Krantenbank Zeeland

HomeSearch

53 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 1

H. M. de Koningin naar Vlissingen. ... H. M. de Koningin is hedenochtend om 10.40 uur per auto van het paleis Het Loo naar-. Arnhem vertrokken. Vandaar heeft H. M. de reis per trein voortgezet naar Vlissingen, waar H. M. hedenmiddag tegen

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Het bezoek van H. M. de Koningin aan Vlissingen. ... hadden verlaten, stapte H. M. uit en werd op het perron begroet door den Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. Quarles van Ufford, den burgemeester van Vlissingen, den heer C. A. van Woel- deren

| Vlissingse Courant | pagina 1

H.M. de Koningin ie Vlissingen ... Het is vandaag een groote dag voor Vlissingen. H. M. de Koningin bevindt zich in onze stad op het oogenblik dat deze courant gedrukt wordt en het spreekt vanzelf dat wij onzen lezers van dit bezoek

| Vlissingse Courant | pagina 1

H.M. de Koningin te Vlissingen ... Het is vandaag een groote dag voor Vlissingen. H. M. de Koningin bevindt zich in onze stad op het oogenblik dat deze courant gedrukt wordt en het spreekt vanzelf dat wij onzen lezers van dit bezoek

| Vlissingse Courant | pagina 2

De heer Presser besprak nog de rege ling op de vischmijn alhier. De maatrege len in Vlissingen genomen, zijn een uni cum in het land, want deze lijken nergens op, aldus spreker. De reeders te Ymuiden ... Bezoek Commissaris der Koningin.

| Vlissingse Courant | pagina 2

De heer Pres9er besprak nog de rege ling op de vischmijn alhier. De maatrege len in Vlissingen genomen, zijn een uni cum in het land, want deze lijken nergens op, aldus spreker. De reeders te Ymuiden ... Bezoek Commissaris der Koningin.

| Vlissingse Courant | pagina 3

' geboorte gebouwd, dat Zaterdagmiddag door den ka merheer van H. M. de Koningin, Ph. J, graaf van Zuylen van Nijevelt plechtig is onthuld. ... De Burgemeester van Vlissingen maakt aan zeevarenden bekend, dat op 4 Mei a.s., reserve 5 Mei a.s., zal worden geschoten met geschut opgesteld op het fort Erf prins, aanvangende om 9.00 uur.

| Vlissingse Courant | pagina 5

De Burgemeester van Vlissingen maakt aan zeevarenden bekend, dat op 4 Mei a.s., reserve 5 Mei a.s., zal worden geschoten met geschut opgesteld op het fort Erf prins, aanvangende om 9.00 uur. ... Vlissingen, 2 Mei 1938.

| Axelsche Courant | pagina 2

Onder groote belangstelling is gisteren te Vlissingen het borst beeld van wijlen Z. K. H. Prins Hendrik onthuld door H. M. Koningin Wilhelmina. ... Natuurlijk had Vlissingen zich feestelijk voorbereid, zoodra be kend was, dat de Koningin dit feit met Haar persoonlijke daad kou vereeren,

| Breskensche Courant | pagina 1

Koningin en C. A. van Woelderen, Burgemeester van Vlissingen. ... De Commissaris der Koningin heette H.M. welkom binnen de provincie en Vlissingen en stelde het op zeer hoo- gen prijs, dat H.M. zich bereid ver klaard heeft de onthulling van de gevelsteen van wijlen

| Breskensche Courant | pagina 2

Het Bestuur kwam met groote plan nen ter tafel, in verband met het a.s. Regeerings-jubileum van H. M. de Koningin. ... Alles, betrekking hebbende op de ontwikkeling van Zeeuwsch-Vlaanderen, vanaf het jaar 1604, het jaar dat Prins Maurits Sluis veroverde, tot aan 1938, het jaar dat H.M. Koningin Wilhel- mina 40 jaren

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Konden wij gister nog juist een verslag plaatsen over de aankomst van H.M. de Koningin te Vlissingen en den daarop vol genden tocht naar de Zeevaartschool „De Ruijterschool" bij het begin der ... Het Koninklijk bezoek aan Vlissingen

| Middelburgsche Courant | pagina 2

KRABBENDIJKE. Maandagmiddag ston den honderden belangstellenden aan het station om den trein op te wachten waar mede H. M. de Koningin arriveerde voor haar doorreis naar Vlissingen. De school ... inslaan. Een Hollandsche wagen ko mende uit de richting Vlissingen werd geen voorrang verleend, met het gevolg dat de wagens tegen elkaar botsten. De inzittenden kwamen met den slVrik vrij; de wagens werden

| Middelburgsche Courant | pagina 6

RILLAND. Met den gewonen trein, die hier 2 u 47 vertrekt, en waaraan het Ko ninklijk salonrijtuig was gehaakt, passeer de Maandagmiddag H.M. de Koningin op haar doorreis naar Vlissingen. Op het per ... Vlissingen heeft Zaterdag met een over winning op R.C.V. II het kampioenschap van deze klasse behaald. Er moet nu nog één wedstrijd gespeeld worden nl. Vlissin genS.M.Z. en dan is ook deze competitie

| Vlissingse Courant | pagina 1

. De Koningin is 's morgens per auto van Het Loo naArN Arnhem gereden en toen met den trein die om 11 u 30 vandaar vertrekt, naar Vlissingen gereisd. Hiertoe waren in den trein de salon rijtui gen 2 en 3 ... De hofrijtuigen waren tamelijk achter in den langen trein gekoppeld, zoodat de Commissaris der Koningin én de Burge meester van Vlissingen die ter begroeting van H. M. aanwezig waren, nog een heele

| Vlissingse Courant | pagina 1

H.7IL de Koningin bezoekt Vlissingen ... . De Koningin is 's morgens per auto van Het Loo .naar Arnhem gereden en toen met den trein die om 11 u 30 vandaar vertrekt, naar Vlissingen gereisd. Hiertoe waren in den trein de salonrijtui gen 2 en 3

| Vlissingse Courant | pagina 2

Na de kranslegging begaf H. M. de Ko ningin zich in gezelsqjiap van Mevr. Quar- les van Ufford en Mevr. van Woelderen, den Commissaris der Koningin, den burge meester van Vlissingen en den directeur ... De Koningin vertrekt.

| Vlissingse Courant | pagina 2

Na de kranslegging begaf H. M. de Ko ningin zich in gezelschap van Mevr. Quar- les van Ufford en Mevr. van Woelderen, den Commissaris der Koningin, den burge meester van Vlissingen en den directeur ... Het Emmabloemcomité te Den Haag deelt mede, dat het van H.M. de Koningin een belangrijke gift heeft mogen ontvan gen.

| Vlissingse Courant | pagina 3

HOOGWATER TE VLISSINGEN ... H. M. de Koningin heeft gisteren Vlis- eingen bezocht. Om 10 voor vier arriveerde de trein waarin de koninklijke salonrijtui gen waren gekoppeld. Ondanks het late middaguur hebben het dagblad „De

| Vlissingse Courant | pagina 3

H. M. de Koningin bracht Maandag een bezoek aan Vlissingen. Wij maakten van dit bezoek naast ons geschreven verslag tevens een reportage in beeldvorm, die men in onze Tijdinghal zal aantreffen. ... Ook verscheidene Middelburgers waren Maandagmiddag in de gelegenheid H. M. de Koningin te zien op haar doorreis naar Vlissingen. De boemeltrein stopte om 3.40 op het station en voor de vele

| Vlissingse Courant | pagina 5

H. M. de Koningin heeft gisteren Vlis- pngen bezocht. Om 10 voor vier arriveerde je trein waarin de koninklijke salonrjjtui- gen waren gekoppeld. Ondanks het late middaguur hebben het dagblad „De ... Koningin.

| Vlissingse Courant | pagina 7

H. M. de Koningin bracht Maandag een bezoek aan Vlissingen. Wij maakten van dit bezoek naast ons geschreven verslag tevens een reportage in beeldvorm, die men in onze Tijdingbal zal aantreffen. ... Ook verscheidene Middelburgers waren Maandagmiddag in de gelegenheid H. M. de Koningin te zien op haar doorreis naar Vlissingen. De boemeltrein stopte om 3.40 op het station en voor de vele

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

Ook verscheidene Middelburgers waren Maandagmiddag in de gelegen heid H. M. de Koningin te begroeten op haar doorreis naar Vlissingen. ... Rilland-Bath. Gistermiddag te 2.48 u. passeerde bier in den gewonen trein, waaraan 2 salonrijtuigen waren gekoppeld H. M de Koningin, voor haar reis naar Vlissingen. Op 't perron was de burge meester

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

H M. de Koningin in Vlissingen ... Gisternamiddag heeft HM de Koningin een bezoek aan Vlissingen gebracht ter onthulling van een borstbeeld van wijlen Prins Hendrik. Dit beeld, vervaardigd door J. Etienne en bedoeld als een post- hume

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Aan de fa. M. Andriesse en A. V. d. Werff alhier is vioor f47300 gegjund de .uitvoering van de 'werken tot land aanwinning op de staatsbuitengironden, gelegen voor den Koningin Emma Polder in de ... Prom.-Degr. 2e/3e klasse. Vlissingen: De Zeeuwen^Eiland Boys. Terneuzen: TenmeuzenGUDOK.

| Middelburgsche Courant | pagina 6

VLISSINGEN. Koningin Victoria van Engeland arriveerde alhier te acht uur twee minuten, per extra sneltrein van Berlijn en begaf zich dadelijk aan boord van het Koninklijk jacht „Victoria and Al- bert". ... De raad voor de Scheepvaart behandelde gister de aanvaring, die op 20 Maart j.l. ter reede van Vlissingen heeft plaats gehad tusschen het Noorsche stoomschip „Taran- ger" en het Deensche stoomschip

| Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Na/dat de Commissaris der Koningin en de heer J. Spaanderman het woord hadden ge- voerd, sprak de burgemeester van Vlissingen, de heer Van Woelderen, die H.M. udtnoodigde het monument te willen ... Koningin met haar gevolg, den Commissaris der Koningin en den burgemeester begaven zich naar de gereed staande auto's en nu ging het met een kalm gamgetjs naar den Boule vard, op het grootste

| Vlissingse Courant | pagina 2

Van gezaghebbende zijde wordt verno men, dat Koningin Farida van Egypte be gin November een blijde gebeurtennis ver wacht. ... -; nachtposttrein komt te 3 uur 's nachts m 's-Hertogenbosch aan. Hier staat een post auto gereed, die over Breda en Roosendaal naar Vlissingen rijdt, waar zij te 5 30 uur aankomt, juist op tijd voor den eersten

| Vlissingse Courant | pagina 2

Van gezaghebbende zijde wordt verno men, dat Koningin Farida van Egypte be gin November een blijde gebeurtennis ver wacht. a ... . D/ nachtposttrein komt te 3 uur 's nachts in 's-Hertogenbosch aan. Hier staat een post auto gereed, die over Breda en Roosendaal naar Vlissingen rijdt, waar zij te 5 30 uur aankomt, juist op tijd voor

| Vlissingse Courant | pagina 4

In ons journaalDe onthulling van het borstbeeld van wijlen Prins Hendrik door H. M. de Koningin te Vlissingen. ... N. H. VAN DIJK, die, mede namens wederzijdsche familie, dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ontvangen, Vlissingen, 5 Mei 1938.

| Breskensche Courant | pagina 3

Bij de rondvraag informeert de heer Somers of het mogelijk is, dat bij het vieren van het 40-jarig regeerings- jubileum van H.M. de Koningin, feeste lijkheden zouden kunnen worden ge houden. ... . Beide schepen zijn ter reede van Vlissingen geankerd.

| Breskensche Courant | pagina 4

H.M. de Koningin onthulde aan den gevel van de „De Ruyterschool" te Vlissingen een borstbeeld van wijlen i'.K.H. Prins Hendrik. - H.M. voert het woord. ... met Prinses Beatrix; links: H.M. de Koningin; op den achtergrond: Z.K.H. Prins Bemhard.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Maandagmiddag heeft de Koningin zich naar Vlissingen hegeven om het horstbeeld van Prins Hendrik, daC door de medewerking van leerlingen en oud-leerlingen der Zeevaartschool is aangeboden, te ... Maandagmiddag te ongeveer 4 uur kwam de Koningin te Vlissingen aan, alwaar zij werd begroet door den Commissaris der Koningin in ons gewest, jbr. mr. ,1 W. Quarles van Uflord en den burgemeester van

| Middelburgsche Courant | pagina 1

H. M. de Koningin is voornemens mor gen (Zaterdag) in den loop van den dag van het Loo naar 's-Gravenhage te ver trekken voor een kort verblijf in het pa leis Noordeinde, in verband met de doop ... Het faillissement van Andries Poppe, ca féhouder te Vlissingen, Boulevard De Ruy- ter 50, is geëindigd wegens het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst, met een uitkeering van nihil aan

| Vlissingse Courant | pagina 3

dat b\j hen is ingekomen een verzoek van Anthony Suurmond, wonende te Vlissingen, om verlof tot den verkoop van alcohol vrijen drank (verlof B) voor gebruik ter plaatse van verkoop voor de beneden ... Vlissingen, 6 Mei 1938,

| Vlissingse Courant | pagina 5

dat bij hen is ingekomen een verzoek van Anthony Suurmond, wonende te Vlissingen, om verlof tot den verkoop van alcohol vrijen drank (verlof B) voor gebruik ter plaatse van verkoop voor de beneden ... Vlissingen, 6 Mei 1938,