Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.939 resultaten gevonden

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Hendrik Petcrssen (geb. te Middelburg) heeft te Anlwerpen in 1555 gedruktNcderduytsche Bijbelin folio en wel het N. Test, afge- drukt den 17 Maart en het O. Test, den 24 Maarl van dat jaar. ... Engeland weten hoe Kronstadt veel slerker is 'dan in het vorige jaar. Bij elken aanval der gealiieerden tegen Sebastopol worden de plannen daarvan den mililairen raad te Pe tersburg toegezonden die na gedaan

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

in fiksche trekken afmalende helgeen bij op hel cinde der vorige week le Middelburg, bij de elfde algemeene vergadering van bet Nederl. onderwijzersgenoolschap ge- zien gehoord en gesmaakl had ... Bij de aanbesteding, op den 25 dezer le Middelburg plaats gehad hebbendeis onder anderen het maken van eenen inlaagdijk door de Kleine Huissens- en Eendragtpolders aange- nomen door J. J. van Uijeto

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

tot aan do Belgische grenzen in de rigting van Middelburg in West-Vlaanderen. Door die wegsvefbetcring zal doze gemeente naauwer aan do polders verbonden en voor haar eene nieuvve korlcre, gemeenschap ... In do zomervergadering der provincinlo slaleu van Zee land welke op gisteren (3 Julij) te Middelburg is geopend, zullou onder anderc do volgcndo onderwerpen behandeld worden:

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

In hel jaar 1857 werdIcr voorkoming van sohadc en ler bewaring van den goedcn naain der llollandscho meekrap, door velo aanzien- lijko handclarcn en makelaars in dat arlikel bepaald dat bij vcrkoop ... bevinden en dat nog vvel alien ligt ongesteld terwijl aldaar in het vorige jaar op dit lijdstip 70 a 80 zieken aanwezig waron meestal aan zwaro koorlscn en ernstigo zieklen lijdende.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

ISulst I October. De op hedcn alhier gc- houdcn jaar- paarden- on vccmarkt is vrij druk bozocht gewecst. Er warcn aangebragt18 paar den 45 sluks rundvee 40 varkens en 29 schapen. Een aanzionlijk deel ... Op den 12 October aanstaandc zal aan hct lokaal van hot provinciaal besluur le Middelburg worden aanbcslccd den aanleg van eeno haven bij do tiilwalcriugssluis van den calaiuilcuzcu polder Waardc

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

In do najaars-vergadering der provincialo stolenwelke op den 6 November e. k. to Middelburg zul geopend wordenstaan onder nnderen de volgendc ondcrwerpcn behandcld te worden, als Voorslellen van ... laatste algemeene ver- gadering voor dit jaar. Belreurde men de afwezigheid van de leden uit het land van Hulst, van welke er slechts legenwoordig was dit gemis werd intusschen vergoed door eene vollallige

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Volgcns eerie opgaaf van het dcparlemcnl van financier]zijn hier te lande in het jaar 1862 met do post verzonden de volgcnde ge- tallen portbetalende brieven 13,142,094 onge- frankeerde en 2 ... I) 11 gedurende dat jaar binnen deze gemeenle gehoren zijti mannelijk 93vronvvelijk 96, za- .inen 191 vvaaronder twee tweelingen. Leven- loos aangegeven rn. 10, v. 4 lumen 14. Over- leden in 90, v

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Het eskader bestond nit de volgendeschepen de Uevenchc admiraalschip van 800 paarden- kracht, met 75 slukken geschut en 850 man ekwipago; do Warriorgepanlscrd fregat van 1250 paurdenkrachlmet 40 ... Hel hulssieraad van prinses Alexandra bestaal uit niet minder dan 2000 brillanten enllS'pa- rolen van vvelke haar koniukhjke vadertde^lweo groolsten in hel afgeloopen jaar op de vvereld

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

In verschillende steden is er spralce om het zilveren huwelijksfeest van HH. MM. den koning en de koningin, dat dit jaar invalt op den 18 Junij, op den jaardag van II. M. op den 17 en dan tevens den ... Bij de op den 30 April jl. te Middelburg plaats gehad hebbende aanbestedingen, is D. Tho- tens, te Hoek, aannemer geworden van het bui- tengewoon werk aan den Hoofdplaatpolder, voor eene som van f 22

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

werkplaatsen der compagnie ge- zuiverd, gaven f 800 per ton en de overige opgedolven erts 125 per ton. De gemiddelde opbrengst eener ton was 900. De kosten voor uitdelven en versmelten beliepen [20 en 186 per ... Heden overleed, na een langdurig doch geduldig lijden, tot diepe droef- heid van mij en mijne Kinderenmijne hartelijk geliefde Dochter, SARA, in den jeugdigen leef- tijd van 19 jaar en 6 maanden.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

vrouwen. In plaats van te vermeerderenwordt dat getal van jaar tot jaar minder. Op 31 De cember 1846 telde zij nog 36 ingezetenenver- deeld in vier familien. Indien deze verminde- ring zoo voortgaat ... De Fransche Monileur maakt bet financieel rapport van den beer Fou Id aan den keizer be- kend. Gelijk gewoonlijk luidt bet zeer fraai. Er zal in het jaar 1865 niet alleen geen tekort zijnmaar er zal

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Biervliet1 Februarij. Deze gemeente verkeert tegenwoordig in eenen deerniswaardigen toestand. De waterstand omtrent deze plaats, welke van jaar tot jaar erger geworden isis thans tot eene onbekende ... Clinge, 6 Februarij. Gedurende het jaar 1864 zijn in deze gemeente geboren 76 kin deren waarvan 38 van het mannel. en 38 van het vrouwel. geslachtoverleden 68 personen. De bevolking op 1 Jan. 11

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

verbruik van den tabak verbazend gestegen is, ook gevallen van krankzinnigheid zouden toegenomen zijn, zoodat bet cijfer daarvan in 20 jaren van 800 tot 43,000 zou zijn geklommen. ... Uit Koningsbergen wordt gemelddat een der inwoners dier stad sedert een jaar de be- taling der belasting op het inkomen heeft gewei- gerd ten gevolge waarvan geregeld elke maand eenige zijner

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

sedert baar tiende jaar door een toeval van bet vermogen der spraak beroofd was. Bij bet nederlaten der kist in de groeve ver- nam men echter eenig gedruisch in de kist. Eerst neemt men verschrikt de ... Op den 12 en 1 Orller vorige maand was, volgens de jongste brieven uit Konstantinopel het aantal sterfgevallen van de cholera 800 a 1000 per dag. De lijders bezweken binnen den tijd van twee a drie

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

tucht- kuisstraf voor den tijd van zeven jaaren de beide anderen aan "twaalf bedriegelijke oplig- tingen in gemeen overleg gepleegden deswege veroordeeld ieder tot een jaar gevangenisstraf. Namens een der ... Bij vonnis der regtbank te Middelburg van 5 October, werd Willem Cornelis Meijer geboren te Nijeveen, laatst verblijf houdende te Zuidzande na vroeger predikaut te zijn geweest bij de Hervormde

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

bovengemelde Pandbrieven en Hypo thecate Obligationwordt bij plaatsing geen commissieloon gerekend. De interest wordt elk half jaar zonder eenige korting betaalt te Middelburg en ten Kantore der Agenten. ... Leu tier voornaaruste winkeliers van Gent had zich een paar jaar geleden nit het woelig leven teruggetrokkenorn met zijne dockter do genoegens van het landleven te genieten. Bii zijn vertrek uit de

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Toen Abd-el-Kader verleden jaar te Parijs logeerde, kreeg bij ook eene nitnoodiging van den vermaarden belletrist en journalist Emile de Girardin, om aan een diner deel te nemen, waarop de ... vooral stroo- men van vele zijden in overvloed toe, zoodat de telegraaf schier onopboudelijk in werking is. Dezer dagen werd er een dtipcche overgemaakt, welke dC 800 of 20,000 frs. kosttedezelve be- stond

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

aantal slagtoffers van 200,000 tot 800,000. Ditniaal is de prijs van het alge meene voedingsmiddel, de rijst, er vijf maal zoo lioog als de gewone marktprijs, en hooger dan hij sedert het jaar 1847 ooit is ... - Op de tentoonstelling in het volgende jaar te Parijs te houden, zullen o. a. een kaas wor den bezigtigd van 0000 pond zwaarte, te Inger- sol in Kanada uit 35 ton melk bereid dezelve is gemaakt in 4

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

bat. te Vlissingen, het depSt te Middelburg en bet 3de bat. te Neuzen gesta tioneerdvan het 6de regiment, de staf met het dep6t en bet lste bat. te Bergen-op-Zoom en het 2de en 3de bat. te Bredabij de ... Op vrijdag 28 December zal te Middelburg worden aanhesteed het onderhoud der rijks-wa- terleidingen bewesten en beoosten het kanaal van Ter-Neuzen, gedurende 1867, 1868 en 1869. De aanbesteding zal

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

De bekende mademoiselle Theresa is door den ondernemer vail een nieuw cafe-chantant voor den duur der aanstaande wereldtentoon- stolling gecngageerd tegen ecu dagclijksch ho norarium van 800 francs. ... Men meldt nit Parijs van 22 Januarij. Over bet algemeen is men van gevoelen dat het jaar 18G7 niet voorbij zal gaan, zonder dat ge- \vigtige gebeurtenissen zullen plaats hebben, en schoon men er zich

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Te Haarlem is een dragonder-ordonnance met f 8,800 doorgegaan, die door den kapitein- kwartiermeester voor de burgemeesters bestemd warenter betaling der detachements-troepen voor de veeziekte ... De Franscbe methode, om het geheele jaar door versche druiven te hebben, bestaat, zegt een blad, alleen daarin, om de druiven even voor de voile rijpheid te plukkcn en de trosseri in kalkwater te

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

in die stad wordt jaar- lijks gemiddeld bijna 10 dollars (f 25) aan schoolgeld uit de openbare kas uitgege\en, bebalve de sommen die uit particuliere beur- zen voortkomen. De schoolgebouwcn zijn pa ... beste waarborgmaat schappijen voor het godsdienstig en zedelijk leven der geheele bevolking. Burgers met 700 a 800 dollars inkomen 'sjaars, besteden daarvan 200 a 300 dollars aan het best mogelijke

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Volgens opgave in de American Publisher, oedraagt het aantal der kinderendie in de vereenigde staten school gaan, 5 millioen. Ieder jaar worden voor hen 20,000,000 boeken aan gekocht, welke 18 ... Uit Gent wordt gemeldHet concert door mad. Adelina Pctli alhier 11. woensdag gegeven was zoo druk bezocht dat meer dan 800 perso nen geen plaats konden krijgen, niettegenstaande de prijs der plaatsen

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Neuzen19 October. De maatschappij tot redding van drenkelingen, in het jaar 1767 te Amsterdam gevestigd, heeft dezer dagen met de groote massief gouden medaille bekroond den heer H. P. W. Steenkamp ... meeste zorg worden onderhouden, een groot en fraai ijzeren hek rond het drooge dok, zal de onaanzienlijke sclnitting vervangen de zoogenaamde Nieuwe weg, het eenige com- muniecatiepunt met Middelburg zal