk fabriek dat hapert er aan je bruq. verander dat en hij zal goed gaan,) neen, hij ging naar de stedelijke regering, en zeide dat hij voor f 600 of f 800 ... de zaak niet, en hij keurde ze goed; de pro vinciale statendie in al die zaken slechts door Caland zijn bril zieii, vonden het dus ook goed, en ofschoon enkele personen in Middelburg zeer gegronde

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

ÊgTSr" Daar door de op nieuw ingevallen vorst de geregelde communicatie tusschen deze Stad en Middelburg plotseling gestremd is. zullen onze ge- abonneerden over de Post dit N.° een dag later ... 875 000 acres in Ohio; 3 570,000 in Indiana 15,000.000 in Illinois; 29,900.000 in Wisconsin; 30.000.000 in Iowa 29.000.000 in Missouri; 290,050,000 in Arkansas; 23.300 600 in Louisiana; 11,800

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Ook de begrooting der ontvangsten en uilgaven van de stad Middelburg welke zigtbaar, en voor eenige centjes verkrijgbaar, maar zal er dit jaar ge zorgd worden, om daarop in ontvang te stellen, de ... delburg is het brood 2 cents goedkooper dan te Zierikzee. Nu te Middelburg wordt het brood per week ook geregeld naar de prijzen der granen, en te Zierikzee heeft de burgemeester het zoo vol- handig met

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

, maar wel metpCt. van de werkelijke schuld minder te betalen hetwelk bijna 8 millioen interest op een jaar bedragen zoude, en met die gelden of minderen interest de schulden van den Lande bij uitluting ... lands, circa 7 5 800 gulden, moet betalen en daarom wensch ik van ganscher harte, dat zulks mogt gebeuren, dan was er ineer eene gelijke belasting ik voor mij en meer met mijdie lionderde gemeten lands

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

aannemer vcrpligt is (daar hij f 14,000 tot aankoop van materialen, werkloon enz. in der tijd geleend heeft) elk jaar tusschen de 7-oii 800 gulden aan interest te voldoen. - Pleitierig, voorwaar! om op zulk ... kiegen een vervol ontslag: dat vvooid is «lus van beleekenis veranderd. Te Middelburg heeft een oud secre taris van een znngge/eLchap een sprong gedaan van Secretaris op boeken-j mgen. - Aldaar is dat

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

))e tegenwoordig levende leden van liet njliuis Oranje-Nassau hebben een schuld- cber, een gevreesd persoon tuinder, liet vorige jaar zag den markies de Lars, verwantschap aan genoemde familie ... vader erfde, welke zich ten koste [Reclcrlandsehe natie verrijkte; dit jaar jonkheer van Bevervoorde in de armen ier brave bloedverwanten den laatsleu !in uitblazen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

KSeFiBiEee, 23 Junij. Dc 28 Julij o. zal eer» der interessantste dagen >an dit jaar, ja, \an de/.e eeuw zijn, want op dien dag zullen wij eene totale zons verduistering hebben. Beliahc in de jaren i ... Brussel door de keel te jagen. Ge pensioneerd een gevangenbewaarder te Woerden met f 42; dat is: f i'!9,0ö8,00 minder dan de Koningin gepensioneerd is voor niets le doen dan Nederland te verrijken met

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

had een venster opengebroken en wasalzoo in het vertrek gekomen waar de bureau stond, waar geld in geborgen was. En na deze mede openge broken te hebben heeft hij zich meester gemaakt van p. m.800 ... Dit is de derde diefstal welke binnen één jaar is gepleegd, zonder dat de dieven opgespoord zijn kunuen worden, als; bij een landman onder Noord- gouwe, werd gr, ongeveer een jaar geleden, geld, goud

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Middelburg loopt het vuur uit zijne schoenen, om de gangen van een Middelburgsch studentje na le gaan om hem alzoo in de zwartste kleuren af te schilderen zoodat hij de proef aflegt, om, zoodra.er «ene ... Toen de kleine dieverijen in het jaar 1836 hand over hand toenamen kwamen de hoofden der ge meente-besturen op liet vernuftig denkbeeld, om de justitie en policie te ondersteunen door eene bende

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Franschen in 1813 geslagt en aan de halken gehangen was, op zijnen rug nam en daar mede is gaan vlugten, ten einde dezelve weder te ontrukken aan die roof- en plunderzieke Franschen, welke in genoemd jaar ... teleurstelling was zijn geld weg. De omroeper kreeg last om bekend te maken, dat er was verloren eene som van f 800 en dat de eer- ijke vinder eene goede belooning zou hebben.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

ouvergeellijkste en ouveikla.ubaarste storgefcoshciJ. Al moge hut heweren vnn Ie Giie.'n, die berekent dal in Frankrijk van 32 millioen inwoners, binnen.de 13 jaren 20.800 menschen levendig begraven weiden, niet van ... Diezelfde dolzinnigheid hebben wij gezien bij de Belgen van 1815 tot 1830, io het vergoden van Willem I. Toen die Vorst in het jaar 1829 Gent met een bezoek vereerde, werd er onder anderen gezongen:

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

jaar dog. De kasteleiu te Bursele heeft de duif gescholen van Kees den vrachtenanr, zonder acte. Ook te Zuid. lokt de kastelein kalaulen om met zijne vrouw te bil jarten. Aldaar worden nog geregeld hazen ... 27,50 A 26,50 25,50 27.50 i 26,5»j 25,o0[ 27,50 26,30/' 25,50 8,00 I 6,00 00,00 00,00 i

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

eene kunstmatige a ank wei'king van iscl» o_|> hot oog. Pi in 80S .Marianne is thans grheel tl ieten (loet weder «1 lunchen Middelburg en Kotter- dam. Ken visehkuopcr te Oorinche-T, hoeft twee nioi ... 20.001 8,00 1 0,00 I

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

geleiden. De burgemeesters, wethouders en 6ectclarissen zullen gekort worden op hun tracleroent; te Zierikzee zal het maximum van burgemeester en secretaris zijn/800, in plaats van f 1200; terwijl het ... worden, in het speldaar geldt het ieders belang, ieders regt, daarom hadden wij gedacht en er op gehoopt, dat ons bestuur zoude getracht hebben, in de maanden Julij of Augustus van het vorige jaar in die

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Middelburg25 October. Bij vonnis der «rrondissemenis-regtbank te Goes dd. Wk October jl. is de lieer A. A. Mooi jaar l laatstelijk kan- tonregtei-plaotsvervanger en burgemeester te Co ... 800, en de studenten keurder maar f'600.Nude wettigheid van den steek in het staatsblad is opgenomen, zal de korte broek in den minister-raad ter tafel gebragt worden, trots alle tegenwerking. De keizer

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

van den Donau ernstig zijn hei vat en dat men het gunstige^jaar- getijde niet heeft willen afwachten. ... weêr kan gaan bezigtigen. Aldaar hebben de ducaten geene waarde meer. Te Middelburg voldoet de gasverlichting zeer gued en •neemt de deelneming gestadig toé.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

crpen naar Nejo- It 1 E M A S Ti ie zul leu vertrek' ie, kapitein Sigeks, Hgull'H 20 Junij, Adres t>ij J. vak' elft, te Middelburg, ... Voor het Prov. Gerogtshof in Noordholland stond gisteren teregt N.W., wed. P. V. H., be schuldigd van kindermoord. De besclt. verklaarde oud te zijn 37 jaar, te Haarlem als dienstbode te wonen en uil

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

derden, en bij den eersten was den hoofdeüjken omslag van f 100 tol f 400; bij den tweeden 800 en bij den derden f 1260. Het getal drie schijnt dus op meer dan ééne plaats niet veel te heloot col Aldaar ... zegt men: hoe meerder burgemeesters hoe meerder betalen; de toren is zoo goed als voor 200 jaar; de school is nieuw, dus geene reparatiën; de aschbakken kosten geen tiende wat ze opbrengen; het Brand

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

zullen dan de Zierikzeesche ridders zich gedragen? Nu, er zijn er- die met alle winden draaijen; in het jaar 1813 bragten ze de Franschen naar Brui- nisse, en haalden de Engelschen binnen met gejuich. ... Middelburg. 18 Augustus 1854.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

>U VAN P. db Uhet geleide, hetwelk 800 Turksche gevingenen den Don overbragt, in liet gebergte door de hosiers is aangevallen cn in de pan gehakt, gevangenen werden in viijheid gesteld. ... WeenenIt Dec. Het voornaamste artikel van hel veidrag van 2 Dec. bepaalt, dat bijaldien hij het verstrijken van het jaar 1854- de vrede niet verzekerd is, het of- en defensief verbondsverdrag in

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

ÏOOO man sterk. Het grootste gedeelte, 800 man ERF, staanJelnamelijk beslaat uit gewone werklieden en is in erilizce, wijk l\|onder—afdeeliirgen verdeeld van 25 man elk, daarbij ikomen 70 smeden en ... Te Middelburg zijn twee van de éoojjtgeplaatste beambten, afkomstig van oorlogsschepen, zoo dom als ossen. Een er van heeft eene favorite gehuurd van een heer, en is daarom zoo hoog geklommen, maar

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Middelburg, ... gewigt, of de boter belast zal worden of niet, vooral voor winkeliers; want vinden de .buitenlieden goed om le Zierikzee bun geld niet meer te besteden, dan is half Zierikzee binnen een jaar bankroet, cn

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

zekerheid stellen voor de wittebroods weken. Te Middelburg wordt de stad verlicht met gas; maar 1111 de noblesse builen is, is het zoo donker, dat men elkander omver loopt. Hel wordt dus donker met de ... Wij zijn nu beste vriend eenige bonderde mij len van elkander en ben le Rochester, deze plaats is met. 80,000 mcnschen bevolkt, iu 1811 waren hier drie huizen, dus ziet eens wat bet in if jaar is

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

ISosendaal, 16 Nov. lil dc tien afgeloopen maanden van dit jaar zijn van hier alleen uitge roeid naar Belgie meer dan 800'J sinks hoornvee, niet meegerekend dc menigte schapen, gewoonlijk per week A ... binnen een jaar tijils 18,000 voortreffo 1 ijKe soldaten van Indic naar het oorlogsloonccl kunnen verplaatst

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

MIDDELBURG, ZIERIKZEE EN THOLEN, ... groot 500 roebels, met halfjarige couponsvervallende 1 April en 1 October van ieder'jaar, en betaalbaar te Petersburg met 12'/, roebels, te Amsterdam met f 25.00 ofte Hamburg met 26 mark 10 scb. 11 pf. Dc

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

aangekomentegen betaling van een verminderd regt van uitgifte of dus genoemd droite de loitehetwelk de som van f 3 in liet jaar niet zal kunnen te boven gaan. Daar onder is echter het doen afhalen van brieven niet ... Tengevolge der afschaffing der belasting op het brood, zoo wel van de stad als van het rijk, werd er op klokslag van middernacht, bij de intrede van liet nieuwe jaar, het meel uit eene aangewezene

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

verklaard heeft. De gelukzoeker was aan het hoofd van 800 man over hel meer Nicaragua legen den vijand opgetrokken. Te Buenos-Ayres sprak men van ecu nieuwen inval der Indianen, maar de staalkundige en ... Ook le Parijs is eene nieuwe dwaalster ontdekt in de Maagd. De Keizer van Rusland zal dit jaar te Parijs nog Fransche soep uit éénc schotel eten met Napoleon III. De jonge Napoleon is reeds ridder

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

van Napoleon I, 1,743,000 fr.huwelijk met Maria Louise, 2,070,000 fr.geboorte des Konings van Rome, 000,000 fr.doop van den Hertog van Bordeaux000,000 frfeesten van het Trocadero, 800,000 fr ... De verhuring van lil bunders hooiland tocbchoorcnde aan dc gemeente Gencmuidcn zijn dezer dagen voor 5 jaren verhuurd voor ƒ14,000 per jaar oin eenmaal le liooijen, terwijl de naweidc er niet onder

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

oniviiigt. Zij zijn deswege, bij vonnis der rcglbank aldaar van <icn 18Jen Oei. daaropvolgendeieder teenc gevangenisstraf van 1 jaar veroordeeld geworde^ (3ij arrest van liet prov, gcrcglshof in ... leven van diefstallendie zij aanhoudend met veel sluwheid en onverschrok kenheid plegen. Zij honden zieli het geheele jaar op in bosschen en onbewoonde oorden, terwijl zij over dag veelal iu oudcraardsche

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

geschikt genees- en heelkundige hij liet gevaiigcnliuis voor jeugdige veroordeelden le Rotterdam legen ceuc bezoldiging van /800, (minus zes guldens korting) 'sjaars. ... heeft een aantal bisschoppen benoemd voor Russische rekening in Rusland. I)e komeet van 1838 wordt in dit jaar nog ver wacht, alsmede prinses Marianne. De commiezen zullen f GO per jaar opslag krijgen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Cat. Neen, Tannetje, maar gij kunt school gaan op de jonge-jufvrouwschool waaraan ook een paar duizend gulden per jaar wordt vermorst om een half dozijn kinderen fransche modes te leerenwaarvan ... MIDDELBURG, ZIERIKZEE Ei\ THOLEIY,

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

meer dan in het vorige jaar, te weten op 142,856,000 bushels graan. Daarvan leveren Maine 400,600 b. New-Hampshire 250,600; Vermont 640,000; Massachusetts 46,000; Connec ticut 60,000; New-York 16 ... ,200,000; New-Yerscy 1,800,000; Pensylvanie" 18.259,000; Delaware I 700,000; Maryland 5,100,000; Virginie 12,500,000; Noord-Carolina 4,200,000; Zuid-Carolina 2,100,000; Georgie 1,750.000; Alabama 1

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

ieder zijn huis beter kon verfraaijen en onderhouden, ten gevolge waarvan timmerlieden, metselaars, schildersenz. overvloedig en altijd werk zouden hebben, die nu de helft van het jaar zonder werk loopen ... brengen, zoodat het schoone Middelburg weldra half voor afbraak zal kunnen verkocht worden. Kén ding zoude nog cenigzins kunnen helpen otn minder overlast te hebben van een lieirleger bedelaarsvooral nu het

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

- bendijke, cn ter grootte van ongeveer 800 bunders, terwijl zooals wij uit eene goede bron vernemen, deze bedijking nog in lijds voltooid zal zijn, om even als dit verleden jaar hel geval was met den ccrslcn ... 3 Middelburg l-, aan den Tol bij Goes', J.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

melen worden waarmede hij zoo dikwijls lieefl gemeten, want liet zijn nu «een scikcr-l>uti*rliiiiinncii voor een brigadier. 1Een medicus Ie B. gaat thans dikwijls Middelburg bezoeken en vergfiet ... vangen zal. Een rentenier te Krcuningèn, die nagenoeg blind is van ouderdom zoekt een meisje van 20 jaar in de kooi te krijgen. »Die den haver toekomt krijgt ze niet," zegt Sara onder Nieuwcrkcrk, eu

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

jaar later was cr maar ƒ900 in den geldbuidel. »'tDoel niets af," zeidc hij, »want verkoop ik mijn huis, dan brengt het zeker ƒ800 op en wij hebben nog f 1000." Na drie jaren waren er slechts 100 in de ... Twaalf vlecschhouwers te Middelburg hebben hunne bezwaren le kennen gegeven, legen de voor- geuomene wijziging van het bedrag van den accijns op het geslagt. Zij verzoeken derhalve datzoo men al niet

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

»Ik ben hier sedert veertien dagen weder gelo geerd bij de Fricsche familie v. Pcyinadie mij een jaar geleden zoo vriendelijk ontving en mij destijds Ie Buffalo en elders iu deze omstreken rondleidde ... Eene partij van 800 Hanadasche Wilgen Poten van de beste soort, vragen bij M. BOOKELAAR, tc Goes.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Middelburg, 13 Juuij. In de afgeloopeu week heeft men in twee weilanden, in de nabijheid dezer stad, twee koebeesten en ecu paard dood gevonden, die vermoedelijk door de steeds voortdurende droogte ... jl le Middelburg overleden in den ouderdom van 73 jaren, behalve een aantal parti culiere legaten otd. aanzienlijke giften aan liefda dige gestichten aldaar heeft gclclagcerdonder anderen aan de

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

6'at. In vroeger lijd werd er minder gepraat en meerder gedaan. Zoo werd b. v. op den 14 November 1772 door den stedelijkeu raad van Zierikzee vastgesteld om 800 pond, of f 4,800, uit de stedelijke ... kunnen zeker wel zoo veel kostgangers gemist worden, dat met het geld dal zij verslinden er gemakkelijk elk jaar een vischhoeker kou ge bouwd worden.