Krantenbank Zeeland

HomeSearch

306 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 1

In the matter of Arrest of H. J. C. NEUWIELLER Inhabitant of. this Colony versus the Brothers SCHEIDT P. D. HIERONBHJS SONS D. SCHMIDT STRUCKERP. KOEHL SONS, CASPER SIEPER PELTSER VELDHAFF and F ... I the Untersigned, Deputy First Marshal of said United Colony, do, bv these presents in the name and behalf of said H. J. C. NEU WIELLER Obtainer of a JIandament of Arrest, Summon hy Edict ad Fahis

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De heeren van Bosse en van Zuylen tan Nyevelt hebben uitgebragt verslagen namens de kommissiën, in wier handen waren gesteld de inlichtingen op het werk van Money„IIow to manage a colony", en over de

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Men weet dat toen het werk van Money: „How to manage a colony" verscheen, uit de cijfers omtrent de ontvangsten en uitgaven in Indië hem verstrekt, een verschil met de verantwoorde sommen bleek van p

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Men weet dat toen het werk vau Money„How to manage a colony" verscheen, uit de cijfers omtrent de ontvangsten en uitgaven in Indië hem verstrekt, een verschil met de verantwoorde sommen bleek van p

| Middelburgsche Courant | pagina 1

gebracht aan den heer Money, den wel bekenden schrijver van Javaor lioiv to manage a colony, die tegenwoordig eigenaar is van eene der uitgestrektste kina-plantages van Britsch-Indie, in de nabijheid van

| Goessche Courant | pagina 1

Uit een ook ons ter lezing gezonden schrijven van een onzer vroegere stadgenooten, thans in de Holland Colony, genaamd Rilland, nabij Alamosa in Colorado, blijkt ons, dat, alles wat successievelijk

| Middelburgsche Courant | pagina 1

«In de San Joaquin vallei, bjj Merced, kan men thans (3 Sept. 1895) de overblijfselen waarnemen van de Rotterdam Colony. Ten minste uitwendig. Want de teleurgestelde hoop der farmers, de vreeselyke ... Crocker bjj zich komen en het resultaat was, dat de consul zelf naar Rotterdam Colony ging, vergezeld van Crocker, Njjgh e. a. en van een expert.

| Goessche Courant | pagina 1

Mgn man heb ik ook afgestaan om te gaan vechten. Hij is te Norvals Pont, grens Cape-Colony on Vrijstaat, om te beletten dat de Engelsche dron- kenlappen en moordenaars daar binnen rukken onder

| Goessche Courant | pagina 1

Sioux Falls logeerden men noemde hen eenvoudig the colony juist lang genoeg om een echtscheiding te krjjgen In Oklahoma zjjn de wetten nog losser. Zelfs in Iowa komen op een bevolking van 25 a 30000

| de Stem | pagina 1

Mevrouw Eleanor Roosevelt vertoeft op het ogenblik in India. Zij bracht o.a. een bezoek aan de Harijan Colony in New Delhi, waar Ghandi vele malen vertoefd heeft. We zien haar hier aan de „Charka

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Mevrouw Eleanor Roosevelt vertoeft op het ogenblik in India. Zij bracht o.a. een bezoek ^an de Harijan Colony In New Delhi, waar Ghandi vele malen vertoefd heeft. We zien haar hier aan de „Cbarka

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Het Koninklijk Paar werd bij' de verein, gepromoveerd in Literatuur 31 *J33r ^luimu trots oï> ingang van de Colony Club, waar de en Philiosophie van de universiteit ... Dinsdagavond1 heeft Koningin Jiuliana tijdens het diner, dab de leden van de Veiligheidsraad werd aangeboden in de Colony Club .te New York, een lang ge sprek gevoerd met de Sowjetrus- sische

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

, given to the Jamestown-colony, bij the Ne therlands East India Company" (Uit erkentelijkheid jegens Wil lem van Oranje, medestichter van het William- en Mary-college in Virginia, en voor de hulp ver leend

| Middelburgsche Courant | pagina 2

he willbij virtue of certain sentences of the Honorable Courc of Criminal and Civil Justice of said united Colony, expose and Steil at Public Exetutjon-Salethe following PLANTATIONS, wirh their ... First. In the month of June 1872, the iindivided half of the Cotton- Wanration Nahaeles, situated on the East Sea-Coast of this Colony the pro perty of the Estate of J. C. Ti osmandeceased.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

he wil 1 by virtue of certain sentences of the lx>- nourabte Court of Crimina! and Civil Justice of said united Colony, Exposé 3nd Sell at Public Execution Salethe following^PLANTATIONS, with their ... , all chose wo may pre- tend to have'any right, title or interest, to the Net Proceeds of said Pianta- tions, are herewith by me the undersigned Deputy First Marshal of the Said United Colony, summoned to

| Middelburgsche Courant | pagina 2

will by virtue of certain sentences of the ho- nourable Court of Criminal and Civii Justice of said uniced ColonyExposé smd Sell at Public Execution-Salethe foilowing PLANTATIONS, with iheir Cultivations ... tbose wo may pre- tend to have any right, title or interest, to the Net Proceeds of said Planta- lions, are herewith by me the undersigned Deputy First Marshal of the said united Colony, summoned to

| Middelburgsche Courant | pagina 2

those wo may pré- tend to have any rigbt, title or interest, to the Net Proceeds of said Planta- tions, are herewith by me the undersigned Oepury First Marshal of the said united Colony, summoned to ... appear in person, or by their actornies, to lay their claims in düefórm before the honoüiable 'Court of justice, for said united Colony of Demerary and Esfequebo, at their respeccive sessions, in the

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMERARY and ESSEQUEBO. Xhe undersignetlin capacity as Deputy First-lVlarshal of the United Colony of Demerary and Esscquebo, advertises, by these presents, for the fust, second and third ... time, that he will, by virtue of certain Sentences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Sale, the following PLANTATIONS

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMERARY and ESSEQUEBO. 'J^he undersigned, in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony of Demerary a; d Essequebo, advertises, by these presents, for the first, second and ... third time, that he will, by virtue of certain Sentences of the llonouiable Court of Criminal and Civil justice of said United Colony, expose and seU at Public Execution-Sale, the following

| Middelburgsche Courant | pagina 2

f he undersiirned in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony of Demerary a"d Esseqiiebo, advertises, by these presents, for the first second and third time, that he will, by virtue of ... certain Sentences of the Hononrahle Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe following PLANTATIONS, with theit Cultivation, Buildings, Slaves ai

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMERARY and ESSEQUEBO. fbe undersigned, in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony of Detnerary and Essequebo, advertises, by these presents, for the first, second and third time ... thosewho may pre tend to have any right, title or interest to the Nett proceeds of said Plan tations, are herewith by him the undersigned Deputy First-MarShal óf said United Colony, summoned to appear in

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMERARY and ESSEQUEBO. fhe undersigned, in capacity as Deputy First-Marshal of the United Colony of Demerary and Esseqnebo, advertises, by these pres?nts, for the first, lecond and third ... time, that he will, by virtue of certain Sentences of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of said United Colony, expose «nd sell at Public Execution-Sale, the following PLANTATIONS