Krantenbank Zeeland

HomeSearch

11.958 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Te middelburg by de Weduwen W. en J. ABRAHAMS, Boeltverkoopfters. ... durft blocqueeren, Hy heeft een uitval gedaan en by die gelegentheid 800 man Oostenrykers gedood en 1200 man krygsgevangen gemaakt.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg den 23 July 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vryhstd. ... GELTKHE1DFRTHEID, BROEDERSCHAR. De Raad der Gemeente van Middelburg adveueerd, 3 re ge piaatfte zich met deRigters derwedfpelen opeene i dat op Saturdag eenAugustus aatijlaandezal bege- 3 Ö.S 5

| Middelburgsche Courant | pagina 2

- 800. Zoo. öoo. /5 00./450. ƒ.400. 350.'] zich op de eene of andere wyze trachten te infrnueerm. -• S 300. 250. 200. 150, en ico. Gecombi- ... fvliddeiburg den 2(5 Augustus 1 800, Het zesde Taa.r der BataafFphe Vryheid'.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

0 bevonden. Zy hebben 1000 man veriooren, waar n onder een Lieutenanc-generaal en een Collonel. Zy 3 hebben 800 geblesfeerden bekomen. Zy dachten niet ... Atfium in den Haag den loden September 1800. Het Zesde 'Jaar der Bataaffche Vryheid.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg den 7 Oftober 1800. Het zesde jaar der Bataaffche Vryheid. ... 11 en overtuigd dat de pogingen der Republilteinleb e Armeen alleen ten dotd hebbep, om aau hetzelve den zoo lang gevvenschteu Vrede te fchenken: i MIDDELBURG den 13 Oftober. Van StriKitbUrg" den 4

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg den 22 Oftober 1 800. Het zesde 'Jaar der Bataafjche Vryheid ... 3 o woord, het welk hy aan bet Tribunal gegeven had, j CELTKHEID VR1 HEID BROEDERSCflrJ t'. ft'® by geen wezeotlyfc gevaar gelopen had en dat men De Raad dsr Gemeente van Middelburg advcr- iêt te

| Middelburgsche Courant | pagina 2

<0 TVTen zal °P Vrydag den 7 November '800, 's Avonds ten 9 Uuren precies, in het Burger Lorement Ant- 3 3, IV l werpen, in den Lang endelft te Middelburg, prefenteeren te Verkoopen: Een Srerk en ... Te middelburg, by de Weduwen W. en J. ABRAHAMS, BoekverkoopCer»,

| Middelburgsche Courant | pagina 2

s I 3 :i\r R ^pjiD-ekt niet langer dan geduurende dit loopende Jaar i 8eo, wordt in de Boekwinkels van f,'. S' P'/i"/ van Osca J. C. Aiiorjfer en J. J. van-de .Sandete Middelburg (indien bet gering ... MIDDELBURG 13 November it

| Middelburgsche Courant | pagina 2

f<t •«- 3 !Zg-re' J 0 5'2 |Z ea fr'fowselylte Burger Dochter,Jaar oud, van de Gereformeerde Religie na wiens gedrag en famRieraen 5. *2 gj S 5; Z £1^5-3 I inforujeeren kan ktlpnende Linnen en Vv ... binnen Middelburg of Vlisfitrgea; adres op de -VJastnarlrtLetter O. No. 74.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

3 s IS 3 re 2. 3 xi op aanflaande Maandag den 1 December 1800 op Middelburg den 25 November 1 800 het zesde Jaar ... I" A "a ^L, BATAAKSCHS KtPUBLlE K. 1800. voor zoo verre dezelve OMigatien &e.op het 3 °;-%3 a6_n ?,t- MIDDELBURG den 26 November. De Burger voornoemde Bureau in de Maand July jongstleeden i3 2 <*T n

| Middelburgsche Courant | pagina 2

, SecHpa-ris van den Raad der Afinifche Be»ittingen en Etsbisifemeiuen en Advocaat te Middelburg, zich C up; om, getroffen duor het lot van in, die voorheen zoo bloeiende Stad reeds tot ongeveer 2,800 ge ... Middelburg ANTHONY VAN DEINSE AD.ZOON. den 30 November i 800.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

p Dingsdag den 30 December 1 800 zal te GOES, in de Schuttery de Edele Koetbovgedaar de ... en zal op Woensdag den 24 December 1800, 's Avonds ten 9 Uuren precies, in het Huis van Domburg, de Groote Markt te Middelburg, prefenteerenr te Verkoopen; "Een Sterk en Welgebouwd HUIS

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg den 31 December 1800, het zesde Jaar der Bataaffche Vryiieid. ... ''.horifeerdpublicq aan de meestbiedende pp den Grond Verkoopeu: op de bier onder te melden dagen, ruim 800 Cavels.Eyke, Mast, en 'eenige Cayels Beuken en Olme of Ypen BOOMEN, waar van zeer veele tot Heypaaleti, Molen

| Middelburgsche Courant | pagina 2

-Te middelburg by de Weduwen W. ea J. ABRAHAMS, Boekverkoopüefs, ... De Negotiatie, by forme van Loterye, ten behoe ve der GENERALfrF.ltvolgens Refolutie van den Jaa- re 1713, gedaan; waarvan de Obligatien in hetzelve Jaar en in de volgende Jaaren zyn uitgegeven en de

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Directie etida nadeel toegebracht ea ten minden 800 man Krygsge- voorts daaromtrend Zal moeten'gevolgd worden he vangen gemaakt. no„^i„a„.ta t?„k6 ... Aldus gedaan te den Den Haag den noften January.' jSoi het Zeven de Jaar der Bataaffche Vryheid,

| Middelburgsche Courant | pagina 2

MIDDELBURG den 23 Maart. Met de Franfche Papieren heden avondaangekomen word onder het Ar tikel Parys den 19 Maart het volgende gemeld: ... 29 October 1799, voor zo verre dezelve in do Maanden juny en July 1 800 albier zyn overge- bfa'gtgelyk mede tot de afgifte van de Nationale Schuld- h 'Teven Van Verzuimdeals andere Ëffeftenin de Maand

| Middelburgsche Courant | pagina 2

MIDDELBURG den 19 October. EXTRACT uit 4e Notulen van den Raad der Gefnéènte van Middelburg. Woensdag den 14 October 180!, re het zevende Jaar der Bataaffche Vryhèidi J S Gehoord het Rapport &c ... Engeland wë- dpr begon te herleven; alle particuliere Scheepstiinmer- werven waren weder aan den gang én op die 'der O'ost- Indifche Compagnie zou deze week nog 800 ïhau aan 3 '^werk gezet worden.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

, wei- ken hy combinatie tot Nationale Losrenten v n f oc. f 800. f 700. 600. 400. 300./ 200 en f ico kun nen worden geconverteerd. ... MIDDELBURG den 30 O él ober.- By het Departe- '2, g mentaal Beftuur van Schelde en MaaS, zal geduurende

| Middelburgsche Courant | pagina 2

van 800 paginnas én' 70 planten, zyri S 33 ftüivers te bekomen te Amftèrdam by L. Gr^nrvoNdonte Middelburg by de Wed: J. Abraham*. By dezelve zyn ook te bekomen CATS SPIEGEL van OUDE *11 NIEUWE TYD, in ... AIERRY, ftaande op 't Raggelen binnen 6 h weeken, een jong MERRY KAGGEL van circa anderhalf Jaar oud, verder een Driebanks FAYTON, een dito Tweebanks, een KAP-CIIAIS, en drie fchoo- ne en fterke

| Middelburgsche Courant | pagina 2

MIDDELBURG den 30 December. By het Depar tementaal Beduur van Schelde en M a%jZrlgeduurem .de de maand January aanftaande prefideer.cn de Burger .Pieter Vermant. ... Do Lotery-Negotiatie,ge;:rre{leei:d den. a^ftcn July 179° s ten laste van de Hollandfehe Kameren tier voor- maiige OOST-INDISCHE COMPAGNIE; legenden Interest van 3 perCent iiv het Jaar.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Honderd in het Jaar; in Wilkc aUe Inwooncrs /30o0 en daar aan boven gegoed zynde of f 600'en daar tn boven Inkomen hebbende, verpligt zyn te fourneeren en wel een honderdfte Penning vóór of op den 15 ... MIDDELBURG den 25 Maart. De Franfche Pa pieren behelzen geen Nieuws hoegenaamd. De Engel fche brieven waar van in dezelve melding gemaakt word, gaan niet verder dan tot den 17, dus twee dagen vtoe

| Middelburgsche Courant | pagina 2

MIDDELBURG den 9 Apt tl.' Heden is gearriveerc een Bri'kfchip voor Vlisfingen eii §en dito voor Véeré, de Namen onbekend. ... Onder de Handteekening van DAVID ISAC in de Gortüraat te Middelburg, is in deze Vierde Qlasfe der. 94de Generaliteits nu Bataaffche Lotery, getrokken het HÓÓGSTE 'LOT op No. 29577. de. f 40

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Prsfident en Raden der Stad MiddelburgNotificeeraa by deze: dat op de aanflaande KERMIS of JAAR MARKT binnen deze Stad .beginnende den 22i1en July eerstkomende, niet zullen worden geadmitteerd eenige ... 3 I T^ Z^ c-V July 1799, vernieuwd den 24flen Juny i 800 door

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Te Middelburg gedrukt by de Wed: W €nj. ABRAHAMS, BoeA-verkoopüers. ... Er zyn 16 Cartehchepsn uit Portsmouth met lóool Spaanfche Krygsgevangen naar de Corur.na gezeild, et! worden er nog 800 ingefcheept, om plaats ie aEkea' voor de Equipagie van la Fama en la Fimn

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Te Middelburg gedrukt by de Wed: \V en J. ABRAHAMS, Eoe^kverkoopfler*. ... inkomen v.-n 300 francs hebben. Zoo men onder de gerefervcNirden vm het II, 12 en 13 jaar geen genoegzaam f;etal manrchaTi-. pen vond die de vereischten qualiteiten om onder dst Corps te kunnen worden

| Middelburgsche Courant | pagina 2

re S. 3 3 2. hebben dat van d'Aube 2600 dat van d'Yonne 3400, 2. |j en dat van de Cóte d'Or 7300 faraen 20,800. ... PrEfident en Raden der Stad Middelburg allen den geenen die deze zulien zien of hooren leezen Salw 1 doen te weten: alzo by een StnatsbeOuit dezer Rtpu". bliek van den 5 dezer masad is bepaald, dat

| Middelburgsche Courant | pagina 2

a gehad had zyne fchikkingen te makenliet ds Rusfen -,._.. s - I 800 in getalnaderen tot aan de Griekfche Kerk van St. 2"5:.-N3a.i'n"'5i)S.3 Venerande alwaar hy zich verfchanst had. Als toen "Sl ... MIDDELBURG den 6 Jun-j. Dooteenbüiteng» wonen CourierII, Vrydag te Parys aangekomen t men aldaar berigt ontvangen, dat de Prinfes van As: rien, san wiens herftel, de kunst harer brave Genea heeren

| Middelburgsche Courant | pagina 2

üekreetvan den 23 Mesfidorvan S het 2de Jaar, daartoe benoemd, C3 f o Z. M. de Keizer en Koning heeft, by Dekreet van ... 3 t/i In het sfgeloopene Jaar is er een Edikt van den Ko- S-ning van Cocbinchina uitgekomen, dat voor het Chris

| Middelburgsche Courant | pagina 2

o. van Antwoorden door Z. M, daarop gedaan. Voorts j Van ordinaire Obligatien en Recepisfen, twee-efi^ behelst gemelde Dagblad een Keizerlijk Decreet vanden 1 een-half ten honderd in h»t Jaar ... land in de yltbtdy binnen deze Stad alwaar een ieder alle dagen van twaalf tot twee uren zal ingelaten worden. Middelburg den 7 Maart 1810.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

door Abrahc,'. fp'oiiterfenaan de Nadorstbuiten Middelburg, de Kinderziekte onder de Kinderen van gemelden Landman thans zou heerfchenterwijl echter die Kindera-n in nc: afgeloopen Jaar met gew ... r—'y^ vaden en ncergef.ibeld en een konvooi van 800 osfen

| Middelburgsche Courant | pagina 1

nader zal voorzien zijn Ingevolge den II Titel van de Rijksconffitutie van den 16 Thermidor van het 10 jaar. ... 6. Bij mankement van den een en den anderen, zal er volgens de Wet van den 16 Ventofe van 't jaar 10 gehandeld worden.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

zulks over het voorgaande jaar heeft plaats gehadzullende zij ... i" ii K °Hnfr,"^ ''i^^''" ^r ^^4'en,«en^ Esfe,\ir^ en^Wil'i., KAP- 8 a. ■»-V. HOUl 5 Jang; 170 zware Eike 80.0MEN, 60 Vaam OuTe VAAMHOtlT ,no Z 'f^^J^

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Junij des vorfgen Jaars, voor Militairen welker pennoenen Jaarlijks/800 c. en daarbóven bedragen, kunnen ge ligt worden. ... ré, C. Van Kapitalen bij dé voórmali'ge Admiraliteit in cf Zéelan'd geneg'otielerd, rentende tvVee-en-drie-vierde ten K '-re ,t ra honderd bi hér Jaar,- en gefproten hit de vijfde Ligting,

| Middelburgsche Courant | pagina 2

|unij des vorigen - Jsars, voor Militairen welker peiifu>;ren Jnnrlijks 800 een daarboven bedragen, kunnen geiigt worden. ... De Ondergeteekende Ontvanger der direcre Contrin butien onder den naam van FoncierePerfannelle Mobilaire et des Fnyies et Petlêtresover Middelburg eii deszelfs Ambachten vermaant bij deze de

| Middelburgsche Courant | pagina 1

t. Die Jaar zal eene premie worden betaald van een.g .2 ... MIDDELBURG den 22 Februaij. De Dlvifie-Ge- w <3 f S neraal DumoncèauGraaf van Berger duineergister - binnen deze Stad aangekomen zijnde, beeft gister mor-^^

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Te Middelburg by de Wed. J. ABRAHAMS ZOON en H. A. ABRAHAMS. ... MIDDELBURG den 1p jïplffnbcr. Heden had alhier op de Statenkamer in de Abtdij met de meeste plegtigbeid* de zaraenkotnst en inltaliat je der Bee len Staten dezer rroviutie door den 'Heer Gouverneur