Krantenbank Zeeland

HomeSearch

8.115 resultaten gevonden

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 3

Zoo werd de grond in het voorjaar fijn gekruimeld en de meekrap geplant. Deze werd zuiver gehouden van alle onkruid en na 2 of 3 jaar in den grond te zijn ge weest, werd ze gedolven. Dit uilgraven ... , ten einde te voorkomen dat de sterke strooming aldaar een geul vormt. Het eigenlijke werk zal, naar men uit Middelburg verneemt Za terdag 13 Nov. openbaar worden aanbesteed. De raming is f17000. Er

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

opgeheven, zooals verleden jaar het geval was, bij de optreding van den heer Louman, toch mag die Vereeniging geenszins de voldoening smaken, dat het meerendeel der hoorders ook maar eenigszins voldaan ... Als eene zeldzaamheid wordt gemeld dat bij den heer Stroo, Karoter Seisweg bij Middelburg is gegroeid en te bezichtigen een zoogenaamde monster-pompoen T dit reusachtig lichaam heeft eene afmeting

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

Te Middelburg zijn de altredende leden der Kamer voor Koophandel en Fabrieken, de hh. J. Luteijn, J. A. Tak, H. P. den Bouwmeester, F. G. Sprenger, J. P. Fokker en J. J. H. Doorenbos, herkozen. ... De een, schipper Kindt, 63 jaar oud, als zetschipper op dit vaartuig geplaatst, is een prooi der golven geworden. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 3

Ijlen met een krui- eleden maakten de ag van een zon- verdienen. Een 3n-en-veerlig jaar, t oosten var Schot van beroep, was vingers van zijn ij niet meer kon armoede vervallen, ijn gezin te voor aar ... De «Verklaring» strekt tot weerlegging van tal van beschuldigingen waarmede de geschorsten in dit jaar als het ware zijn overladen geworden. Onder anderen, als zou ds. v. Son, c. s. de kerkelijke

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

het geheu gen liggen. Men stelle zich voor dat ik hetzelfde poeder, dat thans f 16 per 50 K. geldt, nog heb gekocht van f3 tot f5 per 50 K. nu circa 12 jaar geleden! ... Middelburg. Terwijl dezen nacht, de nacht aker M. als zoodanig zijn functie waarnam en dus van huis was, werd bij hem zei ven een geheele wascli die te blee- ken lag ontvreemd. 11e politie doet onder

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 3

dezen nacht, de idanig zijn functie nis was, werd bij mscli die te blee- politie doet onder een dolle hond a iats van den heer overige Middelburg- p terstond gemuil- ... e Midd. Crt. r boeren, nog niet afleiden uit het ekerke een drietal aire schuldeischers Ijzen beliepen voor Heet. grond, ge- a, Toorn en Wis- of f 484,80 per tijd is er in den f800 a f900 per n

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 3

Morgen wordt door de Arrondissements- Rechtbank te Middelburg behandeld de zaak tegen: Laurens WillemFransFismeer, 30jaren stationschef bij de Maatsuh. tot Expl. van Staatsspoorwegen, zonder bekende ... woonplaats, teneinde te worden terechtge steld ter zake dat hij in den loop van het jaar 1885 immers vóór 10 September 1885, als stationchef te Arnemuiden tegen een vast loon in dienst der Maatsch. tot Expl

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 3

RECHTZAKEN. Arrondissemts-Rechtbank te Middelburg. Heden (Vrijdag) ?ijn veroordeeld: wegens beschadiging van een anders goed, A. L., 19 j., land bouwersknecht te 's Gravenpolder, tot 14 d. gev. en J ... wegens beleediging van een amb tenaar, P. H., 25 j., schipper te Calloo (België), en W. C. S., 27 j., smidsknecht te Middelburg, beiden tot f 10 b. s. 10 d. h.

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

Ter terechtzitting der Arrondissement- Rechtbank te Middelburg van Vrijdag werd behandeld de zaak tegen J. M. oud 53 jaar havenmeester te Krabbendijke, beschuldigd dat hij in 1885 te Krabbendijke ... De heer Philipse zeide daarna tegen dhr. de Jagerdat zijt gij gewoon, dat is ook een paar jaar geleden gebleken bij de benoeming van een doktereerst werd er f 200 betaald aan advertentiekosten op een

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 3

Een staaltje van echt Amerikaanschen spoed. De plaats Horton in Kansas was een half jaar geleden nog een korenveld en telt thans 100 huizen en een bevolking van 4500 zielen. ... bladen zeg gen, dat naderhand eerst zal blijken, welk een moeilijk jaar Bismarck achter den rug heeft, en hoeveel inspanning het hem ge kost heeft den Europeeschen vrede te be waren. De 101 kievietseieren

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 3

Natuurlijk, de Classicale Heeren c. s. reden weer door naar Middelburg en laten ons op den Polder nu met het pak zitten. Kerk en armen komen wel terecht? U dankende voor de plaatsing. ... Middelburg, half 1, op de Goesche Koren markt een Stalhouders-Inspan5 Paarden, '1 Melkkoe, 2 Landouwers, 1 Berliner, 1 Vigelante, 3 Tentwagens, '1 Koets, 1 Sociabel, 1 fijne Coupé, 1 Coupé, Victoria

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

De boerderij der weesinrichting te Neer bosch heeft een aanzienlijke uitbreiding ondergaan en "levert belangrijke voordeelen. Dit jaar zijn 160 hectoliter aardappelen gepoot, en zijn uitgestrekte ... Middelburg, 29 April 1887. Gisterenavond zyn de personen van F. P., C. v. E. en A. V. gearresteerd en naar t huis van bewaring alhier overgebracht, daar zij verdacht worden van in den nacht van

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

Middelburg. Niet verleden week maar gisteren had de doopsbediening plaats door ds. Klaarthamer. Aan 15 kinderen werd (den doop bediend. ... Door den minister van binn. zaken is bepaald dat het schriftelijk gedeelte van het examen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer en hoofd onderwijzeres, voor het jaar 1887

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 4

Middelburg, Balans D 4, door Notaris Verhulst: Inboedel als: Chiffonnières, Lin nenkasten, Kleerkasten, Schrijftafel en andere tafels, Stoelen enz., Canapé, Buffet, Ledi kanten, Matrassen, Bedden ... (Verpachting). Het Bestuur van den Schengepolder wenscht voor 7 jaar te ver pachten: lo. de grasetting der wegen in de westhelft benoorden het Schenge. 2o. die in de westhelft bezuiden het Schenge. 2