Krantenbank Zeeland

HomeSearch

9 resultaten gevonden

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

van 12 okto ber 2000 inzake de vaststelling van deelsaneringsplannen voor het Stationsgebied Middelburg. Om 15:30 uur wordt het be zwaarschrift van de heer H.L. de Jonge te Borssele behandeld tegen een ... Om 14:45 uur wordt het be zwaarschrift van Totalfina Neder land BV te Rijswijk, vertegenwoor digd door Houthoff Buruma, behandeld tegen' een besluit van GS van 6 september 2000 inza ke de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Het PPR-lid A. H. L. Lilipaly staat als derde op de kandidatenlijst, vierde staat M. van Esch-Bock (CPN). Zeven de is C. H. Hameleers (CPN) en achtste staat L. A. Scheffers (PSP). ... De heer J. W. F. Houthoff van de Zeeuw se milieu-inspectie meende, dat de pro vincie kan kjjken naar verbetering van de efficiency. Hij vond overigens, dat het milieubeleid in de afgelopen vier jaar

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 17

van 12 okto ber 2000 inzake de vaststelling van deelsaneringsplannen voor het Stationsgebied Middelburg. Om 15:30 uur wordt het be zwaarschrift van de heer H.L. de Jonge te Borssele behandeld tegen een ... Om 14:45 uur wordt het be zwaarschrift van Totalfina Neder land BV te Rijswijk, vertegenwoor digd door Houthoff Buruma, behandeld tegen een besluit van GS van 6 september 2000 inza ke de vaststelling

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

AMSTERDAM (ANP) -De rechtbank in Amsterdam heeft voorlopige surseance van betaling verleend aan Veneta, Ver enigde Nederlandse Tapijtindustrie NV in Hilversum. Tot bewindvoerder is benoemd mr. H. L ... . Houthoff, zo is na mens de bewindvoerder desgevraagd meegedeeld.