Krantenbank Zeeland

HomeSearch

109 resultaten gevonden

| De Schakel | pagina 1

desnoods, maar dan moet het klaar zijn, daarna moeten ze hun kans weer krijgen. Er zijn jongens van achttien, negentien jaar gedetineerd, die van kindsbeen af thuis vergiftigd zijn met nationaal ... Tijdvak van u Nov. t.m. 24 Nov. 1945. Bonkaarten KA, KB, KC 512: 135 t.m. 141 800 gram brood 142, 143 200 gram bloem

| De Schakel | pagina 1

nog een half jaar langer geduurd, hoe zou het er dan in Holland, in de hongerprovincies uitgezien hebben. Het offer van het land van Cadzand en Walcheren was zeer groot, maar het is niet om niets ... Middelburg, stad van droomen, Vlissingen, die van de daad. Het is een karakteristiek, die reeds lang geldt. Ondernemingsgeest, zin voor zakelijkheid en technische pretaties zoeke men in het Zeeuwsche

| De Schakel | pagina 1

Voorzitter en directeur komen we kelijks in Middelburg, vernemen daar, alles, wat er omgaat en kunnen dit in hun gebied doorgeven. Wij hebben goede moed, dat de Schakel steeds met de laatste ... werkzaamheden zal beginnen. Voor- loopig heeft men de Stichtieg een levensduur van vijf jaar toegedacht.

| De Schakel | pagina 1

.000 woningen gebouwd worden. Men begint met een grootei aantal n.l. 12.500, waarvan men er in dit jaar dan 10.000 klaar wil hebben. Zeeland krijgt van dit aantal 600 woningen. ... Men rekent er op, dat de wederopbouw in ongeveer tien jaar voltooid zal zijn. Ook voor volgende jaren is dus een plan noodig. Men wil trachten door scholing en omscholing een grooter aantal vaklieden

| De Schakel | pagina 1

, omdat zijn talenkennis niet op peil was. Dit afwijzen is o.i. fout, men wist, dat de jongen in zeer moeilijke omstandig heden had gewerkt en daarom had men hem zijn kans moeten geven; na een jaar had hij ... H.B.S.-opleiding voorgesteld. Als er voldoende gegadigden uit West Zeeuwsch-Vlaanderen komen, kan op deze wijze na een jaar al wat bereikt worden. In ons gewest is steeds veel belangstelling voor de

| De Schakel | pagina 1

doorzendt naar het Bureau Verzorging Oor logsslachtoffers te Middelburg, vanwaar het na goedkeuring gaat naar de Middenstands- bank, die ten lange leste een voorschotboek- je aan den aanvrager verstrekt ... Aankoopvergunningen worden door de F- C. reeds uitgegeven. Levert Uw machtiging spoedig bij ons in en WIJ zorgen dat I dit jaar het touw vóór de maaitijd thuis hebt.

| De Schakel | pagina 2

Zij, die nog geen vitamine-C tabletten voor kinderen van 3 maanden tot 6 jaar hebben afgehaald, kunnen dit alsnog doen ten ge meentehuize op Dinsdag 4 Juni 1946 des namiddags van 2-3 uur. ... MIDDELBURG VLISSINGEN

| De Schakel | pagina 2

Rotterdamsche Kaai 11 - Telef. 2978 MIDDELBURG ... van deze vereeniging. Reeds meer dan 300 personen gingen U voor. Wie volgt? Minimum contributie f 2,— per jaar. Opgeven bij A. J. VISSER, Dorpsstraat 134, Breskens.

| De Schakel | pagina 2

b. 2-jarige cursus voor meisjes van 15 jaar en ouder. ... PI EfERN ELLA FAAS, Wed. van J. J. PROVOOST, in den ouderdom van ruim 61 jaar. P. C. DE DIE-Provoost.

| De Schakel | pagina 2

JOHANNA DE DIE, Wed. van J. J. XONNEV1JLLE, in den ouderdom van bijna 83 jaar. ... Alle belanghebbenden khnnen tot uiterlijk 2 dagen voor deze zitting hun bezwaren ook schriftelijk indienen bij het Bureau Onteigenin gen en Toewijzingen voor Zeeland, Wal te Middelburg.

| De Schakel | pagina 1

HUWELIJKEN: 4, M. C. Cauwels, 33 jaar, Sluis en R. N. Rodts, 36 jaar; 11, A. J. La boor, 26 jaar, Maldeghem. en A. Nieuwen- huise, 25 jaar. ... Brood: 541 t.m. 545 brood Soo gr., 546 brood 400 gr., B 13 Reserve 1600 gr., C 13 Re serve 800 gr.

| De Schakel | pagina 1

-Middelburg een ge middelde van 30 a 4'- pCt. werd bereikt. En toch zijn in beide evallen de schattingen volkomen objectief ekeken en getoetst aan het juridische begrip .verkoopwaarde". ... VERTROKKEN: 2, S. C. Wcsdorp van Schel- destraat 23 naar Biervliet Noordstraat 190; 3, A. S. Klaassen van Boulevard 49 naar 's-Gravenhage5. H. M. Scherbeijn van Mo lenwater 40 naar -Middelburg: 5, M

| De Schakel | pagina 3

de vijftien jaar. Op de calicotweverijen te Middelburg werkte de jeugd, die op de schoolbanken thuis- hoorde, 's winters 11 tot 11V2 uur, 's zomers 12 tot 13 uur. In de katoenspinnerijen van Lonneker ... kinderarbeid en schoolver zuim en de sociale positie van de schoolmeesters. Uit een artikel in de Economist" van 1855-haalt de schrij ver aan, dat destijds in Moordrecht uit kinderen van amper vijf jaar draai

| De Schakel | pagina 5

Personen, die vorig jaar vóór 1 November hun huisslachtingsvarken hebben moeten slachten, benevens diegenen, die op grond van redelijke mo tieven denken dit jaar voor een slachtvergunning in ... Middelburg 27 Maart 1947, Café MARKUSSE, Pottenmarkt, vanaf 3 uur n.m. IJzendijke22 Maart 1947, Café LIEVENS, vanaf 6 uur n.m.

| De Schakel | pagina 2

Door het leegplunderen van Indië door de Jappen, door de daarop ge volgde vernielingen door de extremisten en het nu reeds zes jaar lang volkomen stilstaan van het geheele productie apparaat is Indië ... Brood; 67-1 brood, 800 gram; 67-2 brood, 400 gram; 67-D reserve, 1600 gram; 67-K reserve, 800 gram.

| De Schakel | pagina 2

Dit jaar zal de emigratie nog niet van grooten omvang kunnen zijn. De vooruit zichten voor de komende jaren zijn echter meer hoopvol, mits de economische omstan digheden in de wereld zich niet ten ... Geldig van 13 t.m. 26 April. BONKAARTEN KA, KB, KC 705. (Serie A) Brood A 01 brood, 800 gram A 02 brood 400 gram A 03 reserve 1600 gram A 06 reserve 800 gram.

| De Schakel | pagina 3

Indien zich een voldoend aantal opgeeft, zal aan de Rijkskweekschool te Middelburg voor hen, die in het bezit zijn van een einddiploma Gymnasium, H.B.S. 5 jaar of een daarmee gelijk gestelde ... Hoewel het reeds vorig jaar te zien was dat er dit jaar veel minder vak lui naar ons gewest zouden komen, zijn honderdduizenden weggesmeten aan de bouw van werkkampen. Hoeveel woningen had men van de

| De Schakel | pagina 2

militaire plechtigheden plaats op de oorlogs graven der militairen en verzetsstrijders met als centraal punt de Grebbeberg: Had verleden jaar te Middelburg de herdenking plaats, thans werd deze in Breskens ... zijn plaats voor de Welpen-groep. Deze. kleintjes toch, gemiddelde leeftijd pl.m. 8 jaar, hebben de hele tocht af gelegd zonder ook maar één uitvaller. Nadat allen de finish gepasseerd waren, werd met de

| De Schakel | pagina 3

DORA PRINS Gortstraat 58 - MIDDELBURG ... Allen, boven de leeftijd van 16 jaar, die lid wensen te worden van een op te richten Wandelsportvereniging, kunnen zich opgeven: van Zuijenstr. 10. Breskens

| De Schakel | pagina 4

In de Zaterdag te Middelburg ge houden jaarvergadering van de ver eniging Zeeuws Oorlogsmuseum", deelde de voorzitter, dhr. Koene, mede, dat in de duinen dezer gemeente een oorlogsmuseum zal komen ... Bonkaarten KD en KE 707 (Serie F). Brood: F 11 brood en F 13 reserve, 800 gr. Bloem enz. F 14 reserve, 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel (niet uit rijst bereid); F 16 reserve, 600

| De Schakel | pagina 5

"pj T"\ f 800.5 °/q. Zonder borgen VJT I iJjI/ voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN. Spaarcred. Inst. Mathen. weg 110, R'dam-W. Wij verleen den in ruim een jaar plm. f 150.000 in contanten. ... 14 uur, in hotel „De Burg" te Middelburg. De punten van behandeling, alsmede de Balans, Winst- en Verliesrekening over 1946 en de verklaringen als bedoeld in artikel 42 van het Wetboek van Koophandel

| De Schakel | pagina 3

Brood 022 Algemeen 200 gr. (geldig tot en met 29 November a.s.) 016 Reserve 400 gr. (geldig tot en met 29 November a.s.) 013 Reserve 800 gr. (geldig tot en met 29 November a.s:. ... Brood: 520 Algemeen 800 gr. brood (geldig tot en met 29 November a.s.); 513 Reserve 400 gr. brood (geldig tot en met 29 Nov. a.s.)

| De Schakel | pagina 5

f800.5 °/0. Zonder borgen VJT lil il s voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN. Spaarcred. Inst. Mathen. weg 110, R'dam-W. Wij verleen den in ruim een jaar plm. f 150.000 in contanten. ... Breskens I Middelburg I

| De Schakel | pagina 3

Als adjunct-commies ter secretarie van Groede is benoemd de beer D.C. de Lange, thans werkzaam op het parket van de heer Officier van Justitie te' Middelburg. ... Het hoofd der School, de heer Haartsen, gaf een kort verslag van het afgelopen school jaar. Er komt nog' een ouderavond, die ge heel door de leerlingen verzorgd zal worden en tevens wees spreker op

| De Schakel | pagina 2

Br.ood 116 algemeen 1800 gr., 117 algemeen 400 gr. of 1 rantsoen vermicelli e.d., 103 reserve 800 gr., 106 reserve 400 gr. (alles geldig tot en met 10 Jan. a.s.) ... Brood 1033 brood 800 gr.

| De Schakel | pagina 3

Brood: 206 Algemeen 400 gr. of 1 rantsoen vermicelli e.d., 204 Algemeen 1600 gr. brood, 195 Reserve 800 gr., 198 Reserve 400 gr. (alles geldig t/m 21 Febr. a.s.) Sinaasappelen: 199 Algemeen 500 gr ... Sinaasappelen: 699 Algemeen 1 kg. sinaas appelen (vóórinlevering tot 21 Febr.) BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, MF, MG, MH 803 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). Brood: 1063 Brood 800 gr.

| De Schakel | pagina 3

Brood 296 Algemeen 200 gr. 298 Algemeen 1600 gr., 285 Reserve 800 gr., 288 Reserve 400 gr. (alles geldig tot en met 3 April a.s.) 294 Algemeen 400 gr. brood of 1 rantsoen puddingpoeder, vermicelli ... De bon voor pindakaas, die zich alleen be vindt aan de kaarten/der leeftijdsgroep van 14 tot 21 jaar, moet uiterlijk 3 April bij de winkelier zijn ingeleverd.

| De Schakel | pagina 2

Brood: 384 Algemeen 1600 gr., 373 Reserve 800 gr., 376 Reserve 400 gr. (alle- geldig tot en met 15 Mei); 386 Algemeen 400 gr. brood of 1 rantsoen puddingpoeder, vermi celli e.d. ... In café „Buitenkist" had een alge mene vergadering plaats van de V.V.V. Mede aanwezig was de heer Smit, di recteur van de Prov. vereniging voor vreemdelingenverkeer te Middelburg.

| De Schakel | pagina 2

BONKAARTEN KA, ICB, KC 806 Brood: 409 Algemeen, 1600 gr.; 405 Reserve, 800 gr.; 408 Reserve, 400 gr. (geldig tot en met 5 Juni a.s.); 411 Algemeen, 400 gr. brood of 1 rantsoen gebak. ... onnodig moeilijk. De muziekvereniging „E.M.M." vierde dit jaar haar 100 jarig bestaan. Laat dit feit voor U een aansporing zijn onze bazar te steunen.

| De Schakel | pagina 2

976 algem. 400 gr. brood of rantsoen gebak. 965 reserve 800 gr. brood (tot 3 Juli a.s). Bloem: 968 reserve 500 gr. bloem of zelfrij zend bakmeel of kindermeel enz. Waspoeder: 969 algem. 500 gr ... . Willemsen naar Middelburg.

| De Schakel | pagina 2

Brood, enz.: P071 brood 800 gr.; 0081 brood 200 gr.; B 027 reserve 800 gr.; C 029 reserve 400 gr.; D 037 reserve 800 gr. (al les geldig t/m 10 Juli); oio Algemeen 400 gr. brood of 1 rantsoen ... leden te brengen op f 5,per jaar.

| De Schakel | pagina 2

Brood: 287-1, 287-2 Brood, 800 gr.; 288 Brood 400 gr.; 289 Algemeen 400 gr. ... Deze Hoofdingelanden worden uit en door de stemgerechtigde ingelanden van het waterschap gekozen voor de tijd van zes jaar. Teneinde bij even tuele vacatures en verhinderingen van de hoofdingelanden

| De Schakel | pagina 4

Heden overleed in haar Heer en Heiland, in de leeftijd van 75 jaar, onze lieve Moeder, Behuwd- en Groot moeder, Mevrouw ... Wedn. van S. VAN GEIJTEN, in de ouderdom van 76 jaar.

| De Schakel | pagina 2

Bekerwedstrijden. IJzendijke—Middelburg 1—4; Terneuzen E.M.M. 1 1; BiervlietAxel 61; Corn BoijsPatrijzen (P. n.o.g.). ... Op Donderdag 9 Febr. hield de Dorps vereniging van de Z.L.M. alhier haar jaar- lijke vergadering in het café van dhr. Duininck. De voorzitter, de heer C. v. d. Slikke, opende de vergadering en heet

| De Schakel | pagina 2

geroepen die zich reeds een paar jaar bezig houdt om naar wegen te zoeken een kwantum stro fabriekmatig te ver werken. Na vele onderzoekingen is deze commissie, die steeds bijgestaan wordt door een of meer ... capaciteit van de fabriek zou 18 tot 20.000 ton per jaar bedragen. Daar het rendement van tarwe-en rogge- stro groter is dan van gerstestro (resp. 48-58-40 pCt.) zal uiteraard tarwestro wel het meest in