Krantenbank Zeeland

HomeSearch

306 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 3

- Dinsdag is op den Old Colony spoorweg nabij Quincy, Massachusset, een vreeselijk ongeluk ge beurd. Een expresstrein, uit 7 rijtuigen bestaande, waar 400 reizigers inzaten, werd van de rails ge

| de Faam | pagina 12

tegenkomt. In "Colony" zingt Curtis: "This is a crisis 1 knew had to come, disturbing and pur- ching my mind. 1 knew that I'd lose every time." Een mooiere grafzerk als "Closer" had Ian Curtus zich niet

| de Faam | pagina 4

Jack Quinn is agent bij een anti- terreur organisatie. Hij wordt ge plaatst op de Colony, een denk tank bestaande uit ex-spionnen. Zijn vrouw en familie denken dat hij dood is. De terrorist Stavros ... weet wel beter en ontvoert Quinn's vrouw. Die zet alles op alles om van de Colony af te komen. Zijn laatste hoop is wapenhandelaar Yaz. Het is aan hen om voor eens en altijd met Stavros af te rekenen.

| de Faam | pagina 4

Jack Quinn is agent bij een anti-terreur organi satie. Hij wordt geplaatst op de Colony, een denktank bestaande uit ex-spionnen. Zijn vrouw en familie denken dat hij dood is. De ter rorist Stavros

| Goessche Courant | pagina 1

Uit een ook ons ter lezing gezonden schrijven van een onzer vroegere stadgenooten, thans in de Holland Colony, genaamd Rilland, nabij Alamosa in Colorado, blijkt ons, dat, alles wat successievelijk

| Goessche Courant | pagina 1

Mgn man heb ik ook afgestaan om te gaan vechten. Hij is te Norvals Pont, grens Cape-Colony on Vrijstaat, om te beletten dat de Engelsche dron- kenlappen en moordenaars daar binnen rukken onder

| Goessche Courant | pagina 1

Sioux Falls logeerden men noemde hen eenvoudig the colony juist lang genoeg om een echtscheiding te krjjgen In Oklahoma zjjn de wetten nog losser. Zelfs in Iowa komen op een bevolking van 25 a 30000

| Goessche Courant | pagina 2

inlichtingen aan mr. J. H. de Stoppelaar over Balthasar de Moucheron, aan Oppenheim over an Early Jewish Colony in Western Guiana, aan Davidson over the Scottish Staple at Veere enz.

| Goessche Courant | pagina 2

trent den Schotschen stapelhandel, die om streeks 1500 zooveel bijdroeg tot den bloei van Veere, dat hij belangrijke in lichtingen verschafte o.a. aan Samuel Op- penheim over de Ear'ly Jewish Colony in

| Middelburgsche Courant | pagina 2

he willbij virtue of certain sentences of the Honorable Courc of Criminal and Civil Justice of said united Colony, expose and Steil at Public Exetutjon-Salethe following PLANTATIONS, wirh their ... First. In the month of June 1872, the iindivided half of the Cotton- Wanration Nahaeles, situated on the East Sea-Coast of this Colony the pro perty of the Estate of J. C. Ti osmandeceased.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

he wil 1 by virtue of certain sentences of the lx>- nourabte Court of Crimina! and Civil Justice of said united Colony, Exposé 3nd Sell at Public Execution Salethe following^PLANTATIONS, with their ... , all chose wo may pre- tend to have'any right, title or interest, to the Net Proceeds of said Pianta- tions, are herewith by me the undersigned Deputy First Marshal of the Said United Colony, summoned to

| Middelburgsche Courant | pagina 2

will by virtue of certain sentences of the ho- nourable Court of Criminal and Civii Justice of said uniced ColonyExposé smd Sell at Public Execution-Salethe foilowing PLANTATIONS, with iheir Cultivations ... tbose wo may pre- tend to have any right, title or interest, to the Net Proceeds of said Planta- lions, are herewith by me the undersigned Deputy First Marshal of the said united Colony, summoned to

| Middelburgsche Courant | pagina 2

those wo may pré- tend to have any rigbt, title or interest, to the Net Proceeds of said Planta- tions, are herewith by me the undersigned Oepury First Marshal of the said united Colony, summoned to ... appear in person, or by their actornies, to lay their claims in düefórm before the honoüiable 'Court of justice, for said united Colony of Demerary and Esfequebo, at their respeccive sessions, in the

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMERARY and ESSEQUEBO. Xhe undersignetlin capacity as Deputy First-lVlarshal of the United Colony of Demerary and Esscquebo, advertises, by these presents, for the fust, second and third ... time, that he will, by virtue of certain Sentences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Sale, the following PLANTATIONS

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMERARY and ESSEQUEBO. 'J^he undersigned, in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony of Demerary a; d Essequebo, advertises, by these presents, for the first, second and ... third time, that he will, by virtue of certain Sentences of the llonouiable Court of Criminal and Civil justice of said United Colony, expose and seU at Public Execution-Sale, the following

| Middelburgsche Courant | pagina 2

f he undersiirned in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony of Demerary a"d Esseqiiebo, advertises, by these presents, for the first second and third time, that he will, by virtue of ... certain Sentences of the Hononrahle Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe following PLANTATIONS, with theit Cultivation, Buildings, Slaves ai

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMERARY and ESSEQUEBO. fbe undersigned, in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony of Detnerary and Essequebo, advertises, by these presents, for the first, second and third time ... thosewho may pre tend to have any right, title or interest to the Nett proceeds of said Plan tations, are herewith by him the undersigned Deputy First-MarShal óf said United Colony, summoned to appear in

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMERARY and ESSEQUEBO. fhe undersigned, in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony of Demerary and Esseqnebo, advertises, by these pres?nts, for the first, lecond and third ... time, that he will, by virtue of certain Sentences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose «nd sell at Public Execution-Sale, the following PLANTATIONS

| Middelburgsche Courant | pagina 2

. DEMERARY AND ËSSEQUEBO. X^e untersigned, in Capacity as Deputy First-Marsnai of the üntted Colony of Demerary and Essequebo, advertisesby tnese presents, for the first sicond and third'time that ... he will, bij virttïe of certain Sentences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony expose and sell" at Public Execution-Sale, the foUbwing PLANTATIONS, with

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Planta» tionsare herewith, by him, the untersigned Deputy first Marshal of said United Colony, summoned to appear in person or by [heir Attoruies, to lay their Claims in due form before the Honciraliie ... Court of Justice of said Uni ted Colony of Demerary and Essequebo, at their respective Sessions in ih« following months, viz:

| Middelburgsche Courant | pagina 2

those who may pretend to have any righftitle or interest, to the Nett pro ceeds of s^id Plantationsare herewithby himthe untersigned Deputy first IVIarshal of said Unitfed Colony,- summoned to appear in ... person or by their Attprniesto lay their Claims in due formbefpi'e the Honou rable Court of Justice of said Uuifed Colony of Denjerary and Esseqpebo, at their respective Sessions in the following months

| Middelburgsche Courant | pagina 2

will, bij virtue of certain Sentences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Executions-Sale, the following PLANTATIONS, with their ... Marshal of said United Colonysummoned to appear in person or by their Attornies, to lay their Claims in due formbefore the Honou rable Court of Justice of said United Colony of Demerary and Essequebo, at

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMRRARY ano' ESSF.QUF.BO. 'Pe untersigned in capacity as Deputy First Marshal of the United Colony of Demerary and Essequeboadvertises, by these presents, for the first, second and third'time that ... he will, hij virtue of certain Sentences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Executions-Sale, the following PLANTATIONS, with their

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DRMERARY .-VND ESSEQUEBO. Tlie Untersignedin cipiKicy as Deputy First Marshal of the Urjtfci Colony of Demerary and lissequebo, advertises, by tl;es2 presents, lo,- the first, second and third time ... , that he will, by virtue of certain Sen tences of'the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony expose and sale at Public Execution-Sale the following PLANTATIONS, with their

| Middelburgsche Courant | pagina 2

-.i-ï^ S. DE WIND. DEMER.\RY AND ESSEQÜEBO. 'J'he-Untersigned in capacity as Deputy First Marshalof die ünitcé Colony of Deraerary and Essequeboadvertisesby these presentsfor the Tirsc, second and ... , title or interest' to the Nett pro- ceeds of said Plantations, are herewith, by himthe Untersigned De- puty first Marshall of said-United Colony, summoned to appear in pe- son or by their Attorrriesto lay

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMERARY AND ESSEQUEBO. The Untersignedin capacity as Deputy First Marshal of the United Colony of Demerary and Essequeboadvertises, by these.presents for The fi«t, second and third time, that he ... all those, Xmay pretend to have any right, title or interest to the Neu. pro ceeds of said Plantations, are herewith, by him, the Untersigned De- piuy first Marshall of said United Colony, summoned ^o

| Middelburgsche Courant | pagina 1

In the matter of Arrest of H. J. C. NEUWIELLER Inhabitant of. this Colony versus the Brothers SCHEIDT P. D. HIERONBHJS SONS D. SCHMIDT STRUCKERP. KOEHL SONS, CASPER SIEPER PELTSER VELDHAFF and F ... I the Untersigned, Deputy First Marshal of said United Colony, do, bv these presents in the name and behalf of said H. J. C. NEU WIELLER Obtainer of a JIandament of Arrest, Summon hy Edict ad Fahis

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMERARIJ ANn ESSEQUEBO. The untersigned in capacity as Deputy First-Marsha! of the United Colony of Demerary and Essequebo, advertises by these preserts, for the first, second and third time, that ... Fii-.tly In the month of September next, the undivided tourtii-part of the SUGAR- and COFFEE-PLANTATIONS LA IMÜL'. SIR, IE BIENFAIT and the FF.LLOTVSHIPsituated cai'te We'st'-Coast of this Colony

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMERARIJ and ESSEQUEBO. The untersigned in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony ofDemerarv and Essequeboadvertises by these presents, for the first, second and third time, that he ... will, by virtue of certain Sen tences of the Honorable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Executions-Sale the following PLANTATIONS, with their

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMERARir and ESSEQUEBO. X^i uhtersignea in capECity as Deputy First-Marshal of the U=ii=it Colony of Deinerary and Rssequebo, advertises by these presents the first, second and third time, that he ... will, by virtue of certain's!? tences of the Honorable Court of Criminal and Civil Justice of sj'j United Colony, expose and sell at Public Executions.Sale the followir. PLANTATIONS with their

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Sen tences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony exposé and sell at Public Executión-Sale the following PLANTATIONS, with their Culcivation, Buildings, Slaves and ... those, who may pretend to have any righttitle or interest to the Nett proceeds of said 1'lantations, are herewithby him, the untersigned Deputy First Marshal of said United Colony suminoned co appear in

| Middelburgsche Courant | pagina 2

The untersignedin capacity as Deputy First Marshal of the United Colony of Denierary and Essequeboadvertises by these presentsfor the first, second and third time, that he will, by vfrtue of certain ... those, vvho may pretend to have any righttitle or interest to the Nett proceeds of said Plantations, art herewithby him, the untersigned Deputy First Marshal of said United Colony summoned to appear in

| Middelburgsche Courant | pagina 2

T'ne untersigned, in capacity as Deputy First Marshal of the United Colony of Demerary and Essequebo advei tises by these presentslor the fust, second and third time, that he willby virctie of ... certain Sen tences of the Honourable Court of Criminal and Civi] Justice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe following PLANTATIONS, with their Cultivation, Buildings, Slaves

| Middelburgsche Courant | pagina 2

fhe untersignedin capacity as Deputy First-Marshnl of the unitcd Colony of Demerary afid Essequebo, advertises by these presentsfor the fustsecond and third timethat he willby virtue of certain ... Seiitence of the Honourable Court of Criminal and Civil Jvstice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe following PLANTATION, with its CultivationBuildings, Slaves and further

| Middelburgsche Courant | pagina 2

The unterslgiTcdin eapneity as Deputy First-Marshal of the united Colony of Demerary and Esseqncboadvertises by these presentsfor the lirstseconcj, and third time,-tlvuhe wijlby virtue of certain ... Sentencc 'of the flononrable Conrt of Crimiual and Civil Justice öf said United Colony e::pose and scll at Public Execntion'-Sale, the follovVing PLANTATIONwith its Culiivation, Buildings, Slaves' and

| Middelburgsche Courant | pagina 2

'J'he untersignedin capacity as Deputy First-Marshal of the nnited Colony of Demerary and Essequeboadvertises by these presents, for the firstsecond and third timethat he willby virtue of certain ... Sentence of the Honourable Court of Criininal and Civil Justice of said United Colony expose and sell at Public Execution-Sale, the following PLANTATION, with its Cultivation, Buildings, Slaves and further

| Middelburgsche Courant | pagina 2

flie undcrsigned in capacity as. Deputy. First Marshal of the United Colony of Demcrary and Essequebo, advértises by these presents, for the first, second and third time, that h'e willbij virtne of ... Attornies, to lay their Claims in dtie form before the flonourable Conrt of Justice of said United Colony of Demerary and Essequebo, at their scssion, in the month of August 1830, under a penalty, that

| Middelburgsche Courant | pagina 2

"J*he undersigned in enpneity as Deputy First Marshal of the United Colony of Demerary and Essequebo, advertises by these presents, for the first, second and third time, that he willbij virtue of ... certain Sentence of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe following PLANTATIONwith its Cultivatkm, Buildings, Slaves and

| Middelburgsche Courant | pagina 2

, to lay their Claims in due form before the Llonourable Court of Justice of said United Colony of Demerary and Essequebo, at their session, in the month of August 1830, onder a penalty, that ngainst the

| Middelburgsche Courant | pagina 2

The Undersigned in cnpncity as Deputy First Marshal of the United Colony of Demernry and Essequebo, advertisis, by these presents, for the first, second and third time, that he will, by virtne of ... certain Sen- tence of the Honournble Court of Criminal and Civil Jnstice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Sale the follovving PLANTATION, with its Cultivation, Buildings, Slaves