Krantenbank Zeeland

HomeSearch

151 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

uit meer dan 800 verschillende Platen, Gravures, Etsen, Schilderstukken, enz. kunt gij HET BEST doen in de Plaathandel annex ... VilsslngenQebr. L. MULDER te Goes, L. JANSE, Korte Noordstraat en C. A. SCHULTE Co. Lange Delft, beiden te Middelburg, W. CEVAAL te Rltthem, L. PIETER SE en C. F. VAN DER PE1JL te Souburg.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

gunstig is geweest. Als de voorteekenen niet bedriegen lijkt het ons toe, dat 't dit jaar nog „beter" zal worden. Dhr. de Visser dankte den voorzitter voor de gesproken woorden. Hierna hadden versohillende ... nadeelig saldo bedraagt f800. B. en W. adviseeren den Raad, hierop niet in te gaan, want de gemeente- financiën staan er niet zoo rooskleurig voor, dat men zich zulke extra-uitgaven kan veroorloven

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

zoon Albrecht van Borselen, voltooide dit werk. Hertog Al- brecht was in de plaats getreden van zijn broeder Wil lem van Beieren, die in 1359 plotseling krankzinnig was geworden en hiervoor. 19 jaar in ... Van 't jaar 1428—1482 regeerden hier de graven uit 't Bourgondische huis. De eerste van hen, Filips, bijgenaamd de Onversaagde, ook wel de Goede, had verscheidene bastaardkinderen. Antonius

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

, allemaal goede dingen, waaruit blijkt dat 1924 in vele opzichten een gunstig jaar voor Middelburg is geweest. Alleen de phase over het open baar lager onderwijs, was minder moedgevendde in vloed van de ... Vorige week Woensdagmiddag hield de Raad van Middelburg eene openbare zitting, waarbij alle leden tegenwoordig waren. De traditie getrouw hield de voor* zitter eene boeiende nieuwjaarsrede, waarin de

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

11 de vorige week gehouden openbare p*adszitting van Middelburg onder voorzitterschap van oen burgemees- t r waren de h.h. Callenfels en Streefkerk afwezig. Na het ter tafel brengen van verschillende ... te laten gebeuren door buurt- of oudercommissies achtten zij niet gewenscht. Wethouder Onderdijk kan zich dien tegenstand niet verklaren, want wat voor luxe zit er nu in eert bedrag van f 800, wat

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

patienien meer. Dhr. v. Bennekom opende de rij der sprekers. Spr. is van meening dat men den tegenwoordigen toestand dient te handhaven, daar de kosten niet van dien aard zijn gemiddeld f 600 f 800- per jaar ... Kamer van Koophandel. In de j.l. Vrijdagavond ge houden vergadering van de „K. van K. te Middelburg" werd, na een uitnemende rede van den voorzitter, een motie voorgesteld, waarin de overtuiging werd

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 5

ze dat nu? Wel hun was medegegeven, hetgeen de dominé aan: het Tehuis had vermaakt, n.l. onderscheidene jaar gangen van het tijdschrift „de Spiegel". Meminisse juvabit! ... Een tegenvaller. Vanwege de ongunstige weersge steldheid zijn de sportfeesten ter gelegenheid van de opening van het nieuwe militaire oefeningsterrein te Middelburg op Woensdagmiddag j I. niet

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 6

Mooi saldo. De verkoop van de Emmabloem bracht dit jaar te Middelburg bijna f 500.meer op dan in 1925; in Souburg was dit bijna f 100.te Vlissingen ruim f 800. ... Goede voorteekenen. Vorige week Donderdag waren er reeds verscheidene Engelschen op bezoek in Middelburg. Bedriegen we ons niet, dan zullen er dezen zomer on getwijfeld vele volgen, wat vooral onze

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 8

De heer La Soe wijst er op, dat het veer Zondags ook veel gemak oplevert voor de Roomsch-Kath., die van hier naar Middelburg ter kerk gaan. Wethouder Melis hamert er nog eens op om d>e Zondagskwestie ... ontbonden. Ge durende den ruim zes-jarigen duur van zijn arbeid s het erin geslaagd, dank zij den krachtigen steun van een honderd sub-comité's en van duizenden pleegouders in 26 transporten ongeveer 10.800

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 7

MIDDELBURG, van 18 September 1926. Ondertrouwd P. W. Schonis, 41 j. en A. j. M. Bos, 42 j. P. j. Kwanters, 29 en W P. v. d. Linden 28 j. ... De rekening over 1925 van de Christelijke bewaar school bedraagt aan inkomsten f !441.67Va. waaronder f 800 subsidie van de gemeente. De rekening sluit met een nadeelig saldo van f 18.90.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 2

arbeiderswoning f 40.800 had gekost en dat deze handwerksman boven dien nog een kapitaal van f 24.000 op de bank had. ... beroemd om de slechte shag die men er rookte, en den goeden humor, die er te hooren was. Byrne zelf was een uitstekend humorist. Hij heeft vijf- en-twintig jaar in Dockhead gewoond.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 6

ernstig werd be schadigd. De inzittenden kwamen er met den schrik en enkele schrammen af. Op den hoek St. Pieterstraat— Balans liep een meisje van 10 jaar de Spanjaardstraat in, niet lettend op het signaal ... der hadden nog een tweetal gevallen van brand plaats, beide te Middelburg. In een pakhuis in de Geere en in een woning in de Vlissingsche straat, waar roet aan het