Krantenbank Zeeland

HomeSearch

491 resultaten gevonden

| Breskensche Courant | pagina 2

Ter zitting van de arr.-reehtb. te Middelburg is heden door het O. M. 6 jaar gev. str. geëischt tegen De Paepe van Oostburg we gens aanslag op den onbez. rijksv. Bron te IJzendijke. ... . C. Breebaart, hoofd eener bijzondere burgerschool te Middelburg.

| Breskensche Courant | pagina 4

20 Vette Ossen, Verdeeld in vier hoofdprijzen, elke hoofdprijs 5 vet te Ossen of ƒ800 a contant. Een elegant Omnibusbrik of ƒ400 in contanten. Een Utrechtsch Wagentje of ƒ300 in contanten. Vier ... Onkosten 6 ®/a. Betaling in 6 gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt 14 dagen na de toewijzing, de 5 andere van jaar tot jaar, daar na met 4 °/0 rente over hetgeen telkens nog verschuldigd is.

| Breskensche Courant | pagina 2

Een stal en erf aan de Smede- straat aan J. F. Buijsse alhier voor ƒ1100.een schuur en erf in de Oude Kerkstraat aan Iz. Sanders-Meijer alhier voor ƒ800. ... Sluis. Door den heer C. van Bunen te Knocke (België) zijn van den heer P. Noest te Middelburg hier eenige gemeten land aange kocht met het doel er eeue stooni- steenbakkerij op te stichten.

| Breskensche Courant | pagina 4

Agenten in alle plaatsen van Nederland. Adres aan den Inspec teur voor dit gedeelte des lauds: H. BRUCH, Hotel tl'AU//, Middelburg. ... Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werfde pot en met goedvinden der aangenomenen gezondenaan hunne fa- miliën ƒ10108aan hunne

| Breskensche Courant | pagina 4

of ƒ800 a contant. Een ele gant Omnibusbrik of ƒ400 in contanten. Een Utrechts Wagentje of ƒ300 in contanten. Vier boerenwagens. ... Tevens is de gelegenheid opengesteld om Lid te worden van bo vengenoemde vereeniging a ƒ1.per jaar, 'dit is nog geen 2 cent per week. Depóthouders en Agenten gevraagd.

| Breskensche Courant | pagina 4

of ƒ800 a contant. Een ele gant Omnibusbrik of ƒ400 in contanten. Een Utrechts Wagentje of ƒ300 in contanten. Vier boerenwagens. ... Tevens is de gelegenheid opengesteld om Lid te worden van bo vengenoemde vereeniging a ƒ1.per jaar. dit is nog geen 2 cent per weèk. Depothouders en Agenten gevraagd.

| Breskensche Courant | pagina 3

Te Maastricht heeft zich een geheimzinnig geval van vergifti ging voorgedaan. Een oppassend arbeider, leerlooier, 32 jaar, op 't punt van in het huwelijk te tre den, werd, na in een herberg een glas ... üe latere kosten zouden bedra gen 6 a 700 gulden, misschien wel ƒ800, nwant op een honderd pop kan je 't niet berekenen bij een verkiezing" Een der mannen zeide, dat hij persoonlijk er geen voordeel

| Breskensche Courant | pagina 2

Dinsdagnamiddag had te Nieu- wesluis gem. Breskens een erns tig ongeval plaats. Een meisje van 4 jaar, dat door anderen van een bietenwagen afgezet werd, kreeg een der wielen over den rug en over 't ... te Kruisdijk ƒ800, terwijl ook aan 28 j. weduwnaar onderwijzers met ,inwonende kin deren ƒ50 voor huishuur zal verleend worden.

| Breskensche Courant | pagina 3

Door den advocaat Mr. J. de Witt Hamer J.Gz. is als ver dediger van H. T., 22 j., arbei der te Selzaete (België) gedeti neerd te Middelburg, hooger be roep aangeteekend tegen het von nis van ... Ook de heer O. v. J. die slechts een jaar gevangenisstraf had ge vorderd kwam tegen voornoemd vonnis in hooger beroep.

| Breskensche Courant | pagina 3

.00 Bruineboo- nen f 7.00 a f 8.00 Kookerwten f 8.50 a f 9.50 Mestingerwten f 0.00. a f 0.00. Kanariezaad f 6.a f 7. ... In het perceel is sedert meer dan 50 jaar een Gareel- en Schoen makersaffaire en Bierhuis geves tigd geweest.

| Breskensche Courant | pagina 3

Tot 1898 was hjj Minister van Buitenlaudsche Zaken, maar ook na dien tjjd, laatstelijk ten vori- gen jare en in dit jaar, was hjj steeds een der bemiddelaars tus- schen China en de Mogendheden. ... Ajrondisaements-Recltb Middelburg.

| Breskensche Courant | pagina 3

«Het is ons thans gebleken, dat de opbrengst van kaai-, haven-, tol- en liggelden, in de begroo ting voor 1900 geraamd op 1550, over dat jaar heeft bedra gen ƒ2117.10, in verband waar- medo het goed ... slot van dat dienst jaar ƒ1255.80 beloopt, waaronder echter is begrepen een bedrag van ƒ792, wegens niet ter invassee- ring aangeboden uitgelote obliga ties en reute-coupons over 1901 zal de opbrengst

| Breskensche Courant | pagina 3

door 'Ie Rechtbank te Middelburg tot 1 jil!ir gevangenisstraf veroor deeld, wegens het op iemand los sen van een schot uit een geweer met hagel geladen. ... tijd van 5 jaar dispens .tie is verleend van de ver plichting tot het geven van gyra- nastiek-onderwijs te Kruisdijk c. hij gedane kasopname ƒ41 53.10"» aanwezig was.

| Breskensche Courant | pagina 3

Arrondissement^-Rechtb Middelburg. ... beroep was gekomen van een te gen hem gewezen vonnis van bo vengenoemde Rechtbank, welke hem wegens poging tot doodslag (door middel van een geweerschot) tot één jaar gevangenisstraf had veroordeeld

| Breskensche Courant | pagina 3

Op zij n vraag dealde de voorz. mede, dat enkele medici hem zei den, dat het vleesch van lijken na 2 jaar kan, maar na 4, 5 jaar ze ker verteerd zal zijn. ... Gisterenmorgen zijn ze zwaar geboeid naar Middelburg overge bracht.

| Breskensche Courant | pagina 3

De dieven hebben zich, evenals bij den diefstal in hetzelfde pand in April van het vorige jaar toe gang verschaft met eene roeiboot aan de zijde van de Scheepma kershaven en zijn er in geslaagd 16 ... In April werden 25 blokken ontvreemd, waarvoor de drie da ders thans nog hunne straf on dergaan, evenals de heler, die on langs te 's Gravenhage tot 3 jaar gevangenisstraf is veroordeeld.

| Breskensche Courant | pagina 3

Te Venloo zijn twee zoons van den wisselwachter Scheijon, een van 13 en een van 14 jaar, die zich bij het Blercksche fort op het ijs hadden gewaagd er door gezakt en jammerlijk verdronken. ... De Justitie uit Middelburg is gisteren naar Kwadendamme vertrokken, teneinde, in verband met den aldaar gepleegden kerk diefstal, een plaatselijk onderzoek in te stellen.

| Breskensche Courant | pagina 3

Bjj op heden (Vrjjdag) door bovengenoemde Rechtbank gewe zen vonnis werd P. A., 70 jaar, landbouwer te Middelburg wegens meineed vrjjgesproken. Door het M. was zes maanden gevangenis straf gevorderd. ... J. DQMINICÏÏS, Veersche Singel, Middelburg,

| Breskensche Courant | pagina 3

monitor Reinier Claeszen laten tints ruim l'/2 jaar eenige artike- voor de tafel noodig, uit 0- terjjsel komen. ... Het kerkbestuur heeft het vori- jaar reeds een plan ontworpen van verbouwing, waarvan de kos ten op ƒ9000 geraamd worden.

| Breskensche Courant | pagina 4

bruine Merrie 17 jaar, bruine Merrie met veulen, 9 jaar, brui ne Merrie, 4 jaar, blauwe Mer rie, 13 jaar, zwarte Merrie, 6 jaar, zwarte ruin, 3 jaar, blau we Merrie, 3 jaar, bruine Mer rie aftands ... bruine Merrie, 10 jaar, met veu len, bruine Merrie, 6 jaar, met veulen, zwarte Merrie, 10 jaar, met veulen, vosse Merrie, 5 jaar, met veulen, bruine Merrie, 7 jaar met veulen, bruine Menie, 0 jaar

| Breskensche Courant | pagina 3

Arrovriissemevfs- Reektb Middelburg. ... G. S., 41 j., vroeger onderwij zer te Eede, thans gedetineerd te Middelburg is wegensontucht gepleegd door een onderwijzer met aan zijne zorg of opleiding toe vertrouwde minderjarigen, veroor deeld

| Breskensche Courant | pagina 4

Naaimachines zoo voor hand- als voet beweging, met en zonder kast, 5 jaar gar. IJzeren Ledikanten en Wiegen, Deciiuaal- en Toonbankbasculen, IJzeren- en Koperen Gewichten, ... Vlissingen (i.17 hoozei,llaal 8.00 RdUcrtiaii, Rolleidani Koozriiduiil Vlissingen

| Breskensche Courant | pagina 3

P. J. de B., 40 j.. schoenmaker, gébo ren en wonende te Terneuzen, gedetineerd te Middelburg, ter zake dat hij op ver schillende tijdstippen in het jaar 1901 en ir. 1902 vóór den 22 Mei van dit jaar ... Oji de weekmarkt te Sueek boden zich Dinsdag ongeveer- 800 arbeiders aan voor het maaien en hooien.

| Breskensche Courant | pagina 3

Arrondmementi- Recktb. Middelburg. ... A. E. v. d. N., 17 j., dienstbode te Schoondijke, gedetineerd te Middelburg is wegens diefstal veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf met inminderingbrenging der doorgebrachte hechtenis.

| Breskensche Courant | pagina 4

Deze dag zal dit jaar zeker met nog meer geestdrift herdacht worden, nu de bange dagen, die het Koninklijke Huis en het Nederlandsche volk gedurende Harer Majesteits ziekte, doorleefd hebben, geluk ... Naaimachines zoo voor hand- als voet beweging, met en zonder kast, 5 jaar gar. IJzeren Ledikanten en Wiegen, Decimaal- en Toonbankbasculen, IJzeren-en Koperen Gewichten,

| Breskensche Courant | pagina 3

Zij gaf aan die oproeping gehoor en meldde zich aan het paleis van Justitie aan, maar bracht hare zes kinderen mede, waarvan de oudste 12 jaar is. ... De Ilooge Raad heeft gisteren uitspraak gedaan in de bekende zaak van een paar Bouchoutsche visschers, die èn door de arr.-rechtbank te Middelburg èn door het Gerechtshof te 's Hage tot 3 dagen hech

| Breskensche Courant | pagina 3

Bij onderzoek bleek, dat veor ongeveer 25 jaar op die plek een huis zou gebouwd worden, doch dat plan wan nooit vol voerd. ... 4.00 a f 5.00. Jarige Haver f 4.50 a f 5.00, nieuwe f 2.50. a f 4.00. Paardeboo- nen f 0.00 a f 0.00. Duivenboonen f Witte boonen fa f Bruineboo- nen f 8.00 a f 10.00 Kookerwten f 8.a f 10

| Breskensche Courant | pagina 3

Middelburg ter zake 1 e valscliheid in ge schrift, 2e het opzettelpk gebruik maken van het vervalschte geschrift als ware het echt en onvervalscht, veroordeeld tot één jaar en 6 maanden gevangenisstraf met in ... Uit den snit meende de tuinman een kleederdracht van ongeveer honderd jaar geleden te herkennen.

| Breskensche Courant | pagina 3

De voorz. Met het oog op de ver plichting om de belasting-verordeningen om de 5 jaar te herzien, moeten we thans ook die van de slechts kort bestaan heb bende veemarkt opnieuw vaststellen. ... Hg moet ongeveer 35 a 40 jaar oud zijn.

| Breskensche Courant | pagina 2

Echter werd op het laatst van 1900 door de Engelsche politie verboden, dat derge lijke zaken nog langer in Engeland zou den worden uitgeoefend, bracht de firma Stoddart haar zaak over naar Middelburg ... Evenals in Engeland stroomde ook te Middelburg de brieven bij duizenden toe, het is wel gebeurd dat Dinsdagsavonds, er was een vaste tijd bepaald, waarop de brieven het uiterst moesten ontvangen zijn

| Breskensche Courant | pagina 3

J B., 36 j., rijksveldwachter te Arne- muiden, gedetineerd te Middelburg is we gens verduistering en valschheid in ge schrifte veroordeeld tot één jaar gevange nisstraf met hminderingbrenging der ... Volgens het «Maandblad" der Ver- eeniging van Deurwaarders bij de verschil lende rechtscollegiëu in Nederland, zal het 8 Januari aanstaande veertig jaar geleden zijn dat de Heer J. T. Hendrikse te

| Breskensche Courant | pagina 3

De reizigers die'de vorige week, den laatsten dag van het jaar, met den nacht trein over den Brennerpass wilden trek ken hebben eenige minder aangename u- ren doorgebracht. Na middernacht verliet de ... Arrondiseements-ReclM. Middelburg.

| Breskensche Courant | pagina 3

Sedert het begin der operaties in het vorige jaar zijn niet minder dan 300 kin deren vermoord. ... Arrondissement»- Rechtb. Middelburg. Zitting van heden 16 Januari. C. F. v. R., veearts te IJzendijke, is wegens overtreding van rijksbelastingen (personeel) veroordeeld tot 10 gld. boete of 10 dagen

| Breskensche Courant | pagina 3

Opmerking verdient dat Vrijdag een 13- jarige broeder van den dader door de recht bank te Middelburg wegens brandstichting werd ontslagen van rechtsvervolging met last tot zijne plaatsing in een ... rijksopvoe dingsgesticht tot zijn 18de jaar.

| Breskensche Courant | pagina 3

.00. Jarige Haver f 2.50 a f 3.50, nieuwe f a f Paardeboo- nen f 6.00 a f 6.30. Duivenboonen f Witte boonen f 10.a f 12.Bruineboo- nen f 8.00 a f 10.00 Kookerwten f 8.a f 9.00 Mestingerwten f 7.00. a f 7 ... Arrundissements- ttechlb. Middelburg.

| Breskensche Courant | pagina 3

Tusschen Rotterdam en Kralingsche Veer is op de rivier Woensdagavond de van Haarlem komende vrachtboot »Stad Rotterdam" aangevaren door de op weg naar Middelburg zijnde stoomboot» Valk II ... Het lijkt ons voorwaar een eigenaardige vergelijking van den correspondent. Wij lpdeu van de vereeniging betreuren het waarlijk dat een jongmensch van 20 jaar alzoo op de hoogte schijnt te willen

| Breskensche Courant | pagina 3

De bookmakersklerken te Middelburg zijn wegens diefstal met inminderingbren- ging der doorgebrachte hechtenis veroor deeld J. M. tot twee jaren gevangenis straf, J. H. B. tot een jaar en de overi gen ... Arrondissemenls-Rechtb. Middelburg.

| Breskensche Courant | pagina 3

Met ingang van 1 April a. s. is de postbode C. W Bosschaart te Schoondijke benoemd tot brievenbesteller te Middelburg. ... .00. Jarige Haver f 2.50 a f 3.50, nieuwe f a f Paardeboo- nen f 6.00 a f 6.60. Duivenboonen f Witte boonen f10.a f12.Bruineboo- nen f 10.00af 12.00 Kookerwten f7.00 a f 8.00 Mestingerwten f 6.00. a f 6

| Breskensche Courant | pagina 3

Aan het Kortenb isch te 's Graven- hage waren Zondagavond op straat eenige knapen aan het vechten, waarbij een der jongens, een knaapje van 12 jaar, nog al woest gebruik maakte van een degen uit een ... In zake C. F. v. H., dienstknecht te Stoppeldijk, gedetineerd te Middelburg, be klaagd van brandstichting waardoor de ge- heele hofstede zijns meesters een prooi der vlammen werd en tegen wien door

| Breskensche Courant | pagina 3

Arrondmemente-Reeklb. Middelburg. Zitting Vrijdag 17 April. P. L., 11 j zonder beroep te Biervliet, is wegens diefstal ontslagen van rechts vervolging ... zomergerst f 4.50 a f 5.00. Jarige Haver f 2.50 a f 3.50, nieuwe f af Paardeboo- nen f6.00 a f6.60. Doivenboonen f Witte boonen f 10.a f 12.Bruineboo- nen f ll.OOaf 13.00 Kookerwten f7.00 a a f8.00

| Breskensche Courant | pagina 3

L. d S., 35 j., voddenkoopman, geboren te Eede, zonder vaste woon- of verblijf plaats, gedetineerd te Middelburg is we gens diefstal veroordeeld tot 2 jaar gev. str., met in minderingbrenging der ... Een der kleinen, ongeveer vijf jaar oud, was echter onder het rijtuig bekneld ge raakt, en toen men er in slaagde het te bevrijden had het reeds opgehouden te le ven.