Krantenbank Zeeland

HomeSearch

6.060 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Bij de verovering van het oliecentrum Na- gijkanizsa (Z.-W. van het Balatonmeer), dat vroeger 800.000 ton olie per jaar leverde sneuvelden 3000 Duitschers. De opmarsch ging zoo snel, dat de ... MIDDELBURG, Rojiaansche kaai 39, Tel. 2009 VLISSINGEN, Walstraat, Telef. 89 TERNEUZEN, Littooy's Boekh., Tel. 2052

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Voor de droogmaking van Walcheren zijn naast de 400 man, die er al mee bezig zijn, zeker nog ,800 arbeiders noodig om 't werk dit jaar iklaar te krijgen, schrijft „De Stem". Anders bestaat de kans ... MIDDELBURG, Rouaansche kaai 39, Tel. 2009 VLISSINGEN, Walstraat 37, Telef. 89 TERNEUZEN, Littooy's Boekh., Tel. 2052

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

. Volgens dezen omroep zou Rit- ter von Epp, Hitler's 76 jaar oude commis saris voor Beieren, besloten hebben den nutte- I loozen strijd op te geven. ... Naar men ons meedeelde, heeft de Zeeuw- sche Korfbalbond zijn werk, na een gedwon gen pauze van ruim Yi jaar, wederom her vat. Uit een gehouden enquête is gebleken, dat een aantal vereenigingen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG, Rouaanschc kaai 39, Tel. 2009 VLISSINGEN, Walstraat 37, Telef. 168, na ... 5 jaar geleden. Wanneer er binnen 4 dagen buitengewoon belangrijke inlichtingen zouden binnenkomen, dan zou hij een verklaring afleggen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Amerikanen bereikten Branau, de plaats waai- 56 jaar geleden Hitier geboren werd. ... Bovendien brachten 450 vliegende forten 800.000 K.G. op 6 verschillende plaatsen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Donderdag is door Amerikaansche vliegtui gen 800 ton aan voedsel neergelaten tusschen Alkmaar en Utrecht. Ook de R.A.F. heeft verscheidene gecementeerde zakken met voedsel uitgeworpen. ... In het „Zeeuwsch Dagblad" lees ik dat J o J u d a met Mr Joh. Abbing, in Middelburg, Vlissingen en Goes eenige concerten zal geven.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Vrijdag 18 Mei a.a.: van 9—10 u. de nummers 601—700; van 10—11 u._de nummers 701—800; van 11—12 u. dn nummers 801—950. ... kinderen moeten vóór 1 October a.9. den leeftijd van zes jaar- bereikt hebben.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Italianen en Joego-Slaven ma ken beide aanspraak op de vroe gere Oostenrijksche haven Triëst, reeds voor 800 jaar een stormcentrum aan de Adriati- sche zee, welke taak deze groote haven opnieuw ... ons gaf, ongeacht of het 400, 100 of 10 jaar geleden is, kan en mag niet geloochend worden. Men behoeft dus niet bang te zijn om voor pro- Duitsch aangezien te worden wanneer men ons volkslied zoo

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Middelburg vertrek 8.00 10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 Vlissingen aankomst 8.30 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 Vlissingen vertrek 9.30 11.30 13.30 15.30 17.30 19.30 Middelburg aank. 10.00 12.00 14 ... Zondagavond "FTAT/F ZES, in het Kerkgebouw, de heer A. PETERMEIJER uit Middelburg. Onderwerp

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG: Rouaansctie Kaa 31 leiet 2UUV VL1SS1NGEN: Walstraat 37 Telef 83 i ERNEUZEN Littooy s Boekhande. leiet 205z 1e JAARGANG No. 40 DINSDAG 22 MEI 1945 ... van Ohftlons, Graaf van Nassau en Prins van Oranje, en tóen deze in gonoomd jaar stierf, bleek hy ze te hebben vermaakt aan zijn neef Willem van Oranje. Deze kreeg dus aan- zienlyke bezittingen in ons

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Waren het onmiddellijk na de eva :uatie der Arnhemsche be volking op 24 en 25 September van het vorig jaar eerst S.S. en Pantsertroepen, die de plunde ring hebben ingezet met het roo- I weringen, als ... Aanvankelijk waren het slechts een 7 800 inwoners, die het

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

De kinderen t/m 3 jaar krijgen in het vervolg steeds roomboter, ter wijl men in het vervolg de taptemelk kan schrappen: in het vervolg kunnen allé personen boven 14 jaar V/i liter gestand, melk per ... Thomas Dungunis Joziasse, in den bloeienden leeftijd van 25 jaar, door een luchtaanval op 20 februari 1945, in Mon- heim (D.) is overleden. Oost-Souburg

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Evae.-adres: Niouwdo'rp H 800, ... Kerkelijke bevestiging 's nam. 2.45 uur, in de Geref. Kerk te i Goes, door den Weleerw. heer Ds Oussoren van Middelburg. Berlicum (N.-Br.), B 283.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Zondagavond werden reeds ter reinwinsten van 800 tot 1000 M. gemeld. ... In verband hiermede worden alle oorlogsslachtoffers die een lichaamsdeel missen, daarvan schriftelijk opgave te doen aan den heer D. M. Poppe, Lange Geere 18, Middelburg, met ver melding van naam en

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Onze mannen en jongens die 2 a 3 jaar als slaaf in 't buitenland hebben gewerkt, zullen er geen genoegen mee nemen, dat N.S.B.-ers en anderen er zoo ge-., makkelijk afkomen en dat Mus- sert en ... dienst nemen voor den strijd in het Oosten. Dr H. Brill, die zes jaar in een concentratiekamp door bracht is door de Amerikaan- sche autoriteiten benoemd tot minister-president van de Duit sche provincie

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

adspirantenafdeeling roept jullie weer. Jongens en meisjes vanaf 13 jaar geven zich natuurlijk op bij: A. VOS, St.-Pietorstraat 44, Middelburg. ... MIDDELBURG. Morgen, Vrij dagavond, geeft het Middel- burgsch Muziekkorps een con cert op het Molenwater.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

adspirantenafdeeling roept jullie weer. Jongens en meisjes vanaf 13 jaar geven zich natuurlijk op bij: A. VOS, St.-Pieterstraat 44, Middelburg. ... leeftijd 3040 jaar, bij weduw naar z. k., op 't Eiland Schouwen. Brieven aan O. M. DE VOS, Vliasingschestraat 41, Middelburg

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

De vlassers hebben nu een goe de vijf jaar oorlog achter den rug. De prijzen, die tot een abnormale hoogte waren gestegen, zullen ze ker op een meer verantwoord peil komen te staan. De laatste jaren ... Dit jaar is er ongeveer 8300 H.A. vlas uitgezaaid, waarvan 5000 H.A. in Zeeland. Deze ge ringe teelt zal waarschijnlijk geen catastrophale gevolgen hebben voor de vlassers, maar een groot gedeelte

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Rep. Het bij Rusland gevoegde gebied is ongeveer 1200 vierk. km groot en telde voor den oorlog 800.000 zielen. ... Verder zegt het blad dat Kroon prins Boudewijn, die 15 jaar is, hem zal opvolgen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG: Rouaansche Kaai 39, Telef. 2009 VLISSINGEN: Walstraat 37, Telef. 89 TERNEUZENLittooy's Boekhandel, Telef. 2052 1o JAARGANG No. 78 DONDERDAG 5 JULI 1945 ... ker met een jaar moet worden ge- de N.V.B. zelf het initiatief tot

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Redactie- en Administratie-adres: GOES, Lange Vorststraat 70, Telef. 2438 c't MIDDELBURG: Rouaanschc Kaai 39, Telef. 2009 ... nische moeilijkheden. En daar-I Als Nederlandsch waarnemer deelen mee, dat de Duitscherant- naast dient aan het volk gelegen- gedurende deze operaties doet soenen met 2000 doch slechts 800 heid te

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

jaar noodig hebben, om alles weg te voeren. In 1938 had Berlijn on geveer anderhalf rnillioen hui zen. Aan het eind van 1944 wa ren 400.000 huizen vernield cn 800.000 beschadigd. ... MIDDELBURG: Rouaansche Kaai 39, Telef. 2009 BUREAUX tb: VLISSINGEN: Walstraat 37, Telef. 89

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG: Rouaansche Kaai 39, Telef. 2009 BUREAUX te: VLISSINGEN: Walstraat 37,'Telef. 168 ... Er zijn meer dingen, die wij niet begrijpen. De Duitschers haalden kort voor de bevrij ding uit Millingen 800 stuks vee weg en brachten deze naar een plaatsje over de grens. Na 5 Mei wilden de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Een van de artikelen, welke sinds bijna een jaar niet meer aan de bevolking van Nederland ter beschikking konden worden ge steld, is het scheermesje, waar naar door velen reikhalzend wordt uitgezien ... Zaterdag was het voor de N.J.V.-ers in onzie provincie de traditioneel geworden Zomerdag en wel ditmaal te Kapelle-Bieze- j linge. Dhr A. J. de Wit sprak tot de ruim 800 aanwezigen een openingswoord

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG: Rouaansche Kaai 39, Telef. 2009 BUREAUX te: VLISSINGEN: Walstraat 37, Telef. 168 ... Sept. trucks, waarvan het laadvermogen van het vorige jaar werd hier al. door het gebruik van aanhangwa- het buizenstelsel van de waterlei- gens belangrijk kan worden ver- ding over een lengte van 1100

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG: Rouaanschc Kaai 39, Telef. 2009 VLISSINGEN: Walstraat 37, Telef. 168 TERNEUZENLittooy's Boekhandel, Telef. 2052 1e JAARGANG No. 102 DONDERDAG 2 AUGUSTUS 1945 ... Noormannen en hun invallen in ons land, maar hun reputatie ver bleekt bij hetgeen de Duitschers ons in deze vijf jaar hebben aan-

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Trouw aan het bondgenoot schap met de geallieerden heeft de Sovjet-Unie dit verzoek in gewilligd en zich aangesloten bij de geallieerde verklaring van 26 Juli van dit jaar. ... bouw verzocht. Speciaal wordt getracht 200.000 ton vensterglas cn 10.800.000 vierkante voet board of isolecrcnd materiaal aan te schaffen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

. >1—9000; Zaterdag 25 Aug. v.m. de noB. 9001—9600; Maandag 27 Aug. v.m. de nos. 960110.200; Maandag 27 Aug. n.m. de nos. 10.201—10.800; Woensdag 29 Aug. v.m. de nos. 10.801—11.400; Woensdag 29 Aug. n ... dep leeftijd van 2 jaar op Plasdr.g 14 Aug. 1945, des namiddags 14 uur. m het St. Joseph Ziekenhui! aan de Dlflhoockstraat, gelegenheid bestaat

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

MIDDELBURG: Rouaansche Kaal 39, Telef. 2009 BUREAUX te: VLISSINGEN: Wolstraat 37, Telef, 168 ... Om de wegen in goeden staat tc brengen zal het onderhoud zeer sterk moeten worden opge voerd. Op de provinciale be grooting van dit jaar is voor de kosten van onderhond van we gen cn bruggen een

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

't Watervlak van een jaar terug, Üa zandkleurige zoutsteppe van enkele maanden geleden, is omge- tooverd in een, groen en goud geel korenveld. Als men als Tho- lenaas- op reis is, inlormecrea dc ... bij duizenden zien staan. De pessimisten hebben het vorig jaar voorspeld, dat er wel iets groeien zou op 't drooggemalen land, maar dat 't oogsten op het eiland Tholen niet veel te betee- kenen zou

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Weduwnaar van Marma Dyi, in den ouderdom van 74 jaar en tien maanden. Zyn diepbedroofdo Kindoren, Behuwd- en Kleinkinderen! M. BomVorbruggo. J. Bom en Kindoren. O. M. Vorbruggo. M. Vorbruggo on ... in den ouderdom van ruim 78 jaar.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

De Directeur van het P.T.T.- kantoor te Middelburg maakt be kend: Dit jaar zal op 31 Aug. de P.T.T. dienst (ook het postver voer) geheel als op Zondag wor den uitgevoerd. ... Vóór driehonderd jaar.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Nu is evenwel een overeen komst tusschen Stalin en Tsjang Kai Sjek gepubliceerd, die de zaak zeer vereenvoudigt. Rus land verplicht zich in het ver drag, dat dertig jaar van kracht heet te zullen ... Sedert 4 Sept. van het vorig jaar zetelt de Belgische Natio nale Radio Omroep weer in het groote omroepgebouw te Brus sel. De Vlaamsche en Waalsche zenders werken er broederlijk tesamen, zij het elk

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

. volgt een tweede groep. In totaal worden 27 bataljons van on geveer 800 man uitgezonden. Bo vendien zal een langer getrainde expeditionnairo macht ter sterkte van 2 divisies of 23.000 man naar de ... Tribunaal Middelburg.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

EMMABtOEII-CDLtECTE TE MIDDELBURG EK VLISSIIEEI ZATERDAG 22 SEPTEMBER a.s. ... Geref. Kerken. Vlissingen9 en 2.30 ds Smeenk Middelburg; 9 en 10.30 ds Ous- soren, 2.30 en 5.30 ds' de Kluis Goes: 9.30 en 5.30 ds v. d. Tas, van Spijkenisse; Krabbendijke 9.30 en 2.30 dienst

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Voor de afdeeling Middelburg der Nederlandsche Volksbeweging hield Prof. J. E. de Quay Woens dagavond j.l. in de matig bezette ... schuwd !s. In een woning aan de Lange Giatstraat sliep Dinsdag nacht een jonger, van 12 jaar in de keuken. De gaskraan had men vergeten af te sluiten met het ge volg, dat het vertrek zich geheel met

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Op bon D 750 mogen ook 8 rantsoenen beschuit (560 gram) worden afgeleverd in plaats van 800 gram brood. ... De Distributiekring Middelburg maakt bekend, dat tusschen 1-10 Oct. a.s. door' verpleegsters, schippers vrouwen, vrouwelijk dienstpersoneel in ziekenhuizen, melkbezorgsters, ge vangenisbewaarsters en

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Deze zin kan men overal in Middelburg lezen. Er heerschen daar, in wat eens de tuin van Nederland genoemd werd, toe standen, welke elke beschrij ving tarten. Dat kolkende schuimende water, dat ... Zeeland is nu sinds een jaar bevrijd. De menschen worden begraven onder een papierla wine van vergunning hiervoor, vergunning daarvoor, maar zij hebben nu toch wel zoo lang zamerhand het recht op

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

„WIJ HEBBEN EEN JAAR GEBEDEN". Hofpleinkerk Middelburg ... TE KOOP: een vierwielige mil. wagen. Zuidsingel 84 Middelburg. mm TE KOOP: Wintermantel, leeftijd 14 a 15 jaar z. g. a. n. 40.-. SINKE Schoorstecnvegersingel 22 Middelburg. m TE HUUR GEVRAAGDeen lilt

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Het bombardement van 22 Februari 1944 maakte 800 slachtoffers, terwijl er in de maanden van de bevrijding voorts nog ongeveer 800 zijn ... reeds eenigen tijd geleden gedicht. Voor een overvolle kerk T'hans staat men nog voor de sprak Prof. Wisse uit Middelburg zwaarste opgave: het dichten van Donderdagavond zijn aangekon- de laatste

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

De Kamerkieskring Leiden Waarschuwde tegen het nemen van voorbarige besluiten, ter wijl de afdeeling Middelburg zich in principe tegen samen smelting verklaarde. ... Nederland heeft een normale behoefte aan klompen van 9 millioen paar per jaar. Thans is deze behoefte uiteraard nog grooter. Met de beschikbare partijen zal men de algemeene behoefte aan klompen voor

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Naast de nationalisatie van ^rda™ maatreg^"en gm™£ien fe iVllüaelüur« ."«chuia.gd van KAPELLE. Maandag zal de de Nederl. Bank, staat die van "om een goede ontvalt ï'e beroov"18 eu, Jaar «a ... Dan geldt het een prtn- overtuigd deze poging tot aangetrokken, toen het slacht- neekenkamo Middelburg 1