Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.856 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 2

en Catharina Jacoba Brie's. den J9den. Maria, docht, van Janis Wests/rate en Tannetje Westveer. Maria Cornelia, docht, van Wlitem van den Abeele en Cornelia Maria Frederiks. den 26 sten. Maria, docht

| Goessche Courant | pagina 1

, beeft zich nu een gewezen militairen-arts opgedaan die legen eene belooning van 25,000 frederiks d'or be looft de soldaten houw- en kogel-vrij te maken indien al niet in den volstreksten zin, dan toch

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 1

, beeft zich nü een gewezen militairen-arts opgedaan, dié tégeó eene béloo- ping van 25,000 frederiks d'or bëlooft; de solda ten houw- èn kegel-vrij te maken, indien al niet in den volstrebs'tén zin, da

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Dc zoo bij den gemeenteraad als bij het dagelijksch bestuur ingekoraene verzoekschriften van J. W. de Raad, Jae. Heyman Hendrikse en G. W. C. J. Frederiks, om bij de benoeming van ambtenaren voor de

| Goessche Courant | pagina 2

Lehman, Handbueh der Deutschen Sprache, enthalteud Ausziige aus den hesten prosaïsöhen Schriftstellern und Dichtern der Deutschen. Herausgegeben von G. F. W. Frederiks, 9. Aufl. zeitgemasz bearbeitet

| Middelburgsche Courant | pagina 1

geval is. liet is ons daarom aangenaam te kunnen vermelden dat de heer J. K.- Frederiks alhier niet alleen eeue uitmuntende collectie stereoscopen en plaatjes voor billijken prijs heeft verkrijgbaar ... gende belangstelling ontbreken zal. Het is bekend dat de heer Frederiks over het algemeen gelukkig slaagt in de uitvoering zijner daguerreotype portretten, en het is alzoo wel te verwach ten dat, indien

| Middelburgsche Courant | pagina 4

Ter deelneming en bekoming van verdere inlichtingen ge lieve men zich te adresseren aan de navolgende Heeren Agenten en Correspondenten in de Provincie, als: F. DUBÉE. te Tholen. P. J. FREDERIKS, te