Krantenbank Zeeland

HomeSearch

82.919 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Tramdienst Vlissïngen- Middelburg weer normaal ... Met ingang van vandaag is de dienst tusschen Vlissingen en de Zeeuwsche hoofdstad weer normaal. Ieder half uur -wordt thans gereden tusschen Vlissingen (Badhuis) en Middelburg (Tramsingel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder PIETERNELLA POPPE, Wed. van dhr. J. MAAS, in den ouderdom van 78 jaar en 3 maanden. ... Naar aanleiding van de talrijke plunderingen en diefstallen, die de iaatste weken in Zeeland hebben plaats gehad, brengt de Officier van Justitie bij de Arrondisse- ments-Rechtbank te Middelburg, ter

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Ds. G. H. Kersten 35 jaar predikant. ... Na te Meliskerke een jaar te hebben gearbeid hij was toen nauwelijks 18 jaar en had het onderwijs verlaten om zijn roeping te volgen ging ds. Kersten naar Rotterdam. Hij arbeidde ruim zes ja ren in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

busdiensten van Middelburg via Goes naar Bergen op Zoom. Uit laatstge noemde gemeente vertrekt thans in middels is hieraan misschien ook weer uit breiding gegeven een twaalftal trei nen naar Roosendaal tusschen ... het volgende jaar zal g'ebnxiken, de noodige aandacht wordt besteed, opdat geen min derwaardig pootgoed wordt uitgezet.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

ZONDAG 9 JUNI 194=0. JAARSVELD. 414,4 m. 8,00 K.R.O. 8.30 V.P.R.O. 9,00 K.R.O. 5,00 N.C.R.V. ... 8,00 Ber. A.N.P. 8,05 Gram. S,30 Korte studiodienst. 9,00 Gram. 10,30 Hoogmis. 11,45 Gram; 12,15 Middenstandspraatje. 12,30 Gram. li,45 Ber. A.N.P. 1,00 Boek- bespr. 1,15 K.R.O.-Melodisten (2

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

P. J. L. F. J. PLEIJTE, op 15 Mei bij het bombarde ment te Middelburg zijn leven heeft gelaten. ... Heden ontsliep tot onze diepe droefheid', onze onver getelijke lieve Man,, Vader, Behuwd- en Grootvader D1NGEMAN WITTE, in den ouderdom, van ruim 64 jaar.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

arrestatie on verbiddelijk naar Middelburg zullen wor den overgebracht en aan de Justitie worden Voorgeleid, terwijl voor de zooveelste maal eigenaars van fietsen in hun eigen belang dringend in overweging ... Zondagavond om 12 uur wandelde rustig fen bedaard een jong paar van 25 jaar in onze goede stad. Natuurlijk vielen deze menschen in handen van een politiepa trouille die het bewijs vroeg, dat zij zich

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

STADSNIEUWS Middelburg ... Volgens een berichtje in ons blad van 1 Juni jl. besloot de buurtvereeniging Lan- gevielePottenmarkt te Middelburg, met op één na algemeene stemmen, de kasgel den, ten bedrage van circa 200, ter be

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

,,Op het oogenblik hebben wy in de werkverruiming ongeveer tweemaal zooveel menschen aan den arbeid als anders in dezen tijd van het jaar. In totaal hebben w(j reeds 1500 man aan het werlt. Er la ... Het zwaarst getroffen waren in onze provincie Middelburg, Vlissingen, Terneu- zen en Yerseke, wat de werkgelegenheid betreft. Inmiddels heeft De Schelde in Vlissingen het werk weer voor een groot

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

De heer J. B. Geers te Middelburg, die jarenlang de functie van consul van den Z.V.B. te Middelburg heeft vervuld, heeft als zoodanig bedankt. Toen hij vorig jaar aftrad als lid van diverse ... Onder de organisaties, welke door den bi-and te Middelburg getroffen zijn behoort o.a. ook de Zeeuwsche Voetbal Bond. Boe ken, bescheiden en materialen van den penningmeester zjjn met diens huis in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

stand toen deel kon nemen aan de krach tige ontplooiing, die haar groote zusters in Vlaanderen heeft gekenmerkt. Naar ver houding was Middelburg binnen de veste sinds 1254, het jaar van de eerste uitleg ... Uit omze couranten van 50 jaar geleden.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

Heden overleed te 's-Gra- venhage onze geliefde Broe der, Beluiwdbroeder en Oom, JOHANNES HEUSEVELDT, Wedn, van M. J. FRANCKEN, in den ouderdom van 62 jaar. ... Ter voldoening van de over het geheele jaar 1940 verschuldigde rente op de 2/2 (vroeger 5 obligatieleening zullen de per 1 Juli 1940 verschijnende coupons -r- onder aftrek van 2 coupon belasting van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

groot 14.800 (4 van 250 en 6 van 100) deelt de voorzitter mede, dat het bestuur aan de zwaar getroffen zuster- vereenlging te Middelburg een behoorlijk bedrag tot steun wil bijdragen. Het be stuur ... dan een overzicht van de om zetten van dit jaar, die 200.000 meer bedragen dan vorig jaar.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Er wordt hard gewerkt in Middelburg. Het ia een lust om te zien, hoe vele bur gers toonen, dat zy zich energiek wisten op te richten uit de sfeer van verslagenheid en moedeloosheid van eenige weken ... Wij zgn op zoek gegaan naar de middel punten, waarom de Middelburgsche Voet balvereenigingen „Middelburg" en „Zee- landia" steeds draaiden: de beide secreta riaten.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

„Handelsbelang" te Middelburg. ... „De verschrikking van de oorlogsramp die ook over Middelburg is gekomen, heeft wel zeer in het bijzonder onzen nijveren handelsstand getroffen. Het is met diep medegevoel aldus de voorzitter dat ik

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

BEVEELT iederen gebi-uiker van een per ceel in de gemeente Middelburg, waarop aardappelen worden verbouwd, dit gewas dit jaar op nader aan te geven tijdstippen twee maal te doen bespuiten met water ... Uit onze couranten van 50 jaar geleden.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

.A. (voxig jaar 5). ... batig saldo 899. De be grooting voor het dienstjaar 1940-41 werd in ontvangsten en uitgaven vastgesteld op 3996 met 519 voor onvoorziene uitga ven. Het dijkgeschot werd bepaald op 6 per H.A. (vorig jaar ƒ

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

Moosel, Middelburg (allen A) P. de Kuijper, Middelburg (B.) P. C. de Graaf, Veere M. M. Bestebroer, Vlissin- genH. G. A. de Kort, Vlissingen allen A.) W. P. A. Smith, Middelburg (B.). ... Tevens was een schrijven ontvangen van den burgemeester van Middelburg, waarin deze zijn dank uitsprak voor de hulp, die door de brandweer van Westkapelle werd verleend bij de ramp, welke Middelburg

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

De heer Baurdoux was 45 jaar in de gemeente werkzaam. ... bijna 40 jaar als secretaris-ontvanger. Lag het aanvan kelijk in uw bedoeling bij het bereiken van den 65-jarigen leeftijd ontslag als zoodanig aan te vragen, van dit voornemen zrjt gij veranderd, toen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

WILLEM VERMEULEN, zeggen wij hartelijk dank. .Wed. J. S. VERMEULEN— MEERMAN en Kinderen. Middelburg, Juli 1940. ... Onze hartelijke dank aan allen 'die hebben medegewerkt aan de wederopbouw van de zaak en de inrichting van onze woning. N. TH. DE JONG H. DE JONG—KOPPEJAN. Koorkerkhof 16, Middelburg.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

geheel is doorgevoerd, vermoedelijk pas in het be gin van het volgend jaar. Dit wordt ver oorzaakt door het feit, dat door de vermin ... 1. personen boven 6 jaar, Dinsdag 9 Juli 1940 van 25 uur n.m. in de Be waarschool;

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Houteka mer, die in Wemeldinge geboren werd en opgroeide in de aloude Zeeuwsche kleeder dracht, en deze tot zijn twintigste jaar droeg, was aanvankelijk voor den landbouw bestemd. Doch hij ging die richting ... niet van harte, had toen reeds vrienden die „leer den", en op zijn twintigste jaar veranderde hij zijn levenskoexs, nam privaatlessen, ging één jaar op de normaalschool, slaagde 24 April 1902 als

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

/erken, maar nu haar op 14- Mei van dit jaar de bezoeking van den oorlog teis terde, is die belangstelling geworden tot een verbaasde, ietwat onwezenlijke bewon dering. ... Rotterdam is een bedrijvige handels stad. Uiteraai-d is er vooralsnog weinig te verwachten van haar voornaamste bron van inkomsten: de scheepvaart. Het vorig jaar zijn er in de maand Juni 1468 sche

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

A.s. Donderdag mag dr. G. P. Datema, em. predikant te Rotterdam, het zeldzame feit. herdenken, dat hij voor 65 jaar het predikambt in de Ned. Herv. Kerk aan vaardde. ... dat hem 1 Juli 1936 na een diensttijd van meer dan 60 jaar, door het Prov. kerkbe stuur van Zuid-Holland eervol verleend werd.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Uit onze couranten van 50 jaar geleden. ... Drie jaar gevangenisstraf had de Recht bank hem opgelegd, waarbij een inbraak van K. in het gebouw der Italiaansche le gatie ter sprake was gebracht, doch niet ten laste gelegd.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

VEERE. Door de schoolkinderen der beide scholen is een bedrag van ruim 10 ingezameld ten behoeve van de stich ting „Kinderzorg" te Middelburg. ... gedeelte van den Melse'sweg, zoo mogelijk, nog dit jaar te doen uitvoe ren.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

-isse, oud-ouder ling te Ulvenhoutds. J. Boonstra te Gie ten dr. J. Fetlaar, ouderling te Assen ds. R. Blommaert te Middelburg mr. H. J. M. Tijssens, oud-ouderling te 's-Gravenhage ds. K. H. E. Gravemeijer te ... . Riep te Edam ds. J. W. Dippel te Middelburg ds. K. J. v. d. Berg te Amersfoortds. W. A. Dekker te Schar- negoutum ds. H. Bogers te Achlum ds. J. P. v. Leusden te Steenwijk ds. P. G. Vlieg te Grijpskerk P

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

voldoen. Tenminste was een u.l.o.-diploma of een politiediploma vereischt. De gega digde moest ten minste een lengte van 1.75 meter hebben en een leeftijd tusschen de 21 en de 30 jaar. Juist omdat men nu ... De stijging van ruim 3 ton, die de eerste 5 maanden hadden aan te wijzen, is dus per ultimo Juni bg een totale op brengst van 211.673.800 in een daling van 12.326.000 veranderd.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Thans is ook Amsterdam aan de beurt. Tien officieren en driehonderd minderen, hoofdzakèlyk mariniers zullen een jaar lang opgeleid worden voor den politie dienst. Gedurende hun opleidingstij d zul ... Na een jaar moeten de oud-militairen een examen afleggen ter verkrijging van het politie diploma.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

voudig zonder meer zedelijk verplicht is, volledige vergoeding te geven, waar de autoriteiten immers zoowel in Middelburg en Rotterdam, volstrekt verantwoordelijk blijven voor de verwoesting, door öf te ... Vlissingen 20,33, Middelburg 1.en Oostburg j; 7.11 en 6.54.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

straft met hechtenis van ten hoogste 1 jaar of een geldboete van ten hoogste 10.000,—. ... In een commissie voor de persoonlijke kei'kvisitatie werd o.m. ds. R. Blommaert uit Middelburg benoemd. Voorts werd een commissie aangewezen om te rapportee ren over het voorstel der urgentiecommis

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

In dien cirkel van groen en goudgeel ligt het doode land van het inundatiege bied. Voor het eerste jaar wordt de schade geschat op 450.000. Aan rente en ar beidsloon wordt een bedrag van ƒ800 ... Van 1-5 regels f 1.50, iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f0.50, iedere regel meer 10 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG).

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Ook uit Den Haag vertrokken 800 kinderen. ... Aan het staatsspoorstation te Den Haag was het Zaterdagochtend tusschen 10 en 11 uur een drukte van belang De eerste groep van 800 Nederlandsche kinderen maakte de laatste toebereidselen voor het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

D. A. v. d. V., 29 jaar, landarbeider te Krabbendijke, heeft hooger beroep aan- geteekend tegen het vonnis der rechtbank te Middelburg van 5 Juli 1940, waarbij hij wegens „verduistering" is ... KANTONGERECHT TE MIDDELBURG.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Volgens de plannen van het ministerie van oorlog zal de eigenlijke militaire op leiding zich in het eerste jaar na het van kracht worden van de wet beperken tot 1 Vs millioen man tusschen 21 en 30 ... jaar. De recruten zullen volgens nog onbekende maatstaven gekozen worden uit een groep van 11 Vs millioen personen. Wanneer de voorstellen aangenomen worden, zijn 42 millioen man tusschen 18 en 64 jaar