Krantenbank Zeeland

HomeSearch

96 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 6

commando of huis toe na oome Jan in Cape Colony". En de kleintjes en Keesje en Margrate? «Ja, misses die arme jong het maar banjah zwaar gekry ons het altemaal kopzeer net nou. Mijn borst is ook zoo zeer

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De Rottendam Colony. ... In een der Californische bladen heeft eeu tjjd geleden een lang opstel gestaan betref fende de Rotterdam-Colony. Hoe hare eerBto settlers onder valsohe voorwaarden en voor spiegelingen uit hun

| Middelburgsche Courant | pagina 4

Whereas upon the Petition of the said LEIN BAART our Judges of the Supreme Court of our Colony of the Cape of Good Hope did upon the 24th day of July 1895 order that the said LEIN BAART (hereinafter ... Thus done granted in the Supreme Court of our said Colony of Cape Town this 2nd day of August 1895 in the 59th Tear of Our Reign. Fairbridge Arderne Lawton Cape Town Plaintiffs Attorneys

| Middelburgsche Courant | pagina 1

«In de San Joaquin vallei, bjj Merced, kan men thans (3 Sept. 1895) de overblijfselen waarnemen van de Rotterdam Colony. Ten minste uitwendig. Want de teleurgestelde hoop der farmers, de vreeselyke ... Crocker bjj zich komen en het resultaat was, dat de consul zelf naar Rotterdam Colony ging, vergezeld van Crocker, Njjgh e. a. en van een expert.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Emigratie Daar Rotterdam Colony Merced, Californië. ... Tegenover het in uw blad van heden gepu bliceerde schrjjven van een 7-tal kolonisten- grondeigenaars in Rotterdam-Colony, Merced (2 onderteekenaars hebben geen grond in eigen dom) stellen wjj de

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den «Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozijnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Rerrïn Colony Aio. 3, de door liet

| Middelburgsche Courant | pagina 3

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozjjnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Perrin Colony Xo< 3, de door hei

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozjjnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Eerrin Colony Ufo. 3, de door liet

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozijnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Perrin Colony 7*fo. 3, de door liet

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozjjnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de ï"errin Colony Mo. 2, de door ket

| Middelburgsche Courant | pagina 3

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten en rozjjnen-fa^gsprs van Fresno County Californië, verklarende dat de Ferrin Colony BTo. 2, de döor hel

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekcnd door den „Viticultural Inspector" en ruim 50 der voor naamste vruchten- en rozijnen-Farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Perrin Colony No. 2, de door het

| Middelburgsche Courant | pagina 1

gebracht aan den heer Money, den wel bekenden schrijver van Javaor lioiv to manage a colony, die tegenwoordig eigenaar is van eene der uitgestrektste kina-plantages van Britsch-Indie, in de nabijheid van

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Men weet dat toen het werk van Money: „How to manage a colony" verscheen, uit de cijfers omtrent de ontvangsten en uitgaven in Indië hem verstrekt, een verschil met de verantwoorde sommen bleek van p

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Men weet dat toen het werk vau Money„How to manage a colony" verscheen, uit de cijfers omtrent de ontvangsten en uitgaven in Indië hem verstrekt, een verschil met de verantwoorde sommen bleek van p

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De heeren van Bosse en van Zuylen tan Nyevelt hebben uitgebragt verslagen namens de kommissiën, in wier handen waren gesteld de inlichtingen op het werk van Money„IIow to manage a colony", en over de

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De heer van Bosse verzocht verlof om aan den minister van koloniën eene interpellatie te mogen rigten, naar aanleiding van het onlangs te Londen uitgekomen werk: Java, or how to manage a colony (Java

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Jti Ptirsiiance of Authority obtained from His Honor the Chief Justice öfBrltish Guiana, by the undersigned Curators over the Estate and Ef- fects of Victor Amadaeus Hey/igerlate of this Colony ... . Bod- daert Co., and in the Colony, at Messrs. C. Revers and J. A. D. Kool haas.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

In Pnrsuance of Authoricy obtained from His Honor the Chief Justice of British Guiana, by the nndersigned Curators over the Estate and Ef- feccs of lictor Amadaeus Heyligerlate of chis Colony ... - daert Co.and in the Colony at Messrs. C. Revers and J. A. D. Hooi kaas.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Xhe nndersigned in enpacity as Deputy firsc Marshal of the uniced Colony of Demerary and Essequebo, advertises by these presents, for the first, seeound and third time, thac he wiliby virtne of ... certain sentences of the Honorable Court of Civil Juscice of said united Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe afternamed Plantacion, with its Cultivation Buildings, Slaves and further

| Middelburgsche Courant | pagina 2

"Phe nndersignedin capacity as Deputy first Marshal of the united Colony of Demerary and Essequéfto, ndvertises by these presents, for the fu stsecound and third timethat lie willby virtue of certain ... sentencës of the Honorable Court of Civil Jtistice of said united Colony, exposé and sell at Public Esecuiion-Salethe afternamed Plantationwith its Cultivation, Buildings, Slaves and fnrthér appurtenances

| Middelburgsche Courant | pagina 2

those who may pretend to have any right, title or interest, to the nett pro ceeds of said Plantations are herewith by him the undersigned Deputy first Marshal of said united Colony, summoned to appear in ... person or bij their Attornies, to lay their Claims in due form before the Honora ble Court of Justice of said united Colony of Demerary and Êssequebo, at their ordinary sessions as fbllous

| Middelburgsche Courant | pagina 4

undersignedin capacity as Deputy first Marshaf of the nniied Cölony of Demerary and Essequebo advertises by these presentstor the "first, second and third time, that hewill, by virtue of certain ... those who may pretend to have any right, title or interest, to the nett pro ceeds of said Plantations are herewith by him the undersigned Deputy first Marshal of said uiiited Colony, summoned to appear in

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DEMERARY and ESSEQUEBO. The undersigned in capacity as Deputy first Marshal of the united Colony of Demerary and Essequebo advertises by these presentsfor the first, second and third time, that ... hewill, by virtue of certain sentences of the Honorable Court of Civil Justice of said united Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe following PLANTATIONS with their Cultivation, Buildings