Krantenbank Zeeland

HomeSearch

224 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

broden van JfOO gr., 1S80 broden van 800 gr., 900 pakjes margarine, 700 dekens en 25 brancards. ... In Amsterdam, Deventer en Middelburg heeft het Oranje Kruis de beschikking gekregen over een onder komen ten behoeve van de hulpverlening en voor evacué's. In het Haagse gemeenteziekenhuis aan de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

Duitse bunker in de dijk had ge staan. Om tien voor vieren was tr: gevlucht op dezelfde tijd, als hij 2-* jaar geleden had moeten vluchten, ten, toen de dijk eveens brak. ... schade aan het strand in Domburg is zeer groot. De toestand bij Nieuw- en St. Joosland is zeer precair. Een gedeelte van Middelburg is enkele uren geleden ontruimd uit voorzorgs maatregel.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

Poelman. Groningen en C. van Wallen burg Middelburg. Ingenieursexamn Neder landse landbouw: mj. J. A. Bakhuis, Olst. A W, v. d. Ban. Wagningen, J. P. A v. d. Ban, Wageningen, W. J. A. Benjamlnse ... AVRO- 7 00 Nieuws 7.10 Gram VPRO: 7.50 Dagopening AVRO: 8,00 Nieuws 8.13 Gram 9 00 Morgenwijding 9 15 Sionsliede- rem 9,25 Voor de vrouw 9,30 Waterstanden 9.35 Gram 10.50 Voor de kleuters 11.00 Voor

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Zeer erg is, dat nev waterwingebied te Oranjezon, dat Middelburg van drinkwater voorziet, geheel door het zoute water is aangetast, waardoor de watervoorziening van de Zeeuwse hoofdstad is ... twintig meter, dat geluk kig met zandzakken kon worden ge dicht. Ongeveer 450 militairen zijn vanuit Middelburg naar de getroffen en bedreigde gebieden gedirigeerd. Ma joor Potteboom zei ons: „Wij maken er

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Volgens een officiële schatting be draagt de aangerichte schade 800.000 900.000 gulden. ... Een van de slachtoffers, die door de overstroming have en goed verloren hebben, werd gister- avond'^joor de radio geïnterviewd. De man was in de oorlog zijn huis kwijtgeraakt. Zeven jaar lang woonde

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Het grote succes, dat de moeder cursussen in velo andere plaatsen heeft, bewijst de populariteit. Voor al le moeders en meisjes boven 18 jaar- is de cursus, welke gratis gegeven •dt, alleszins ... De varkensvereniging „De Volhar ding"' alhier hield haar jaarvergade ring ten huize van de heer H. Goddé- ris alhier. Uit het- verslag over het afgelopen jaar van de penningmees ter bleek, dat er een

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Voor de economische politie rechter te Middelburg stonden een Belg en een Nederlander terecht, die h'andlangersdiensten hadden verricht voor botersmok- kelaars. ... De winkelier R. van I. te Clin- ge werd veroordeeld tot 500, boete of twee maanden hechte.- nis en voorts tot twee weken ge vangenisstraf met een proeftijd van twee jaar met verbeurdver klaring van

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

een Nederlander deze titel zo gaarne gunden. Want vijf jaar achter el kaar was een Noor Europees kam pioen geworden en waar kon men de titel beter kwijt raken dan op de historische grond van Ha- mar ... En zg kwamen uit alle delen van ons land. Uit Maastricht, Doetinchem, Middelburg, Arn hem, Amsterdam en nog vele andere plaatsen. Weer hadden kleine honderd equipes voor deze 3e Zuid-Nederland rit

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

Gaay Fortman, oud-burgemeester Dordt. Hij zeide 13% jaar in de grootste harmonie met de heer Poll te hebben mogen samenwerken en het was hem een behoefte hem daar nogmaals harte lijk voor te danken ... Eindelijk konden dan de inwoners van Papendrecht de vorig jaar op genomen film van de gemeente gaan. zien. Met de camera werd een tocht langs de dijk gemaakt, waar de scho len bezocht werden en waar

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

God riep onverwacht tot Zich, onze lieve Vrouw, Moeder. Dochter. Schoon dochter. Zuster. Schoon zuster. Tante en Nicht MARIA MAGDALENA VERHOOG—van Aken in de leeftijd van 40 jaar. A. N. VERHOOG CORA ... Hij meldde voorts het vertrek om ca 8.00 uur van alle hulpverleningsboten van Rotterdam naar 's-Gravendeel en Góeree-Overflakkee. Alle colonnes in Noord- en Zuid-Holland worden in staat van verhoogde

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

In een huisje aldaar woonde het echt paar J. V.. dat bij zich in had wonen een getrouwde dochter met haar man en een zoontje van drie jaar. ... We zagen meisjes van nauwelijks tien jaar de mannelijke bevolking verleende, al weer voor het grootste gedeelte elders hulp met verkleum de vingertjes en letterlijk blauw van de kou, zandzakken

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

" (800 ton) werd bij Zandvoort op het strand geworpen. Het schip ligt zeer ongunstig. Drie van de 15 opva renden zijn aan boord gebleven. De an deren zijn van boord gehaald. Het In diase ss. „Jala Kotu ... Ook bij Woensdrecht zijn twee gaten in de spoorbaan geslagen. Verder berei ken ons berichten, dat het station Rot terdamMaas onder water staat, dat tussen Arnemulden en Middelburg een gedeelte van de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

De bondsdagen van de Kon. Bond var Christelijke Zang- en Oratoriumverenigin gen zullen dit jaar op 6 en 7 April in Am sterdam gehouden worden. De eerste dag is bestemd voor ontvangsten, rondvaart ... Evangelische Kirchentag in Duitsland wordt dit jaar van 12—16 Augustus te Ham burg gehouden. Het thema is „Werpt uw vertrouwen niet weg". Er zullen een zeven tal werkgroepen gevormd worden, die ieder

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Radio-Moskou heeft gemeld, dat de Sovjet-ambassadeur te Teheran premier Mossadeq namens zijn regering heeft voorgesteld de Russische concessie voor visserij in de Kaspische Zee met een jaar te ... Een jaar geleden, op 31 Januari 1952, vertrokken koningin Elizabeth, toen nog prinses E izabeth en de hertog van Edin burgh uit Londen voor een reis door het Gemenebest. Deze reis moest echter in

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

attributen van duizend jaar menselijk leven in de baaierd achtergebleven: torens, huizen, bomen, een telefoonlei- ding, kleine windmolens, die nog wan hopig malen boven het water, dat hen uiteindelijk zélf ... bleek er in de Oos telijke hoek behoorlijk gemorst. De maquette van Veere werd slechts aan een kant door het water beroerd. Middelburg had ogenschijnlijk niets te lijden gehad. Pas weer bij Vlissingen

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

zij naar Walcheren. Om half zes arriveerde zij in Vlissingen. Via Kou- d-gkerke ging zij naar Middelburg, waar zij de naoht heeft doorgebracht In alle gemeenten onderhield zij zich met nabe ... St. Philipsland telt officieel 2194 inwo ners, doch hoogstens 1300 van hen zijn Steenbergen binnengekomen en thans naar het achterland gebracht. Wat er met de andere 800 tot 900 bewoners is ge beurd

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Spruit. 71 j., Middelburg; A. Jansen Jansen, 63 j., Olst; T. H. G. Thiadens Bulle, 79 j., Stadskanaal; T. A, ten Ben zei, m., 54 j., Beek bij Didam; A. Lind ner, v., 64 j., Wassenaar. ... Donderdag 5 Februari Hilversum I, 402 m. .7.00 AVRO. 7.50 VPRO. S.OO—24.00 AVRO. 7.00 Nieuws. 7.10 Cir, 7.50 Dagopening. 8.00 Nieuws. 8.15 Gr. 9.00 Morgenwijding, 9.15 Slonsliederen, 9.25 Voor de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

, Eisenloeffel— Tilanus, 81 j., Amsterdam; J. Sanderse— Spruit, 71 'j., Middelburg; A. Jansen— Jansen, 63 j., Olst; T. H. G. Thiadens— Bulle, 79 j., Stadskanaal; T. A. ten Ben zei, m., 51 j., Beek bij Didam; A ... vlot en goed verloop van de ontwikkeling. In zijn rede heeft de bur gemeester dc maatregelen besproken en aangekondigd. Hij noemde onder meer de zeer intensieve werkzaamheid, in de loop van het jaar 1952

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

. Op dezelfde dag is Zonderop ook veertig jaar getrouwd. Zijn vrouw, zijn bond (de Volksbond, nu de K.A.B.) en zijn baan hebben Zonderop gemaakt tot wat hij nu is; een jubilaris aan alle kanten ... " was. In September hoopt men die bios met z'n ruim 800 plaatsen klaar te hebben. Er komen meteen drie flatwoningen boven en ge lijkvloers met de film een winkel en ach ter bet doek zes garages. Zo zijn

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Middelburg, dat geheel Walcheren omvat en waar de majoor J. Potteboom het commando voert. ... St. Philipsland telt officieel 2194 in woners, doch hoogstens 1300 van hen zijn Steenbergen binnengekomen en naar het achterland gebracht. Wat er met de andere 800 tot 900 bewoners is gebeurd, is

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

Kattenpolder is ondergelopen, is ge dicht en men werpt thans een verster- kingsdam op van klei. Het waterleiding gebied van de gemeente Middelburg in de duinen bij Oranjezon is volkomen uitge schakeld en daar ... het ook niet mogelijk is drinkwater aan te voeren van de zijde van Beveland, zit Middelburg zonder drinkwater. Uit een reserve voorraad h--eft de gemeente echter met behulp van een tankwagen alle

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

Grote vrachtauto's voor veetransport zijn ten getale van acht via Antwerpen en Breskens naar Middelburg vertrok ken, terwijl vanmorgen (Woensdag) op nieuw een colonne is afgereden naar Brabant ... Het bestuur van de gymnastiekvereni ging WIK-FTC, dat besloot haar jaar lijkse uitvoering op a.s. Zaterdag wel te laten doorgaan, zal het batig saldo dezer uitvoering tevens aan het fonds afdra gen

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

In Stavenisse ging de prinses na een kort bezoek aan boord van een "fender vaartuig, dat haar naar Ber gen op Zoom bracht. De prinses over nachtte in Middelburg. Ook de konin gin was gisteren weer de ... DONDERDAG 5 FEBRUARI HILVERSUM I 402 m. 7.00 AV RO 7.50 VPRO 8.00—24.00 AV RO AVRO: 7.00 Nieuws 7.10 Gram.muziek VPRO: 7.50 Dagope ning AVRO: 8.00 Nieuws 8.15

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

ifif via rtP PPtiktPrHe pehfédcn I Haag, waarbij men aan de kust de eerste Vlissingen en Middelburg links liggen, om ... Herbert Urbach is 52 jaar oud. Hij heeft een vrouw en twee kinderen, meisjes in de leeftijd van 17 en 19 jaar. Hij bezat een bakkerij in een of ander dorp in Mecklen burg. Van 1939 tot 1945 heeft hij

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Evenals het vorig jaar wordt ook ditmaal in Delft- een paas- veetentoonstelling gehouden, en wel op Donderdagmorgen 26 Maart op de veemarkt. Gelegen heid tot aangifte bestaat t/m 14 Maart aan het ... De hoofdbestuurder de heer Panne bakker prak uitvoerig over de op zegging van het C.A.O. Voor het eerst sinds twee jaar was er in 1952 weer een contract voor de tuinbouw Voor het nieuwe contract

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Het Bliksemdrierondentoumooi wordt op dezelfde wijze georganiseerd als ver leden jaar. Het begint om kwart voor acht precies en duurt tot pl.m. elf uur. Onmiddellijk na de laatste ronde vindt de ... blad. In de loop van 1952 en ty- dens de eerste drie weken van dit jaar zouden, volgens „II Quotidiano" In to taal 1165 buitenlandse katholieke gees telijken uit rood China zün gezet.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

De apotheek fa Hanssen en Nijdam, Burg wal 5 (tel. 800) - voor de avond-, opend. ... Het jaarverslag van de Coöperatieve Warmoeziersvereniglng „De D-jlfische Groentenveiling" over, het jaar 1952 klinkt evenals dat van véle andere groenten- en fruitveilingen niet ongunstig. Op de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

. Met spoed worden voorraden suiker, die zich in de fabriek van Zevenbergen bevinden, weggevoerd. De schade aan deze suikervoorraad is niet belangrijk. De suikerbietenoogst van dit jaar zal afhankelijk ... De fabrieken der Zeeuwsche Confectiefabriek te Middelburg hebben geen schade geleden en de productie vindt normaal voort gang. Door het verbreken van de verbindingen stagneert de verzen ding van

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

,9 millioen, waardoor het goud- en deviezenbezit thans f 3799,2 millioen beloopt tegen f 1909,7 millioen op het zelfde tijdstip van het vorig jaar. ... ren opgenomen, bij deze maandwisse- ling f 70 millioen in omloop is geko men. Verleden jaar bedroeg de uitzet ting bij de overgang van Januari naar Februari f 49,8 mill. De totale bank

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

was merkbaar tot op 2 km landinwaarts. Wij passeerden het op ongeveer 800 meter afstand, doch die 75 meter kosten ons an derhalf uur. Toen was Seroosker ke niet zo ver meer. Middelerwijl was het in de ... en Arnemui- deh. Middelburg is droog. Noord-Beveland: Zuidelijke helft van het eiland ondergelopen.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

Landbouw Mij. Dajeuh Manggung 1.000.800, 1.230.300 halve kg. thee (incl. opkoop en thee bereid voor derden)- ... Lanöbouw„Mij. Radjamandala (incl. de producties van Marywattie) 260-567, 528.852 halve kg- thee (incl. opkoop en thee bereid voor derden). 406.925. 423 800 kg. rubber.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

om te trachten een pony op een vluchtheuvel te brengen, zegt later berustend: „Acht jaar geleden brandde in de oorlog mijn hoeve af: zeven jaar woonden wij in een noodwoning; wij hadden pas weer een ... Saar land is een mobiele keuken met levensmid delen en personeel onderweg, voldoende voor 800 personen. De gezamenlijke centrales van overheidspersoneel dringen er bi,i de le den op aan 1% van hun

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

Gemeente Ferwerderadeel Ook hier is een rampcomité gevormd, on der voorzitterschap van de burgemeester. Maandagavond waren al drie auto's met goe deren gevuld, die goed en wel in Middelburg zijn ... beliep f2700 min. (2680 min.) Het saldo van schenkingen en leningen van of aan het buitenland is ditmaal negatief voor een bedrag van f 1800 min. (vorig jaar posi tief voor f100 min), zodat het totaal der