Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.858 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 1

Waterftaat inzenden eene naauwkeuiige opgave van hetgeen door hun in dat jaar tot onderhoud, herftelling of aanleg van Zee- of Rivier-waterkeerende werken zal verrigt worden. Zij zullen den juisten tijd der ... Middelburg den xo April 1819.

| Goessche Courant | pagina 1

hebbende, in het laatstvorige jaar atoor één jaar zijn vrijgefteld, te weten, die van het rfte Kanton, Middelburg, op den 14 Fe bruary. ... - blisfementen in brand te fteken, en dat, om dezen ramp voor te komenhet garnizoen hun de plaats zou overgegeven hebben. In Kadix was den 13 over zee eene yerfterkïn'g van 800 man aangekomen. Men fchijnt zoo

| Goessche Courant | pagina 2

oiivrocht- baarheid van Epijrus en het mislukken van 'den oogts van hpt vorige jaar, iillééh uit Thesftllie levensmiddelen kan bekomen, wairdoor dit le ger weldra uitgehongerd eri vehpligt zal zijh om zich ... Middelburg den 1 Junij 1821.

| Goessche Courant | pagina 2

Van Tarnowitz schrijft men, van Ideö 10 Maart, dat aldaar 150 zink-ovens stil staan en bij de kalmijn-groeven meer dan 300 rtiab be* dankt ztin. Wanneer deze handel slechts esn jaar lang gestremd ... Uit Saksen schrijft men, dat de val van het hots Aïbrecht t te Zeuz hetwelk meer dan 800 fabfijkwet kers bezig hield, nadeelig op bet creditt der Saksische iabrijkanteo werkt.

| Goessche Courant | pagina 2

hen, gedurende een Jaar van belastingen te wil len bevrijden; docb onder voorwaarde, dat zij zich gaoscbelijk aan de Porre onderwerpen de steden en vestingende wapenen en krljgsvoor raad aan haar in ... j* EÏFFLakenkooper en Kleermaker re Middelburg heeft de Eer het geëerde publiek der Stad Goes, en zijne verdere Begunstigers te berigeendat hij op Maandag den 21 dezer,aldaar zal uitgepakt zijn bij

| Goessche Courant | pagina 2

Een CHAIS-PAARD te Koop, oud 5 jaar uitzoek van twee, bij den Pikeur te Middelburg, ... en meer dan 800 stukken geschut. De armee zou des avobds van den a julij eenen tweeden dank* en bedestond in de open lucht houden. De armee werd door versche troepen Versterkt; eene divisie jagers te

| Goessche Courant | pagina 2

JoprjeÜngen die hun 19de jaar zal ingetreden en de eërstt klasse van het loopende jaar uit maken. ... Tot de gemeente in welke iemandbij het intreden van deszelfs 19de jaar* voor de eerste klasse zal.zijn ingeschreven, zal hij, met be trekking Tot de Nationale Militie blijven behoo ren, werwaarts hij

| Goessche Courant | pagina 2

Eehige dagen daarna was het 43ste regement 1 onlkrrigt, en begaf mij met 800 map;, nit hét ... In lossing, gedurende deze wéék de laatste lading KOLEN^ wélke dit jaar wordt vér* wacht door w

| Goessche Courant | pagina 2

der Hoofd commissie te Middelburg, welke zoo in deze als zoo menige andere omstandigheid de ondubbelzinnigste blij ken van belangstelling en welgezindheidhebben aan den dag gelegd. ... graf van Adrianus Juniusden geneesheer van Willem ijl de Koorkerk te Middelburg, en,door hetZeeuwsch genootschap gesticht, met veel plegtigheid is ontbloot.

| Goessche Courant | pagina 2

Groningen, den 27 Julij He lep, juist een jaar geleden, dat het hier gevestigde Instituut van Doof stommen vereerd werd met het bezoek van HH. MM. den Koning en de Koningin, hield he'zelve op de ge ... Het getal der kweekelingen zal in het volgende school jaar nog vermeerderd wordenaangezien reeds 22in de termen van opneming vallende doofstommen tegen September door de hoofddirectie zijn opgeroepen.

| Goessche Courant | pagina 2

Gedurende het jaar 1842 zijn in de stad Goesge huwd 30 Paren, zijnde xs minder dan in 1841. ... klein vaartuigvan 50 tonnendat den naam voerde van Blessing of the Bay. Een derde schip werd in den loop van hetzelfde jaar gebouwddoor de inwo ners van Saler te Mamolebarbor thans Marblechead en was 120

| Goessche Courant | pagina 2

800 tonnen waters van 5! voet iedere ton ... uiterste tijdstip voor de indiening der gemelde pretention nier aftewachten maar dezelve onverwijld te bewerkstelligen. Middelburg, den 3 April 1843.-

| Goessche Courant | pagina 1

1 behcoren meer dan 800,000 Ned. ponden zal wegen. ... Dordrecht voor het vierde en vijfde van Zuid- holland; te Middelburg voor het eersteen tweede van Zeeland; te Utrecht voor het eerste en tweede van Utrecht; te Leeuwarden voor het eersteen derde t van

| Goessche Courant | pagina 1

Uit eenen aan de prefectuur Van de Seine op- gemaakten staat, blijkt, dat er sédtrc het begin der maand meer dan 800,000 paspoorten geviseerd zijn en dat de bevolking der hoafdstad op dit bogen blik ... Middelburg, den 7 Mei 1844.

| Goessche Courant | pagina 1

dak van het hotel der genie op het [plein der Mffirie, en een ander gedeelte van hetzelfde dak op her Espla nada zien liggen het is derhalve nagenoeg 800 ellen ver gevlogen. Het schildwachthuisje van de ... in de volgende evenredigheid door Middelburg 8 Vlissingen 3 Zierikzee 3 Goes 2 leden. AxelTho- len Hulst, Sluis en Vtre, ieder één. lid.

| Goessche Courant | pagina 2

Middelburg den 6 Januarij. Het heeft H. M. onze geëerbiedigde Koningin goedgunstiglijk behaagd een fraai eigenhandig bewerkt canapé-kussen in te zen den t voor de loterij van vrouwelijke handwerken ... Engeland heeft thans in dienst 28.0*00 matrozen en 10,500 zee-soldaten, 89 gewapende stoombooten, waar onder 1 (de Terriblevan 800 paardenkrachten en vele van 500 en 400. Frankrijk heeft thans 19001

| Goessche Courant | pagina 2

regter arm f 800, van den linkerarm f 500, van één been f 6co van beide bcenen f 1200, van één oog f 400, van beide oogen 1200 van de linker hand ƒ400 van de regter f 600van de beide handen f 1200. ... Bijzondere kooplieden loofden zelfs eene jaarIjksche bezoldiging uit aan dégenendie hen gedurende, een aantal jaren trouw gediend hadden cn vele anderen kochten hunne oude dien'tb oden eene plaats in

| Goessche Courant | pagina 2

hebben, welke zal-uitmaken wie hun ner ter aanvulling van het te zamen te blijven een vierde gedeelte der "Nationale Militie, dadelijk voor den tijd van één jaar in werkelijke dienst gehouden, of wel, bij ... Tiende 8,00.

| Goessche Courant | pagina 1

gerakengezwegen om eene raming der aangerigte schade te wagen. Wat ik thans, deeis uit eigen'aanschouwing, deels uit minder onzekere berigten mededeelen kan, is dat geen water, vloed, spdert het jaar 1813, voor ... Berlijn den 23 Augustus. U't eenen naar officiële bronnen opgemaakten, staat der Pruissische negerij blijkt, als weinig-verblijdend resultaat, dat er in het vorig'-jaar 703 schepen van 43 936 lasten

| Goessche Courant | pagina 2

In het afgelocpen jaar zijn er 13 nieuwe Afdeelin- gen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, totstandgekomen, van welke 1 in de Provincie Noard- ILólland, 1 in Utrecht3 in Gelderland, 3 in Gro ... Ook aan de verbetering en bevordering van het Volks gezang lieten wij ons in het afgeloopen jaar wederom met ernst gelegen zijn. Doordrongen intusschen van de overtuiging, dat elke poging, zal zij

| Goessche Courant | pagina 2

Gedurende het jaar 1845 zijn te Baltimore uit gevoerd 65,711 vaten tabak, waarvan naar Amster dam 10,914, naar Rotteidam 18,171 vaten. ... Middelburg, den 4 Februari). Men verneemt, dat op het morgen (donderdag) door het muziekge zelschap Uit Kunstliefdeten behoeve der armen, te geven Concert, de Heer Fr. BotgorschekKamer- Virtuoos van

| Goessche Courant | pagina 2

Tien dezer loten geven het regt om even zoo vele weeskinderen re Petit Bourgtot hun twintigste jaar te doen opvoeden en onderwijzen; met een kan men een of meer negers van de slavernij los koopenmet ... Wint drie duizend alle jaar.

| Goessche Courant | pagina 1

wordt op 800 a 1000 man geschat, zoowel gesneuvelden als gekwetsten, benevens 8 stukken ge schut, j 15,000 stuks patronen en 500 muil-ezels. Ook was een derj bevelhebbers, Gtneraal dc la Jrega gevangen ... werd bij die gelegenheid bespeeld door den heer dc Kamer van Middelburg en onzen stadgenoot Labrant.

| Goessche Courant | pagina 1

trachten te bren gen. Zoo zijn nog in den loop van dit jaar, in het gouvernement Orenburg, de inwoners van een dorp, die nog dieren aan heidensche godheden offerden, tot de grieksche kerk bekeerd geworden ... dam wordt geschreven, dat aldaar in Julij, gelijktijdig mei een wedstrijd van de jagiclub, een groot muziek feest zal worden gegeven, 't welk drie dagen zal du ren, met een orchest van 800 personen

| Goessche Courant | pagina 2

Groningen, den 15 Februari). Ten opzigte der werkzaamheden, betrekkelijk de voorgenomene bedij king van een gedeelte van den Dollartwordt ons be. rigtdat de in het vorige jaar gemaakte rijsbedding ... Volgens blad 2 van bet Nieuw Nedcrlandsch Magazijn voor dit jaar, is onze staatsschuld groot 1400 millioenen.

| Goessche Courant | pagina 2

menschengehengen plaats had. Dit belooft vergoeding voor hel verledene jaar, waarin zij bijna geene vruchten hebben gedragen. Ir. wei. r.ige dagen is alles als met een toovevslag veranderd. Het is hier in den vollen ... Uit Middelburg wordt gemeld dat in eenige ge meenten van Zeeland, door liet veelvuldig en onmatig gebruik van mosselen eene roosachtige ongesteldheid onder de ingezetenen schijnt ontstaan ie zijn

| Goessche Courant | pagina 2

Van de drooggemaakte gronden in liet westelijk ge» cfeelte zijn, behalve de 800 bunders, die verkocht zijn, thans bijna 700 bun Iers door de maatschappij aan on derscheidene landbouwers verpacht ... . Deze gronden wor den reeds voor het grootste gedeelte bewerkt en belo ven in her aanstaande jaar vruchten te zullen geven. I)e ondervinding heeft 1111 reeds geleerddat men daar omtrent de beste

| Goessche Courant | pagina 2

op 700,000 p. st. 5t 800,000 p. St., hetwelk als totaal van' clen nit voer ongeveer 5 millioen p. st. zou geven. Buiten dit alles moet men ook nog in aan meriting nemen de circulatie van het kostbare ... Wanneer men den uitslag der nasporingen in dat jaar tot grondslag voor vetdere berekeningen mag nemen, dan kan men voorspellen dat de opbrengst van het tegenwoordige jaar onmetelijk zal zijn. Men kan

| Goessche Courant | pagina 2

In de geheele uitgestrektheid der Vereeuigde Staten rigt de cholera groote verwoestingen aangeheele fa miliën sterven uit. Te St. Louis kwamen in ééne week 800 sterfgevallen voor. ... Zierikzee den 25 Julij. Door den Stedelijken Raad, is met algemeene stemmen besloten, en heden middag afgekondigd, dat de Kermis of Jaarmarkt dit jaar niet zal gehouden worden.

| Goessche Courant | pagina 2

De berjgten uit Rome van 4 Augustus melden, dat het Fransche leger in Italië volgenderwijze verdeeld is te Rome 01000 man Civita Vecchia 800; Viterbo tü omstreken 3000; Tivoli, Frascati en Albano ... Middelburg. Aen 15 Augustus. Uit Golijnsplaa t wor it van den ia dezer gemeld dat cr den 8 in die ge meente een treuiig ongeluk heeft plaats gehad. Drie jongelingen, het toezigt houdende over eenige

| Goessche Courant | pagina 2

lederen nacht worden in volkrijke wijken dezer stad vergadering van leden der bergpartij gehouden dezerdagen waren ten drie ure in den morgen 800 policie-agenten op de beenen de policie bezat pro ... , het Ontwerp van Gerevideerd reglement verworpen, in het bestaande reglement eenige wijzigingen gemaakt en eene commissie tot de vorming vau een nieuw ontwerp met last om in liet volgende jaar te

| Goessche Courant | pagina 2

De kwestie der Hongaarsche uitgewekenen zoo leest men in eenen brief uit Konstantinopel van 5 September kan- weder aanleiding geven tot nieuwe verwikkelingen de termijn van een jaar gedurende welke ... langste der wereld zijn in ééne boog want de rnimte tusschen de steunpilaren zal 1042 voet bedragen; zij zal 75 voet hoog en 19 breed worden en een gewigt van 800 ton kunnen dragen.

| Goessche Courant | pagina 2

De kosten der tentoonstelling zullen omstreeks 2j millioen guldens bedragen. Ruim 1 rhillioen zijn reeds vergoed door de genomene saizoenkaartjes bijna f 800,000 wordt gevonden uit de inteekenin ... Brieven uit Borne van den 20 April melden dat de plegtigheden der Goede Week en van het Paaschi'eest welke door de revolutie en hel afzijn van den Paus afgebroken waren dit jaar weder met den ouden

| Goessche Courant | pagina 3

De heer Verhagen kan ook zijne bevreemding niet terug houden dat reeds in het tweede jaar van het bestaan der nieuwe staten van Zeeland eene verhooging van belasting wordt voorgesteld verklarende ... «6. van den opzigter der prov. ge bouwen te Middelburg - 300,00

| Goessche Courant | pagina 4

Te Middelburg 8, 9 en 15®/5 percent; ... Er waren op k Januarij 1850,(aanwezig.' 3;spaarbanken in gemeenten boven. de5Q00 zielen:,, en 2?in.gemeenten beneden de 5000 zielen. Deze bestonden nog bij heLeinde* van dat jaar.

| Goessche Courant | pagina 3

polders is, gedurende het jaar 1850, eene som van 7 a 800,000 besteed, zoowel voor gewone vernieuwings-, herstellings- en onderhouds-werken, als tot daarstelling van werken van buitengewonen aard. Gedurende ... Voorts is, in den loop van dit jaar, vergunning gevraagd, tot bedijking van schorren vddr de ambachten Oud-en Nieuw St. Joosland en Welzingebij afdamming van het verlande kanaal van Welzinge. Bereids

| Goessche Courant | pagina 3

calamiteuse polders is, gedurende het jaar 1850, eene som van 7 a 800,000 besteed, zoowel voor gewone vernieuwings-, herstellings- en onderhouds-werken, als tot daarstelling van werken van buitengewonen aard ... Voorts is, in den loop van (lit jaar, vergunning gevraagd, tot bedijking van schorren vo'or de ambachten Oud-en Nieuw St. Joosland en. Welzingebij afdamming van het verlande kanaal van Welzinge

| Goessche Courant | pagina 1

Provincialen Ingenieur op te dra gen, in zoo verre en wel uitdrukkelijk alleen voor bet gemelde jaar 1852 is toegegeven; echter met behoud van het beginselom eenen provincialen ingenieur in dienst te stellen en ... 900 en 800 reeds op de Rijksbegrooting waren gebragt, en men ook zelf voor eens, in dezen liet Ilooger Bestuur niet wilde bemoeije- lijken.

| Goessche Courant | pagina 1

Men schrijft uit Middelburg ... Zoo wij wel onderrigt zijn dan zai ook de ge wone Vereeniging van borengenoemde Maatschappij dit jaar binnen Zierikzee te houden op dat zelfde tijdstip plaats vinden en zoude den 12 Junij aan

| Goessche Courant | pagina 2

voorziene over 1.852 geraamd op 800,00 eii alzoo te kennen gege ven, dat op het bestaande contract van 1845 de ad ministratie niet kon gevoerd wordenop dien grond voor 1853 aanvragende eene verhooging van ... dienstjaar daar voor f 800,00 meer uitgetrokken zijnde, dan vroeger was toegestaan, alsmede dat de jaarwedde des Griffiers het wachtgeld van den Ambtenaar Zandijk, minder als onvoorzien waren aan te merken en

| Goessche Courant | pagina 2

Het genootschap 't welk verleden jaar bij gelegenheid der groote tentoonstelling hier is opge- rigt, om een goedkoop en gelijkmatig brieven-vervoer naar en van alle landen der aarde te bevorderen ... Naar men verzekert, zal op 15 Augustus aan on geveer 800 personen gratie worden verleend. Men hoopt dat onder dit getal niet zullen begrepen zijn

| Goessche Courant | pagina 2

Daarop volgen de Dimidoffs, die op hunne goederen eene ontzaggelijke rots malachiet bezitten waarvan iedere pnd (40 pond) op 800 roebels wordt geschat. ... teruggekeerd. In het jaar 1848 ondernamen Huerlis van Baltimore, Hammond van Canada en Velasquez van San Salvador eene reis, om de zonderlinge stad op te zoeken. Alleen de laatstgenoemde is terugge komen. Op 15

| Goessche Courant | pagina 2

komst in Perzië had verworven verloren. Drie maanden geleden had ik een huis gekochthetwelk nu niets anders is dan een hoop puin. Het in dit jaar aan Perzië overgekomen ongeluk bepaalt zich overigens niet ... De bekende Noorweegsche hardlooperMensen, heeft eene mededingster gevonden in Miss. Kate Irvine uit de Vereenigde Stalen geboortig die 800 mijlen achtervolgens geloopen heeft, om eene weddingschap

| Goessche Courant | pagina 2

Veenen 5 November. Op drie mijlen afstand van Praag heeft men ter diepte van zes ei onder de grond drie zilveren mnnlstukkken gevonden, geslagen in hel jaar 923, onder de regering van hertog ffra ... Onder deze schepen zijn 180 gewapende stoom- booten van 200 tot 800 paardenkracht vele met schroefstoomtuig voorzien en alle naar de beste mo dellen gebouwd voor werkelijke zeedienst.

| Goessche Courant | pagina 1

Een broodbakker te Sieèn (Assen) heelt rlit jaar een jong varken (Engelsch ras) gemest, dat ge passeerde week bij bet slaglen zes maanden oud was en schoon aan de haak bet gewigt had van 135 Ned ... Wij vernemen dal thans in al de departementen der Neder landsche Maatschappij ter bevordering van nijverheidte Haarlem, waaronder Middelburg'O n Goes voor Zeeland zoodanige sub corntnissiën zijd

| Goessche Courant | pagina 1

Zoo als men wéét, zijn er iVérhaaldélijK dob'r landbouw-maatschappijen prefóiërt vo'ór de beste breek- molens uilgeschreven en toegekend gn zelfs nog in het vorig jaar zijn door Z M. den Koning ... Uit Middelburg wordt gemeld dal darir voor engelsche rekening walchersche paarden worden op gekocht om naar Londen verzonden Ie worden.

| Goessche Courant | pagina 2

Het goud dal tegenwoordig in Wallis wordt uitgegraven levert een ons per uur op hetgeen tegen 4 pd st. per ons in 300 werkdagen in het jaar gerekend eene som van 14.400 pri, st. jaarlijks zoude ... KEN LOGEMENT VAN OEN 2® RANG TE NEW—YORK. Het metropolitan hótel te New-York heeft gedu rende het jaar 1852 verbruikt

| Goessche Courant | pagina 1

dagen van de maanden April, Mei, Junij en Julij van eik jaar, alle de in dezelve aanwezige vogelnesten van Reigers, Eksters Kraaijen Kaauwen Vlaamsche Gaaijen Wond- of Calduiven en Mussc/ien moeten ... door het rijk zal worden opgerigt eene TELEGRAAEUIJN van Vlissingen naar Breda langs MiddelburgGoes en Tholen en andere plaatsen in dit gewest en dat in deze gemeente de lijn komt van af de zeedijken van