Krantenbank Zeeland

HomeSearch

185 resultaten gevonden

| Luctor et Emergo | pagina 3

Axel. Door de vereeniging „Axel-Kijkuit" werd aanbesteed de levering van134,800 K.G. ammoniak superphosfaat, die gegund werd aan Hoste voor f7,668, 120,000 K.G. super phosfaat, die bij loting gegund ... Aan de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maat schappij werd gedurende 20 jaren f800 sub sidie 'sjaars toegekend, terwijl aangehouden werd een voorstel derzelfde Mij. om eene subsidie van f500 voor de lijn

| Luctor et Emergo | pagina 2

Middelburg. Gisteren heeft de gemeenteraad aangenomen het contract met de Electrische Centrale te Vlissingen voor het leveren van electriciteit voor licht en kracht, f 20.000 moet gestort worden als ... Een moterschipper van de firma Van Gend en Loos, te Amsterdam, die bij de Twent- sche Bank ongeveer f 800 aan wissels had ontvangen, kwam bjj terugkomst op het kan toor tot de ontdekking, dat de

| Luctor et Emergo | pagina 3

Reeds jaar en dag wordt gezegd de boeren betalen te weinig en bet zal tijd worden, dat deze eens wat meer aan de gemeenschap gaan bijdragen. ... Beurtveer van Ter Neuzen op Middelburg en Vlissingen v.v.

| Luctor et Emergo | pagina 2

personen, die in fabrieken werken, zijn 700,000 vrouwen en meisjes, van wie het tiende deel nog geen 14 jaar telt. 21 pet. der meisjes, die in lucifersfabrieken werken en 1 pet. van hen, die in tabaksfa ... brieken en glasblazerijen werken, zijn beneden de 10 jaar. Deze toestanden zijn teekenend voor den in Japan bestaanden schooldwang, die Japansche schrijvers dikwijls zoo luide roemen. De fabrikanten komen

| Luctor et Emergo | pagina 2

zaak is in al die gemeenten, buiten Ter Neuzen, zóó groot, dat ze er, zooals onlangs nog in eene raadsvergadering alhier werd medegedeeld, alle te zamen elk jaar wel duizend gulden voor zouden over ... andere gemeen ten elk jaar zouden willen geven

| Luctor et Emergo | pagina 2

Gisterenmiddag werd de vergadering van „Patrimonium" te Amsterdam geopend door den voorzitter, den heer Van Vliet, die bij zijn openingswoord het afgeloopen jaar naging en dank bracht aan de ... De Titanic had bij haar vertrek uit Queen- stown 350 eerste, 305 tweede- en 800 derde klas-passagiers aan boord, verder een beman ning van 903 koppen en 3418 postzakken.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Drie onbekende individuen, mannen van omstreeks dertig jaar, namen Donderdagavond op de Place d'Italie te Parijs een taxi-auto en zeiden den chauffeur hen naar Juvisy te brengen. Onderweg zeiden zij ... Gisteren slaagde o. m. voor het onder wijzers-examen te Middelburg de heer C. Bruggeman, leerling der Chr. Normaallessen te Ter Neuzen.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Gisteren slaagden te Middelburg voor het onderwijzersexamen de lieeren C. Koelmans en H. Versloot, beiden leerlingen der Chr. Normaallessen, alhier. ... de uitgebreidheid als van de prijzen. Een paard met veulen werd ver kocht voor f 875. Verscheidene andere paarden van f 700 tot f 800, twee en driejarige merriën van f 410 tot f 540, verscheidene

| Luctor et Emergo | pagina 3

er aan nog dit jaar een historisch feest te organiseeren en wel in het najaar om alsdan de stads- of vestingswerken tot dat doel in gebruik te nemen, daar in dien tijd de vruchten reeds zijn geoogst. ... Middelburg. De Rechtbank veroordeelde tot f 100 boete subsidiair 25 dagen hechtenis de boterfabrikanten R. en V. B., wegens het ten verkoop in voorraad hebben van boter met te laag vetgehalte en

| Luctor et Emergo | pagina 3

Uit Grenoble in Dauphiné wordt aan de Matin berichtZondag had een Belg, Van Goethen geheeten, een man van 35 jaar, met zijn zuster, een mrnsje van even in de twintig, en een vriend, de Sanrousse in ... Londen, 2 Augustus, Te Swords in het graafschap Dublin is wederom mond en klauw zeer uitgebroken Vandaag zijn 800 stuks vee geslacht.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Konstantinopel, 14 Augustus. Te Rodosto hebben zich tusschen Vrijdag en Maandag 27 schokken voorgedaan, waarvan 4 zeer hevig, 18 menschen zijn gewond. Te Ichiklar zijn 800 huizen vernield, er zijn 50 ... Het vervoer was gisteren zeer druk van Ter Neuzen en van Breskens naar Vlissingen en omgekeerd per Prov. booten. Gisteren middag kwamen een 400 tal bezoekers uit deze richtingen Middelburg binnen. De

| Luctor et Emergo | pagina 3

gewoon kalf, doch wegen ieder toch nog 56 pond. Nog kan hier aan toegevoegd worden, dat dezelfde koe het vorige jaar ook reeds drie levende kalveren ter wereld heeft gebracht. ... Te Berlijn doet zich het verschijnsel voor, dat de groote scholen welke de gemeente in de binnenstad had laten bouwen, gaandeweg ontvolkt worden. Inrichtingen, die twintig jaar geleden nog tusschen

| Luctor et Emergo | pagina 3

Middelburg. In de heden gehouden zitting van de Arrond. Rechtbank alhier werd ver oordeeld A. F. de M. 24 jaar, dienstknecht te Axel, tot 14 dagen gevangenisstraf wegens wederspannigheid. ... deze over het geheele jaar te doen uitstrekken.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Dr. Hoekstra het zal aannemen, en indien niet dan verga dert de Synode niet weer vóór Pasclien 1913. Dr. Hoekstra is te Urk geboren en bijna 32 jaar oud. Hij promoveerde te Heidelberg tot doctor in de ... MIDDELBURG, 17 Oct.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Middelburg. Heden werden ter Arrond. rechtbank alhier vrijgesproken H. A. de W. 44 jaar stationschef te Axel beklaagd van het veroorzaken van gevaar bij het verkeer van stoomwezen op spoorwegen ... Zondag 10 November a. s. hoopt Ds. J. Fraanje bij de Geref, Gemeente alhier, zijn intrede te doen, na bevestiging door Ds. J. R. van Oordt van Middelburg.

| Luctor et Emergo | pagina 3

eerst in de laatste 10 a 12 jaar, dat het kali- gebruik is toegenomen, in de laatste 6 jaar ge weldig is toegenomen. Wel een bewijs, dat de Nederlandsche landbouwer niet achter blijft, dat hij de waarde ... kaligebruik in Nederland is zeer groot, dat bewijzen de volgende cijfers. In het jaar 1911 zijn in Nederland verbruikt:

| Luctor et Emergo | pagina 2

Reuter seinde Vrijdag uit Solia, dat daar den vorigen dag 800 Turksche krijgsgevangenen waren binnengebracht en een hunner de ooren van een vrouw in den zak had, blijkbaar af gesneden om de oorbellen. ... Het is de laatste jaren na afloop van de jaarmarkt alhier niet zoo rumoerig geweest, als nu dit jaar, hoewel er echter minder volk in de stad gekomen was, bij vroeger gerekend. Er mocht tot 12 uur in

| Luctor et Emergo | pagina 2

Door D. II.. 28 jaar, hotelhouder, en F. K. 35 jaar, zaakwaarnemer, beide alhier is cassatie aangeteekend tegen hun vonnis, door de rechtbank te Middelburg gewezen, waarbij zij wegens overtreding der ... Bulgaren, gedekt door de duisternis de stad is ontvlucht naar de Bulgaarsche linie. Deze medicus, die in Oostenrijk gestudeerd heeft, spreekt een aantal talen. Hij is 35 jaar, maar maakt, tengevolge van al

| Luctor et Emergo | pagina 3

In een molen te Middelburg heeft een werkman Zaterdag eenige zakken meel op het lichaam gekregen, waardoor hij den nek brak. Zaterdagmiddag is hij overleden. ... bemesting van Zeelands proeftuin 800 K.G. chili salpeter, 800 K.G. superphosphaat en 600 K.G. patentkali per Hectare. Op één perceel, een voor- maligen boomgaard, waar de appels zeer slecht groeiden, is de

| Luctor et Emergo | pagina 2

210,800 kg. Superphosphaat, 64,500 kg. Chiïi- "alpeter en 9300 kg. Kaïniet. ... , dat in 't begin van den winter tot een hoeveelheid van 200 a 300 K.G. per Hectare kan uitgestrooid worden. Het gras en de klaver begint reeds vroeg in het voor jaar te werken. De wortels moeten tot vor

| Luctor et Emergo | pagina 2

De heer Siegers werd den 17 October 1893 als lid van de Prov. Staten van Zeeland ge kozen voor het toen nog onverdeeld district Middelburg. Later werd dit gesplitst in de districten Middelburg en ... Vlissingen en kreeg de heer Siegers zitting voor Vlissingen, waar voor hij bij de periodieke verkiezingen in 1901 en 1907 werd herkozen en was hij het volgend jaar aan de beurt van aftreding.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Middelburg. Heden werden alhier ter Arrond. rechtbank veroordeeld wegens beleediging van een ambtenaar M. J. van B. 50 jaar, werk man te Ter Neuzen tot f 10 boete sub. 10 dagen hechtenis. ... gestorven, wier testament een bepaling bevatte, ingevolge welke het elk jaar aan eenige vrou wen te Parijs beneden de zes-en dertig jaar mogelijk gemaakt zal worden „de verleidingen der groote stad

| Luctor et Emergo | pagina 3

Middelburg. Heden werd ter Arrond. Recht bank alhier-veroordeeld wegens mishandeling G. J. B. oud 18 jaar werkman te Ter Neuzen tot f 15 boete sub. 15 dagen hechtenis. ... Hoek. Door de Vereeniging „Doelmatige Samenwerking" alhier, werd aanbesteed de levering van 22»,800 Kg. Kunstmest, waarvan te leveren 118,400 Kg. aan het Mauritsfort en 111,400 Kg. aan het kanaal van

| Luctor et Emergo | pagina 2

aangewend. Maar dit evenmin als de oprichting der bouwwerken baarde den ondernemers zooveel zorg als het voort gaan met de werkzaamheden, terwijl er pl. m. 800 treinen per etmaal het station moesten in- en ... Begin Januari kwam een persoon, zeggende te heeten Otto Muller, 27 jaar oud, een ver trek bewonen in de Stoofstraat 77, te Brussel.

| Luctor et Emergo | pagina 3

-— Te Oudkerk (Fr.) is bij het wegnemen een verflaag, houtsnijwerk uit het jaar 1630 ontdekt op den preekstoel in de Herv. Kerk aldaar. Het inlegwerk bestaat uit fijne houtsoorten. ... C. K., uit Zuid-Scharwoude, heeft zich zeiven bij de politie aangemeld als degene, die in November 1911 te Zaandam eon porte feuille met ongeveer f800 aan bankpapier heeft gestolen uit een jas

| Luctor et Emergo | pagina 2

Voor de dit jaar te Middelburg te houden akte examens 1 April schriftelijk, van 9 April tot 10 Mei mondeling zijn als des kundigen benoemd: ... Voor Vlissingen en Middelburg is van veel belang het voornemen van den prov. stoombootdienst op de Wester Schelde om gedurende het tijdvak van 13 Juli tot 15 Sep tember a. s. des Woensdags en Zondags

| Luctor et Emergo | pagina 3

Hij reisde daartoe onder een valschen naam. Alhier werd hij gearresteerd en is hij naar Middelburg overgebracht. ... de inwijding, waarbij ongeveer 800 personen tegenwoordig waren, bespeeld door den heer De Zwaan, organist der Kloosterklerk te 's Gravenliage. Den fabrikant werd groote lof gebracht voor het orgel, dat

| Luctor et Emergo | pagina 3

Op de Hoogewoerd te Leiden is een automobiel in botsing gekomen met een hand wagen, die werd voortgeduwd door twee jongetjes, van 12 en van 6 jaar. Beiden werden achterover op den grond geworpen. De ... het magazijn voorwerpen soms een heel servies werden weggenomen en verkocht of verpand. Een vluchtige berekening bracht uit, dat er in een jaar tijds voor 80,000 kronen verduisterd was.

| Luctor et Emergo | pagina 2

En dan liefst nog maar eenige honderden jaren achteruit. Alsof er nooit een jaar 1795 of een 1848 geweest ware, alsof er geen staatskerk ware afgeschaft, alsof de godsdienst in dit „klassieke land ... Op de vergadering der Chr. Hist. Unie ie Amsterdam is zóó krachtig, zoo pittig en puntig door ds. Eringa gezegd: „Die heeren zijn 100 jaar "te laat, de geschiedenis van de negentiende eeuw kan met

| Luctor et Emergo | pagina 3

Voorts werd overeenkomstig het voorstel van B. en W. besloten om dit jaar niet in te gaan op bet verzoek van A. Dobbelaar e. a. (bewoners der Oudeweg) om aansluiting bij de Gemeentelijke Gasfabriek. ... Aandeelbewijzen kunnen gedeponeerd worden tegen ontvangbewijs van den Secretaris te zijnen kantore te Middelburg, Molstraat 20, of ten kantore der Directie, Nieuwstraat, Ter Neuzen.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Door de verkiezing van de heeren Van Nift.rik en Sprenger tot leden van Ged. Staten zal, zoowel te Vlissingen als te Middelburg een vacature in den gemeenteraad ontstaan. ... De nieuwe voorstellen betreffende een ak koord werden voorgelezen. Voor 20 October van dit jaar zal welke schuld ook betaald moeten zijn. De coupons der obligaties, die in dit tijdperk vervallen

| Luctor et Emergo | pagina 3

Tentoonstelling Kleederdrachten enz. in de Abdijgebouwen te MIDDELBURG. ... .k.in de garnizoenen Gouda, Hoorn. Naarden, Deventer en Middelburg geen miliciens meer onder de wapenen zijn.

| Luctor et Emergo | pagina 2

tweede vrouw. De zoon, oud 17 jaar en Chr. d. J. geheeten, was eerst sedert eenige maanden ten huize van zijn moeder en haar man woonachtig, tlii was van zijn jeugd af in Groningen of Friesland verpleegd ... De Voorzitter stelt voor, B. en W. te machtigen tót het oproepen van sollicitanten op een jaarwedde van f800. Mocht evenwel de concierge later vrije woning genieten, dan zou het salaris ingekort

| Luctor et Emergo | pagina 2

patroons zijn bereid met October 97a en met April 10 stuivers te geven, n.l. aan de vol leerde ververs. Zij willen drieërlei loon geven aan de leerlingen, aan hen die na vijf jaar in het vak ... het begin van het jaar 1814.

| Luctor et Emergo | pagina 3

van voer en de duurte van de koeien is de reden of de aanleiding. Eigenlijk vinden de boeren, dat de melk al lang duurder moest zijn. De prijs is in de laatste twintig jaar nagenoeg gelijk gebleven ... Op een as gezeten, heeft hij een afstand van 800 K.M. afgelegd. Het mag een wonder genoemd worden, dat de jongen zich bij zoo'n snelheid en bij voortdurend schokken in even wicht heeft weten te

| Luctor et Emergo | pagina 2

Van die zes gaat hoogstens na een jaar althans een er weer af. ... Als er niet toevallig een ambtenaar of een ander zich in Ter Neuzen vestigt, die een leerling van een andere H. B. S. meebrengt, zullen er 't volgend jaar hoogstens vier nieuwe leerlingen zijn.

| Luctor et Emergo | pagina 2

De rechter verschilde van meening met hen, maar wenschte het maximum van tien jaar celstraf niet toe te passen. Ram Dyal en Drodraj kregen dus twee jaar en de drie anderen ieder achttien maanden de ... Van een priester aan Kalighat verneem ik, dat het laatste wettig veroorloofde sati-geval hier plaats greep ongeveer 40 jaar geleden in de buurt van Tollygunge. De zegsman was toen een jongen van een

| Luctor et Emergo | pagina 3

B. en W. stellen voor de salarissen van burgemeester en secretaris te verhoogen met f50 en te brengen derhalve op f800,—. ... Zaamslag. Bij bevelschrift der arrondisse mentsrechtbank te Middelburg is rechtsingang verleend met last tot gevangenhouding en in structie tegen W. V., 28 j., en F. V., 23 j., handelaars in

| Luctor et Emergo | pagina 2

voor-arrest te Middelburg is thans buiten ver volging gesteld. ... Sluiskil. Zondagmiddag nam de heer H. J. v. d. Ouden, sedert 10 jaar godsdienstonder wijzer alhier, afscheid van zijn gemeente. Hij sprak naar aanleiding van Hand. 11 28. De heer J. Nijssen dankte de

| Luctor et Emergo | pagina 2

Woensdag werd te Middelburg aanbe steed het onderhoud van de uitwaterings- werken van het kanaal van Ter Neuzen, vroeger in beheer bij de Genie gedurende het jaar 1914. Raming f 1000. ... Volgens de Eclair schat men de som, die Caillaux zich door middel van schatkist-bons denkt te verschaffen, op 800 millioen frank.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Een vonnis van het hof van appél te Angers heeft een einde gemaakt aan een proces, dat drie jaar geduurd heeft en waarin liet ging om zeven millioen frank, de nalaten schap van graaf Jules de ... Het aangenaamste geschenk, dat de heer (volgt de naam van den vriend, aan wien de circulaire gericht is) mij dit jaar zal kunnen geven, zal hierin bestaan, dat hij mij niet dwingt hem wederkeerig

| Luctor et Emergo | pagina 3

Middelburg. Heden werden veroordeeld wegens wederspannigheid A. S. 39 jaar, J. v. d. B. 48 j., S. B. V. 33 j., L. T. K. 31 j., allen arbeiders te Axel, A. S. tot 3 weken en de overigen tot 14 dagen ... Biervliet. De heer J. van Houte is Woensdag 31 December, oud 73 jaar, overleden. Hoewel hij de rijkste man van de gemeente was, werd hij toch altijd baas van Houte genoemd. Molenaar van beroep was