Krantenbank Zeeland

HomeSearch

336 resultaten gevonden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

scheepsboord wonen. 1 houdt tijde lijk verblijf bij zijne familie elders, terwijl een kind van 6 jaar oud ruim 3/4 uur buiten de kom der gemeente woont. De avondschool werd in 18b6 bezocht door 100 leerlingen. ... met een som van 800,01)0 roebels, i Zij werden echter te Odessa gevat, toen zij op j het punt stondzn scheep te gaan naar Turkije.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Een van deze, die, als we ons niet vergissen, nog slechts een paar jaar oud is, zijn de zoo genaamde vacantie-koloniën. Diep begaan met het ongelukkige lot van de armen in de achter buurten onzer ... niet minder dan 11.800 kin deren naar buiten gpbracht.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Eeu paar jaar later onder het schrikbewind moest de guillotine uitgevonden worden, omdat het gewone beulzwaard het werk niet meer af kon. En wat het hatelijkste was, al die gru welen werden aan ... Reeds nu zijn kamers voor 800 tot 900, geheele huizen voor 2400 enkele zitplaatsen voor 38 tot 63 gld. verhuurd, in straten waar dc optocht naar West minster-abdij zal plaats hebben, en deze prijzen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

J. A. ZIP en H. J. E. GERLAGH ie Middelburg. ... Gausdijk, in massa op f 40. 7e Een WOONHUIS, SCHUUR en ERF te Poortvliet op f800, zullen op Dinsdag 9 Augustus a s ten overstaan van deu notaris W a g t h o worden VERKOCHT in de herberg van Nortier

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 7

BUKSKIN PANTALONS van afƒ8.00 ... Inlichtingen zijn te bekomen bij genoemden oofdopziener, den heer BRANDT te Middelburg. De inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk Don- irdag 28 Juni e.k. worden ingeleverd, ten ntore van voornoemden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

en zijn salaris steeg nooit bpven de 800 gld., en toch, hoewel hij lang niet in ruime middelen zich mocht verheugen en hij misschien schatten had kunnen verdienen, sloeg htj alle voordeeliger ... ït'kwmi. verklaard hebben, lleeft zijn ontslag, als lid van den raad ingediend Ook zal hij tegen het volgende jaar zich uit

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

De heer C. D. Bolier, niuu.v benoemd burge met-ter van Scherpenisse. werd Donderdag cU den commissaris des Koning» te Middelburg ;i!-i zoodanig beëedigd en heden (Vrijdag;, voorin d- dag ten ge ... Vrijdag 25 m. over led ce Arnhem -ie heer C. J. var Kerkwijk, ijker de maten en gewich ten, in den ouderdom van 4' jaar Na aan del Konml-ijke Academie te. Deilt zijne studie voor 1 ijker lolbracht re

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

De leerlingen aan de Rijksnormaalless n !e jTholen: W. Bruijnzeel van St. Anna land., C. 1. Laven en B. J. van Oost, van St. Maartensdijk, i hebben met goed gevolg te Middelburg examen (afgelegd ter ... van f80— '90; 2-jarige ossi t van f 120 f 130; 8-jarige ossen van f .170 f 800 melkkoeien vau f fi 10 i ;i"ió; kalf- vavrzeu van f 150 J 70.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Dit jaar waren 532 plantje» aan 61 personen ver strekt, waarvan er door 44 kweekers 374 ter mede dinging naar de uitgeloofde prijzen waren ingezonden. ... verleden jaar een aardappel gerooid, welke den vorm had van een zittenden hond. Voor de aar digheid werd dit vreemde exemplaar in 't voor jaar gepoot, en toen men dezer dagen de struik uitroeide

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

IERSEKE. De heer J. de Koning alhier heeft te Middelburg met goed gevolg examen afgelegd in de vrije en ordeoefeningen gymnastiek. ... De heer Wagtlio is het met den voorz. eens, wat het nut der bemesting aangaat, maar, indien de in komsten der gemeente, hoe gering ook, door verkoop, bijv. elk jaar voor een gedeelte, konden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Gelijk de meesten onzer lezers weten zullen, viert Amerika dit jaar zijn vierde eeuwfeest. Evenals alles, wat zich in Amerika door groot- sche opvattingen en kolossale verhoudingen ken merkt, zal ook ... Over zijn geboortejaar is veel gestreden; aller waarschijnlijkst moet echter het jaar 1446 als zoodanig worden aangemerkt. Volgens gedane nasporingen schijnt hij aanvankelijk het handwerk van zijn

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Het gerechtshof te 's Gravenhage veranderde heden de twee maanden gevangenisstraf, door de rechtbank te Middelburg opgelegd aan den veldwachter B. te Yerseke, wegens mishandeling van W., in f 25 ... Op 1 Jan. waren in de gemeente 667 kinderen (336 jongens en 331 meisjes) van 6 tot 12 jaar. Hiervan gingen 14- j. en 28 m. (samen 42 kinderen) niet school, dat is ruim 6 lL percent.