Krantenbank Zeeland

HomeSearch

251 resultaten gevonden

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

. Herv. Kerk te Wilhclminadorp. des middags. 2.15 uur. door den Wel- eerw. Heer Ds. Beekenkamp van Middelburg. ... Wilhclminadorp. Dreef B 156. Middelburg. Hccrengracht 82. Tijdelijk adres: Dreef B156. Wilhcl minadorp. Tock. adres: Vlissingen, Singel 18. 911

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

wijze mogelijk zou zijn geweest aan het begin van het seizoen het afgeloopen jaar geen be trouwbaar overzicht der totaal be schikbaren voorraad had. ... Nu ziet het er naar uit, dat de telers, die het afgeloopen jaar onder de meest moeilijke omstandigheden zooveel werk aan het teler der be treffende producten ten koste hebben gelegd, de dupe zullen

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 4

ciers tegen verklaringen, afgegeven door de Plaatselijke Bureauhouders, waaruit blijkt, dat de aanvragers paarden of rund vee boven 1 jaar bezitten, en wel onder de volgende voorwaarden ... 3e. Zal nooit meer geleverd worden dan maximaal 200 kg. per paard en/of stuk» rundvee boven 1 jaar.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 3

GehuwdCornelis Duvekot, 27 j. te Nijmegen en Cornelia Butfer, 25 j. Emilius Alphonsus Schuitema, 24 j. te Middelburg en Tannetje Francina Adriaanse, 19 jaar. ... Een inzender uit Middelburg vraagt of de Prijzencontrole zich ook niet eens bemoeien kan met wat schilders, behangers, aannemers enz., soms in rekening brengen. Er worden naar zijn meening dikwijls

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

J. Johannisse, Hellas, 12.3 sec. 80 m.Westdorp, Hellas, 10.9 sec. 800 m. Heeren A. Bakker, Hellas, 2.22 m. V. Hopmans, Robur, 2.27 m. 1500 m. Heeren E. Janssens, Robur, 4.55 m. 4 maal 100 meter ... De Secretaris-Penningmeester der Schade-Enquët. Commissie Middelburg, verzoekt de door oorlogsge weld getroffenen, welke matericcle schade hebben be komen en hiervan nog geen aangifte hebben gedaan

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

TE HUUR GEVRAAGD i Woning te Goes, in den prijs van f 6.00 tot f 8.00 per weck. door geëvacueerd echtpaar uit Middelburg, met vol wassen Dochter. - Westsingel 61a. Goes. 3233 ... bijzonderen staat van beleg, gestraft met hechtenis van ten hoogste 1 jaar of geldboete van ten hoogste 2 duizend gulden.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Voor den eersten keer sinds 12 jaar heeft Duitschland thans een communisti sche partij, zoo deelt Radio Moskou mee. De partij is te Berlijn opgericht en werd erkend door de Russische bezetfingsauto ... men. Deze groep maakt deel uit van het transport van ongeveer 800 Nederlanders en 400 statenloozen van Joodsche afkomst, dat al eer.igen tijd op weg is naar ons land.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

Aangezien ook dit jaar in Middelburg nog geen kermis wordt gehouden, hebben eenige vereenigingen in Middelburg het plan opgevat om gezamenlijk in do ker- misweek, dus van 30 Juli tot en met 4 Aug ... In Middelburg is een comité opgericht om het leven in de kampementen, waar de werkers aan de droogmaking van Walcheren worden ondergebracht, te ver aangenamen. Hot comité zal de cantines wat gezellig

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

MIDDELBURG. Donderdagavond werd in de Segeerstraatkerk alhier een dankdienst gehouden in verband mei de behouden thuiskomst van de vele gerepatriëerden. onderduikers en krijgsgevangenen. In de zen ... Getracht zal worden nog dit jaar en kele jonge duiven onder de leden te ver loten.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 3

Het Comité „Walcheren moet droog" (W.M.D.) te Middelburg stelt er prijs op, teneinde mogelijke misvattingen en ver keerde begrippen, die zoo licht post vat ten, Ie voorkomen, nogmaals te verklaren ... verschijnen Abonnemcntspr. f 10 p. jaar De teekenaar, Jordaan, maak- tijdens de bezetting eer serie van 32 gekleurde pla ten, welke deze periode op aangrijpende wijze in beeld brengen. Dit verschijnt

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

- huyzen. A. v. Dijke, H. Bijstenbil en J. Stolz. allen alhier, voor oen tijdvak van 6 jaar. ... .5 sec. idem hoeren, klasse DW. Schrier, Hel las, 26.8 sec. 800 m. heeren J. Blaas- se. Hellas. 2 min. 18.4 sec. 800 m. jun.D. Millenaar, De Zeeuwen. 2 min. 15 sec. Zweedsche estafette Marathon, 2 min. 14

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

Maandagavond werd in een bijeenkomst in de Prins van Oranje het ieit herdacht, dat Dr. Snoek 25 jaar arts was te Goes. Talrijke bloemstukken gaven blijk van de warme belangstelling van zijn patiënten ... de hulde, die hem gebracht was en schetste in een uitvoerig betoog de afge- loopen 25 jaar, waarin een hechte band tusschen hem en zijn patiënten was ont staan. Na de pauze was er gelegenheid den arts

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

RILLAND. Een S.S., jongen van 17 jaar. heeft kans gezien in Engelsche militaire uniform uit het kamp alhier te ontsnappen. Speurhonden van de politie konden het spoor tot aan den Rijksweg volgen ... De kinderen van 3 en 4 Jaar krijgen 250 gram kindermeel en als extratje een blikje rij»tpuddlng, :c beschouwen nis luxc-nrtlkel.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

DE KERMIS IN MIDDELBURG Zaterdag was de laatste dag van de Middelburgsche kermis, die dit jaar in het Schuttershof werd gehouden, 's Mid ... ben en ofschoon mejuffrouw Duke hen uitnoodigde, haar eens in Honoloeloe li komen bezoeken, vraagt het blad zich af Zou maarschalk Tolbuchin nu welen, wi hij de orde „voor 10 jaar trouwe diefis in het

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

, dat eens aan de spits stond, is thans terug ge zakt tot het poil van 76 jaar geleden. ... snelheid van meer dan 150 km. per uur. Half No vember Soopt men weer „electrisch" van Amsterdam naar Rotterdam te kunnen rij den. Begin volgend jaar hoopt men gereed te zijn met de electrische lijn Amsterdam

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

De meisjes, die nu op een leeftijd van 19 jaar zijn, hebben in de jaren dal zij bewust gingen leven, een wereld gezien, waarin alle moraal en menschelijkheid met voeten werd getreden. Daarnaast werd ... be schadigingen die door de Duitschers zijn aangericht. Dit horstel zal nog wel een jaar aanloopen.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Precies een jaar geleden werd de wet hiertoe, na dc bevrijding van een deel des lands, in Lublin afgekondigd. Twee mil- lioen hectare grond ging van de groote landheeren over in handen van dc ar ... De geallieerde Raad voor Oostenrijk be sloot hel voedselrantsoen voor Weenen on n van 800 tot 1550 calorieën per

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

Woensdagavond had de aid. Middelburg van de Noderlandsche Volksbeweging eun vergadering belegd, waar Prol. J. E. de Qay als spreker optrad. ... Nadat do heer De Vink, voorzitter van de afd. Middelburg, de vergadering met een kort v/oord heelt geopend, neemt Prol. de Qay het woord, die allereerst schetst hoe de N.V.B. als gedachte in het

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

Johannes Louwers. 35 jaar, groenten- fruithandelaar te Middelburg, wa Maart 1943 tot Maart 1944 lid geweest de N.S.B., terwijl hij aan leden van Duitsche weermacht veel fruit leverde. ... Neeltje Levina don Dokker, 29 jaar, zon der beroep, te Middelburg, was aangeslo- m geweest bii de N.S.B.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

. kinaeren tot en met vier jaar den geheelei. winter mot het huidige rantsoen zal kunne., worden volgehouden en dat aan alle ove rige consumenten waarschijnlijk nog drie maal de gebruikelijke hoeveelheid van ... ove. zou blijven. Dat zou boteekenen, dat op basis der huidige distributieregeling, waai bij per twee weken aan kinaeren van l tot 4 jaar Z3U gram boter wordt verstrekt ei. aan veisonen boven dien

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 1

, ouder dan 4 jaar, aangewezen wordt. Vier weken later volgt een tv/eed: bon, eveneens voor 50 gram thee. Hoe he' dan verder gaat met de distributie van dc thee zal afhangen van den aanvoer, wan de ... Volgend jaar zullen do Nederlandsche pluimveehouders in de gelegenheid gesteld worden meer pluimvee te houden dan het thans toegestane maximum van 50 stuks.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

. Ook deze diensten hebben 1e kampen met personeelgebrek. Dit is ge- makkolijk te begrijpen, immers, de distri butie is een afloopenden dienst. Misschien blijft de distributiedienst nog een paar jaar ... voor dames en meisjes, alsmede voor jongens tot 15 jaar, blouse-beschermers, bovenklee ding voqr kinderen van 0 tol 3 jaar, coins de feu, gebreide vosten, pullovers, slipovers en truien voor dames

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

7.58 Kerstklokken. 8.00 Kerstwenseh. 8.02 Nieuws. 8.20 Orgelspel door Anth. van der Horst. 8.30 Vrij*. Prol. Studio-Dienst. 9.35 Het radio bazuin- kwartet. 10.00 Solistcnconcert. 12.00 Bach cantate ... HILVERSUM II 7.58 Kerstklokken. 8.00 Kcrstwensch. 8-02 Nieuws. 8.20 Orgelspel door Anth. van der Horst. 8.30 Gra- mofoonrauzick. 9.00 Kcrsttriptick. 9.15 Kerstllede- i :n j. 10.00 GramoFoonmuzIck. 10

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

als dirigent. Gedurende deze 60 jaar mocht de veroeniging verschillende malen op con coursen of ieoslen goede prijzen behalen. ... , waarbij was goedgekeurd, dat Concordia gedurende het jaar 1946 gratis de beschik king krijgt over het sludielokaalvan de Mandolineclub een bloemstuk en van,de andere vereeniging een cnvelcppe met in-

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

Na de oiiicieelc mededeeling van den Distributiodiensl Middelburg, dat Woensdag 2 Jan. 1948 zonder bon Ameri'.caansche da- en kinderschoenen ter beschikking zouden worden gesteld, was het voor vela ... Ten tweede als donatrice van het U.V.V. w.z. als belangstellend niet-workend lid Contributie f 1 per jaar is het minimum s veel geld noodïg, aangezien ook de genen, die dringend hulp behoeven, me

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

PIETER BOUWENSE, sigarenhandelaar. Middelburg, 2 jaar interneering, bevel tot inbewaring houding, ontzegging rechten. ... Nog moest behandeld worden de zaak tegen Jannetje Hoogstraten, 50 jaar, echt- genoote van den Dekker. Deze verdachte is geïnterneerd te Haamstede en was door het niet doorkomen van de boot Zierikzee