Krantenbank Zeeland

HomeSearch

124 resultaten gevonden

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 5

UITGAVEN: afd. 1 jaarwedden als volgt; urt. 1, burgemeester t. 2, twee wethouders ƒ800,—, art. 3 secretaris ... f 1000;,^art. 4, ontvanger f 1000,zamen f 8800, afd. 2. art. 1, griffier 800,—, een klerk ƒ400,—twee boden ieder J 325,ƒ650,— schrijfloon één hunner ƒ100,—, zamen ƒ1950,art. 2, geneesheer ƒ450

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

opbrengst 668,87 vper jaar. 8o. 'M<> AANDEEÊ in de Meestoof deZón, te Goes. Óphrèrigst per jaar, gedurende'23 jaren ƒ88,70. ... Overledenden 17 Oct. Maria "Hendrika," oud 3/m., d. v. Johannes van Goethem 'en van Anna de Boog den 18j Rosalia, oud ll/m„ d. v. Abraham van der Lyn en van Sophia Kunstenaar, wonende te Middelburg.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Voor de betrekking van hoofdonderwijzer te Dieren hebben zich niet minder dan zestig sollici tanten aangeboden. Het tractement bedraagt f 800. Er is dus vooreerst nog geen gevaar voor gebrek aan ... »De Tweede Kamer" zegt de heer Groen »is, wij zagen het reeds en het laat zich begrijpen, dit jaar, in de onderwijskwestie toortsvrij. Het jaar 1870 zal, althans in dit opzigt, des te beter ge

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

zulke bankroetjes te beveiligen. Nu schijnt "het dat te Bekassi' eenige (zeven) inlanders niet alleen den oogst hunner Sawa-volden voor een jaar aan een Chinees .verpand hebben, maar zelfs den - grond aan ... diging der klerken .is van 300 tot 800 gulden 's jaars.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Uit Harlingou zjjn in èóne wook'mot minder dan. ohgqvoer 800 koojjen uitgevoerd, alsmede öono grooto hooVeèlhoid kivlyeron, schapen, bqter .enz, Dego- fiohikto communicatie over Hurllngon brongt ... het ware met den- dag. Voor het nieuwe dienst jaar zal men niet tot verhooging der belastingen behoeven over te gaan. Met betrekking tot de pogingen tot regeling der geldelijke questie, tus- schen

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

po gebieontoraad to Middelburg heeft f 800 bo- solnkbuari gestold yoor do feesten ter gelegenheid van bet Ui Augustus aldaar te houden 12e Nodor- Iftndsohe 'ïiuü- on pettorkuiullg congres. ... centrale maatsohappij gehouden redevoering, waarin lig o. a. zoideWjj staan dit jaar oeno moegelijke proef door. De reeds sedert verscheidene maanden aanhoudohdé droogte vervult do gomöedeton mot ■levendige

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

t'ö Waardép-'tó aa%(^omeö^öor53Bv.'rdél£5E^telèkan den Brink .Go. terKrabbendijke voor- f 7.800. ... Hetonderhoud van den krammat aan den hoek van den Oostpolder aldaar voor één jaar, door P. Zandee te Yerseke voor f883.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Uit Brest wordt gemeld, dat daar de twee eer ste schepen,, door de Franschen buit gemaakt, zijn binnen gebragt. Het zijn twee koopvaardijschepen elk van ongeveer .800 ton inhoud. ... To Middelburg is, ofsohoon de klagt over ver zuim ook daar algomoon is, en er verscheideno schutters zijn, die moor dun twee, gulden 's weeks moeton missen, bij do dagolijkscho oefeningen dos

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De Minister van Binnenlandsohe Zaken bfengt ter kennis van belanghebbenden, dat de spoorweg brug over de Maas bjj Crevecoeur voltooid ia, en dat mitsdien de termjjn van één jaar, bepaald b|j art. 7 ... Bj| beschikking van 17 Soptombor hooft do Minis ter van Binnonlandsoho Zakon bepaald, dat do ver- kiozing yan eon lid van do Twoedo Kamer der Staton-Gonoïaul in hoPhoofdkioudistrict Middelburg

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Gisterenwas. het 50 jaar geledén dat de heer t^i^^priffier bij de Arrond. Regtb. alhier, bg' de griffiè alhier werd aangesteld. Talrijk waren dé bewijzen van deelneming, die hij mogt ondervin- dee ... dio icdero vijftien jaron was vordubbold, zoodat die, indion dit zoo voortging, in hét. jaar 1900 tot 330 millioon tonnon zou klimmen, on do voorraad na honderd jaren zou zijn uitgoput. Ofschoon men kon

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De Staatsr Courant no. 279 van 25 November jl. beyat de ontbinding der bij beschikking van 20 Mei jl. benoemde commissie, belast mot het in het jaar 1870 in. Nederland, afnemen van examens van ... •Door het prov. geregtshof van Zeeland is Vrijdag O. m. het volgende arrest uitgesproken in zake Adriaan Strpards, oud 44 jaren; thans gedetineerd té Middelburg, als zjjnde beklaagd van in den avond

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

dat ,de jaarletter, zoowel Toij deti ijk als bij den herijk gedurende hot jaar 1871 te, bezigen, zal zijn de letter G in den gewonen drukvorm schuin gesteld., - ... In het jaar 1808 geboren', en in 1825 in bot huweljjk getreden, verwierf zjj zich gedu- ènde de ruim 45 jaren, die zij in Nederland doorbragt de liefde en achting der natie, die zij toonde

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De expeditie tegen het steeds onrust stokend inlandsch hoofd Wangkang, is in zoover gelukt, dat door onze troepen 800 nlan sterk, vergezeld van 120 bevriende Dajaks de schuilplaats van dien muiteling ... De jaarlattnr gedurende het jaar 1871 iwbetigen vuur deu^k unh«rgk vu* maten. gwwifften en weugw werktuigen, <*1 >yn de letter él, in den gewonen itrnkvorm aohulntc gtvsleld, Hek meitk van Kot

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Middelburg.' Het ma ken van eene aanstookplaats voor de locomotieven eene .schilderswerkplaats en verdere werken op het- stationsterrein te Tilburg; het maken van eene bonten .afscheiding en van eenig ander ... Het reeervefondé bédraagt thans' f 38è;945, of f 31,90 meer dan verleden'jaar; tot welke vermeerde ring de entréegelden f 21,90de verkoop def"~boekjes f 10,-ri- hebben bijgedragen.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

jaar doefa aleohte.in zeer bijzondere gevallen. Art. j.1. De commissie behoudt zioh voor aan Z., Sf. 'don Kordflg eene voordragt te doen, om jonge, .begaafdekunstenaar», die door omstandigheden ve ... y W. A. d.L.d.K. Goes y K. V. Middelburg -

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

fl 200-000 40.000 20.000 10.000 4.000 4.500 8.000 12.800 279.000 ... Een bus van '30 Cta. is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten, muizen, kakkerlak ken, schwaben enz. vrij te houden. Proefbusjes kosten 50 Ct.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

60,000, 40,000, 20,000, 16,000, 10,0:00, zoomede 2 a 8,000, 3 a J3000, 3 a 4800, 4400,3 a 4.000, 4 a 3200, 5 2400,. 11 h 2000,' 2 - h 1600, 28 a 1200, 106 h 800, 6 a 600,5 480, 156 a 400,260 h 200, 2 ... .lX lh 31. .18, en IH jaar. MCflffi ,0 Melkkoejjen, l kulfdrtigende Vattin, *1 vette Koe,

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Totaal f 161,165, 15 Januarij aanstaande wordt wodeioia'UITGELOOT 175,986. Vervol gens ieder Jaar eene Uitloting. ... Maartcuadyk, (St.) Joh. Pot. Middelburg, F. <T. Sledes. Neuzen (tor) O. W. Houtzager. Ovoznnd, }K, Witkam. St. Philipalaud, A. Verwys Au. Ronesao, van de Panne. Sluis, J. C. 'Keim,

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

over den uitslag dot verkiezingen in dit jaar, zoo wel voorde Provinciale Staten,„als voor do Twoede Earner en. leden van den Gemeenteraad. Waar alle de door ons aanbevolen candidaten gekozen zjjn ... - telegraafklerken, zonder vergelijkend examen, eene vaste; aanstelling als zoodanig verkrijgen en genie ten dan een jaarwedde, voor wélke f800, als hoogste, 'grens -is gesteld; Uit de betrokking van vaste klerkkunnen

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

. Wij hebben dien bepaald op nog geen zeven cent per blad van 16 pagina's of 32 kolommen; Dit woordenboek zal daardoor compleet hoogstens f5.50, of f2.75 per jaar, kosten, terwijl/bij de laatste ... bladzijden, en zal dus in 10 a 12 afleveringen verschijnen. Om de twee maanden wordt eene aflevering verzonden, zoodat het binnen tweo jaar komploot zal zijn. De prijs per aflevering is, bij inteekening

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

Middelburg.A 9,- ... geval nuttige en tevens noodige verbeteringen onmógelijk zal maken, en eindélgk, dat ze het bestoren nagenoeg ónmoge lijk maakt, om dat er voor de dienst van het jaar 1875 een té klein batig .slot zal

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

jaar wedde van f 500900aan- de overige hulp-onderwijzers eene bezoldiging van f 300 - 500. Mft&r de f 800 wordt alleen verleend aan kweekelingen, in Leiden met hunne ouders ge vestigd, die de acte van ... , die een batig slot van ƒ11,000 onmisbaar oordeelde voor het Burg. Armbestuur, om een dienst jaar te beginnen, terwijl hg ƒ2000 voldoende achtte yqor .de gemeente. De G. C. vergeet echter te wgzen op de

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

genoemde plaats begaf zich met zijn twintigjarigen zoon op een wagen met stroo naar de jaarmarkt te Charsonville. Onder weg kwamen er vijf jonge meisjes voorbij, tusschen negen 'en vijftien jaar oud, die ... Medineta, die zich in Omoa als voorloopig president opwierp, goinoono zaak en rukten op om do hoofdstad Coinayagna to over rompelen. Do bozotting bodroeg slechts 800 man. Beidon waren inmiddels mot al hunno

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De Spoorboot was Zaturdag middag op haar togb van Zierikzee naar Middelburg, door een ongemak aan de machine genoodzaakt .wederterug te' keeren. ... houtveilihgen hébben weder een aanvang genomen en zjjn-tot hiertoe nietzoo voordeelig voor de ver-v koopers afgeloopen als verleden jaar. Over 't al gemeen,iooh is de prijs van bet olmen hout gedaald

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Nykerk, 21 Jan. Ter oprigting van eene Chris telijke school is hier reeds voor f4000 aan giften in eens ingekomen, en bovöndien f 800- aan jaar- lijksche bijdragen. (2V. A. C.) ... /Volgons den correspondent van de Standaard, zal de onthulling van het te-Brielle op te rigten monumont, de Nybif, eerst in de maand Augustus van dit jaar "kunnen plaats hebben; daar het beeld niet

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

te verdedigen, hot krachtig afslaan van een tot drie malen toe hervatte bestorming, het met gelukkigen uitslag doorstaan van een geregeld beleg, bij een verdediging van 1800 weerbare burgers en 800 ... , ♦Middelburg. Door dat jl. Dingsdag- op woens dagnacht de bank van leening door do justitie werd bewaakt en woensdag en donderdag voor beleoning gesloten was, verdiepte men zich in aller lei gissingen wat

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

- stelen 1,4 jaar lang bij de band had gehad, en dat het bewezen was dat hij geld bad aangenomen voor het terugbrengen van bonden, door hem zelf gestolen. Evenwel, dat hij ook deizen Bussischen speurhond ... Volgens berigten uit Zuid-Amerika heeft er te San-Salvador een vreeselijko aardbeving plaats ge had. 800 monschen kwamen daarbij om. Er wordt berekend dat voor 12 millioen dollars materieel© schade

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De Minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in het volgende jaar eenige -jongelingen, na afgelegd examen, als scheepsklerk zul len kunnen, worden aangesteld. De jongelingen die ... bereikt, doch hun 18de jaar nog niet zpn ingetreden; alzoo komen alleen, zp in aanmer king, die geboren zpn in de jaren 1857 of 1858. Zie verder "de Staata-conrant nommer 246.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

De dysscntorio, welke dit jaar in. do provincie Gelderland geheerscht heeft, heeft zich iii 33 gemeen ten voorgedaan en 652 personen aangetast, waarvan 150 zijn gestorven. ... doou, juist b\j do wisseling van hot jaar.)

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

van p. st: 800,000 voor het loopendb jaar is toegestaan. ... -D!én:'-;'21sten Maart is te- Middelburg bij in- schrgving en opbod, het in 1865 gebouwde bad hotel ^^pómburgj met uitgestrekt terrein, verkocht voor f 13,200,

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Kruiningen, C. DB MUNCK; Middelburg. B. J. MARTIJN en F. B. DEN BOER, Hoek Markt;- Ovezande, W. "WITKAM Ruis, Wed. a. ABRAHAMS; Tholen, C. J. DE BRES; Vlissingen, Gez. SCHIEFER. ... Een KINDERMEISJE gevraagd, niét beneden de 14 jaar. Adrea by den Uitgever dezer Courant.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Uit Leiden wordt gemeld,' dat, bij gelegen heid van hot 800 jarig, bestaan der Academie al daar, een album zal uitgögeven worden, met, do namen van de personen, welke aan die hoogesohool -sedert ... Door de arrond. regtb. te Middelburg is op gemaakt de volgende voordragt voor kantonrogter to Sluis: le Jhr. Mr, J. P. Schuuvbeque Boeije, advooaat te Bréda 2e Jhr.r Mr. JP. J. Boodaert advocaat te

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

beschikking van den Ministor van Oorlog gesteld, oen som van 800 Russische, gouden di/cateu, ten einde te wprden verdeeld ón der' de. onderofficieren; en verdere-manschappen, die als eèrowacht -bg den Ke ... d. -de Jaarsveralagon 'der gemeenten Alkmaar, Amersfoort,Arnhem, AsBen, Dordrecht, Groningen, 's Gravenhago, 's Hertogenbosch, Leiden, Middelburg, Rotterdam, Tiel on Utrecht, alsjaeüe bet verslag der

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Veggaande koetsier uit, en tóen een" hunner,/zekere Hansen, oud 25 jaar, torug kwam, bragk 'Hyfdezdéénigo messteken in arm on borst toe,- ton' gevolge van welke deze ten 4 ure in het gasthuhi bezweek. ... Middelburg, 30 Julij. Gisteren kwam onder Wolphaarfcsdpk en 'sHyor Arondskerke do inpol dering van do schorren in do Sohuuge tot stand, waardoor 550 hectaren uitmuntend land zijn droog gelogd. Do dyk

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

wapen geoefend worden. De Chassepots wotden teruggenomen en omgewerkt. Van dit mo del zijn er nog 1,800,000. ..In den loop yan een tweede jaar. rekent men ze te hebben getransfor meerd. Na vérloop van 2 ... r~ De 9de algemeene vergadering van de onder wijzer s-vereeniging in het. 6de school-districtvan Zeeland, welke door het bestuur Op 29 dezer be paald was, is tot een volgend jaar uitgesteld, bij