Krantenbank Zeeland

HomeSearch

306 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Xhe nndersigned in enpacity as Deputy firsc Marshal of the uniced Colony of Demerary and Essequebo, advertises by these presents, for the first, seeound and third time, thac he wiliby virtne of ... certain sentences of the Honorable Court of Civil Juscice of said united Colony, expose and sell at Public Execution-Salethe afternamed Plantacion, with its Cultivation Buildings, Slaves and further

| Middelburgsche Courant | pagina 2

In Pnrsuance of Authoricy obtained from His Honor the Chief Justice of British Guiana, by the nndersigned Curators over the Estate and Ef- feccs of lictor Amadaeus Heyligerlate of chis Colony ... - daert Co.and in the Colony at Messrs. C. Revers and J. A. D. Hooi kaas.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Jti Ptirsiiance of Authority obtained from His Honor the Chief Justice öfBrltish Guiana, by the undersigned Curators over the Estate and Ef- fects of Victor Amadaeus Hey/igerlate of this Colony ... . Bod- daert Co., and in the Colony, at Messrs. C. Revers and J. A. D. Kool haas.

| Vlissingse Courant | pagina 2

The City of Hamburg, J. Thomas, van Sivillc, met chinaasappelenGcorgi- anneA. H. Brown, met katoen en sigaren; Old Colony. O. Mayhced, met ka toen en rysl, beide van Charleslownle Courier du Havre, R

| Vlissingse Courant | pagina 2

GeorgII. G. Hccrma, op avontuur; Old Colony, O. Mayheednaar IVetv- Port; Gustaaf Adolph, J. II. Arends, naar Buenos Ayrcs; Etcclra, G. Colliclge, naar Nevv-Castlc; Anna Maria, J. II. Kramer, naar

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 2

Dn ZrezsLAicc ly Zuil» Aerie v.— Do Tort Elisa beth (Capo Colony) Mcrevrg, deelt nicdc, dnl dc zeeslang wczeulijk, in A]go:iba.-ii, door den kcc-r Grapper, eigenaar vnn hct Sandy Island veer, ge

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 2

Db Zkksi.an'g In Ziid AvmslA.De Port Elisa beth (Capo Colony) Mercurxj, doolt medo, dat do zeeslang wezenlijk, in Algoabani, door den heer Qmpper, eigenaar van het Sandy Island veer, ge- holpon door

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De heer van Bosse verzocht verlof om aan den minister van koloniën eene interpellatie te mogen rigten, naar aanleiding van het onlangs te Londen uitgekomen werk: Java, or how to manage a colony (Java

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De heeren van Bosse en van Zuylen tan Nyevelt hebben uitgebragt verslagen namens de kommissiën, in wier handen waren gesteld de inlichtingen op het werk van Money„IIow to manage a colony", en over de

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Men weet dat toen het werk van Money: „How to manage a colony" verscheen, uit de cijfers omtrent de ontvangsten en uitgaven in Indië hem verstrekt, een verschil met de verantwoorde sommen bleek van p

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Men weet dat toen het werk vau Money„How to manage a colony" verscheen, uit de cijfers omtrent de ontvangsten en uitgaven in Indië hem verstrekt, een verschil met de verantwoorde sommen bleek van p

| Vlissingse Courant | pagina 3

Colony spobrweg wegens den Zondag geweigerd té betalen. De eisch daartoe werd aan de direktie van den spoorweg ontzegd, op grond dat niet bewezen kon worden, dat de reis van den beklaagde noodzakelijk is

| Middelburgsche Courant | pagina 1

gebracht aan den heer Money, den wel bekenden schrijver van Javaor lioiv to manage a colony, die tegenwoordig eigenaar is van eene der uitgestrektste kina-plantages van Britsch-Indie, in de nabijheid van

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

kolonisten zich verbonden hebben tot algeheele ont houding van sterken drank, en dat aan de nieuwe volksplanting de naam zal worden gegeven van Wolseley Colony" (naar den bekenden generaal van dien naam.) B e

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekcnd door den „Viticultural Inspector" en ruim 50 der voor naamste vruchten- en rozijnen-Farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Perrin Colony No. 2, de door het

| Middelburgsche Courant | pagina 3

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten en rozjjnen-fa^gsprs van Fresno County Californië, verklarende dat de Ferrin Colony BTo. 2, de döor hel

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozjjnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de ï"errin Colony Mo. 2, de door ket

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozijnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Perrin Colony 7*fo. 3, de door liet

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozjjnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Eerrin Colony Ufo. 3, de door liet

| Middelburgsche Courant | pagina 3

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozjjnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Perrin Colony Xo< 3, de door hei

| Middelburgsche Courant | pagina 4

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den «Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten- en rozijnen-farmers van Fresno County Californië, verklarende dat de Rerrïn Colony Aio. 3, de door liet

| Axelsche Courant | pagina 3

- Dinsdag is op den Old Colony spoorweg nabij Quincy, Massachusset, een vreeselijk ongeluk ge beurd. Een expresstrein, uit 7 rijtuigen bestaande, waar 400 reizigers inzaten, werd van de rails ge

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Sedert heb ik, buiten 't geen in mjjn vorigen ver meld werd, niets van hem over de Rotterdamsche Colony vernomen. Daar alle belanghebbenden thans tevreden schynen te zyn, was er ook geene bjjzondere ... Het doet mjj genoegen, dat de Rotterdamsche Colony zich mag verheugen in den werkdadigen steun van de groote grondeigenaren C. F. Crocker en C. H. Huffman. Deze heeren hebben terecht ingezien, dat

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Emigratie Daar Rotterdam Colony Merced, Californië. ... Tegenover het in uw blad van heden gepu bliceerde schrjjven van een 7-tal kolonisten- grondeigenaars in Rotterdam-Colony, Merced (2 onderteekenaars hebben geen grond in eigen dom) stellen wjj de