Krantenbank Zeeland

HomeSearch

288 resultaten gevonden

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

Gezien het goede resultaat in het afgeloopen jaar met de ver zending naar de Veiling „Wal cheren", te Middelburg, wenscht de Commissie te Kamperland hier van uitbreiding door geheel Noord-Beveland. ... Gevraagd tegen half Maart een i:et dienstmeisje, by G. J. GAST Koepoortstraat 31 Middelburg.

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. ... willen we opmerken, dat dan zeer aanzienlijke besparingen voor de Staat (en de gemeenten) zouden verkregen worden. Een leerling van het U.L.O. kostte b.v. in 1929 aan de gemeenschap f 266 per jaar, terwijl

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 1

Abonnementsprijs f 1,— per jaar bij vooruit belaling. Franco per post f 2 25 per jaar Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex ... In verschillende streken van ons land is door de oorlog ernstige scha de toegebracht. De berichten over de toestand in gemeenten als Rotter dam, Rhenen, Scherpenzeel, Middelburg enz. spreken

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

Hij bette zijn gezicht met een papieren zakdoek. „Alleen aan brie ven om raad in de papiernood ont vang ik al 800 ton per jaar ... papierindus trie kwam in één jaar tijds na de bevrijding van 5.943 op 15.614 man, maar de binnenlandse omzet be droeg eind '46 nog slecht f 44.949.000. Dat lijkt een enorm getal, maar, weet u, er zijn niet

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

De bespuiting moet zodanig wor den uitgevoerd, dat: le een hoeveelheid, overeenko mend met ongeveer 800 liter per hectare over het gewas wordt verdeeld; ... levert zonder vergunning naadloos en geruisloze glanzende magnesiet vloeren in prachtige kleurschake ring, 10 tot 25 mm dik, vanaf f 12. per m2, leggen inbegrepen. Direct op beton te leggen. 10 jaar

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

Ten behoeve van de lagere land bouwschool te Middelburg werd een subsidie toegekend van f 15.- per leerling en per jaar. ... Vastgesteld werd een verordening op de heffing van reinigingsrechten, waarbij voor het meegeven van huisvuil een heffing van f 5.per jaar wordt ingevoerd.

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 3

QCI n f 800.- 5 pCt zonder borgen, voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN Spaarcred. Inst. Mathen. weg 110 R'dam-W. Wij verleenden in ruim een jaar plm. f 150.000 in con tanten. ... Aan de militairen in Indië kan door de naaste bloedverwanten één maal per jaar een verjaardagspak ket worden gezonden.

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 2

Evenals dit verleden jaar het ge val was, zullen ook dit jaar etiket ten worden verkocht, waarop de afzender van het'-pakket zijn naam en adres kan invullen, opdat de ontvanger weet, wie hem het pak ... ket heeft geschonken. Maar even als verleden jaar zal het ook dit jaar niet mogelijk zijn, een kerst pakket te zenden aan een bepaalde militair in Indië. Daardoor immers loopt men de kans, dat een mili