Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.661 resultaten gevonden

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Belanghebbenden zullen per publicatie worden in kennis gesteld van het wederom ver krijgbaar zijn der formulieren. Middelburg, 29 Nov. 1944. De Burgemeester voornoemd, A. J. VAN DER WEEL, wnd. ... Middelburg, 23 Nov. 1944. De Burgemeester voornoemd, A. J. VAN DER WEEL, wnd.

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

en Duitsche politie kreeg tot taak om de nazi-orde te handhaven. Alle mannen tusschen 16 en 65 jaar werden opgeroepen om verdedi gingswerken aan te .leggen, maar niemand verscheen. Daar na organiseerde ... Aanmelding kan geschieden eiken Woensdag en Zaterdag van 10—li' uur bij F. Berk hout, expert bij de Scheep vaartinspectie, Blauwedijk 17 te Middelburg, bij wien ook nadere inlichtingen omtrent

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Verantw. Hoofdredact.: drs. H. Sinnema. Redactie- en administratie-adres: VLISSINGEN, Walstraat 58-CO. MIDDELBURG, Gerechtshof, Hofplein. ... Luchtfront. ngeveer 3000 bommenwer- en jagers deden gisteren allen op benzinefabrieken, rwegen en rangeerterrei- in Duitschland. 800 Ame- nsche bommenwerpers, door 800 jagers, be- 'ten de Leuna

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinnema, Red.-adres: Middelburg, Molenwater 69. Adm.-adres: Vlissingen, Walstr. 58-60. ... De Amerikaansche vloot en luchtmacht hebben een ge- combineerden aanval gedaan op de Vulkaan-eilanden, 800 km. ten Z. van Japan.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinnema, Red.-adres: Middelburg, Molenwater 69. Adm.-adres: Vlissiivgea, Walstr. 58-60, Middelburg: UericLtahoJ, Kamer 7. ... De samenstelling der speciale rechtbanken, die, volgens een reeds geteekend Koninklijk Besluit te Middelburg, 's-Her- togenbosch, Maastricht en Breda zullen zetelen, zal spoe dig worden bekend

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

, wordt nu van drie zijden aan gevallen Het Roode Leger is nog 18 km. van deze plaats verwijderd. Het Hongaarsche 19e regiment infanterie werd op de vlucht gedreven en 800 man gaven zich over. Van Za terdag ... Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinnema, Keu.-adresMiddelburg, Molenwater .69 Adm.-adres: Vlissingen, Waistr. 58-60. Middelburg: Gerechtshof, Kamer 7.

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

ogen niet meer -strekt worden iren aanvrager. familie in het correspondee- nocht naam en of schriftelijk het Kringbu- i. Roode Kruis, Middelburg. U re maand een zonden. ... Vrijwilligers, die zich schrif telijk hebben opgegeven voor den oproep tot mijmopruimen. beginnen Dinsdag 2 Januari met hun opleiding in de kazer ne Noordstraat, Middelburg (Royal Engineers Co. 318).

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Evenals het leger, zette ook 'de geallieerde luchtmacht het nieuwe' jaar goed in. Gister morgen deden 1600» Ameri kaansche vliegtuigen,'waaron der 800 zware bommenwerpers, een grooten ... Wij beginnen het jaar 19^5schillende met moeJ en met geloof en vertrouwen.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

800 Amerikaansche hommen- werpers, begeleid doqr 800 ja gers, bombardeerden ollieraffi- naderijen te Dolbergen bij Han nover en spoorwegemplace menten te Koblenz Mosquito's vielen spoorwegdoelen in ... Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinnema, Rea.-adres: Middelburg, Molenwater 69. Adm.-adres: Vlissingen, Waistr. 58-60, Middelburg: Gerechtshof, Kamer 7.

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Zware bommenwerpers van de R.A.F. deden een dubbelen aanval op Hannover; Mosqui to's bombardeerden Berlijn, waarbij zij bommen van 2 ton uitwierpen. 800 zware Ame rikaansche bommerwerpers ... Ih 't filmjournaal, dat deze week in de Alhambra-bioscoop te Vlissingen wordt vertoond, zijn interessante opnamen van de bevrijding van Middelburg te zien.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

verantw. Ilooldred.: drs. H. Sinnema, •ieu.-adres: Middelburg, Molenwater 00 Adm.-adres: Vlissingen, VVa.str. 58-60, .lirtdclburg: Gerechtshof, Kamer 7. ... Verantw. Hoofdrcd.: drs. H. Sinnema Keu.-adres: Middelburg, Molenwater 69 Adm.-adres: Vlissingen, VVa.str. 58-60 Middelburg: Gerechtshof, Kamer 7.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Verantw. Hoofdred.: drs. II. Sinnema, Red.-adres: Middelburg, Molenwater 69. Adm.-adres: Vlissingen, Walstr. 68-60, ... Middelburg. Doopsgez. Gem. 10.15 mej. dr. A. H. A. Bak ker. Geref. Kerk (H. V.) 10 L c.p.l. W. A. Duijs v. d. Prin ses Irene Brigade. Geref. Gem., Segeerstr., 9.30 en 2 ieesdienst. Ev. Luth. Kerk 10

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinnema, Red.-adres: Middelburg, Molenwater 69. Adm.-adres: Vlissingen, YY'alstr. 58-60, ... Middelburg. Doopsgez. Gem. 10.15 mej. dr. A. H A. Bak ker. Geref. Kerk (H. V.) 10 L.c.p.l. W. A. Duijs v. d. Prin ses Irene Brigade. Geref. Gem., Segeerstr., 9.30 en 2 'eesdienst. Ev. Luth. Kerk 10

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Ten N.O. van. Monschau zijn dé Amerikanen op Duitsch grondgebied doorgedrongen Generaal Montgomery heeft bekend gemaakt dat de Duit schers alleen in de Ardennen 5000 man aan gevangenen en 800 tanks ... 12 jaar.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

MIDDELBURG ... kenden we de lier genoemde en met die len, op rvim We leggen er lat dit bedrag an de waarde tkerbouw-pro- Z.-Vlaanderen nd jaar. r nog bij, dat okkerjj en de jfsonderdeelen itale sommen valt het niet

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Gevraagd voor lichte bezig heden Meisje, vnn 1416 jaar Movr. DE HEER, Bogardstr. 6. Middelburg. ... Mijn donkerbl. Meisjesman- teltje, leeft. 6 jaar, voor jurkje leeft. 8 jaar. STROO, Nieuw- straat 32, Middelburg.

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Verleden jaar werden ver schillende deelen van Java door pest geteisterd, als ge volg van de bedroevende hy giënische toestanden, waaron der de bevolking gedwongen is te leven. Het is zonneklaar, dat ... De heer de Roos, die 20 jaar lang in Japan in den diplo- matieken dienst geweest is, zei oorts dat het jaar 1944 den Nederlanders een groote teleurstelling gebracht heeft, maar het was aanmoedigend

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

18, Veere. renkachel voor Schoorsteenve. Middelburg, irhoenties, m. 22 14 en 25, Overall iroek? A. JA- 57, Veere. isehoenen. m. 37 ARENDSE, Ka- !2, Veere. ... Verantw. Hoofdred.: drs. H. Sinneraa. Red.-adres: Middelburg, Molenwater 69 Adm.-adres: Vlissingen, Waistr. 58-60, Telefoonnummer 10, n& 5 uur: 89. M'burg: Rouaansche Raai 39, Tel. 2009

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

week een half uur van het programma gewijd worden aan deze overdenking. Dit half uur zal verdeeld worden over twee dagen. Des Dins dags zal 's avonds van 7 45 8.00 uur een overdenking wor den gehouden ... Middelburg, 24 Februari 1945.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

MIDDELBURG ... De Nestor aan het woord. Als oudste raadslid beant woordde de heer Edelman de Nieuwjaarsrede van den voor zitter. Dit is een belangrijk nogenblik, zei deze spreker. Na 4',2 jaar bezetting is de zon

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Wij repareeren Naaimachi nes onder 1 jaar garantie. J. VAN DE KREEKE, Nieuw- ;traat 38, Middelburg. ... , krijgt men daar naast daar nog den omzet van het voedsel voor ongeveer de helft van het nu bevrijd gebied: d.w.z. 800.000 menschen. Als men nu bedenkt dat alleen aan grutterswaren en vleesch per week per

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

MIDDELBURG ... Zwitserland heeft zich be reid verklaard 12.000 Neder landsche kinderen van 8—14 jaar en 2000 kinderen van 15 18 jaar voor herstel van ge zondheid op te nemen. Daar naast zal ook naar Frankrijk een

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

-Oostenrijksche gebied had 800 jaar zoutwinning uit gestrekte en onontwarbare on deraardsche stratennetten ge schapen. Daarin lagen reeds de voorraden opgestapeld voor ja ren verzet. ... burgemeesters van Middelburg, Vlissingen, Goes, Oostkapelle, Koudekerke en Zoutelande, onderscheiden leden van de rechterlijke macht en van het provinciaal bestuur, de adviseurs van den Miiitai- len Commissaris

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Mijn wollen Jongenspakje, lft. 8 9 jaar voor Windjack, lft. II of 15 j.? HOFFMAN Seisdam 36, Middelburg. ... onder één jaar garantie. J. VAN DE KREEKE. Nieuw straat 38. Middelburg.

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

800 gram Brood 400 gram Suiker 125 gram Boter 250 gram Margarine 125 gram Margarine 400 gram Brood ... 800 gram Brood 250 gram Rijst, Rijstebloem of Kindermeel, of 225 gram Kindenbiscuits (3 rants.) 500 gram Suiker 250 gram Boter 125 gram Margarine

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

800 gram Brood 200 gram Bloem 125 gram Biscuits 400 gram Suiker 200 gram Koffie 125 gram Boter 250 gram Margarine 100 gram Vet 200 gram Kaas 150 gram Vleesch 2 kg Aardappelen 2 kg Aardappelen 400 ... 800 gram Brood 200 gram Bloem 250 gr. Rijst, Rijstebloem of Kindermeel of 225 gr. Kindenbiscuits 125 gram Biscuits 500 gram Suiker 250 gram Boter 125 gram Margarine 200 gram Kaas 1 ei

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

binnenhaven. Zoolang de definitieve herbouw niet ge regeld is, zullen vele bewoners genoegen moeten nemen met noodwoningen. Voor het einde van het jaar zullen er 200 klaar zijn, onder welk aantal ook door ... Sindsdien worden deze symbolische klap rozen ieder jaar in het geheele Britsche imperium verkocht ten bate van de inva lide oorlogsveteranen

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Indien reeds aangifte is gedaan, wordt verzocht hiervan schriftelijk mededeeling te doen aan de sub-commissie voor opspo ring van oorlogsmisdrijven te Middelburg. ... 800 gram brood 200 gram bloem

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

, buiten Temeuzen 1,74 per 3 maanden. Brj vooruitbetaling f 6,60 per jaar. ABVERTENTUSNPer mm 10 cent, minimum per advertentie ƒ1,50. Rubriek kleine advertentiën 15 regels 50 cent; iedere regel meer 12 cent ... noodzakelijk was. Daarom werd de hulppolitie gevormd. De agenten worden gekeurd en ondergaan een opleiding van een half jaar. Blijken zij geschikt te zijn voor den dienst, dan wor den ze in het politiecorps

| de Vrije Zeeuw | pagina 4

deelt mede, dat over het jaar 1944 een dividend is vastgesteld van 3 o op de gewone aandeelen, uitma kende f 24,— per aandeel van 800,— en" 2,40 per onder-aandeel van 80,— hetwelk betaalbaar wordt ... In aanmerking komen dienstplichtigen en militair geschoold personeel bene den 40 jaar.

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Zaterdag j.l. hield de Varkens- vereeniging „Onderlinge Hulp", onder voorzitterschap van den heer C. A. de Kraker, haar jaar- lijksche Algemeene Vergadering. De inkomsten bedroegen over 1945 800 ... tienden jaar een geweer bemachtigde en in den loop van de laatste oorlogsjaren niet minder dan 40 krijgsgevangenen heeft doodgeschoten.

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Hilversum 1 (N.C.R.V.) -uitzen ding: 800 u. Nieuws; 8.20 u. Gr.pl.; 9.80 u. Cés ar Franck progr.; 10.30 u. Morgendienst; 11.00 u. Orgel muziek; 11.15 u. Piano-recital; 11.45 ii. Krijgsgevangenen; 12 ... Hilversum II. V.A.R.A.: 800 u. Nieuws; 8.20 u. Gr.pl; 8.50 u. Voor de huisvrouw; 9.00 u. Schubert; 9.45 u. Mozart; 10.00 u. Morgen wijding; 10.45 u. Zang en piano; 11.30 u. Zang-recital. A.V.R.O.: 12

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Japanneezen in '1942 zijn gesneu veld en eveneens een Menado- neesch sergeant, die verleden jaar ... versterking van de daar gelande afdeelingen van de brigade mari niers, die in Amerika haar oplei ding ontving. Dit transport be staat uit 800 man en staat ondei commando van den majoor dei mariniers H. A, G