Krantenbank Zeeland

HomeSearch

268 resultaten gevonden

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

52 keurige leerredenen »Uit de diepte", 3de jaargang (compleet en fonkelnieuwvan verschillende predikanten bij 'tNed. Geref. volk zeer bemind ruim 800 bladz. Zend postwissel f 1,75 waarbij staat ... in 't verloopen jaar barmhartigheid geoetend hebben en getracht hebben het ellendige, het diep gezonkene, het walgelijk gewor- dene te zoeken en te redden, dat kan de roem zijn van die mannen en

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

van het woord van God. Derhalve streeft het Brltsch- en Buitenlandscb Bijbelgenoot schap er naar, het Woord onder alle vol ken der aarde te brengen. Daartoe trek ken ruim 800 colporteurs door alle ... »Het is nu bijna 90 jaar, dat het Bij belgenootschap bestaat. Hoe klein begon nen, en hoe uitgebreid thansHoe veel veranderingen omtrent de beschouwing van den bijbel heeft het in al die jaren onder

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

De Synode van Middelburg gaf dan ook bij art. i als maatstaf aan, hoe er in het vervolg gehandeld moet worden bij emeriteering, en Arnhem wijzigde wat het finantiëele betreft deze regeling niet, en ... plaatselijke Kerk f 900 bijdragen per jaar, dat is onmogelijk," die heeft niet zoo heel veel ongelijk misschien. En een Kerk, die f 1000 betaalt en dus per jaar f80 moet storten zegt dit ook en wie f 1200

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

duizend gulden be draagt. Deze opbrengst is verblijdend en moedgevend. Zij is ongeveer drie duizend gulden hooger dan in 1902 en slechts een kleine f 800 minder dan verleden jaar, toen het de feestcollecte ... lazen nog alleen van Werkendam en van den Kerkeraad der Herv. Kerk te Middelburg. Ook al weet men van te voren dat het verzoek niet zal worden ingewilligd, dan is toch door het gansehe land een krachtig

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

Ook de Kerk des Heeren let op den koers, door de Regeering gehouden. Die koers laat zich niet zelden ook uit de .onderscheidingen", zoo'n enkele keer in 't jaar, op den verjaardag van onze Vorstin en ... Wij bedoelen niet aan koffie, thee en cho colade, maar wat verdronken wordt aan wijn en sterken dranken dit is, volgens de laat ste berekening, ruim 80, zegge tachtig millioen gulden in het jaar.

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

Middelburg is al over de f2500, Zierikzee doet pl.m. f 800, maar daar zal nog wel f 150 a f 200 bijkomen. Ik heb althans goede geruch ten gehoord van menschen, die klaagden, dat nog nooit hun ... onze arbeiders-men- schen tot nog toe het meest voor de Zending ten offer gebracht. Giften van 50 cent, één gulden, één rijksdaalder per jaar voor dit werk zyn reeds overvloedig toegezegd. Maar onze

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

de classis Middelburg zal worden saamgebracht f 2400, door de classis Axel f 1400, door de classis Goes f 1100, door de classis Zierikzee f 800, door de classis Tholen f 500 of f 400. ... gesteld. Naar aanleiding van een vraag of de Pinkstercollecte van dit jaar voor eigen Zen ding mocht behouden worden of aan Gen. Depp, moest worden afgedragen werd aan Middelburg A opgedragen te dien

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

Met belangstelling heb ik gelezen het ver slag, gedaan door ds. Kerkhof op de vergade ring der Classis Middelburg, loopende over den geldelijken aanslag der Classes in de provincie. Ik lees daar toch ... in dat gedaan verslagEene billijke regeling is gemaakt inzake de samenbren ging van de f 6200. Door de classis Middelburg zal worden saamgebracht f 2400, door de classis Axel f1400door de classis Goes

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

Eens bezocht hy de gevangenis te Tweraan de Wolga, noordelijk van Moskou gelegen. Daar kwam hy juist van pas, om een transport van 800 kettingdragende strafgevangenen, die den volgenden morgen te ... gedenkwaardig jaar 1672 afgespeeld zijn. Hieruit valt reeds af te leiden, dat de inhoud van groot gewicht kan zijn, en bij het lezen wordt men daarvan dan ook overtuigd. Al spoedig blijkt het, dat de schrijfster