Krantenbank Zeeland

HomeSearch

145.950 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 1

tigste eeuw is begonnen anderen kunnen nog niet scheiden van de negentiende en blijven haar nog een jaar getrouw. ... Wij rangschikken ons onvoorwaardelijk onder de laatsten. Als onze jaartelling is aangevangen met de geboorte van Jezus, dan was het eerste jaar pas verstreken toen Jezus een jaar had geleefd. Eerst

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Een soortgeiyk bericht komt uit Kuruman, dat door 134 Engelschen tegen 800 Boeren verdedigd wordt! ... achtjarigen leeftyd had ik haar karakter beter begrepen dan vader, die veertig jaar oud was, ofschoon hy een opmerkzamen geest had, veel nadaoht en uit Lavater eenige ken nis van de schedelleer geput bad. Ik

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

mislag. Bij deop 28 Dec. jl. gehouden aanbe- tig van 326,800 Kg. superphosphaat, be- I ude 18 oplosbaar phosphorzuur en 22,900 1 chilisalpeter was de uitslag als volgt j lor de superphosphaat waren ... van 32,800 kilogram chilisalpeter hiervoor ngeschreven door de heeren P. J. Versluijs r Neuzen f 9,30 Neerlandia, Hansweert en P. J. Scheele te Ter Neuzen f 9,28. de laagste inschrijvers zijn de

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Arrondtssments-Sechtbank te Middelburg. ... In de heden gehouden zitting van boven genoemde rechtbank werd behandeld de zaak tegen de drie jonge mannen C. v. S., E. L. d. 1. H. en W. S., allen werklieden te Middelburg, beklaagd van de ernstige

| Vlissingse Courant | pagina 2

Te Middelburg zijn in 1899 aangeko men 10 stoomschepen en 6 zeilschepen, metende 7743 en 1200 ton, tegenover 8 sloom- en 10 zeilschepen, met 5289 en 3531 ton in 1898. Vertiokken zijn 10 en 6 ... Bij kon. besluit is aan de volgende personen pensioen verleend. Aan P. de Man, hoofd der openbare lagere school te Meliakerke, f 534 J. Snijder, onder wijzer aan eene openbare school te Middelburg, f

| Vlissingse Courant | pagina 3

ook in de meest afgelegen anden van de wereld, maar ook aan edereen, aan wien hy voorgesteld is, al ïeeft hij hem slechts éénmaal gezien. Iet vorige jaar heeft de post te Moskou n den loop van twee ... Bij bevelschrift der Arrondisements- Rechtbankte Middelburg is naar de open bare terechtzitting dier Rechtbank verwezen de zaak tegen den berucliten en in zyne woonplaats zeer gevreesden Izaak

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

met 160 leden en pl.m. f 800,000 verzekerd kapitaal, is, daar zjj in kleine omgeving en zouder winst werkt, beslist de goodkoopste van alle bestaande VereenigiDgen. Dit jaar stonden paarden 2 en ... In de laatste dagen van het jaar heeft de Eerste Kamer, door haar goedkeuring aan het betreffende ontwerp te hechten, de residentie gezegend met een nieuw Paleis van Justitie en een nieuw huis van

| Middelburgsche Courant | pagina 4

te Middelburg. ... Elk ingescbietene (boven 16 jaar) voor leeszaal, lessen, cursussen en clubs, kan by den concierge tegen betaling tan 2Va cent per stuk hoogstens twee kaarten verkrijgen, als bewijs van toegang voor

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., ƒ2.- Afzonderlijke nummers ... Middelburg 10 Jan. 8 u. vm. 43 gr. 12 u. 45 gr. av. 4 u. 44 gr. F. Verw. z.t.m. N. W. w., bew.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

In het gebouw D'Geelvinck worden heden morgen een goede 800 werkloozen toegesproken door den heer Samson, die den raad gaf, evenals voor een jaar of zes is gebeurd, dag naar dag in optocht door de ... Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

De Times verneemt uit Lourer.<;o Maiques: Volgens de Standard and DiggersNews besluit president Steyn zgn nieuwjaarsgroet aan de burgers als volgt: »In het volgende jaar zal het Afrikaander volk ... Het Oostermolentje met huis, erve, tuin en weiland te Eikerzee voor 3100, en toebeding 800.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

vrouw van W. Foerie en die van den winkelier Pieters doodgeschoten zyn en ook Paul Potgieter Pzn., 15 jaar. Lindohwea Kaf fers hebben ons toen gevangen genomen en niettegenstaande enkelen van ons licht ... „Eu rijlaarzen Op myn twintigste jaar was ik gardist tweede klasse met den rang van luitenant, eiken avond een rendez vous en alle weken een dnel Ik waB niet te beklagen. 01 Leolere 1 Dat was de

| Goessche Courant | pagina bijlage 2

VooruitgangenEen Londensch uitgever be vestigt, dat de boeken, welke tegenwoordig worden gedrukt, over dertig a veertig jaar nauwelijks meer leesbaar zullen zjjn. En toch zijn er nog verschei dene ... Middelburg. Hedenmorgen werd aan het ge bouw van het prov. bestuur alhier aanbesteed het onderhouden van en het doen van herstellin gen en vernieuwingen aan het Rijkslandbouwproef station te Goes van

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als voor alle plaatsen in Nederland franco p.p., f2. Afzonderlijke nummers kosten 5 cent. ... Middelburg 12 Jan. 8 u. vm. 34 gr. 12 u. »v. 4 a.38 gr. F. Verw. zw. wind, bew.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De voorzitter sprak, naar aanleiding van dat verslag, nog voor zijn persoon, zijn diep leedwezen erover uit dat het hoofd der politie te Middelburg geen termen heeft kun nen vinden om den agent van ... Ingekomen was nog een brief van het hoofd bestuur der vereeniging, houdende mededeeling dat het besloten heeft gedurende drie jaar de

| Middelburgsche Courant | pagina 4

Heden overleed, tot mijne diepe droefheid, ijn geliefde ecbfgenoote au der hinderen zorgdragende moedor, R. M. VAN ESSEN, geb. DE WITTE, in den ouderdom van 52 jaar. ... J. J. VAN ESSEN. Middelburg, 12 Jauuari 1900.

| Vlissingse Courant | pagina 3

- Te Parijs heeft in eene- vlaag van waanzin eene 29 jarige moeder hare beide dochtertjes, 7 en 5 jaar oud, uit het venster harer woning geworpen en is daarna zelve in de straat gesprongen. Beide ... LONDEN, 12 Jan.(part.) De Engelsche verliezen bij Ladysmith van Zaterdag moeten zijn 14 officieren gedood en 34 gewond, 800 man gedood sn gewond. De verliezen der Boeren worden geschat op 2000

| Goessche Courant | pagina 2

- teekenis (het gedistilleerd, dat bij eene opbrengst van f25,726,781 nagenoeg 3.7 ton beneden bet vorige jaar is gebleven); en voorts met uitzondering alleen van de personeele belasting en den wijn ... -accijns, is er vooruitgang geweest over de gansche ljjn. En in alle gevallen geen kleine. Een jaar, waarin de successie-rechten 2.4 millioen gulden, de suiker- accijns f 695,400, de registratierechten f 635

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... slaagden de Boeren hierin ook niet, toch hebben zjj hnn vjjand een beduidend verlies aan officieren en sol daten toegebracht, daar vermoedelijk meer dan 800 manschappen buiten gevecht gesteld zjjn.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Middelburg 19 Januari. ... Deze eonrant verschijnt d a g e I ij k s, met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als vooralle plaatsen in Nederland franco p.p., 2.- Afzonderlijke

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Door den officier van justitie te Middelburg is ter griffie der arrondissements rechtbank hooger beroep aangeteekend tegen het den 12«n dezer uitgesproken vonnis, waarby B. B., oud 26 jaar ... De heer Collot d'Escury, voorzitter van het comité, sohetste de totstandkoming der fabriek en de moeite, die het comité heeft gehad sinds, vóór acht jaar, de afdeeling Terneuzen van de Vereeniging

| Vlissingse Courant | pagina 2

Door den Officier van Justitie te Middelburg is ter griffie der Arrondis sements-Rechtbank aldaar hooger beroep aangeteekend tegen het den 12 dezer uitgesproken vonnis, waarbij B. B., oud 26 jaar ... „'t Zal zoo wat om de vijftig jaar geleden zijn, toen woonde in Oosten- rijksch Silezië, dicht bij de Pruisische grens, eene rijke en geachte weduwe, mevrouw Juliane Knapp. Het was een groote

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Waartoe toch zooveel geachryf en uiteen zetting van gevoelens over het al of niet „overbodig" of „uoodig" zijn van een Tehuis voor militairen te Middelburg Waarom dit verleden jaar niet gedaan, toen ... Uit een brief van een in de gelederen der Boeren dienend Ier wordt de sterkte van bet Iersche vrijkorps op 25G0 man gesteld, terwyi er aanvankeiyk maar 800 waren.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

sze, die nu 57 jaar is, wil voor de derde ... . Versaal, Noordwelle, voor f 13.800; L. Padmos, Serooskerbe, voor f 14.660; L.Ewaab, Noordwelle,voor f14.190; J. v. d. Werff, Noordgouwe, voor f 14.376; A. Heyboer, Serooskerke, voor f 15.777P. Aleman

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Te Ladysmith overleed aan de typhus G. W. Steevens, de correspondent van de Daily Mail. 't Was een jonge man, eerst 30 jaar oud, die voor zyn blad de Vereenigde Staten, Duitschland, Egypte en Indië ... bezocht. Hy nam deel aan den Griekschen oorlog en aan dien in Soedan. Het vorige jaar vertegen woordigde by de D. M, te Rennes.

| Middelburgsche Courant | pagina 4

graad van onder officier verbindt, voor eik Jaar, waarvoor die verbintenis wordt aangegaan, eene pre mie wordt uitbetaald van f 2O,—, welke premie niet meer msg bedragen dan f 120. ... 2°. Dezelfde premie van f 20.wordt van af dien datum betaald aan hem, die zich bij genoemde korpsen beneden den graad van onder-officier, en vóór hg den leeftijd van 30 jaar heeft bereikt, opnieuw

| Goessche Courant | pagina 1

op de GEBOUWDE en ONGEBOUWDE EIGEN- DOMMEN voor deze gemeente over bet jaar 1900 is op heden ter invordering gesteld in handen van den ontvanger dier belasting binnen deze gemeente. Goes, den 24 ... 800

| Vlissingse Courant | pagina 2

Personeele belasting over het jaar 1899, en zijn Bedrijfs- en Vermogensbelastingen over het dienst jaar 1898-99. ... tenminste f 2.25 in de week, of sedert 1 Januari 1899 in dezelfde betrekking is geweest (of als inwo nende zoon bij zijn ouders werkzaam) en daardoor in dat jaar 1899 een inko men genoot van samen 500, dus ƒ9

| Middelburgsche Courant | pagina 2

garnizoensplaatsen, zoo als Leeuwarden, Groningen, AsseD, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Arnhem, Leiden, 'sGra- venhage, Middelburg, Bergen-op-Zoom en Breda' voor zooveel die plaatsing is overeen te brengen met de ... franco station, terwijl in 1899 de Gemeentegaaiabriek zich voor drie jaar van kolen heeft voorzien.