Krantenbank Zeeland

HomeSearch

112 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 1

Mgn man heb ik ook afgestaan om te gaan vechten. Hij is te Norvals Pont, grens Cape-Colony on Vrijstaat, om te beletten dat de Engelsche dron- kenlappen en moordenaars daar binnen rukken onder

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De Rottendam Colony. ... In een der Californische bladen heeft eeu tjjd geleden een lang opstel gestaan betref fende de Rotterdam-Colony. Hoe hare eerBto settlers onder valsohe voorwaarden en voor spiegelingen uit hun

| Middelburgsche Courant | pagina 4

Whereas upon the Petition of the said LEIN BAART our Judges of the Supreme Court of our Colony of the Cape of Good Hope did upon the 24th day of July 1895 order that the said LEIN BAART (hereinafter ... Thus done granted in the Supreme Court of our said Colony of Cape Town this 2nd day of August 1895 in the 59th Tear of Our Reign. Fairbridge Arderne Lawton Cape Town Plaintiffs Attorneys

| Middelburgsche Courant | pagina 1

«In de San Joaquin vallei, bjj Merced, kan men thans (3 Sept. 1895) de overblijfselen waarnemen van de Rotterdam Colony. Ten minste uitwendig. Want de teleurgestelde hoop der farmers, de vreeselyke ... Crocker bjj zich komen en het resultaat was, dat de consul zelf naar Rotterdam Colony ging, vergezeld van Crocker, Njjgh e. a. en van een expert.

| Goessche Courant | pagina 1

Uit een ook ons ter lezing gezonden schrijven van een onzer vroegere stadgenooten, thans in de Holland Colony, genaamd Rilland, nabij Alamosa in Colorado, blijkt ons, dat, alles wat successievelijk

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Emigratie Daar Rotterdam Colony Merced, Californië. ... Tegenover het in uw blad van heden gepu bliceerde schrjjven van een 7-tal kolonisten- grondeigenaars in Rotterdam-Colony, Merced (2 onderteekenaars hebben geen grond in eigen dom) stellen wjj de

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Sedert heb ik, buiten 't geen in mjjn vorigen ver meld werd, niets van hem over de Rotterdamsche Colony vernomen. Daar alle belanghebbenden thans tevreden schynen te zyn, was er ook geene bjjzondere ... Het doet mjj genoegen, dat de Rotterdamsche Colony zich mag verheugen in den werkdadigen steun van de groote grondeigenaren C. F. Crocker en C. H. Huffman. Deze heeren hebben terecht ingezien, dat

| Axelsche Courant | pagina 3

- Dinsdag is op den Old Colony spoorweg nabij Quincy, Massachusset, een vreeselijk ongeluk ge beurd. Een expresstrein, uit 7 rijtuigen bestaande, waar 400 reizigers inzaten, werd van de rails ge

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den «Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozijnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Rerrïn Colony Aio. 3, de door liet

| Middelburgsche Courant | pagina 3

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozjjnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Perrin Colony Xo< 3, de door hei

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozjjnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Eerrin Colony Ufo. 3, de door liet

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozijnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Perrin Colony 7*fo. 3, de door liet

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozjjnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de ï"errin Colony Mo. 2, de door ket

| Middelburgsche Courant | pagina 3

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten en rozjjnen-fa^gsprs van Fresno County Californië, verklarende dat de Ferrin Colony BTo. 2, de döor hel

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekcnd door den „Viticultural Inspector" en ruim 50 der voor naamste vruchten- en rozijnen-Farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Perrin Colony No. 2, de door het

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

kolonisten zich verbonden hebben tot algeheele ont houding van sterken drank, en dat aan de nieuwe volksplanting de naam zal worden gegeven van Wolseley Colony" (naar den bekenden generaal van dien naam.) B e

| Middelburgsche Courant | pagina 1

gebracht aan den heer Money, den wel bekenden schrijver van Javaor lioiv to manage a colony, die tegenwoordig eigenaar is van eene der uitgestrektste kina-plantages van Britsch-Indie, in de nabijheid van

| Vlissingse Courant | pagina 3

Colony spobrweg wegens den Zondag geweigerd té betalen. De eisch daartoe werd aan de direktie van den spoorweg ontzegd, op grond dat niet bewezen kon worden, dat de reis van den beklaagde noodzakelijk is

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Men weet dat toen het werk van Money: „How to manage a colony" verscheen, uit de cijfers omtrent de ontvangsten en uitgaven in Indië hem verstrekt, een verschil met de verantwoorde sommen bleek van p

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Men weet dat toen het werk vau Money„How to manage a colony" verscheen, uit de cijfers omtrent de ontvangsten en uitgaven in Indië hem verstrekt, een verschil met de verantwoorde sommen bleek van p

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De heeren van Bosse en van Zuylen tan Nyevelt hebben uitgebragt verslagen namens de kommissiën, in wier handen waren gesteld de inlichtingen op het werk van Money„IIow to manage a colony", en over de